Protokół Nr 23/2018 z dnia 24 maja 2018 r.


 Protokół Nr 23/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 24 maja 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:

1.  Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.  Artur Berus                                              - Wicestarosta
3.  Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.  Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.  Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)  zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
c) wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
c)wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego,
d) ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował zabranym projekt przedmiotowej uchwały. Poinformował, że projekt podziału powiatu na okręgi wyborcze uzgodniono z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym i przekazano do Rady Gminy Skarżysko-Kamienna celem porozumienia.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały.
- za głosowały 4 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Anna Leżańska i Pani Bogusława Krawczyńska)
-  przeciw głosowała 1 osoba (Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska)
Zarząd Powiatu większością głosów przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.211.2018r z dnia 15 maja 2018r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 45.613zł przeznaczonej na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej,
2. Porozumienia nr 2/2018 z dnia 06.05.2018 w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości 30.000zł z Funduszu Pracy w ramach krajowego funduszu szkoleń na szkolenia dla nauczycieli Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Wkład własny w wysokości 7.500zł zostaje zabezpieczony ze środków własnych jednostki, ale placówka otrzyma na ten cel darowiznę, po wpłynięciu której środki zostaną zwrócone ponownie na wynagrodzenia,
3. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 15 maja 2018r w sprawę przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.500zł na szkolenia pracowników jednostki,
4. Przeniesienia kwoty 141zł na zwiększenie opłat za Internet w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w związku ze zmianą umowy na dostarczanie usług telekomunikacyjnych,
5. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 37.838,97 w związku z zakończeniem projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
b)   zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 4)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że podjęcie uchwały wynika z konieczności wycofania części zmian w budżecie Powiatu Skarżyskiego ujętych w uchwale nr 19/43/2018 Zarząd Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, gdyż udzielenie dotacji na zakup zniszczonego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skarżysku – Kamiennej – 9.000 zł. i dla OSP w Nowym Odrowążku – 5.500 zł. ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nastąpiło nie zasadnie.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę jednogłośnie.
 
