Protokół Nr 22 z dnia 16 maja 2018 roku

Protokół Nr 22/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 16 maja 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta  
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
c)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
3.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2017.
4.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
5.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.      Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o ujęcie w porządku posiedzenia  uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
c)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)      odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11.
3.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2017.
4.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
5.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.      Sprawy różne.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej wynikają z:
1.      Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wypaleniu – wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi łącznie 406.698,45 zł., a wkład własny 45.038,80 zł. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018-2019. W bieżącym roku zrealizowane będą wydatki w kwocie 381.030,99 zł., a w roku następnym 70.706,26 zł.
2.      Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 678.239,19 zł. poprzez zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu:
·         w dniu 25 kwietnia 2018 r. – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.450 zł. i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 19.000 zł.
·         w dniu 16 maja 2018 r. – wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 15.070 zł., na zakup książek do bibliotek szkolnych – 48.000 zł. oraz na wyposażenie osobiste i ochronne strażaków – 54.525 zł.
Oraz projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie dofinansowania do projektu realizowanego przez PCPR – 335.992,19 zł. i zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 204.202 zł.
3.      Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 10.100 zł. poprzez wprowadzenie przez Zarząd Powiatu w dniu 16 maja 2018 r. dotacji z budżetu państwa na zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.      Umowy o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi łącznie 406.698,45zł, a wkład własny 45.038,80zł. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018-2019. W bieżącym roku wykorzystane będzie 335.992,19zł dofinansowania oraz cały wkład własny.
2.      Z przeniesienia kwoty 2.000zł pomiędzy działami na ewentualne ubezpieczenie przejętych na rzez powiatu pojazdów, które wcześniej zostały usunięte z dróg.
3.      Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 9 maja 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 6.800zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach zadań powiatu z zakresu kultury, sportu i promocji przede wszystkim w celu zapewnienia środków na promocje powiatu w związku z obchodami jego 20-lecia.
4.      Zabezpieczenia kwoty 9.000zł na dotacje dla OSP w Skarżysku-Kamiennej na zakup zniszczonych podczas akcji ratowniczo gaśniczych ubrań bojowych. Dotacja była zaplanowana ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zakwestionowała możliwość przeniesienia środków z rezerwy na powyższy cel, wobec tego konieczne jest zabezpieczenie dotacji z innych środków powiatu, gdyż umowa z ochotniczą strażą pożarną została już podpisana i środki zgodnie z tą umową zostały jednostce przekazane.
5.      Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 15 marca 2018r w sprawie zwiększenia strony dochodowej o kwotę 204.202zł w związku ze zwiększeniem od 1 marca 2018r miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca z kwoty 3413,58zł do kwoty 3.660zł. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność jednostki w tym na podwyżkę dla pracowników.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zwróci się z pismem do Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby wskazała konkretnie na jakie cele można wydatkować środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Odpowiedź RIO w powyższej sprawie zostanie przesłana do wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały jednogłośnie.
 
c)    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z prośbą aby do chwili rozstrzygnięcia przetargu, Zarząd Dróg Powiatowych mógł pozostać na tym terenie. Wyjaśniła, że po dokonaniu analizy koszty związane z przeniesieniem ZDP będą porównywalne z kwot ą jaką powiat może uzyskać ze sprzedaży tego terenu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zwrócił się z prośbą aby Zarząd Dróg Powiatowych przygotował analizę kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją zimowego utrzymania dróg.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła uwagę na fakt, że cena wywoławcza przedmiotowego terenu wzrośnie po dokonaniu przez Gminę Skarżysko-Kamienna zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i przekwalifikowania przeznaczenia na budownictwo wielorodzinne lub jednorodzinne.
Starosta stwierdził, że Naczelnik Wydziału IM został zobowiązany do przygotowania pisma skierowanego do Gminy Skarżysko-Kamienna, na podstawie którego będzie można w operacie szacunkowym uwzględnić koszt terenu działki z przeznaczeniem na budownictwo wielorodzinne lub jednorodzinne.
Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby na kolejne posiedzenie Zarządu, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administracji Mieniem przedstawił stosowne dokumenty.
W związku z powyższym, Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie odłożenie podjęcia decyzji w sprawie przyjęcia powyższego projektu uchwały do czasu uzyskania informacji o które zwrócili się Członkowie Zarządu.
  • za głosowały cztery osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Anna Leżańska)
  • wstrzymała się od głosu jedna osoba: (Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska).
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały do czasu otrzymania informacji od Dyrektora ZDP oraz Naczelnika Wydziału IM w sprawach poruszonych przez Wicestarostę oraz Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 5)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.172.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 15.070zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
2.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.184.2018 z dnia 10 maja 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 64.625zł z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz na zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3.      Umowy nr 81/P z dnia 19 kwietnia 2018r zawartej ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Kwota dofinansowania wynosi 48.000zł, powiat z własnych środków musi dołożyć 12.000zł jako wkład własny. Środki te zostaną przesunięte z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie.
4.      Pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 7 maja 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 196,40zł w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r.
5.      Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 8 maja 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków płacowych pomiędzy rozdziałami w kwocie 28.700zł.
6.      Pisma Zespołu ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie konieczności zwiększenia planu na składkę członkowską do Związku Powiatów Polskich. Składka wynosić będzie 12.168,16zł, w związku z tym należy zwiększyć plan o 1.168,16zł. Środki na ten cel przeniesione są z rozdziału 75020 par.4210.
7.      Pisma Wydziału Edukacji z dnia 7 maja 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy Starostwem Powiatowym a jednostkami oświatowymi na dokształcanie nauczycieli, zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu komisji kwalifikującej wnioski, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018r.
8.      Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 14 maja 2018r w sprawie przeniesienia wydatków płacowych w wysokości 199.798zł pomiędzy rozdziałami oraz zabezpieczenia kwoty 300zł na szkolenia pracownika z zakresu HACCP.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)     odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11 (załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Przypomniała zebranym, że w dniu 16 maja br. pani Jolanta Nowicka złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora szkoły z dniem 31 sierpnia br. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.    
            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2017 (załącznik nr 7)
Powyższe sprawozdanie w sposób szczegółowy omówił obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Paweł Perkowski.
Członkowie Zarządu do przedstawionego sprawozdania nie zgłosili uwag oraz przyjęli je jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 (załącznik nr 8)
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska odczytała treść sprawozdania.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz przyjął je jednogłośnie.
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z analizą wydatków rzeczowych poniesionych w 2017 r. na utrzymanie szkól i placówek oświatowych podległych Powiatowi Skarżyskiemu (załącznik nr 9). Pani Katarzyna Bilska zaznaczyła, że w pozycjach, w których koszty w stosunku do innych placówek są większe lub nastąpił duży przyrost kosztów w odniesieniu do roku poprzedniego, będzie oczekiwała wyjaśnień od dyrektorów tych placówek. Wyjaśnienia zostaną przedstawione na posiedzeniu Zarządu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie.
 
W związku z koniecznością powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 10) dotyczący rozważenia możliwości zmiany „Zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019” w § 4 ust. 3 dodać pkt f) w szkołach i utworzenie przy Zespole Szkół technicznych stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych - o 1 etat.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Naczelnika.
 
W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wytypowanie kandydatów do w/w odznaczeń.
