Protokół Nr 36 z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Protokół Nr 36/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 8 sierpnia 2018 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
          Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że upoważnienie dotyczy realizacji projektu
pn. „Zagraniczna Praktyka Drogą do Kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym zakres pełnomocnictwa wynikający z uchwały.
          Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
            Starosta –  Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 3), który w nawiązaniu do wyciągu z posiedzenia Zarządu w dniu 1 sierpnia br. poinformował, że wartość kosztów użytych w kosztorysie inwestorskim sporządzonym przez Pana dr inż. Mariusza Gareckiego została przyjęta na podstawie cen sekocenbud.
            Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo dyrektora Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4) zawierające prośbę o obniżenie stawki czynszu za 1 m2 do 10 zł. netto za najem 4 lokali w budynku przy ul. Sikorskiego 20 o łącznej powierzchni 47,95 m2 przy zachowaniu niezmienionej wysokości opłaty związanej z utrzymaniem budynku.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na obniżenie stawki czynszu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Wykonawca zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZO(Z w Skarżysku-Kamiennej” zwrócił się z prośbą (załącznik nr 5) o możliwość korzystania z pomieszczenia w budynku kotłowni wraz z przyłączem elektrycznym. Ponadto w piśmie zwrócono się także o udostępnienie wjazdu na teren budowy bramą techniczną od strony zachodniej oraz udostępnienie kluczy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Wykonawcy zadania. W związku z powyższym, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do uzgodnienia z przedstawicielem firmy HELIFACTOR kwestii odpłatności za udostępnienie pomieszczenia oraz monitorowania obiektu.
 
W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6) z prośbą o wytypowanie kandydatów do w/w nagrody.
Decyzją Zarządu Powiatu do w/w nagrody wytypowano dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych – Panią Joannę Żurawkę oraz dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji – Panią Marzenę Salę.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 18 lipca br. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału GG do przekazania informacji odnośnie środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na utrzymanie terenów Skarbu Państwa. Następnie odczytał wyjaśnienia Naczelnika (załącznik nr 7) z których wynika, że w 2018 roku na zadania związane z zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, do których zalicza się również koszenie traw, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w §4300 zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł. Do chwili obecnej wykorzystano środki w kwocie 2 140,20 zł. Ponadto, Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że podjęto działania w kierunku zlecenia do wykonania prac geodezyjnych dot. realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gdzie szacowana wartość zamówienia w całości angażuje środki zaplanowane w § 4300.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do uporządkowania terenów Skarbu Państwa w ramach posiadanych środków, w tym do zlecenia koszenia traw.
 
W związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym informację Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 8) w sprawie zwiększenia kwot wypłacanych świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Szacowany wzrost kosztów w § 2900 do końca br. wnosi 9 842,00 zł. natomiastw §3110  47 992,00 zł.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zreferował pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 9), która w związku z informacją Prezesa Zarządu PFRON dotyczącą zwiększenia środków Funduszu na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z kwoty 15 996,00 do kwoty 16 596,00 zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie w budżecie powiatu, po stronie wydatków w dziale 853 rozdz. 85311 o kwotę 6 533,00 zł. Następnie Wicestarosta przedstawił proponowany podział środków.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu do wprowadzenia stosownych zmian.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała zebranych, że wpłynęły dwie oferty na realizację zadań publicznych w formie tzw. „małych grantów”:
·        oferta Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym – zadanie pn.„Koncert edukacyjny”. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych ze Studium Instrumentów Etnicznych i zorganizowanie imprezy muzycznej, mającej formę przeglądu (załącznik nr 10)
·        oferta Stowarzyszenia „Nasz Świerczek” – zadanie pn. „Festyn sportowo-rekreacyjny „To i Owo na sportowo” (załącznik nr 11)
Pani Bogusława Krawczyńska wyjaśniła, że w/w Stowarzyszenia ubiegają się o dofinansowanie w wysokości 500 zł.
Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na dofinansowanie przedstawionych zadań.
  • za nie głosował nikt
  • przeciw głosowały 3 osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Anna Leżańska) 
  • wstrzymały się od głosu 2 osoby: (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie dofinansowania Stowarzyszeniom.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo dzierżawcy terenu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej (na skarpie) o powierzchni 24 m2 (załącznik nr 12)
z prośbą o rozwiązanie umowy nr 10/06 z dnia 27 lutego 2006 roku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska odczytała pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 13) dotyczące uregulowania spraw związanych z należnościami „Budromostu Starachowice” w stosunku do powiatu. Wyjaśniła, że w/w firma proponuje kompensatę należności w wysokości 31 757,30 zł. brutto wykonać w formie remontu drogi powiatowej Nr 0443T Bliżyn-Majdów w miejscowości Ubyszów na odcinku o długości 200 mb.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez firmę „Budromost Starachowice”.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o  zwiększenie środków w budżecie placówki o kwotę 6 000 zł. brutto na wykonanie dodatkowego odwodnienia przy powstającym boisku szkolnym. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że wykonanie tego typu odwodnienia (które nie zostało uwzględnione w projekcie boiska) konieczne jest do prawidłowego odprowadzania wody.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków w planie jednostki, z rezerwy oświatowej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pisma dyrektorów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 15) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 16) z prośbą o wydanie imiennych upoważnień do reprezentowania Powiatu Skarżyskiego w celu przystąpienia do przetargu ogłoszonego przez Gminę Skarżysko-Kamienna  na realizację zadania” Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Skarżysko-Kamienna w roku szkolnym 2018/2019.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wnioski dyrektorów oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania stosownych pełnomocnictw.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 17) zwrócił się z wnioskiem o zmianę z dniem 1 września br. stanowiska kierowniczego z kierownika do spraw opieki i wychowania na wicedyrektora. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że w związku z rosnącą liczbą wychowanków koniecznym jest zwiększenie ich  bezpieczeństwa. Pani Katarzyna Bilska dodała, że w internacie znajdują się nie tylko grupy opiekuńczo wychowawcze ZPE-W ale także bursa szkolna, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie szkoły ponadpodstawowe. Ponadto zmiana nie wiąże się z dodatkowymi kosztami utrzymania placówki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmiany w arkuszu organizacyjnym w sposób wskazany przez dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 18) zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie stażysty do prac remontowo – porządkowych na okres sześciu miesięcy,  z koniecznością zatrudnienia po okresie stażu na czas jednego miesiąca.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora.
 
