Protokół Nr 29/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku

Protokół Nr 29/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 20 czerwca 2018 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                   - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                    Urszula Wrona            - Kierownik referatu finansów i planowania budżetu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,
b)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok,
c)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok,
d)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2017 rok,
e)  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
f)  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
g)      oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
h)      udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego,
i)        wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych,
j)        zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
k)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)  ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego.
3.    Przyjęcie sprawozdania ze zrealizowanych działań ujętych w Programie Naprawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad.pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał treść uchwały. Wyjaśnił, że w dniu 21 maja br. do Rady Powiatu Skarżyskiego wpłynęła skarga na uchwałę Nr 291/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok. W związku z powyższym upoważnia się Przewodniczącą Rady Powiatu Skarżyskiego do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie złożonej skargi z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt powyższej uchwały.
 
b)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok, (załącznik nr 3)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zgromadzonym przedmiotową uchwałę. Wyjaśnił, że bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykał się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 7 183 550,96 zł., a rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w wysokości 33 224,47 zł.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
c)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok, (załącznik nr 4)
Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. zamykał się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2 076 132,65 zł., a rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w wysokości 18 041,00 zł.
Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały jednogłośnie.
 
d)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2017 rok, (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus omówił uchwałę w powyższej sprawie. Poinformował, że bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykał się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową w wysokości 27 265 976,26 zł., natomiast rachunek zysków i strat wykazał stratę netto w wysokości 2 866 479,00 zł. Wicestarosta dodał, że za prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego odpowiada dyrektor badanej jednostki. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za rok 2017 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r., jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu ZOZ.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt powyższej uchwały.
 
e)    oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
f)  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 7)
g)  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 8)

Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią powyższych uchwał.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
h)      udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego, (załącznik nr 9)
Powyższą uchwałę przedstawiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że dotacja celowa w wysokości 50 tys. zł. dla Powiatu Kieleckiego zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej
Nr 0595T w miejscowości Barcza”.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
i)      wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, (załącznik nr 10)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał treść przedmiotowej uchwały. Wyjaśnił,   że ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadziła instytucję Rejestru Należności Publicznoprawnych, w których gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik Urzędu Skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego. Dodał, że uchwała winna określać rodzaj należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego, które są przekazywane do Rejestru. Następnie Starosta poprosił Wicestarostę – Pana Artura Berusa i Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską o zapoznanie z powyższą uchwałą kierowników podległych jednostek.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
j)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035, (załącznik nr 11)
Kierownik referatu finansów i planowania budżetu – Pani Urszula Wrona wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:
1.    Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie” o kwotę 367.172zł. Zabezpieczy to wkład własny powiatu do dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Częściowo środki te będą pochodzić ze źródeł zewnętrznych. Kwota 20.000zł pochodzi z darowizny od firmy Maxol, 151.905zł ze zmniejszenia wkładu własnego do budowy boisk w związku z pozyskaniem środków z PFRON oraz kwota 195.267zł z odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod wojewódzką inwestycje drogową.
2.    Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r i limitu zobowiązań w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 (etap 1)” o kwotę 402.921zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej do kwoty 1.847.079zł.
3.  Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r i limitu zobowiązań   w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” o kwotę 151.905zł w związku uzyskaniem  dofinansowania z PFRON do budowy boiska przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, które będzie stanowiło wkład własny do dofinansowania unijnego.
W związku z tym Powiat może uwolnić środki własne powiatu i przeznaczyć je na inny cel.
4.    Ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1.305.584,71zł poprzez zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu:
-     w dniu 25 maja 2018r – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej o 45.613zł oraz wprowadzenie dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 30.000zł na szkolenia nauczycieli Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
-     w dniu 13 czerwca 2018r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 122.449zł  
-     w dniu 20 czerwca 2018r – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na składkę zdrowotną o 294.303zł
oraz projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie otrzymanych darowizn  i odszkodowań – 31.041,29zł, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 1.149.159zł 
5.    Ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.325.584,71zł poprzez zmiany opisane w powyższym punkcie z wyjątkiem kwoty 20.000zł darowizny, która przeznaczona jest na inwestycję drogową a nie na wydatki bieżące
6.    Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 157.654zł poprzez wprowadzenie do budżetu odszkodowania z zajęcia nieruchomości pod inwestycje drogową w wysokości 195.267zł i przeznaczenie go na przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie, wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2017r w wysokości 50.000zł i ponowne wprowadzenie ich do budżetu na dotację dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę mostu w msc. Barcza oraz wskutek zmniejszenia dofinansowania Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej o 402.921zł
7.    Ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 137.654zł poprzez zmiany opisane w powyższym punkcie i przeznaczenia kwoty 20.000zł z dochodów bieżących na przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie.
Zarząd Powiatu przyjął projekt przedstawionej uchwały.
 
