Protokół Nr 35 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Protokół Nr 35/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 1 sierpnia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”.
2.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.
3.    Przyjęcie informacji na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2017.
4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 2)

Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.416.2018 z dnia 25 lipca 2018r
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 52.733,99zł na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.384.2018 z dnia 17 lipca 2018r
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 3.521,35zł na finansowanie wydawania legitymacji przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.381.2018 z dnia 18 lipca 2018r
w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych o kwotę 16.559zł w związku z końcowym rozliczeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 884,95zł na opłaty z tytułu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy,
5. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 lipca 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 6.300zł z wynagrodzeń bezosobowych na niezbędne naprawy i remonty,
6. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 23 lipca 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 4.500zł na zakup serwera, zasilaczy i sprzętu komputerowego,
7. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 26 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 56,73zł na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia z osobą przeprowadzającą awanse nauczycieli,
8. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 25 lipca 2018r w sprawie przyznania z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie kwoty 33.160zł na zakup materacy i wykładzin wraz z montażem,
9. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 18 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 39.804zł na odprawy dla nauczycieli.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia
w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, (załącznik nr 3)

Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. (załącznik nr 4)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe sprawozdanie jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie informacji na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2017 (załącznik nr 5)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z przedmiotową informacją. Poinformował, że w 2017 roku Powiat Skarżyski podpisał 15 umów o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych. Dodał, że całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych umów wyniosła 36 416 560,85 zł., z czego dofinansowanie – 29 541 050,01 zł. Ponadto Starosta dodał, że kwota dofinansowania, jaką otrzymał Powiat Skarżyski w 2017 roku z funduszy unijnych wynosiła 23 041 214,01 zł., a z funduszy krajowych 6 499 836,00 zł.
Po zapoznaniu się z przedmiotową informacją Zarząd Powiatu przyjął ją jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że 23 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji, której zadaniem była ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie Nagrody „Jaskółka Biznesu” za promowanie i efektywne korzystanie z Usług Rynku Pracy przez przedsiębiorców w powiecie skarżyskim. W związku z powyższym Komisja rekomenduje do w/w Nagrody dwie firmy: (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6)
  • w kategorii Szkolenia – Zakład Oczyszczania Miasta Z. Kozłowska
  • w kategorii Pośrednictwo Pracy – MESKO SA
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przyznanie Nagrody „Jaskółka Biznesu” firmie Zakład Oczyszczania Miasta Z Kozłowska oraz MESKO SA.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek (załącznik nr 7) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący założenia księgi wieczystej, przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, dla nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 1973 o pow. 0,9500 ha i nr 3505 o pow. 1,5500 ha, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. znak: AB.6740.2.6.2013.EP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym, tj. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557 T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Pana Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że została opracowana ekspertyza mikologiczna części podpiwniczonej budynku w budynku przy ul. Ekonomii 7. Wyjaśnił, że zgodnie z opracowaną ekspertyzą mykologiczną wszystkie prace, które należy wykonać w piwnicach budynku zostały podzielone na etapy. W pierwszym etapie ujęto prace niezbędne do wykonania, które umożliwią podjęcie funkcjonowania budynku. Prace te będą polegały na:
•                     Ściany zewnętrzne: skucie istniejących wypraw tynkarskich, ułożenie mineralnych izolacji powłokowych, wykonanie nowych tynków (tynki renowacyjne), malowanie farbą silikonową ścian na całej wysokości,
•                     Ściany wewnętrzne: wyznaczenie powierzchni tynków do skucia – minimum 50 cm poza widoczne obecnie obszary zawilgoceń (zmiany barwy), korozję wypraw tynkarskich lub występujących porażeń biologicznych, odtworzenie tynków (tynk renowacyjny), malowanie
remontowanych ścian na całej długości w pasie o wysokości min. 10 cm powyżej poziomu objętego renowacją,
•                     Narożnik płd.-zach. (pomieszczenia nr 1.11/1.12) – wykonanie od strony zewnętrznej odsłonięcia ściany fundamentowej, zerwanie istniejącej izolacji termicznej, oczyszczenie powierzchni ściany, wykonanie gruntowania i ułożenie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej, wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych z płyt XPS
o grubości 12 cm klejonych do podłoża, ułożenie folii kubełkowej, zasypanie wykopu piaskiem, odtworzenie opaski.
Starosta dodał, że zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wartość tych robót dodatkowych wynosi 98 541,33 zł brutto. W związku z powyższym Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) dotyczące konieczności zabezpieczenia w budżecie powiatu powyższej kwoty, aby zlecić wykonawcy wykonanie robót wskazanych w ekspertyzie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie powyższej kwoty w budżecie powiatu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przedstawienia informacji nt. podstawy wyliczenia średnich cen kosztorysowych.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że na konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej wpłynęły trzy oferty.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, że termin otwarcia ofert i przeprowadzenia rozmów z kandydatami zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poprosił o informacje na temat naboru do Zespołu Szkół w Suchedniowie.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w bieżącym roku do technikum nie zgłosił się żaden uczeń, a do szkoły branżowej 2 osoby. Stąd nie ma możliwości utworzenia w roku szkolnym 2018/19 klasy I. W szkole funkcjonuje ostatnia klasa technikum i o ile w przyszłym roku sytuacja się powtórzy, to nastąpi wygaśnięcie placówki.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do kwestii uregulowania spraw związanych z należnościami z Budromost Starachowice w stosunku do powiatu.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w chwili obecnej oczekuje od firmy Budromost Starachowice propozycji wykonania robót wraz z ich oszacowaniem, jakie firma mogłaby wykonać w ramach w/w należności.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                  Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 8
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”.
Załącznik nr 4 – sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.,
Załącznik nr 5 – informacja na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2017,
Załącznik nr 6 – pismo Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26.07.2018 r.,
Załącznik nr 7 – wniosek Wydziału geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 8 – pismo naczelnika Wydziału inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 30.07.2018 r.
  protokół nr 35 (574kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (1 sierpnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 sierpnia 2018, 14:53:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556