Protokół Nr 20 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Protokół Nr 20/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 27 kwietnia 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                   - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Pozostali uczestnicy posiedzenia:
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w sprawie dotyczącej ogłoszenia przetargu na budowę ulicy Zagórskiej w Suchedniowie.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w sprawie dotyczącej ogłoszenia przetargu na budowę ulicy Zagórskiej w Suchedniowie.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 2) o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika – ul. Zagórska w Suchedniowie”. Wyjaśniła, że zgodnie z zatwierdzoną w dniu 23 kwietnia br. przez Wojewodę Świętokrzyskiego Listą zmienioną nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na rok 2018 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł.. Szacowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 2 050 000 zł. Pani Anna Leżańska poinformowała, że na dzień dzisiejszy na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie powiatu środki w wysokości 116 000 zł. Gmina Suchedniów oraz Lasy Państwowe zadeklarowały udział w finansowaniu zadania odpowiednio w kwotach 30 000 zł. i 345 000 zł. Ponadto, Dyrektor zwrócił się w piśmie o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych pozostałych z zimowego utrzymania dróg na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych w 2018 r.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapytała czy gmina Suchedniów jest w stanie dołożyć więcej. Dodała, że patrząc na rozstrzygnięcia przetargów, należy jak najszybciej ogłosić przetarg, aby wiedzieć jaka będzie rzeczywista kwota planowanej inwestycji.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w obecnej chwili otrzymał deklarację władz gminy Suchedniów na kwotę 30 tys. zł. Na koniec czerwca będzie przekazana przez burmistrza Suchedniowa rzetelna informacja dot. przekazania rzeczywistej kwoty. Lasy Państwowe zadeklarowały kwotę 345 tys. zł. Ostateczna kwota dofinansowania ze strony Lasów Państwowych będzie znana w m-cu maju.
Po przedstawieniu informacji Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na wniosek Dyrektora ZDP.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedmiotowy wniosek.
 
Po przyjęciu wniosku przez Zarząd, Starosta wyraził swoją opinie, że po raz pierwszy została wyrażona zgoda na rozpoczęcie procedury przetargowej na zadanie, które znalazło się na liście wniosków o dofinansowanie, natomiast nie posiada pełnego zabezpieczenia wkładu własnego.
Pani Anna Leżańska poprosiła także o wyrażenie zgody na wniosek Dyrektora o przeniesienie środków finansowych w wysokości 136 tys. zł. z zimowego utrzymania dróg na utrzymanie zieleni.
Przewodniczący Zarządu – Pan Jerzy Żmijewski poddał pod głosowanie wniosek o przeniesienie środków finansowych w wysokości 136 tys. zł. z zimowego utrzymania dróg na utrzymanie zieleni.
  • za głosowały 2 osoby (Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska oraz Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska),
  • przeciw głosowała 1 osoba (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski), 
  • wstrzymała się 1 osoba (Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska).
Zarząd Powiatu postanowił przenieść środki finansowe w wysokości 136 tys. zł. z zimowego utrzymania dróg na utrzymanie zieleni.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3) zawierające prośbę o bezpłatne zorganizowanie transportu dla młodzieży z Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych biorącej udział w XXVI Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Dodała, że Mistrzostwa odbędą się w dniu 19 maja br. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie busa będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników: 3
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 27.04.2018 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Skarżysku-Kamiennej z dnia 23.04.2018 r.

Protokol (506kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (27 kwietnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 maja 2018, 10:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493