k)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 12)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Kierownik referatu finansów i planowania budżetu Pani Urszula Wrona. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Umowy dotacji nr 39/PRGiPID/2018 z 23 maja 2018r w sprawie dofinansowania do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 (etap 1)”. Po wyłonieniu Wykonawcy inwestycji kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zmniejszyła się o 402.921zł i będzie wynosić 1.847.079zł.
2. Pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 28 maja 2018r i 13 czerwca 2018r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanych darowizn w łącznej wysokości 2.101,82zł przeznaczonych na kieszonkowe i wycieczkę dla wychowanków
3. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 15 maja 2018r w sprawie zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 739,47zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów potrzebnych do naprawienia szkody.
4. Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 18 czerwca 2018r w sprawie wprowadzenia do budżetu otrzymanej darowizny w kwocie 700zł dla wychowanków biorących udział w Festiwalu „Muzyką do nieba”
5. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 6 czerwca 2018r w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie. Kwotę 347.172zł zabezpiecza się z wpływów z odszkodowania za zajecie nieruchomości położonej w Suchedniowie pod inwestycje drogową realizowaną przez Województwo Świętokrzyskie - 195.267zł oraz z przeniesienia kwoty 151.905zł z budowy boiska przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, która była zabezpieczona jako wkład własny do dofinansowania unijnego, jednak Powiat pozyskał na wkład własny środki z PFRON, w związku z czym można uwolnić środki własne powiatu i przeznaczyć je na inny cel.
6. Umowy darowizny zawartej w dniu 12 czerwca 2018r z firmą MAXOL spółka z o.o , która dofinansuje zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie” w wysokości 20.000zł.
7. Pisma Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018r w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2018 rok, w którym część oświatowa subwencji przeznaczona dla Powiatu Skarżyskiego została zmniejszona o 1.149.159zł.
8. Otrzymania darowizny w wysokości 7.500zł na wkład własny do przyznanego dofinansowania w wysokości 30.000zł z Funduszu Pracy w ramach krajowego funduszu szkoleń na szkolenia dla nauczycieli Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Do tej pory wkład własny zabezpieczony był z przeniesienia planu wydatków z 85421 par.4010, w związku z otrzymaniem darowizny środki zostają zwrócone na wynagrodzenia.
9. Ponownego wprowadzenia do budżetu środków zabezpieczonych w wykazie wydatków niewygasających w 2017 roku na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc Barcza. Spowodowane jest to przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy realizowaną przez Powiat Kielecki. Ujęte w wykazie środki w wysokości 50.000zł nie będą do końca czerwca wydatkowane, w związku z czym zasadne jest ponowne ich wprowadzenie do budżetu.
10. Przeniesienia pomiędzy rozdziałami w ramach planu wydatków Starostwa Powiatowego kwoty 3.000zł, która zabezpieczona została na usługi komunalne i przeglądy.
Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 13)
Referująca: Kierownik referatu finansów i planowania budżetu – Pani Urszula Wrona poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.272.2018 z dnia 11 czerwca 2018r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o 294.303zł, która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23 maja 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 2.200zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wynagrodzeń z umów zlecenia z zakresu informatyki i obsługi BHP.
3. Przeniesienia planu wydatków pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych w tej samej klasyfikacji budżetowej w wysokości 327,60zł w związku ze zgłoszeniem szkoły, że będzie opłacać składkę zdrowotną za ucznia nieobjętego tym ubezpieczeniem. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji z budżetu państwa.
4. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 13 czerwca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.500zł na zorganizowanie szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z zakresu RODO.
5. Pisma Zespołu Szkół im.H. Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 11 czerwca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 750zł w celu zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Po przeprowadzeniu egzaminów wydatki zostaną zrefundowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
6. Pisma Zespołu ds. Obsługi Zarządu i kadr z dnia 15 czerwca 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 30.000zł na umowy zlecenia z wynagrodzeń osobowych Starostwa.
7. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 15 czerwca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
8. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 14 czerwca 2018r w sprawie zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika z zakresu RODO w wysokości 400zł. Środki na ten cel przeniesione zostają z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie.
W związku z brakiem uwag Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)      ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego, (załącznik nr 14)
Z treścią przedmiotowej uchwały oraz treścią ogłoszenia stanowiącego jej załącznik zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania ze zrealizowanych działań ujętych w Programie Naprawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 15)
            Wicestarosta – Pan Artur Berus wyjaśnił, że zgodnie z § 2 Uchwały Nr 258/VVVVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego, Dyrektor jest zobowiązany do złożenia sprawozdania ze zrealizowanych działań Programu Naprawczego i osiągniętych wyników. Następnie zapoznał obecnych z przedmiotowym sprawozdaniem.
            Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 16) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie szkół i placówek oświatowych do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz upoważnienie dyrektorów do podpisania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że szkoły otrzymały możliwość bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości 100 Mb/s oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto placówki, w których zapotrzebowanie na przepustowość będzie większe (szkoły z profilem informatycznym) mają możliwość dokupienia dodatkowej przepustowości. Następnie Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że zobowiązała Dyrektorów do dokładnego przeanalizowania umów, w celu zabezpieczenia interesu Powiatu i szkół.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie placówek do programu OSE.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 17), który zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej zawarcia umowy na zakup usługi udostępniania aplikacji SIGMA. Wyjaśniła, że aktualna umowa kończy się 20 czerwca 2018 r. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że koszt rocznej umowy na Sigmę zgodnie z ofertą firmy Vulcan wynosi 12 tys. zł., ale istnieje możliwość negocjacji ceny przy zawarciu umowy długoterminowej (3 lata).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy długoterminowej (3 lata), po wynegocjowaniu niższej ceny.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 18) zawierające informację,  że wydział przygotowuje dokumenty na drugi etap konkursu dla projektu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”, realizowanego w partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna. Z uwagi na fakt, że jednym z załączników jest wyciąg z uchwały budżetowej podjętej przez stosowne organy na rok składania wniosku i dokumentacji, dla następnych lat Wieloletni Program Inwestycyjny Naczelnik zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie powiatu i WPF.
Obecna na posiedzeniu Kierownik referatu finansów i planowania budżetu – Pani Urszula Wrona poinformowała, że sytuacja finansowa powiatu jest zła i nie ma możliwości zabezpieczenia środków koniecznych do realizacji tej inwestycji. Wyjaśniła, że istnieje możliwość ich wygospodarowania pod warunkiem, że powiat zrezygnuje z realizacji inwestycji dot. budowy hali przy II LO oraz ZST, która przez 5 lat po jej zakończeniu będzie stale generować koszty.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać przedmiotowe pismo do Wydziału Finansowego celem dokonania analizy budżetu pod kątem możliwości wygospodarowania niezbędnych środków.
 
