Protokół Nr 31/2018


  Protokół Nr 31/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 4 lipca 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Artur Berus                                               - Wicestarosta
2. Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
3. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1. Anna Dąbek                                               - Inspektor                             
2. Barbara Dygas                                            - Starszy specjalista
                                                                     ds. zamówień publicznych
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.
2.Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
W związku z brakiem uwag Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt. 1 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy, (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
Ad. pkt. 2 Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 3) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zamówienie wykonania tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowerowych, a także samochodowych jednorzędowych zmniejszonych i samochodowych tymczasowych jednorzędowych zmniejszonych jednorazowo w ilości 5637 szt. na kwotę 29 766,80 zł. W piśmie wyjaśniono, że dotychczasowy producent tablic rejestracyjnych wypowiedział umowę z datą 27 lipca br.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Naczelnika przedstawiony w piśmie.
 
W związku z 59 Ogólnopolskim Wysokokwalifikowanym Rajdem Pieszym, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Wiceprezesa Oddziału Miejskiego PTTK (załącznik nr 4) zawierające prośbę o udostępnienie placu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych wraz z dostępem do węzłów sanitarnych na potrzeby rozłożenia dla uczestników rajdu namiotów na nocleg.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie wskazał, że decyzja w tym zakresie należy do kompetencji Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że wpłynęło pismo Sekretarza MKS „Gala Skarżysko” zawierające prośbę o wsparcie finansowe wyjazdu zawodniczek MKS Gala Skarżysko na XXIV Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Kinder + Sport. Dodała, że wniosek zawarty w złożonym przez klub MKS Gala Skarżysko piśmie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”. Niemniej wzór i treść wniosku nie są zgodne z obowiązującymi przepisami udzielania przez Powiat Skarżyski dotacji w trybie pozakonkursowym. W związku z powyższym Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki negatywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5).
Z uwagi na negatywne zaopiniowanie wniosku pod względem formalnym Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym zaopiniowane wnioski nauczycieli ubiegających się o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe wnioski.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Starosty Staszowskiego (załącznik nr 7) dotyczące udziału powiatów w obchodach 20-lecia województwa świętokrzyskiego i samorządów powiatowych. Dodał, że obchody w dniu 21 lipca br. zostaną połączone z 100 rocznicą niepodległości Polski, a także z 20 Międzynarodowym Turniejem Rycerskim na Szydłowskim Zamku.
Z uwagi na brak możliwości wygospodarowania środków finansowych na powyższy cel Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udział w obchodach.

Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w okresie od 1 lipca do 30 września br. zostanie przeprowadzona XI edycja Konkursu letniego dla krwiodawców. Wyjaśnił, że zgodnie z treścią regulaminu Konkursu, w przypadku przyjęcia zaproszenia do grona fundatorów nagród, Starosta będzie zobowiązany do ufundowania nagrody dla wylosowanego mieszkańca powiatu skarżyskiego (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu postanowił ufundować dwie nagrody pieniężne po 1000 zł. ze środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na nagrody konkursowe.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9) informujące o otrzymaniu odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej. Wyjaśnił, że z uzyskanej odpowiedzi wynika, iż Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 15 grudnia 2019 r. Natomiast w sprawie zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu o wykonanie drogi pożarowej, placu manewrowego dla straży pożarnej, parkingów, wymianę bramy wjazdowej na teren szkoły wraz z remontem części ogrodzenia, montaż stojaków rowerowych Urząd Marszałkowski dopuszcza rezygnację z powyższych zadań jednakże przy proporcjonalnym obniżeniu kwoty dofinansowania o te zadania. Wicestarosta dodał, że w chwili obecnej Wydział prowadzi konsultacje z Urzędem w sprawie sposobu wyliczenia zmniejszonego proporcjonalnie dofinansowania. Następnie Wicestarosta zaprosił na posiedzenie inspektora – Panią Annę Dąbek oraz starszego specjalistę ds. zamówień publicznych – Panią Barbarę Dygas.
Po omówieniu przedmiotowej sprawy Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Ad pkt. 3 Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
 
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              wz. Artur Berus
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska…………………...
2.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 9
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 –uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 3.07.2018 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Wiceprezesa Oddziału Miejskiego PTTK z dnia 20.06.2018 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 02.07.2018 r. ,
Załącznik nr 6 – pismo Przewodniczącej Komisji z dnia 28.06.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Starosty Staszowskiego z dnia 28.06.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 27.06.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 03.07.2018 r.
 
 
  Protokół (544kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (4 lipca 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (12 lipca 2018, 11:45:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606