Protokół Nr 24 z dnia 30 maja 2018 roku

Protokół Nr 24/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 maja 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Pozostali uczestnicy posiedzenia:
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ścignia – Wzdół Plebański na terenie Gminy Bodzentyn.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia w proponowanym kształcie.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ścignia – Wzdół Plebański na terenie Gminy Bodzentyn (załącznik nr 2)
Uchwałę w przedmiotowej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach zwrócił się z pismem o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ścignia – Wzdół Plebański na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0584T, położonej na terenie gminy Bodzentyn. Dodała, że z uwagi na fakt, iż we wniosku Dyrektora PZD w Kielcach z dnia 12.02.2018 r. błędnie podano nazwy dróg, traci moc uchwała nr 10/32/2018 2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 07.03.2018 r. w sprawie wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Wzdół Parcele – Siekierno na terenie Gminy Bodzentyn.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski (załącznik nr 3) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1.      sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00004719/3 oznaczenia nieruchomości przez wykreślenie działki nr 188/1 o pow. 0,1979 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46) i wpisanie działek: nr 188/4 o pow. 0,0015 ha, nr 188/10 o pow. 0,0477 ha, nr 188/11 o pow. 0,0320 ha, nr 188/12 o pow. 0,0283 ha, nr 188/13 o pow. 0,0299 ha i nr 188/14 o pow. 0,0585 ha położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46),
2.      sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00004720/3 oznaczenia nieruchomości przez wykreślenie działki nr 188/2 o pow. 0,2010 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46) i wpisanie działek: nr 188/6 o pow. 0,0015 ha, nr 188/15 o pow. 0,0483 ha, nr 188/16 o pow. 0,0430 ha, nr 188/17 o pow. 0,0455 ha i nr 188/18 o pow. 0,0627 ha położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46),
3.      odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00004719/3 działki nr 188/4 o pow. 0,0015 ha oraz z księgi wieczystej KI1R/00004720/3 działki nr 188/6 o pow. 0,0015 ha, położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46) i wpisanie w dziale II księgi wieczystej KI1R/00034810/0 jako właściciela: Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe wnioski oraz upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do ich podpisania.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała dwa pisma Przewodniczącego Komisji Konkursowej na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 4) oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 5) informujące, że Komisja Konkursowa w tajnym głosowaniu wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora ZST Pana Janusza Maciejewskiego oraz kandydata na stanowisko dyrektora ZPR-W Pana Artura Szumielewicza. Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z protokołami z posiedzeń Komisji.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego zatwierdził wyniki obu konkursów powołując na stanowisko dyrektora ZPR-W Pana Artura Szumielewicza na okres pięciu lat szkolnych od dnia 01.07.2018 r. oraz na stanowisko dyrektora ZST – Pana Janusza Maciejewskiego na okres pięciu lat szkolnych od dnia 01.09.2018 r.. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania stosownych uchwał Zarządu Powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6), który w związku z koniecznością powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwrócił się z prośbą o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w w/w komisji, jako przewodniczącego. 
Zarząd Powiatu do prac w w/w Komisji wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP (załącznik nr 7) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na przewóz busem ok. 20 osób, członków sekcji w dniu 6 czerwca br. do Bliżyna na spotkanie integracyjno-turystyczne. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wyjazd został uzgodniony z dyrektorem Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie busa będącego na stanie ZPE-W.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęło pismo członków Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 8) w związku z wypowiedzią radnego Grzegorza Małkusa podczas XLVI Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Do pisma dołączone zostały także następujące dokumenty: oświadczenie Rady Rodziców oraz protokół pokontrolny projektu pn. „Pełnosprawni na rynku pracy”. Z przedstawionych dokumentów wynika, że zarówno nauczyciele jak i rodzice są oburzeni sugestiami radnego Grzegorza Małkusa. W ich ocenie został nieważony wizerunek szkoły, a poprzez pomówienia wypowiedziane publicznie na Sesji Rady Powiatu został podważony autorytet nauczycieli i dyrekcji placówki. Grono Pedagogiczne wraz z dyrekcją ZPRW zwróciło się do organu prowadzącego o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do radnego oraz ujawnienie szczegółów zarzutów skierowanych pod adresem placówki. Ponadto w odniesieniu do rozliczenia projektu, w informacji pokontrolnej z realizowanego projektu wynika, że był on realizowany prawidłowo, bez zaleceń pokontrolnych.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Przewodniczącej Rady Powiatu o podjęcie stosownych kroków względem radnego Grzegorza Małkusa.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 9) dotyczące wstępnej deklaracji dofinansowania budowy „małego ronda” w Skarżysku-Kamiennej. Dodała, że Gmina Skarżysko-Kamienna wstępnie deklaruje dofinansowanie inwestycji w wysokości 500 tys. zł., a w przypadku pozyskania środków zewnętrznych nie większe niż 50% środków przeznaczonych na zadanie przez samorządy. Pani Anna Leżańska poinformowała, że wykonawca inwestycji był zobowiązany do końca sierpnia br. wykonać projekt „mini ronda”. W związku z powyższym zaproponowała, aby odłożyć podjęcie decyzji do czasu zapoznania się z koncepcją PKP dotyczącą budowy tunelu pieszo-rowerowego oraz parkingów przy ul. Towarowej.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
            Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                               Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników 9:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ścignia – Wzdół Plebański na terenie Gminy Bodzentyn,
Załącznik nr 3 – wnioski wydziału GG,
Załącznik nr 4 – pismo Przewodniczącego Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 24.05.2018 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Przewodniczącego Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, z dnia 24.05.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 28.05.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismem Przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, z dnia 29.05.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo członków Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 28.05.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn.21.05.2018 r.

Protokol (544kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 maja 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (7 czerwca 2018, 07:48:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632