Zarząd Powiatu wytypował do powyższych odznaczeń Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych - Panią Jolantę Nowicką oraz Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych - Pana Janusza Maciejewskiego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 12) zawierające prośbę o podjęcie decyzji odnośnie zwrotu dotacji przekazanej Branżowej Szkole I Stopnia Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie. Poinformowała, że zwrot wynika z faktu przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Edukacji, w trakcie której stwierdzono, że w okresie styczeń – marzec 2018 r. nastąpiło pobranie dotacji na dwóch uczestników internatu Branżowej Szkoły I Stopnia, których miejscem zamieszkania jest gmina Suchedniów. Dodała, że w związku z przeniesieniem się uczniów branżowej szkoły do technikum na chwilę obecną nie ma możliwości odebrania przekazanej dotacji z bieżących wypłat. Ponadto Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że dotacja dla szkół niepublicznych ma charakter dotacji podmiotowej i podlega rocznemu rozliczeniu, a Dyrektor Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie zwrócił się z prośbą o skorygowanie i rozliczenie dotacji w miesiącu wrześniu 2018 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwrot dotacji przekazanej Branżowej Szkole I Stopnia Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie w miesiącu wrześniu br.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 kwietnia br. została poruszona sprawa dot. przedłużenia umowy dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację pojemników z logo PCK do zbiórki używanej odzieży, obuwia i tekstyliów. Następnie Starosta odczytał zebranym wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 13) dot. możliwości bezpłatnego udostępnienia terenu w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania stosownej uchwały Zarządu, która będzie procedowana na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 
W związku z negatywnym wynikiem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego o pow. 612,30 m2 stanowiącego odrębną własność – lokal użytkowy nr 1 – zlokalizowanego w budynku położonym w Skarzysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu i ustalenie ceny wywoławczej nieruchomości w wysokości niższej o 5% od wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę.
Zarząd Powiatu postanowił ogłosić drugi przetarg na sprzedaż prawa własności powyższego lokalu i ustalił cenę wywoławczą w wysokości 500 tys. zł.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 15) informujące, że w związku z dyspozycją Zarządu w dniu 30 kwietnia br. odbyło się spotkanie robocze w którym udział wzięli Naczelnik Wydziału Edukacji, Dyrektor ZST oraz pani Projektant. Na okoliczność spotkania sporządzona została notatka, która stanowi załącznik do pisma. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z otrzymanym od pani Projektant kosztorysem, w którym odjęte zostały koszty robót związanych z: budową drogi pożarowej, placu manewrowego, parkingu oraz bramy wjazdowej szacunkowy koszt budowy hali sportowej zmniejszył się o kwotę 431 055,36 zł., tj. do kwoty 5 526 214,71 zł. Starosta podkreślił, że należy mieć na uwadze, że wszystkie koszty, które zostaną wyłączone z projektu trzeba będzie pokryć ze środków własnych powiatu. Ponadto Starosta zaproponował, aby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienić treść warunku dotyczącego wykonania przez wykonawcę co najmniej 1 zamówienie związane z budową, przebudową lub rozbudową obiektu budowlanego – budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 5 000 000,00 zł. Dodał, że pozostała treść merytoryczna SIWZ pozostanie bez zmian.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu postanowił ogłosić kolejny przetarg na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”, zgodnie ze zmniejszonym zakresem robót. Ponadto zobowiązano Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do zmiany zapisu w specyfikacji, w sposób zaproponowany przez Starostę. Jednocześnie Zarząd zdecydował, aby po otwarciu ofert przetargowych Naczelnik Wydziału IM wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego oraz Naczelnik Edukacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o zmianę zakresu inwestycji i przesunięcie terminu realizacji całego projektu wraz z rozliczeniem do 15 grudnia 2019 roku.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 16) o nieodpłatne przekazanie 7,94 m3 brzozy opałowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Starosta wyjaśnił, że drzewo zostało pozyskane z cięć sanitarnych na działkach leśnych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Naczelnika.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że wpłynęło pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 17) zawierające prośbę o udostępnienie lokalu na siedzibę stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej. Starosta wyjaśnił, że w dniu 7 maja br. odbył się przetarg na najem lokali w budynku przy ul. Sikorskiego 20, który zakończył się wynikiem negatywnym. Dodał, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu lokal można wynająć w trybie bezprzetargowym, jeśli nie został wynajęty mimo przeprowadzonego przetargu. W związku z powyższym Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie oraz określenie formy przekazania lokalu.