W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił aktualny montaż finansowy projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”. Pismo Naczelnika Wydziału IM stanowi załącznik nr 19. Starosta wyjaśnił, że IZ RPOWŚ dopuszcza zmniejszenie zakresu rzeczowego, o który wnioskował powiat, jednakże przy proporcjonalnym obniżeniu kwoty dofinansowania. Następnie Starosta poinformował, że przy pozostawieniu całkowitej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wkład własny do całego projektu wyniósłby 1 626 965,31 zł. plus koszty zakresu prac wyłączonego z projektu. Podsumowując, Starosta wyjaśnił, że na chwilę obecną w celu rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy, jeśli niezmieniona zostanie kwota dofinansowania z Ministerstwa, w br. w budżecie powiatu należy zabezpieczyć jeszcze kwotę 75 393,61 zł., natomiast w roku 2019 kwotę 96 043,70 zł.
W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby z decyzją odnośnie zabezpieczenia środków finansowych wstrzymać się do czasu aż wpłynie decyzja z Ministerstwa dotycząca wysokości dofinansowania. Ponadto, Starosta poprosił aby Wydział Edukacji przygotował szacunkową informację odnośnie wysokości środków na oświatę jakie będą niezbędne do końca bieżącego roku.
 
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji dot. zabezpieczenia środków finansowych do czasu otrzymania informacji z Ministerstwa. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do zlecenia opracowania aktualizacji studium wykonalności zabezpieczając na ten cel niezbędne środki finansowe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym informację przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącą organizacji obchodów 20-lecia Samorządu Powiatowego (załącznik nr 20).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Mając na uwadze trudną sytuację finansową Powiatu oraz konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację rozpoczętych inwestycji, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika do dokonania analizy oraz rozważenia możliwości odnośnie zawieszenia spłaty kredytu jednego z banków.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że w dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym po prawej stronie w kierunku Grzybowej Góry przy posesjach nie było zaprojektowanych rowów, a jedynie wjazdy z kostki brukowej. W chwili obecnej mieszkańcy oczekują wykonania również rowów odpływowych. Środki zaplanowane na realizację tej inwestycji w rozszerzonym zakresie są jednak niewystarczające. Podkreśliła, że Wójt Gminy Skarżysko Kościelne pomimo deklarowanej kwoty dofinansowania wysokości 800 tys. zł. przekazał środki w kwocie 700 tys. zł. Jednocześnie, Pani Anna Leżańska poinformowała, że w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg są niewystarczające.
 
          Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe informacje. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wystąpienia do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne o przekazanie dodatkowych środków finansowych na realizację w/w zadania, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 
            Mając na względzie trudną sytuację Zespołu Opieki Zdrowotnej, Wicestarosta – Pan Artur Berus ponownie zwrócił się do Zarządu, aby po sprzedaży mienia powiatu rozważyć możliwość dofinansowania inwestycji realizowanej przez ZOZ, dotyczącej budowy lądowiska oraz dosprzętowienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników 20:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 02.08.2018 r.,
Załącznik nr 4 – pismo dyrektora Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, z dnia 10.07.2018 r.,
Załącznik nr 5 – pismo firmy HELIFACTOR, z dnia 01.08.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 02.08.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału GG, z dnia 01.08.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 22.08.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 03.08.2018 r.,
Załącznik nr 10 – oferta Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy
w Skarżysku Kościelnym, z dnia 069.08.2018 r.,
Załącznik nr 11 – oferta Stowarzyszenia „Nasz Świerczek”, z dnia 02.08.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo dzierżawcy terenu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul.Sokolej (na skarpie), z dnia 30.07.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 07.08.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo  dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 01.08.2018 r.,
Załącznik nr 15 – pismo  dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 01.08.2018 r.,
Załącznik nr 16 – pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 08.08.2018 r.,
Załącznik nr 17 – pismo  dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 01.08.2018 r.,
Załącznik nr 18 – pismo  dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 01.08.2018 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 10.07.2018 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 07.08.2018 r.
 
  Protokół (761kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (8 sierpnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (23 sierpnia 2018, 11:07:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849