W związku z otwarciem ofert w dniu 14 czerwca br. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 19) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na w/w zamówienie. Starosta wyjaśnił, że na sfinansowanie zamówienia zabezpieczone zostały środki w wysokości 5 526 214,71 zł. brutto. Najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo KOMBUD z siedzibą w Radomiu za cenę 6 195 134,67 zł. brutto. W związku z powyższym cena ofertowa jest wyższa od zabezpieczonej kwoty o 668 919,96 zł.
Z uwagi na fakt, że prowadzone będą rozmowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczące wysokości dofinansowania, Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w tej sprawie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Przedstawiciela drużyny „Belfry” (załącznik nr 20), który zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów wpisowego w X Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Mistrzostwa odbędą się w dniach 22-23 września br. w Zakopanem. Dodała, że całkowity koszt udziału drużyny (10 zawodników) wyniesie 5 205,00 zł. netto plus koszty dojazdu.
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie informacji nt. składu osobowego drużyny.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 21), który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie wydania książki swojego autorstwa pt. „Harcerki i harcerze ZHP Skarżyska-Kamiennej i Bliżyna”. Poinformowała, że przybliżony koszt wydania książki to kwota ok. 7 tys. zł.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem mieszkanki Radomia (załącznik nr 22), która zwróciła się z prośbą o umożliwienie synowi korzystania z internatu w SOSW Nr 2. Wyjaśniła, że w czerwcu br. syn kończy trzecią klasę Szkoły Przysposabiającej do pracy w SOSW Nr 2. W związku z brakiem wolnych miejsc w WTZ w Radomiu podjęła starania o przyjęcie do WTZ w Skarżysku-Kamiennej. Jednakże odległość od miejsca zamieszkania wykluczałaby uczestnictwo syna w warsztatach.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że nie ma możliwości przyjęcia, z uwagi na fakt,  że w internacie nie funkcjonuje grupa adekwatna do wieku zainteresowanego, z poza terenu powiatu skarżyskiego.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przyjęcie do internatu w SOSW Nr 2.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 23), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację projektu pn. „Nie wyróżniam się – Przedszkole specjalne”. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że beneficjentami projektu będą przedszkolaki z SOSW Nr 2 z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym autyzm. Dodała, że projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła główny cel projektu, jakim jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - autyzmem, rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe umożliwiające dziecku z niepełnosprawnością wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz szkolenie nauczycieli. Ponadto dodała, że w ramach projektu obiekt zostanie doposażony w sprzęt i rozszerzona zostanie oferta o specjalistyczne zajęcia.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację powyższego projektu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej po kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Rozwoju edukacji (załącznik nr 24). Starosta poinformował, że w/w Komisja wnioskuje o podjęcie działań w kierunku zmiany zapisów Porozumienia z dnia 5 grudnia 2013 roku zawartego z Województwem Świętokrzyskim w taki sposób, aby nowe zapisy zapewniały finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników pedagogicznych biblioteki z budżetu Województwa. Ponadto Komisja wnioskuje do Zarządu o zabezpieczenie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej środków na wykonanie windy zewnętrznej, zakup aparatury do terapii – biofeedback i narzędzi diagnostycznych umożliwiających ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz na doposażenie w 3 komputery do badań zawodoznawczych.
            Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z zaleceniami podjął decyzję o wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie finansowania wynagrodzeń pracowników biblioteki. Jednocześnie Zarząd wskazał, że realizacja wniosków dotyczących doposażenia placówki uzależniona będzie od możliwości finansowych powiatu
 