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił wynająć lokal w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 50% ulgi.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 18) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wydzierżawienie części powierzchni dachu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 na montaż masztu balastowego wraz z anteną radiową, na potrzeby Prokuratury Rejonowej. Starosta wyjaśnił, że montaż instalacji antenowej wykona Polkomtel Sp. z o.o. na zlecenie Netia S.A. Dodał, że dzierżawa obejmować będzie również trasę przebiegu kabla pomiędzy dachem a pomieszczeniem klienta. Ponadto, w projekcie umowy firma Netia S.A. zaproponowała czynsz w wysokości 250 zł. netto miesięcznie.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do pozyskania informacji i dokumentacji od firmy Netia S.A. dotyczącej oddziaływania masztu na otoczenie z uwagi na bliskie usytuowanie bloków wielorodzinnych oraz dokonania ponownej weryfikacji wysokości czynszu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił dwa pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 19) dotyczące zabezpieczenia środków finansowych w wysokości ok. 10000,00 zł. brutto na wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej MPWiK Sp.zo.o w Skarżysku-Kamiennej oraz środków w wysokości ok. 4600 zł. brutto na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej, na potrzeby realizowanej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opieki całodobowej z mieszkaniami chronionymi budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej. Starosta poinformował, że powyższe kwoty stanowią jedynie koszt orientacyjny.
Zarząd Powiatu postanowił, że zapłata za wykonanie powyższych przyłączy będzie pokryta ze środków zabezpieczonych na realizację przedmiotowej inwestycji (wydatki niekwalifikowane).
 
W związku ze złożoną rezygnacją ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych przez Panią Jolantę Nowicką z dniem 30 sierpnia 2018 r., Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 20) zawierające prośbę o wytypowanie czterech przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach zgodnie z art. 63 ust. 14 pkt 1 lit. a) oraz ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, z jednoczesnym określeniem przewodniczącego tych komisji.
Ponadto Naczelnik zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie miejsc zamieszczenia ogłoszenia oraz sposobu składania ofert.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że nowe rozporządzenie dopuszcza również składanie ofert w postaci elektronicznej, która powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.
Zarząd Powiatu do pracy w komisjach wytypował:

Naczelnika Wydziału Edukacji – Pana Jerzego Krawczyka, jako Przewodniczącego Komisji,Inspektora w Wydziale Edukacji – Panią Renatę Pacek, Inspektora w Wydziale Edukacji – Panią Izabelę Kowalską,Starszego specjalistę w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr – Panią Karinę Wiśniewską. Ponadto Zarząd postanowił zamieścić ogłoszenia w miejscach dotychczas praktykowanych oraz podjął decyzję o składaniu ofert wyłącznie w wersji papierowej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił dwa pisma Inspektora ds. Obronnych (załącznik nr 21) dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, który uległ uszkodzeniu podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Starosta wyjaśnił, że OSP w Wołowie wnioskuje o dotację w wysokości 5500 zł. na zakup hełmów typu Vulkan, tłumic teleskopowych, pasów bojowych i ubrań koszarowych, natomiast OSP w Grzybowej Górze wnioskuje o dotację w wysokości 9343,04 zł. za zakup opon do samochodu. Ponadto, Starosta poinformował o zastrzeżeniach Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących wykorzystywania środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe na cele, których nie można zakwalifikować jako dotacja z tego źródła finansowania.
W związku z brakiem możliwości prawnych przekazania dotacji na powyższy cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 14 maja br. wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Michniowianie” (załącznik nr 22) na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne pn: „Drewniane gody – 5 lat działalności Michniowian” dotyczy zorganizowania jubileuszu powstania Stowarzyszenia Michniowianie kultywującego tradycje ludowe. Dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 600,00 zł. w tym 100,00 zł. to własny wkład finansowy. Ponadto Pani Bogusława Krawczyńska dodała, że oferta złożona przez Stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”, a wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami. Następnie Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w związku z brakiem środków finansowych na organizację Obchodów XX-lecia Powiatu Skarżyskiego planowane jest przeniesienie pieniędzy na ten cel ze środków zaplanowanych na dotacje, dodała, że w działach kultura i sport brak jest środków na działania własne zaplanowane na 2018 rok.
