Protokół Nr 27 z dnia 13 czerwca 2018 roku

Protokół Nr 27/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 13 czerwca 2018 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,
b)      przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,
b)      utworzenia Domu Pomocy Społecznej…………………………w Skarżysku-Kamiennej i nadania mu statutu.
3.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
b)      ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego,
c)      złożenia wniosku do zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w obrębie Gózd.
d)     uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
e)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
f)       zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,
b)   przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,
b)   utworzenia Domu Pomocy Społecznej…………………………w Skarżysku-Kamiennej i nadania mu statutu,
c)    zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
3.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
b)   ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego,
c)    złożenia wniosku do zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w obrębie Gózd.
d)   uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
e)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
f)    zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego, (załącznik nr 2)
Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego przedstawił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Następnie odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej.
Po zapoznaniu się z powyższym Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
 
b) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że na posiedzeniu 7 czerwca 2018 r., komisja rewizyjna podjęła decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej kontroli w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z uwagi na docierające do przewodniczącego komisji rewizyjnej informacje o nieprawidłowościach w tej placówce. Starosta dodał, że nie został podany zakres przedmiotowej kontroli. W związku z powyższym zaproponował, aby zwrócić się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o uzupełnienie zakresu kontroli.
Zarząd Powiatu odłożył zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały do czasu uzupełnienia zakresu kontroli.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego, (załącznik nr 4)
Przedmiotową uchwałę przedstawił zebranym Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego.
 
b)   utworzenia Domu Pomocy Społecznej…………………………w Skarżysku-Kamiennej i nadania mu statutu, (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus omówił uchwałę w powyższej sprawie. Poinformował, że Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje, aby nadać tej placówce nazwę  „Herbaciany Zakątek”.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały. Jednocześnie zaznaczył, że propozycja nazwy jednostki powinna zostać omówiona na poszczególnych komisjach Rady Powiatu.
 
c)    zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski, (załącznik nr 6)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła projekt uchwały i poinformowała o zmianach, jakie zostały w niej wprowadzone.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął powyższą uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 7)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.31111.248.2018 z dnia 1 czerwca 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o 122.449zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r uposażeń strażakom
2. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 czerwca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 43.300zł na remont podnośnika hydraulicznego.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie przedmiotową uchwałę.
 
b)   ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, (załącznik nr 8)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zebranym treść uchwały oraz ogłoszenia stanowiącego jej załącznik.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego.
 
c)    złożenia wniosku do zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w obrębie Gózd, (załącznik nr 9)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że w dniu 25.05.2018r. wpłynęło zawiadomienie Wójta Gminy Łączna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, w obrębie Gózd. Dodała, że do wydziałów merytorycznych Starostwa skierowana została karta uzgodnień, w której zgłoszona została uwaga dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, aby w planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z ich prawidłowym odprowadzeniem do naturalnych odbiorników (rzeki, potoki, rowy melioracyjne).
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
d)   uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, (załącznik nr 10)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła przedmiotową uchwałę. Wyjaśniła, że w dniu 25.05.2018 r. wpłynęło zawiadomienie Wójta Gminy Łączna
o uzgodnieniu i opiniowaniu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dodała, że do wydziałów merytorycznych Starostwa skierowana została karta uzgodnień, w której zgłoszona została uwaga dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, aby w planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z ich prawidłowym odprowadzeniem do naturalnych odbiorników (rzeki, potoki, rowy melioracyjne).
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
e)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 11)
Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
f)    zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 12)
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana Mateusza Korzeniewskiego na powyższe stanowisko. W związku z powyższym Wicestarosta przedstawił uchwałę w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej i zapoznał zebranych z warunkami pracy i płacy dla Dyrektora OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 13) informujące, że wykonawca zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji boiska oraz budowy placu zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zgłosił dostawcę w zakresie zakupu oraz montażu placu zabaw oraz zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie zapłaty należności podwykonawcy w postaci bezpośredniej płatności z Powiatu Skarżyskiego na podstawie umowy przelewu wierzytelności. W związku z powyższym Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz podwykonawcy
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu zrealizowania dostawy.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14) przeprowadził cztery postępowania przetargowe oraz dwa rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej. Wyjaśnił, że postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. W związku z powyższym Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem prosi o zajęcie stanowiska odnośnie dalszego procedowania w sprawie.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu upoważnił Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do podjęcia dalszych działań zmierzających do zbycia nieruchomości w formie rokowań.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w odpowiedzi na zapytanie o cenę świadczenia usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Starostwa wpłynęły 2 oferty: (pismo w tek sprawie stanowi załącznik nr 15).
Obwód Lecznictwa Kolejowego – z uwzględnieniem recept okularowych 16.500 zł., bez recept 16.500 zł.
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy - z uwzględnieniem recept okularowych 11.215 zł., bez recept 9.860 zł.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wybrał ofertę MOMP. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę do podpisania umowy.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (załącznik nr 16 i nr 17).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenia.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 18) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Wydział konkursu za pośrednictwem strony internetowej. Wyjaśniła, że konkurs polegałby na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące powiatu. Dodała, że konkurs zostałby przeprowadzony w miesiącach czerwiec-sierpień.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie powyższego konkursu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich (załącznik nr 19) dotyczące realizacji projektu, którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania seniorów i grup seniorów ze Skarżyska-Kamiennej w działania podejmowane dla dobra wspólnego, zachęcenie seniorów do tworzenia organizacji i członkostwa w organizacjach obywatelskich i do organizacji inicjatyw lokalnych, a także połączenia tego udziału ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Wyjaśniła, że Stowarzyszenie zaproponowało, aby powiat skarżyski został partnerem w realizacji niniejszego projektu. Dodała, że partnerstwo powiatu polegałoby na wsparciu w promocji działań w ramach projektu i ewentualne wsparcie w logistyce projektu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował partnerstwo powiatu w realizacji powyższego projektu. Jednocześnie upoważnił Członka Zarządu – Panią Bogusławę Krawczyńską oraz Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do współpracy.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo pracownika Starostwa (załącznik nr 20), który zwrócił się z prośbą o oddelegowanie na XIV Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym „Konin 2018:, które odbędą się w dniach 29.06-01.07.2018 r. Starosta dodał, że przybliżony koszt udziału wyniesie ok. 550 zł. plus koszty transportu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddelegowanie pracownika na powyższe Mistrzostwa. Jednocześnie Zarząd postanowił, że koszty udziału i transportu zostaną pokryte ze środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na delegacje pracowników.

