Protokół Nr 32 bz dnia 11 lipca 2018 roku

Protokół Nr 32/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 11 lipca 2018 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
3.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jerzy Krawczyk                                                 - Naczelnik Wydziału Edukacji        
2.   Małgorzata Nosowicz                                            - Naczelnik Wydziału  Zdrowia i
                                                                               Polityki    Społecznej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.    Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Zarządu Naczelnika Wydziału Edukacji oraz poprosił o przedstawienie sprawy. Naczelnik – Pan Jerzy Krawczyk przedstawił zebranym symulację przydziału kandydatów do klas pierwszych szkół dla młodzieży (załącznik nr 2), przygotowaną na podstawie pism dyrektorów. Poinformował, że liczba uczniów zakwalifikowanych na dzień 10 lipca br. wynosi 639 osób:
I LO – 188 osób – 6 oddziałów
II LO – 81 osób – 3 oddziały
ZSE – 92 osoby – 3 oddziały
ZST – 132 osoby – 5 oddziałów technikum, 1 oddział BSIS
ZST-M – 62 osoby – 2 oddziały
ZSS-U – 84 osoby – 2 oddziały, 1 oddział BSIS
Następnie Naczelnik omówił kwestię dotyczącą liczby oddziałów w poszczególnych szkołach. W związku z powyższym zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o zatwierdzenie przeprowadzonego naboru na rok szkolny 2018/2019.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawione wyniki naboru.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przypomniała zebranym, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 czerwca br. poruszona została sprawa pokrycia kosztów wpisowego dla uczestników X Mistrzostw Polski Samorządowców w piłce nożnej w Zakopanem. Następnie przedstawiła zebranym listę zawodników, którzy będą reprezentować Powiat Skarżyski na powyższych Mistrzostwach (załącznik nr 3).
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 500 zł. na pokrycie kosztów wpisowego.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym Protokół Nr 02/2018 z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu (załącznik nr 4). Następnie Pani Anna Leżańska dodała, że stopień zużycia pojazdu został określony na około 80-90%.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowy protokół. 
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 5), który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie wydania książki swojego autorstwa. Następnie Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki informujące o braku środków finansowych w 2018 roku, które mogłyby zostać przeznaczone na powyższy cel. 
Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła oferty cenowe na dostawę materiałów na zimowe utrzymanie dróg:
  • 300 t. soli drogowej na kwotę 73 062,00 zł. brutto
  • 3000 t. piasku na kwotę zł/t brutto 44 280,00 zł. brutto
 Następnie przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych w wysokości 120 tys. zł. na realizację dostawy powyższych materiałów.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do zabezpieczenia powyższej kwoty w budżecie powiatu w chwili wystąpienia środków finansowych możliwych do zagospodarowania na ten cel.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Zarządu Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, która przedstawiła projekt ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” (załącznik nr 7).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawiony projekt ogłoszenia.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował o przyznaniu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowania do projektu pn: „Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej”. Dodał, że łączny koszt realizacji projektu będzie opiewał na kwotę 123.900,00 zł. w tym wysokość dotacji z PFRON wynosi 70 tys. zł. i stanowi 70 % kosztów. Ponadto Wicestarosta dodał, że kwota wynikająca z oferty nie obejmuje kosztów kompleksowego ubezpieczenia. Następnie przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 8) dotyczące zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 60 tys. zł. na pokrycie wkładu własnego.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 60 tys. zł na powyższy cel. Środki finansowe zostaną przeznaczone z przyznanego na rzecz Powiatu Skarżyskiego odszkodowania za przejęcie przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Suchedniowie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do budżetu powiatu w ramach WPF zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” (załącznik nr 9). Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że wkład własny powiatu na przestrzeni 4 lat (2018-2021) w realizację zadania wynosi 2 685 873,10.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Ad pkt 2. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                 wz. Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska………………
2.      B. Krawczyńska…………
 
 
Załączników 9:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 10.07.2018 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 09.07.2018 r.,
Załącznik nr 4 – protokół nr 02/2018
Załącznik nr 5 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, z dnia 28.06.2018 r. (zawiera dane osobowe, do wglądu tylko osób upoważnionych)
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora ZDP, z dnia 10.07.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 09.07.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 05.07.2018 r.
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora ZDP, z dnia 09.07.2018 r.

Protokol (551kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (11 lipca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (19 lipca 2018, 14:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712