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować powyższe zadanie kwotą 500 zł.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęły dwie oferty na realizację zadań publicznych w formie tzw. „małych grantów”:
·         Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej w Suchedniowie(załącznik nr 23) na realizację zadania pn: „Sportowy Dzień Dziecka” polegającego na zorganizowaniu w dniu 30 maja br. sportowego dnia dziecka dla ok. 700 osób z terenu miasta i gminy Suchedniów. Dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 1200 zł.,w tym 600 zł. to wkład osobowy, a 100 zł. własny wkład finansowy
·         Stowarzyszenia Przyjazny Ostojów w Ostojowie(załącznik nr 24) na realizację zadania pn. „Integracja i organizacja czasu wolnego”, które ma na celu organizację w dniu 10 czerwca br. wydarzenia kulturalnego, na którym zaprezentują się grupy lokalne działające na terenie gminy oraz organizację zabaw dla dzieci i poczęstunku.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że obydwa wydarzenia mają charakter gminny, a ich adresatami są tylko mieszkańcy poszczególnych gmin.
W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na udzielenie dofinansowania na realizację powyższych zadań.
  • wstrzymały się od głosu dwie osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski i Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska),
  • przeciw głosowały dwie osoby (Wicestarosta – Pan Artur Berus i Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska).
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie dofinansowania.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynął wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.Św. Rocha w Mroczkowie o udzielenie dotacji celowej na remont wnętrza zabytkowego kościoła. Wnioskowana kwota dotacji 30 000 zł. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 25) informujące, iż środki finansowe na ten cel zaplanowane w uchwale budżetowej, w bieżącym roku to kwota 5 000 zł.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie dotacji celowej.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawia pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 26), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie grupy weekendowej w internacie w roku szkolnym 2018/2019. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że powodem utrzymania w strukturach Ośrodka dotychczasowej grupy weekendowej są prośby rodziców wnoszących o pozostawienie swoich dzieci w dni wolne od zajęć edukacyjnych. Dodała, że z przebywających w internacie w 8 grupach podopiecznych, co najmniej 7 z nich nie jest w stanie jeździć na weekendy do domów rodzinnych, a pozostałe dzieci wyjeżdżają co tydzień lub naprzemiennie.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie grupy weekendowej w internacie w roku szkolnym 2018/2019.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 27) informujące, że wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych przygotowuje wniosek do konkursu ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-185/18 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. W związku z potrzebami projektu opracowano diagnozę rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych zatwierdzoną na Radzie Pedagogicznej 06.04.2018 r. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że stawka za wynajem sali w szkole dla potrzeb projektu została określona na 35 zł. za godzinę.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 28) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch pracownic MOPS-u na stanowisko sprzątaczki na okres 1 miesiąca w wymiarze ½ etatu, po zakończeniu 6-cio miesięcznych prac społecznie użytecznych. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że prośba Dyrektora podyktowana jest zmniejszoną ilością pracowników obsługi.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Komisji Infrastruktury Komunalnej (załącznik nr 29), która po dokonaniu objazdu dróg powiatowych na terenie gminy Skarżysko Kościelne oraz sprawdzeniu ich stanu technicznego złożyła wniosek w przedmiotowej sprawie.
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska, która jest członkiem w/w Komisji zaproponowała, aby ten wniosek pozostawić bez rozpatrzenia. Po zakończeniu prac Komisji we wszystkich gminach powiatu, złożony zostanie wniosek kompleksowy.