W związku ze złożoną skargą do Kuratorium Oświaty, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 25) informujące o kontroli placówki w zakresie:
1.    Bezpieczeństwa dzieci w placówce
2.    Nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora
3.    Kontroli dokumentacji dotyczącej zastępstw
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z wyjaśnieniami Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie uzupełnienia zakresu kontroli w ZPE-W (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 26).
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 27), który przybliżył zadania oraz ogólne zasady funkcjonowania MOS i MOW. Następnie zwrócił uwagę na konieczność odwiedzin wychowanków oraz udzielania przepustek do domów rodzinnych lub placówek opiekuńczych. W związku z faktem, że współpraca pomiędzy Ośrodkiem, a rodzicami i placówkami opiekuńczymi jest bardzo skomplikowana, a średnia liczba przepustek udzielonych wychowankom MOS w roku szkolnym nie przekracza 5 i ogranicza się do przerw świątecznych i okresów feryjnych, Dyrektor poddał pod rozwagę możliwość prowadzenia działalności w okresie zimowej lub wiosennej przerwy świątecznej lub w okresie ferii szkolonych.
Pani Katarzyna Bilska zwróciła uwagę, że wniosek dyrektora byłby zasadny albo w miesiącu kwietniu (na etapie przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019), albo po naborze na nowy rok szkolny. W związku z faktem, że arkusze są już przygotowane zasadnym jest powrócenie do tematu pod koniec sierpnia, kiedy będzie tworzony aneks do arkusza i kiedy będzie można poznać oczekiwania wychowanków w powyższym zakresie.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora oraz przyjął do wiadomości informację przedstawioną przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 28) zawierające prośbę o przyznanie dodatkowych 3 godzin tygodniowo na realizację innowacji pedagogicznej „Kosmetyka i wizaż” w Technikum Nr 3 w zawodzie technik usług fryzjerskich. Wyjaśniła, że innowacja została wprowadzona na prośbę uczniów i rodziców klas gimnazjalnych. Dodała, że wprowadzenie innowacji pedagogicznej przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania zawodem.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych 2 godzin tygodniowo na realizację powyższej innowacji pedagogicznej.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 29) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udział szkoły w projekcie finansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” dla Poddziałania 8.5.1 podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Dyrektor wyjaśniła w piśmie, że projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój przy współudziale szkoły, a wkładem własnym jest wynajem sal na zajęcia dla uczniów ZSS-U w terminie od 02.01.2019 r. do 31.08.2020 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział szkoły w projekcie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym sytuację finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za cztery miesiące 2018 roku (załącznik nr 30).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego zwróciła się z prośbą do Dyrektora MCSiR o przekazanie na rzecz placówki w formie darowizny siedzisk w ilości 100 szt. Wyjaśniła, że siedziska zostaną wykorzystane w hali sportowej znajdującej się przy I LO (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 31).
Zarząd Powiatu poprał inicjatywę Dyrektora I LO.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że w pierwszej preferencji 696 osób wybrało szkoły prowadzone przez powiat. Następnie przedstawiła wstępne wyniki naboru elektronicznego do poszczególnych szkół.
            Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
 
