Protokół Nr 33/2018


Protokół Nr 33/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                        w dniu 18 lipca 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
c) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.  Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie. 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2018r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 40.637zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
2) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2018r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 14.000zł na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Wkład własny powiatu w wysokości 3.500zł zostaje zabezpieczony z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie,
3) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2018r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 3.800zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
4) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2018r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 52.700 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”,
5) przeniesienia kwoty 15.000 zł pomiędzy paragrafami w ramach planu Starostwa Powiatowego na zabezpieczenie usług pocztowych,
6) pisma Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 11 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 84.000zł na odprawy dla nauczycieli (76.344zł), na odszkodowanie dla pracownika oraz koszty zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądu (7.656zł),
7) pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 6 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na odprawy dla nauczycieli – 39.804zł.,
8) pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 4 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.000zł na zatrudnienie informatyka,
9) pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 9 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 169.102zł na odprawy dla nauczycieli i administracji,
10) pisma Wydziału Edukacji z dnia 9 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy Starostwem Powiatowym a placówkami oświatowymi
w wysokości 12.800zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
11) pisma I Liceum Ogólnokształcącego im .J.Słowackiego z dnia 4 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 39.000zł na odprawy dla nauczycieli (24.000zł) i na zakup szafek ubraniowych dla uczniów (15.000zł),
12) pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 16 lipca 2018r w sprawie zabezpieczenia kwoty 260zł na szkolenie nauczyciela.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)   zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że posiedzenie Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku. Na konkurs złożone zostały 2 oferty. Kandydaci zostali dopuszczeni do postępowania konkursowego przez Komisję Konkursową. W prawidłowo przeprowadzonym głosowaniu tajnym Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej w osobie Pani Joanny Romanowskiej.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie pojął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSE.
 
c) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że wyłonienie w postępowaniu konkursowym kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w osobie Pani Joanny Romanowskiej i zatwierdzenie tego postępowania konkursowego stanowi podstawę do dalszych czynności Zarządu Powiatu,a mianowicie powierzenia Pani Joannie Romanowskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, co znajduje odzwierciedlenie w treści podjętej uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wymogi techniczne zmuszają licencjodawcę produktu „Finanse” do zakończenia pracy w obecnej wersji z końcem 2018 r. W związku z powyższym przedstawiła przygotowane przez firmę Vulcan dwa warianty produktu „Finanse” od 1 stycznia 2019 r. (załącznik nr 5):
-  wariant I przewiduje jak dotychczas administrowanie programem przez pracownika Wydziału Edukacji, co daje większą możliwość nadzoru nad gospodarką finansową podległych jednostek i baza dla wszystkich szkół jest jednolita. Koszt 2 dniowego szkolenia to ok. 4 tys. zł. (wydatek w 2018 r.) i abonament 5 tys. zł. rocznie.
-  wariant II odrębne bazy dla każdej jednostki, co wiąże się z faktem, że każda szkoła będzie sama administrowała systemem, baza nie będzie tak jednolita jak dotychczas, w szkołach zmianie legnie polityka rachunkowości. Koszt wdrożenia, rozdzielenia baz i szkolenia dla pracowników szkół to ok. 16 tys. zł. Powiat nie będzie już ponosił kosztów abonamentu i nie będzie miał nadzoru nad jednostkami w tak szerokim zakresie jak dotychczas. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Wydział Edukacji przychyla się do wariantu I przedstawionego przez firmę Vulcan.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie I wariantu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 6) zawierające prośbęo oddelegowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu do Komisji, której zadaniem będzie ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie Nagrody „Jaskółka Biznesu”.
Do pracy w w/w Komisji, Zarząd Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 7) zawierające wniosek o zwiększenie zatrudnienia  w roku szkolnym 2018/2019 o ½ etatu stanowiska logopedy. Dyrektor wyjaśniła w piśmie, że od września 2018 roku w Poradni będą 2 etaty logopedów, a obciążenie zgłoszeniami na diagnozę i terapię skutkować będzie długimi okresami oczekiwań oraz rzadkimi terminami spotkań terapeutycznych, które w ocenie rodziców dzieci już uczęszczających na terapię obecnie są zbyt długie.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora PCRE przedstawionego w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęła oferta Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna POD PRĄD (załącznik nr 8) na realizację zadania publicznego pn. „Piknik folklorem inspirowany z Radą Seniorów”. Wyjaśniła, że celem projektu jest inicjowanie i wspieranie aktywności artystycznej i społecznej seniorów powiatu skarżyskiego. Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną dwa pikniki w Mostkach oraz w Suchedniowie. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1000 zł. natomiast wnioskowana kwota dofinansowania to 500 zł.
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować realizację powyższego zadania kwotą 500 zł.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Kierownika Referatu Pojazdów (załącznik nr 9) zawierające prośbę o przyznanie nagrody pracownikowi Wydziału Komunikacji i Transportu za postawę społeczną oraz zaangażowanie w uchwycenie złodzieja, który w dniu 2 września 2017 roku pobił i okradł starszą kobietę na terenie osiedla Przydworcowe. W wyniku tej interwencji w/w pracownik doznał urazu nogi.
Doceniając odwagę oraz postawę godną naśladowania, Zarząd Powiatu postanowił przyznać pracownikowi Starostwa nagrodę w wysokości 1300 zł.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wystąpienie do stosownych instytucji o pozwolenie na wycinkę dwóch wierzb rosnących  na skwerze przed budynkiem Centrum Kształcenia Praktycznego.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w tej sprawie do czasu uzupełnienia pisma m.in. o mapkę oraz informację dotyczącą stanu drzew.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11) informujące, że wykonawca zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji boiska oraz budowy placu zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ponownie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie przelewu wierzytelności z firmą „COMES” Sokołowscy Sp. J. Wyjaśnił,   że aktualnie wstrzymana jest produkcja urządzeń zabawowych, a firma dalsza realizację zamówienia uzależnia od wyrażenia przez Powiat zgody na przelew wierzytelności.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przelewu wierzytelności z firmą „COMES” Sokołowscy Sp.J.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 12) potwierdzające zamiar wynajęcia dla Sądu 4 lokali użytkowych w budynku będącym własnością powiatu przy ul. Sikorskiego 20. Jednocześnie w piśmie zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie stawki czynszu do 10 zł. netto za 1 m2 przy zachowaniu niezmienionej wysokości opłaty związanej z utrzymaniem budynku w wysokości 5,24 zł./m2 netto.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w powyższej sprawie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że za pośrednictwem Przewodniczącej Zarządu Powiatu Starachowickiego wpłynęła interpelacja radnego Pawła Lewkowicza (załącznik nr 13) zgłoszona w trakcie XLV sesji Rady Powiatu w dniu 28 czerwca br. z prośbą o wyrażenie opinii w następujących sprawach:
- dofinansowania projektu pn. „Doposażenie PZOZ w Starachowicach dedykowane chorobom układu krążenia pozytywnie ocenionego w ramach konkursu z działania
7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” RPOWŚ na lata 2014-2020
- odblokowania dostępu do leczenia chorób sercowo naczyniowych dla mieszkańców powiatu starachowickiego i powiatu skarżyskiego poprzez ogłoszenie konkursów.
Następnie Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem stanowiska Zarządu Powiatu Skarżyskiego odnośnie spraw poruszonych w interpelacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził treść przygotowanego stanowiska oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przekazania go do Zarządu Powiatu Starachowickiego.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym wniosek Wydziału Geodezji (załącznik nr 14) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0011 Występa, gmina Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
-  nr 28/2 o pow. 0,1209 ha,
-  nr 28/3 o pow. 0,0010 ha,
-  nr 28/4 o pow. 0,0135 ha,
-  nr 28/5 o pow. 0,0131 ha,
-  nr 28/6 o pow. 0,1771 ha,
-  nr 28/7 o pow. 0,0535 ha,
-  nr 28/8 o pow. 0,0322 ha,
-  nr 28/9 o pow. 0,3836 ha,
-  nr 29/2 o pow. 0,0062 ha,
-  nr 29/3 o pow. 0,0259 ha,
-  nr 29/4 o pow. 0,0201 ha,
-  nr 29/5 o pow. 0,0730 ha,
-  nr 29/6 o pow. 0,1512 ha,
stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej Nr 0307 T „Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – dr. krajowa Nr 7” (stary numer 15489).
 
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowy wniosek oraz upoważnił Wicestarostę – Pana Artura Berusa oraz Członka Zarządu Powiatu – Panią Annę Leżańską do jego podpisania.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że przez mieszkańców powiatu zgłaszane są interwencje dotyczące koszenia terenów Skarbu Państwa.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przedstawienia na posiedzenie Zarządu informacji czy został skierowany wniosek do Wojewody o przekazanie środków finansowych na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, jeśli tak to w jakiej wysokości oraz informacji czy obecnie w budżecie powiatu zabezpieczone są środki na powyższy cel.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu
          Agnieszka Góralczyk                                                                    wz. Artur Berus
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………..
2.      A. Leżańska…………………..
3.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników 14:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 18.07.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 16.07.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, z dnia 16.07.2018 r.,
Załącznik nr 8 – oferta Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna POD PRĄD, z dnia 18.07.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Kierownika Referatu Pojazdów, z dnia 29.06.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 16.07.2018 r.,
Załącznik nr 11 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 09.07.2018 r.,
Załącznik nr 12 - pismo Dyrektora Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, z dnia 10.07.2018 r.
Załącznik nr 13 – pismo Przewodniczącej Zarządu Powiatu Starachowickiego, z dnia 05.07.2018 r.,
Załącznik nr 14 – wniosek Wydziału Geodezji.

Protokół (677kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 lipca 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (31 lipca 2018, 11:36:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789