Zarząd Powiatu przychylił się do rozwiązania zaproponowanego przez Panią Bogusławę Krawczyńską.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym propozycję harmonogramu działań w celu utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, działającej w formie jednostki budżetowej (załącznik nr 30).
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poprosił aby w miarę możliwości przyspieszyć działania.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że mieszkańcy Osiedla Przydworcowe ponownie zwrócili się z pismem (załącznik nr 31) do Przewodniczącej Rady Powiatu w sprawie przeniesienia i renowacji Krzyża kamiennego z 1877 roku, znajdującego się przy ul. Kopernika 1 w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że zgodnie z literą prawa, Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Brata Alberta powinien zwrócić się z wnioskiem o zmianę lokalizacji Krzyża.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że zwróciła się z prośbą do firmy budowlanej o wylanie postumentu i przeniesienie Krzyża na działkę Skarbu Państwa.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie Zarząd wskazał, że nie ma możliwości zarówno prawnych jak i finansowych na dokonanie renowacji Krzyża ze środków finansowych powiatu.
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Przewodniczącą Rady Powiatu Skarżyskiego – Panią Bożenę Bętkowską, Wiceprzewodniczącego – Pana Janusza Kołodzieja oraz Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Panią Monikę Pogodzińską. Poinformował, że w dniu 15 marca br. na mocy Zarządzenia powołany został Zespół ds. organizacji Obchodów Jubileuszu 20-lecia istnienia Powiatu Skarżyskiego. Następnie przedstawił zebranym propozycję organizacji obchodów przygotowaną przez w/w Zespół (załącznik nr 32).  W trakcie dyskusji ustalono, że zorganizowana zostanie Sesja uroczysta łącząca obchody 20-lecia i zakończenie kadencji w trakcie której wręczone zostaną odznaczenia oraz statuetki Powiatowe Dęby i Jaskółka Biznesu. Przygotowana zostanie publikacja albumowa na 20-lecie samorządu powiatowego, zgodnie z propozycją zespołu oraz filmik podsumowujący V kadencję. Ponadto, w szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowany zostanie konkurs wiedzy „Samorząd w Polsce Niepodległej”. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu „20 lat samorządu powiatowego w 100-letniej Wolnej Polsce”, złożonego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zorganizowany zostanie piknik militarny połączony z ogólnopolskim zlotem drużyn strzeleckich i koncertem plenerowym. W sytuacji braku dofinansowania, na stadionie RUCH-u zorganizowane zostanie bicie rekordu Guinnessa.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, aby mieć na uwadze, że w przypadku reklam sponsorów należy wystawić f-rę VAT i odprowadzić podatek.
Kończąc omawianie tematu organizacji obchodów, Starosta podziękował Przewodniczącym za udział w posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do podjęcia działań w celu uregulowania spraw związanych z należnościami z Budromostu Starachowice w stosunku do powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym:
wniosek (załącznik nr 33) dotyczący nieodpłatnego przekazania przez Wojewodę Świętokrzyskiego mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Skarżyskiego w drodze decyzji administracyjnej tj. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej jako działki: nr 227/9 o pow. 0,0034 ha,nr 227/15 o pow. 0,0025 ha, nr 227/21 o pow. 0,0109 ha, nr 227/23 o pow. 0,0027 ha, nr 227/34 o pow. 0,0090 ha i nr 227/36 o pow. 0,1521 ha (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 16), stanowiącej pasy drogowe dróg powiatowych: ul. Wiejskiej (dotyczy działek nr 227/9, nr 227/15 i nr 227/23), ul. Rejowskiej (dotyczy działek nr 227/21 i nr 227/34) i ul. Szydłowieckiej (dotyczy działki nr 227/36). Starosta wyjaśnił, że przedmiotowe działki, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym, służą do wykonywania zadań własnych powiatu w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych oraz są częściami składowymi dróg publicznych – powiatowych pod nazwami: ulica Wiejska (dotyczy działek nr 227/9, nr 227/15 i nr 227/23), ulica Rejowska (dotyczy działek nr 227/21 i nr 227/34) i ulica Szydłowiecka (dotyczy działki nr 227/36), których przebieg został określony na podstawie Uchwały Nr 407/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29.09.2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Skarżyskiego.wnioski (załącznik nr 34) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
