Protokół Nr 25/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.


  Protokół Nr 25/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 6 czerwca 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2. Artur Berus                                               - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1. Mariusz Kawa                                            - Prezes Stowarzyszenia „PRAXIS”
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
c) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
d) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
e) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
f) powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
g) wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni dachu w budynku przy ul. Sikorskiego 20
w Skarżysku-Kamiennej,
h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20
w Skarżysku-Kamiennej.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał
o uwagi lub wnioski.
W związku z brakiem uwag Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20
w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym projekt przedmiotowej uchwały. Wyjaśnił, że podjęcie uchwały umożliwi zrealizowanie wniosku dotychczasowego najemcy, który wystąpił o przedłużenie umowy zawartej na trzy lata z mocą obowiązującą do 30 czerwca 2018 r.
W związku z brakiem uwag Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwał jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23 maja 2018r oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 24 maja 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 6.200zł pomiędzy paragrafami na zakup szafy serwerowej oraz szafy do przechowywania dokumentów księgowych
2. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 22 maja 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.166zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
b) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
c) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
d) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
e) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 7)
Treść powyższych uchwał odczytała zebranym Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotowe uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
f) powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (załącznik nr 8)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
g) wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni dachu w budynku przy ul. Sikorskiego 20
w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 9)
Uchwałę w przedmiotowej sprawie przedstawił zebranym Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20
w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 10)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał, że w dniu 10 czerwca br. odbędą się uroczyste obchody 95- lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej. Dodał, że uroczystości rozpoczynają się mszą świętą o godz. 1145 w Kościele NSJ w Skarżysku-Kamiennej. Następnie o godz. 13 00 odbędzie się uroczysta Sesja Rady Miasta.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w dniu 13 czerwca br. odbędą się Targi Pracy
w Skarżysku-Kamiennej przy ul Sienkiewicza (Hala Sportowa).
 
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że do tej pory (zostaną później udokumentowane) pozyskano środki finansowe na przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie z następujących źródeł:
-  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – 1 mln. zł.
-  Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych – 500 tys. zł.
-  Urząd Miasta – zadeklarował 160 tys. zł.
-  Firma Maxol z siedzibą w Suchedniowie - 20 tys. zł.
-  natomiast w budżecie powiatu po wszystkich zmniejszeniach jest kwota 119.594 zł.
W związku z tym, że najniższa oferta na wykonanie zadania wynosi 2 092.861 zł. oraz koszty nadzoru
i badań ok. 60 tys. zł., Starosta zaproponował, aby środki na uzupełnienie wkładu powiatu na w/w inwestycje pochodziły z następujących źródeł:
-  z dochodów ze sprzedaży działki w Suchedniowie na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Dróg –
197 tys. zł.
-  ze zmniejszenia środków budżetu powiatu przeznaczonych na budowę boiska przy ZPEW –
150 tys. zł.
Po dyskusji, której myślą przewodnią była analiza budżetu powiatu na drugą połowę 2018 r. Starosta zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie powiatu poprzez wprowadzenie do budżetu po stronie dochodowej powyższych środków na budowę ul. Zagórskiej
w Suchedniowie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie powiatu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Finansowy do przygotowania stosownej uchwały.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poruszył kwestie wsparcia finansowego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na budowę lądowiska oraz dosprzętowienie SOR. Poinformował, że na powyższe inwestycje zostały ogłoszone przetargi. Otwarcie ofert na lądowisko nastąpi w czerwcu, a na zakup sprzętu w pierwszej połowie lipca. Realizacja projektu zakończy się natomiast do końca III kwartału tego roku. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową jednostki, a jednocześnie ogromną potrzebę realizacji powyższych zadań zasadne jest zabezpieczenie środków w budżecie powiatu, celem przekazania ich na wkład własny Szpitala do projektu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
W związku ze złożonym pismem w sprawie nieodpłatnego prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia „Praxis” na terenie SOSW Nr 2, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Prezesa Stowarzyszenia „Praxis” – Pana Mariusza Kawę. Poprosił o omówienie przedmiotowej kwestii.
Pan Mariusz Kawa poinformował, że Stowarzyszenie Praxis powstało, aby wspierać działania Ośrodka. Realizuje projekty w większości przypadków dla dzieci z Ośrodka i osób niepełnosprawnych. Ponadto Stowarzyszenie chce rozwinąć działalność o szkolenia dla nauczycieli i osób z zewnątrz z terenu całego województwa. Wszystkie projekty, które realizowane są przez Stowarzyszenie przeważnie odbywają się na terenie Ośrodka.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska pochwaliła działalność Stowarzyszenia, ale zwróciła uwagę na łączenie funkcji dyrektora SOSW Nr 2 i Prezesa Stowarzyszenia, co stanowi kolizję prawną, ponieważ dyrektor placówki powinien pełnić funkcję kontrolną nad stowarzyszeniem, które działa na terenie szkoły.
Pan Mariusz Kawa zobowiązał się do dokonania zmian w strukturze zarządu stowarzyszenia eliminując zgłoszone zastrzeżenia.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski dodał, że powinno zostać uregulowane świadczenie przez Stowarzyszenie Praxis odpłatnych usług w budynku Powiatu oraz jednoczesne korzystanie z pomieszczeń SOSW Nr 2.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w powyższej sprawie do czasu uregulowania powyższych kwestii.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał, że w dniu 9 czerwca br. o godz. 10 00 w auli Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych odbędzie się impreza charytatywna na rzecz podopiecznych Zespołu Placówek „Przystań”.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

W związku z zakwalifikowaniem się do XV Ogólnopolskiej Licealiady w koszykówce chłopców Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 11) zawierające prośbę o dofinansowanie w/w wyjazdu w kwocie 2.030 zł. Dodała, że łączny koszt Licealiady wynosi 5.380,00 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział placówki w powyższej Licealiadzie. Ponadto Zarząd wskazał, że środki na pokrycie wyjazdu w kwocie 2.030 zł. powinny być przeznaczone z budżetu szkoły.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska………………..
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników: 11
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni dachu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 05.06.2018 r.
 
Protokół (572kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (6 czerwca 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (26 czerwca 2018, 09:27:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504