Protokół Nr 34 z dnia 25 lipca 2018 roku

Protokół Nr 34/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 lipca 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia opinii dot. przebudowy linii kolejowej na odcinku Skarżysko-kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski w km 143,420 – 188,300 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie prac na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, w ramach projektu: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszone wnioski.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
b)   wyrażenia opinii dot. przebudowy linii kolejowej na odcinku Skarżysko-kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski w km 143,420 – 188,300 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie prac na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, w ramach projektu: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”,
c)    upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”, (załącznik nr 2)

Uchwałę w powyższej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
b)   wyrażenia opinii dot. przebudowy linii kolejowej na odcinku Skarżysko-kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski w km 143,420 – 188,300 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie prac na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, w ramach projektu: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”, (załącznik nr 3)
Przedmiotową uchwałę przedstawiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Dodała, że do wydziałów merytorycznych Starostwa skierowana została karta uzgodnień, w której zgłoszona została uwaga Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, że przebudowywana linia kolejowa przebiega po granicy obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie” – ostrożnie z odwadnianiem terenu bagien”.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c)    upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią przedmiotowej uchwały.
Następnie Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że ze względu na zmiany w ewidencji księgowej środków przeznaczonych na projekty Erasmus+ wskazanym jest, aby Dyrektor przed podpisaniem umowy zapoznał Zarząd Powiatu z projektem w/w umowy.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do przedstawienia projektu umowy. 
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z realizacją zadania – dostosowanie internatu do wymogów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 5), który zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup 40 sztuk materacy do łóżek i 600 m2 wykładziny wraz z jej położeniem.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych środków finansowych
z rezerwy oświatowej. Jednocześnie zobowiązał Wydział Finansowy do przygotowania stosownej uchwały.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń-czerwiec 2018 r. (załącznik nr 6)
Następnie Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że 23 lipca br. odbyło się postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Dodała, że wszyscy kandydaci byli bardzo dobrze przygotowani, co zostało zauważone przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty oraz ekspertów MEN.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 20 lipca 2018 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Żeglarskiego STERNA w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że zadanie publiczne pn. „Piknik TSK SAILING” dotyczy zorganizowania dwudniowego pikniku promującego żeglarstwo i bezpieczne zachowanie nad wodą. Dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 2400 zł. Następnie przedstawiła pismo Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 7) informujące, że oferta złożona przez stowarzyszenie nie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”. Ponadto wniosek dotyczy działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a powiat przyznaje dotacje w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie finansowe.

W związku z przejściem na emeryturę międzyszkolnego inspektora BHP, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo pracownika Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 8), który zwrócił się z prośbą o przeniesienie na powyższe stanowisko. Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z opinią Radcy Prawnego w powyższej sprawie.
Po zapoznaniu się z dokumentacją Zarząd Powiatu nie widzi przeciwskazań. Jednocześnie wskazał, że decyzja w tym zakresie należy do kompetencji Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych skierowali do Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Rewizyjnej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora ZPE-W w Skarżysku-Kamiennej oraz osób z nim współpracujących. Następnie Pani Katarzyna Bilska dodała, że z informacji uzyskanych od Dyrektora ZPEW, Świętokrzyski Kurator Oświaty rozpocznie 26 lipca br. kontrolę w w/w placówce.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 9) dotyczące pojazdu marki Hyundai usuniętego i przechowywanego na parkingu. Wyjaśniła, że właściciel pojazdu zmarł, a procedura sądowego przejęcia pojazdu trwa bardzo długo. W związku z rosnącymi kosztami przechowywania pojazdu Naczelnik proponuje usunąć pojazd z parkingu i umieścić go na terenie placu należącym do Powiatu Skarżyskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe rozwiązanie.

W związku z zakończeniem procedury wydania Albumu „Ważki Ziemi Skarżyskiej”, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 10) informujące, że zgodnie z ustaleniami część nakładu (100 szt.) zostanie rozdysponowana pomiędzy autorów (prawa autorskie), osoby recenzujące wydanie i osoby pomagające w jego redakcji i wydaniu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Nadleśnictwo Suchedniów oraz Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zwrócili się z prośbą o nieodpłatne przekazanie destruktu asfaltowego pozyskanego z przebudowy drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika – ul. Zagórska w Suchedniowie (załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie destruktu w ilości określonej we wnioskach.

W związku z otrzymanym wezwaniem z dnia 11.07.2018 r. do stawienia się w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w sprawie z powództwa mieszkanki Skarżyska-Kamiennej o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12) zawierające prośbę o udzielenie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Skarżyskiego w w/w sprawie z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw.
Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia do reprezentowania Powiatu Skarżyskiego
w powyższej sprawie.
 
            Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym wniosek (załącznik nr 13) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący dokonania w dziale II księgi wieczystej KI1R/00025602/3 zmiany polegającej na wykreśleniu zapisu, jako właściciel: „Powiat Skarżyski REGON: 291009410” a wpisaniu, jako właściciel: „Powiat Skarżyski REGON: 291009410, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych trwały zarząd gruntami w pasie drogowym sprawuje zarząd drogi. Działki: nr 105/4 o pow. 0,0017 ha, nr 112/1 o pow. 0,0011 ha, nr 114/1 o pow. 0,0022 ha, nr 138/1 o pow. 0,0007 ha, nr 175/1 o pow. 0,0022 ha i nr 267/1 o pow. 0,0022 ha położone w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0002 Grzybowa Góra oraz działki: nr 3271/3 o pow. 0,0106 ha, nr 3271/4 o pow. 0,0108 ha, nr 3271/6 o pow. 0,0116 ha, nr 3272/3 o pow. 0,0096 ha, nr 3272/5 o pow. 0,0100 ha, nr 3273/1 o pow. 0,0156 ha, nr 3274/6 o pow. 0,0039 ha, nr 3274/8 o pow. 0,0029 ha położone w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne zajęte są pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 0557T (Nr 15853) „Skarżysko – Mirzec”.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowy wniosek i upoważnił Wicestarostę – Pana Artura Berusa oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do jego podpisania.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zwróciła się z prośbą o wyznaczenie osób do przygotowania wstępnego kosztorysu małego wyposażenia (np. pościel, zastawa kuchenna, komputery) w ramach środków niekwalifikowanych w projekcie Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania przedmiotowego kosztorysu.
 
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                        Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                              wz. Artur Berus

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska……………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 13
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 3 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia opinii dot. przebudowy linii kolejowej na odcinku Skarżysko-kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski
w km 143,420 – 188,300 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie prac na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”,
w ramach projektu: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”,
Załącznik nr 4 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 23.07.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydział Edukacji z dnia 20.07.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23.07.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo pracownika Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 23.07.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia
Załącznik nr 10 - pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
z dnia 18.07.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20.07.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 24.07.2018 r.,
Załącznik nr 13 - wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Protokół (565kB) pdf  
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 lipca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (14 sierpnia 2018, 11:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562