  •   odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00025602/3 nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 433/2 o pow. 0,0040 ha, nr 434/2 o pow. 0,0012 ha, nr 468 o pow. 0,7084 ha, nr 523 o pow. 0,7107 ha, nr 524/4 o pow. 0,0065 ha, nr 677/2 o pow. 0,0944 ha i nr 677/3 o pow. 2,0480 ha, które znajdują się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0576T (stary Nr 15873) „Skarżysko-Kamienna – Parszów” i założenia dla w/w nieruchomości nowej księgi wieczystej, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
  • odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00025602/3 nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 376 o pow. 0,8911 ha, nr 524/3 o pow. 0,0183 ha, nr 524/6 o pow. 0,0350 ha (obręb 0001 Majków) oraz działki nr 99/5 o pow. 0,0056 ha, nr 275/1 o pow. 0,0065 ha, nr 276/1 o pow. 0,0077 ha i nr 278/1 o pow. 0,0061 ha (obręb 0003 Michałów,) które znajdują się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0573T (stary Nr 15870) „Majków – Wąchock” i założenia dla w/w nieruchomości nowej księgi wieczystej, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
  • wniosek (załącznik nr 35) kierowany do Sądu Rejonowego dotyczący odłączenia z księgi wieczystej działki nr 3128/3 o pow. 0,0286 ha, położonej w Suchedniowie i wpisanie w dziale II księgi wieczystej jako właściciela „Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2017 r. oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe wnioski oraz upoważnił Starostę oraz Wicestarostę do ich podpisania.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                           Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska…………
 
 
 
Załączników 32:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11.
Załącznik nr 7 – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej za rok 2017
Załącznik nr 8 – sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
Załącznik nr 9 – analiza wydatków rzeczowych poniesionych w 2017 r. na utrzymanie szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Skarżyskiemu, z dnia 15.05.2018 r.
Załącznik nr 10 – wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 11.05.2018 r.
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 09.05.2018 r.
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 14.05.2018 r.
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 27.04.2018 r.
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 15.05.2018 r.
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 10.05.2018 r.
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 10.05.2018
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej, z dnia 10.05.2018 r.
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 07.05.2018 r.
Załącznik nr 19 – pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 14.05.2018 r. i 07.05.2018 r.
Załącznik nr 20 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji,z  dnia 16.05.2018 r.
Załącznik nr 21 – dwa pisma Inspektora ds. Obronnych, z dnia 06.05.2018 r.
Załącznik nr 22 – oferta Stowarzyszenia „Michniowianie”, z dnia 14.05.2018 r.
Załącznik nr 23 – oferta Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej w Suchedniowie, z dnia 25.04.2018
Załącznik nr 24 – oferta Stowarzyszenia Przyjazny Ostojów w Ostojowie, z dnia 07.05.2018 r.
Załącznik nr 25 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 15.05.2018 r.
Załącznik nr 26 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 14.05.2018 r.
Załącznik nr 27 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 08.05.2018 r.
Załącznik nr 28 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 11.05.2018 r.
Załącznik nr 29 – pismo Komisji Infrastruktury Komunalnej, z dnia 10.04.2018 r.
Załącznik nr 30 – harmonogram działań w celu utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
Załącznik nr 31 – pismo mieszkańców Osiedla Przydworcowe, z dnia 10.05.2018 r.
Załącznik nr 32 – propozycja organizacji obchodów 20-lecia samorządu
Załącznik nr 33 – wnioski Wydziału GG
Załącznik nr 34 – wnioski Wydziału GG
Załącznik nr 35 – wnioski Wydziału GG

Protokol (742kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (16 maja 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (6 czerwca 2018, 13:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735