W związku ze zmieniającym się poziomem bezrobocia oraz sytuacją finansową urzędu, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik nr 21) dotyczące propozycji zlikwidowania od 1 stycznia 2019 r. Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych w gminach powiatu skarżyskiego Wyjaśnił, że zamiarem urzędu jest dokonanie takiej rekonfiguracji struktury urzędu, która pozwoli na sprawne wchłonięcie funkcji LPiK-ów przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w siedzibie głównego urzędu. Dzięki takiemu rozwiązaniu urząd będzie mógł zagwarantować mieszkańcom równy dostęp do oferty aktywizacyjnej i zostanie podniesiony standard wizyt.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek (załącznik nr 22) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Skarżyskiego nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 111/9 o powierzchni 0,0341 ha (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 33), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy Żurawiej w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.

W związku z wypłatą wynagrodzeń z umów zleceń z zakresu informatyki i obsługi BHP pracowników interwencyjnych. Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 23), który zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w planie finansowym
Zwiększenie
§ 4170 – 2.200,00 zł.
Zmniejszenie
§ 4590 – 2.200,00 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w palnie finansowym
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła wysokość środków, jakie zostały przekazane świętokrzyskim samorządom w ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej:
  • gmina Jędrzejów – 5 000 000 zł,
  • powiat kielecki – 4 984 104 zł, 
  • gmina Morawica – 2 561 367 zł. 
  • gmina Starachowice – 5 000 000 zł. 
  • gmina Kielce – 1 219 106 zł. 
  • powiat sandomierski – 1 600 000 zł.
  • gmina Strawczyn – 975 125 zł. 
  • powiat starachowicki – 2 560 000 zł. 
  • gmina Staszów – 955 367 zł.
  • gmina Miedziana Góra – 658 819 zł.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
          Protokołowała                                                     Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                          Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 23
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: utworzenia Domu Pomocy Społecznej……………………..w Skarżysku-Kamiennej i nadania mu statutu,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały
Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: złożenia wniosku do zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
w obrębie Gózd,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia
i opiniowania projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 12 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 12.06.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 05.06.2018 r.
Załącznik nr 15 – oferty na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej
Załącznik nr 16 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym,
Załącznik nr 17 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym,
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 12.06.2018 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z dnia 06.06.2018 r.,
Załącznik nr 20 – pismo pracownika Starostwa z dnia 06.06.2018 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 05.06.2018 r.,
Załącznik nr 22 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 23 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23.05.2018 r.
 
  Protokol (612kB) pdf
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (13 czerwca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (4 lipca 2018, 14:04:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626