Protokół Nr 30/2018


 
  Protokół Nr 30/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 27 czerwca 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2. Artur Berus                                               - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał
o uwagi lub wnioski.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 czerwca 2018 r. w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018.
Ponadto poprosiła o rozszerzenie porządku o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w sprawie: przekazania przełożonego odcinka gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Ponurego.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszone wnioski.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 czerwca 2018 r. w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) przekazania przełożonego odcinka gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Ponurego.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 czerwca 2018 r. w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035, (załącznik nr 2)
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018, (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zebranym zmiany, jakie wprowadzają przedmiotowe Autopoprawki.
Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawki jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone
w uchwale wynikają z:
1. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 22 czerwca 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 1.000zł z nadwyżki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na szkolenia pracowników
2. Przeniesienia kwoty 32zł pomiędzy paragrafami planu wydatków Starostwa Powiatowego na opłatę za zajęcie pasa drogowego.
3. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 20 czerwca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 95.000zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
4. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 18 czerwca 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 55.283zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń i odpraw dla nauczycieli w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej
5. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 20 czerwca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 77.000zł przede wszystkim na zabezpieczanie odpraw dla odchodzących nauczycieli
6. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie zabezpieczenia kwoty 19.902zł na odprawy dla nauczycieli.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok jednogłośnie.
 
b) przekazania przełożonego odcinka gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Ponurego, (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska.
W związku z brakiem uwag Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela organu prowadzącego, jako przewodniczącego do pracy w Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Ponadto, w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla 5 osób o zróżnicowanych kwalifikacjach, Wydział wnioskuje o rozważenie możliwości zwiększenia stawki wynagrodzenia dla osoby, która będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane z dojazdem tj. z Jędrzejowa.
Do pracy w w/w Komisji, Zarząd Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską. Ponadto, Zarząd postanowił pozostawić dotychczasową stawkę w wysokości 90,00 zł. dla ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnych oraz zwiększyć tą stawkę do wysokości 110 zł brutto dla eksperta z Jędrzejowa.
 
W związku z wnioskiem Wykonawcy robót PRI TOMBET Sp. z o.o. z siedzibą w Korytnicy o dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, tj. Firmy Projektowo – Wykonawczej Centgaz – Jan Cieśla (realizator sieci gazowej), Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 7) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy cesji pomiędzy w/w firmami w celu dokonania przez ZDP bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 2 września br. we Włoszczowie odbędą się XVIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 8) informujące, że jedynie w gminie Łączna odbywają się dożynki gminne. W związku z powyższym Wydział proponuje, aby podczas tych dożynek Zarząd Powiatu dokonał wyboru wieńca dożynkowego, przeznaczył środki finansowe na nagrodę oraz ze zwycięskim Kołem Gospodyń Wiejskich udał się na Dożynki Wojewódzkie.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i postanowił przeznaczyć kwotę 1000 zł. na powyższy cel. Z uwagi na brak możliwości finansowych na pokrycie kosztów organizacji samodzielnego stanowiska Powiatu Skarżyskiego, Zarząd postanowił wystąpić do gmin z terenu powiatu skarżyskiego z propozycją współorganizacji własnego stoiska. Przy takim rozwiązaniu Zarząd sfinansowałby koszt przewozu delegacji, zabezpieczył namiot oraz nagrodę dla zwycięzcy konkursu na powiatowy wieniec.
 
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wykonawca zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo oraz na zabezpieczenie zapłaty należności podwykonawcy w postaci bezpośredniej płatności z Powiatu Skarżyskiego na podstawie umowy przelewu wierzytelności. W związku z powyższym, Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wyrażenie zgody firmie Multisport Karina Komornicka na zawarcie umowy o podwykonawstwo z Firmą ARBUD Sp. z.o.o, Sp. Komandytowa z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Staroopatowska 24/52.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poprosiła, aby Wydział IM zwrócił się do Wykonawcy o zintensyfikowanie prac przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i jak najszybsze rozpoczęcie prac przy I LO.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą Firmą ARBUD Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Staroopatowska 24/52. Jednocześnie Zarząd Powiatu wstrzymał się decyzją w sprawie zawarcia umowy cesji do czasu większego zaawansowania robót.
 