c)    wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego, (załącznik nr 5)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
d) ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym treść powyższej uchwały oraz dokumenty stanowiące jej załączniki.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 7) informujące o prowadzonych pracach mających na celu przesunięcie ogrodzenia w wyznaczone granice działki. Dodała, że całkowity koszt wykonania prac wyniesie 2460,00 zł. brutto.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8), który w nawiązaniu do dyspozycji z poprzedniego posiedzenia Zarządu informuje, że w projekcie budowlanym stacji transmisyjnej oraz prowadzenia tras kablowych dla Prokuratury Skarżysko-Kamienna w rozdziale III pkt 10. Oddziaływanie na środowisko, projektant potwierdza, że planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Jednocześnie po weryfikacji wysokości czynszu dzierżawnego Naczelnik zaproponował, aby wynosił 250 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie części powierzchni dachu w budynku przy ul. Sikorskiego 20,  za kwotę 250 zł. miesięcznie oraz zobowiązał Starostę i Wicestarostę do podpisania umowy w tym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 17 maja 2018r. wpłynęła oferta Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie pn: „59 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy” dotyczy zorganizowania na dwóch trasach 14- dniowych Rajdów Pieszych po Ponidziu i Górach Świętokrzyskich dla osób z całej Polski. Dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 8.250,00 zł. – w tym 7.750,00 zł. to własny wkład finansowy. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby przeznaczyć 500 zł. na realizację powyższego zadania (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie propozycję Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
- za głosowały trzy osoby (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska i Anna Leżańska),
- wstrzymały się od głosu dwie osoby (Starosta – pan Jerzy Żmijewski oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą 500 zł. realizację powyższego zadania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
(załącznik nr 10)
1. założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w gminie Bliżyn, obręb 0022 Zagórze, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 489 o pow. 2,6200 ha, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24
i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”,
2.  założenia księgi wieczystej, przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035340/1, dla nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 268/1 o pow. 0,0021 ha, nr 277/1 o pow. 0,0017 ha, nr 386/1 o pow. 0,0025 ha, nr 387/1 o pow. 0,0033 ha, nr 389/1 o pow. 0,0035 ha, nr 391/1 o pow. 0,0022 ha i nr 397/1 o pow. 0,0058 ha, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 4/2014 z dnia 26.09.2014 r. znak: AB.6740.2.4.2014.EP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na „rozbudowie ciągu dróg powiatowych nr 0575T od km 0+000,00 do km 1+596,00 (ul. Staffa w miejscowości Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski) i nr 0575T od km 1+596,00 do km 2+094,07i od km 2+209,52 do km 2+370,65 (ul. Młyńska w miejscowości Parszów, gmina Wąchock, powiat starachowicki)”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski oraz upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Pana Wicestarostę – Pana Artura Berusa do ich podpisania.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert na wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika – ul. Zagórska w Suchedniowie”. Następnie przedstawiła wykaz ofert wraz z cenami brutto, które zostały złożone w postępowaniu przetargowym (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w miejscowości Barcza” na kwotę 387.242,13 zł. Dodała, że zgodnie z zawartym Porozumieniem udział Powiatu Skarżyskiego powinien wynosić 96.810,00 zł. tj. 25% wartości zadania. W związku z powyższym przedstawiła pismo Starosty Kieleckiego (załącznik nr 12) zawierające prośbę o zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków
w wysokości 46.810,00 zł. oraz podjęcie stosownych uchwał w celu podpisania aneksu do umowy.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że Porozumienie zawarte w dniu 25 kwietnia 2017 r. na dzień dzisiejszy jest nieaktualne.
W związku z brakiem możliwości wygospodarowania dodatkowych środków finansowych na realizację powyższego zadania, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków w wysokości 50 tys. zł., ujętych w wydatkach niewygasających na 2018 rok.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek Członka Zarządu - Pani Anny Leżańskiej.
-  za głosowały 3 osoby (Wicestarosta – Pan Artur Berus ora Członkowie Zarządu Pani Katarzyna Bilska i Pani Anna Leżańska)
-  wstrzymały się od głosu 2 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski i Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć 50 tys. zł. na powyższe zadanie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 13) zawierające prośbę o zwiększenie środków w budżecie placówki o kwotę 12 tys. zł. na wykonanie dodatkowego odwodnienia przy powstającym boisku szkolnym. Starosta poinformował, że z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym od Dyrektora ZPE-W wynika, że koszt wykonania dodatkowego odwodnienia wyniesie ok. 6 tys. zł. W związku z powyższym Starosta zaproponował aby podjęcie decyzji w tej sprawie odłożyć na kolejne posiedzenie Zarządu, do czasu sprecyzowania przez Dyrektora ZPE-W kwoty wykonania tych robót.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji, zgodnie z propozycją Starosty.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o dokonanie zmian w planie wydatków na 2018 rok  w związku z realizacją projektu w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 15) informujące, że od dnia 1 lipca br. zostaną zawarte umowy najmu powierzchni użytkowej na czas określony do 3 lat z przeznaczeniem na:
- zainstalowanie urządzenia do sprzedaży napojów gorących - pow. ok. 1m 2, najemca będzie płacić miesięcznie czynsz w wysokości 246,00 zł. brutto, z wyłączeniem płatności za miesiące: maj – sierpień i w okresach ferii zimowych, przerw świątecznych, matur, egzaminów zawodowych i wakacji,
- sklepik szkolny – pow. 9m 2, najemca będzie płacić czynsz w wysokości 369,00 zł. brutto z wyłączeniem płatności za miesiąc lipiec i sierpień oraz połowę stawki za miesiąc czerwiec. W miesiącach, w których występują przerwy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych obniża się opłaty proporcjonalnie do ilości dni wolnych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 16) zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w planie finansowym jednostki poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty w wysokości 6 200 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup szafy serwerowej oraz wykonanie szafy umożliwiającej przechowywanie dokumentów księgowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora ZDP oraz zobowiązał Skarbnika do przygotowania stosownej uchwały.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczych Nr 2 oraz Zarządu Stowarzyszenia „PRAXIS” (załącznik nr 17) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na nieodpłatne prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia na terenie Ośrodka.
Zarząd Powiatu postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie Zarządu Prezesa Stowarzyszenia „PRAXIS”. W związku z powyższym, odłożono podjęcie decyzji w tej sprawie.
 
W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym regulamin oraz projekt ogłoszenia Zarządu
o ponownym konkursie na w/w stanowisko. Wyjaśnił, że oba dokumenty zostały zatwierdzone przez komisje konkursową (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 18).
Zarząd Powiatu zatwierdził powyższe dokumenty.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska…………..
 
 
Załączników: 18
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego, Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiat Skarżyskiego, Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia
i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 - pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 23.05.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 18.05.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 18.05.2018 r.,
Załącznik nr 10 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 22.05.2018 r.,
Załącznik nr 12 - pismo Starosty Kieleckiego z dnia 15.05.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 21.05.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 21.05.2018 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 18.05.2018 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg powiatowych z dnia 23.05.2018 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczych
Nr 2 oraz Zarządu Stowarzyszenia „PRAXIS” z dnia 18.04.2018 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2018 r.
 
 
  Protokół (601kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (24 maja 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (14 czerwca 2018, 13:37:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508