Protokół Nr 21/2018 z dnia 9 maja 2018 r.


 Protokół Nr 21/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 9 maja 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2. Artur Berus                                               - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Przedstawienie Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przedstawienie Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2).
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w dniu 7 maja 2018 r. komisja konkursowa przyjęła Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Następnie Wicestarosta zapoznał zebranych z powyższymi dokumentami.
Zarząd Powiatu zaakceptował Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 3), który zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Powiat Skarżyski wyznaczy dla jednostek organizacyjnych Powiatu osobę, która będzie pełniła funkcje inspektora ochrony danych osobowych, czy też Zarząd Dróg Powiatowych ma zawrzeć umowę z zewnętrznym podmiotem specjalizującym się w ochronie danych osobowych.
Zarząd Powiatu wskazał, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powinien wyznaczyć osobę pełniącą funkcje inspektora ochrony danych osobowych we własnym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 4) zawierające prośbę o rozważenie możliwości przedłużenia terminu wykonania umowy na przebudowę budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej. Starosta wyjaśnił, że w związku z problemem z zawilgoceniem ścian piwnicznych, który wykonawca zgłosił w trakcie realizacji umowy i rozbieżnościami pomiędzy stanowiskiem Zamawiającego a wykonawcy co do przedmiotowego problemu zaistniała konieczność ze strony Zamawiającego ustalenia zakresu i rozmiaru prac, które wykonawca winien wykonać w ramach podpisanej umowy. Po ponownym przeanalizowaniu sprawy i konsultacjach z radcą prawnym ustalono ostateczny rozmiar prac koniecznych do wykonania przez obecnego wykonawcę. W celu umożliwienia wykonawcy wykonania prac naprawczych w ostatecznie ustalonym przez Zamawiającego rozmiarze oraz dokonania osuszenia ścian od wewnątrz i wykończenia pomieszczeń zgodnie z projektem zasadne jest przedłużenie terminu realizacji umowy o 1 miesiąc.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy o 1 miesiąc.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………...
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 4
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Wicestarosty z dnia 08.05.2018 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 08.05.2018 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 08.05.2018 r.,
 
 
  Protokół (520kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (6 czerwca 2018, 12:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528