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, w którym w związku z problemami związanymi z zawilgoceniem ścian w budynku przy ul. Ekonomii 7 i koniecznością wykonania prac niezbędnych do zakończenia i odbioru inwestycji zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości przedłużenia terminu realizacji umowy nr 60/IM/2017 z dnia 19.06.2017r.
z Konsorcjum firm: EXPOL-BIS Spółka Jawna Arkadiusz Pawliszak i Waldemar Pawliszak ul. Wioślarska 1 26-110 Skarżysko-Kamienna oraz Firmą Usługową „FREEDOM” Hubert Olejarz Świerczek 23 26-115 Skarżysko Kościelne do dnia 30.09.2018 r na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonanie zmiany umowy o roboty budowlane w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy możliwe jest w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zlecenie robót innej firmie niż wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe mogłoby spowodować utratę gwarancji na wykonane już prace w podpiwniczeniu, dlatego zasadnym jest zwiększenie zakresu prowadzonych prac i wartości zadania na podstawie art. 144. ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Naczelnik zaznaczył, że w przypadku zgody będzie konieczność wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia projektu do 15.11.2018 r. Jest to konieczne, aby rozliczyć się z Wykonawcą robót oraz zrealizować zamówienie dotyczące wyposażenia budynku. Ponadto Naczelnik zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na opracowanie własnej ekspertyzy mykologicznej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.09.2018 r. w formie aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem uzyskania zgody z Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu realizacji projektu. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zlecenie ekspertyzy mykologicznej.
 
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że do 4 lipca br. konieczne jest dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia na II etap konkursu, w ramach którego będzie realizowana inwestycja „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”. W związku z powyższym Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11) zawierające prośbę o zabezpieczenie wkładu własnego na realizację powyższej inwestycji. Następnie Starosta zapoznał zebranych z opinią Kierownika Referatu Finansów i Planowania Budżetu w sprawie zabezpieczenia środków w 2019 roku na zadanie „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”. Po analizie budżetu, Starosta zaproponował, aby zabezpieczyć wkład własny w budżecie powiatu w 2019 roku na realizację powyższego zadania.
Ponadto Starosta – Pan Jerzy Żmijewski dodał, że zostało skierowane do Urzędu Marszałkowskiego pismo w sprawie pozostawienia dofinansowania budowy hali przy II LO na dotychczasowym poziomie. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź. Po uzyskaniu odpowiedzi zostanie przygotowane pismo do Ministerstwa Sportu. W związku z powyższym Starosta zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych
w Skarżysku – Kamiennej” o 60 dni.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Finansowy do wprowadzenia stosownych zmian w budżecie powiatu. Ponadto Zarząd postanowił przedłużyć termin związania ofertą na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej” o 60 dni.
 
W związku z możliwością przeprowadzenia dla podopiecznych PŚDS kursu komputerowego, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 12) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zawarcie z firmą szkoleniową umowy najmu Sali dydaktycznej. Wicestarosta wyjaśnił, że kurs będzie przeprowadzony nieodpłatnie, ponadto jednostka otrzyma w ramach darowizny komputer o wartości 3 000 zł. Z informacji uzyskanych od Kierownika PŚDS, kurs komputerowy będzie trwał do końca października br.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek przedstawiony w piśmie.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Przewodniczącego Komisji Konkursowej (załącznik nr 13) na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych zawierające informację, że Komisja Konkursowa w tajnym głosowaniu wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora ZSE Panią Joannę Romanowską. Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z protokołem z posiedzenia Komisji.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego zatwierdził wynik konkursu powołując na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych Panią Joannę Romanowską na okres pięciu lat szkolnych od dnia 01.09.2018 r. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania stosownej uchwały Zarządu Powiatu.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o przyznanie środków finansowych na wykonanie zaleceń pokontrolnych Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zgodnie z decyzją ŚPWIS konieczne jest pomalowanie ścian i sufitu w sali gimnastycznej, wymiana podłogi w sali nr 33 i pomalowanie ściany, zakup krzeseł do sali komputerowej
nr 53 i nr 49 oraz remont boiska szkolnego. Ponadto Dyrektor w piśmie poinformowała, że odnośnie pomalowania sali gimnastycznej i remontu boiska szkolnego wystąpi do ŚPWIS o przedłużenie terminu wykonania zalecenia do 31.12.2019 r. Następnie Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby zobowiązać Dyrektora do wystąpienia z pismem do ŚPWIS o przedłużenie terminu wykonania wymiany podłogi oraz zakupu krzeseł do 31 grudnia 2018 r. Jednocześnie wskazała, że malowanie ścian i sufitów powinno zostać wykonane we własnym zakresie (np. przy pomocy konserwatora).
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………...
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 14
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 3 - Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień
28 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przekazania przełożonego odcinka gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Ponurego,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 20.06.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 26.06.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26.06.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 26.06.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 26.06.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 26.06.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, z dnia 26.06.2018 r.
Załącznik nr 13 – pismo Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia 26.06.2018 r.,
Załącznik nr 14 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 25.06.2018 r.
 
  Protokół (573kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (27 czerwca 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (18 lipca 2018, 12:07:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709