            Z uwagi na brak możliwości prawnych przekazania środków finansowych dla gminy Raków na realizację zadania pn. „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie Miasta Kielce”, Zarząd Powiatu wskazał, że istnieje możliwość przekazywania środków indywidualnie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
            Protokołowała                                                      Przewodniczący Zarządu


       Agnieszka Góralczyk                                                       Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
 
Załączników 31:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
w Warszawie,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2017 rok,
Załącznik nr 6 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: oceny sytuaccji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 8 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego,
Załącznik nr 10 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych,
Załącznik nr 11 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 12 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 13 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 14 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 15 – sprawozdanie ze zrealizowanych działań ujętych w programie naprawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 18.06.20.18 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 15.06.2018 r.,
Załącznik nr 18 – pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mienie z dnia 19.06.2018 r.,
Załącznik nr 19 – pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 18.06.2018 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Przedstawiciela drużyny Belfry z dnia 18.06.2018 r.,
Załącznik nr 21 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej z dnia 11.06.2018 r.,
Załącznik nr 22 – pismo mieszkanki Radomia z dnia 30.05.2018 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 2 z dnia 14.06.2018 r.,
Załącznik nr 24 – pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 23.05.2018 r.,
Załącznik nr 25 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 14.06.2018 r.,
Załącznik nr 26 – pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 15.06.2018 r.,
Załącznik nr 27 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 05.06.20185 r.,
Załącznik nr 28 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 19.06.2018 r.,
Załącznik nr 29 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 04.06.2018 r.
Załącznik nr 30 - pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 18.06.2018 r.,
Załącznik nr 31 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 19.06.2018 r.
 
  Protokol (638kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 czerwca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (29 czerwca 2018, 10:26:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718