Protokół Nr 26 z dnia 11 czerwca 2018 roku

Protokół Nr 26/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 11 czerwca 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Omówienie drugiego konkursu  na stanowisko dyrektora OLK SP ZOZ o podjęcie dalszych działań w celu wyboru dyrektora wynikających z przepisów ustawy o działalności leczniczej.
2.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Omówienie drugiego konkursu  na stanowisko dyrektora OLK SP ZOZ o podjęcie dalszych działań w celu wyboru dyrektora wynikających z przepisów ustawy o działalności leczniczej.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że na ponownie ogłoszony (drugi) konkurs na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, wpłynęła jedna oferta. W związku z powyższym postępowanie konkursowe uznać należy za zakończone, a konkurs nierozstrzygnięty (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 2). Wicestarosta wyjaśnił, że w tej sytuacji w myśl art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do komisji konkursowej o zaopiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora OLK w osobie Pana Mateusza Korzeniewskiego. Treść wystąpienia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. pkt 2. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał protokół z kontroli Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok (załącznik
nr 4).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje zawarte w protokole.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym wstępną informację o prowadzonym naborze do szkół ponadgimnazjalnych. Podczas omawiania naboru do Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych i Zespołu Szkół w Suchedniowie oraz w związku z objęciem funkcji dyrektora w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych przez nauczyciela ZSS-U omówiła ewentualne ruchy w arkuszu organizacyjnym.
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zwróciła się z wnioskiem aby w przypadku wolnych etatów lub godzin w arkuszach  innych placówek zagospodarować nauczycieli z Zespołu Szkół w Suchedniowie, którzy nie będą mieć zapewnionych godzin.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
            Protokołowała                                                    Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                     Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
 
Załączników 4:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo przewodniczącego komisji konkursowej, z dnia 11.06.2018 r.,
Załącznik nr 3 – wniosek podmiotu tworzącego, z dnia 11.06.2018 r.,
Załącznik nr 4 – protokół.
Protokol (523kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (11 czerwca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (26 czerwca 2018, 09:21:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495