Protokół Nr 19 z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Protokół Nr 19/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 kwietnia 2018 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 i pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
b)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)      powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów ogólnokształcących.
3.      Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2017.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku zgłoszonego przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską:
  • za głosowały 3 osoby (Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
  • wstrzymała się od głosu 1 osoba (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski)
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 i pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów ogólnokształcących.
3.      Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2017.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 i pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
          Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
          Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.131.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.450 zł z przeznaczeniem na szkolenia specjalistyczne strażaków.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.95.2018 z dnia 22 marca 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 19.000zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
3. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 9 kwietnia 2018r w sprawie przyznania z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dotacji dla osp na zakup zniszczonego podczas akcji ratowniczo gaśniczych sprzętu i wyposażenia i tak:
  • OSP w Skarżysku-Kamiennej – 9.000zł
  • OSP w Nowym Odrowążku – 5.500zł
4. Pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 23 kwietnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.601,83zł w związku z realizacją zadania przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
          Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)  powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów ogólnokształcących (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała zebranym treść przedmiotowej uchwały.
            W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2017 (załącznik nr 5)
          Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – pana Pawła Perkowskiego oraz poprosił o omówienie powyższego dokumentu.
          Dyrektor przedstawił zebranym ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego.
          Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z pismem Głównego Geodety Kraju, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 6) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie projektu aneksu do Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Starosta wyjaśnił, że do podpisania przedmiotowego aneksu niezbędne jest zabezpieczenie w planie finansowym na 2019 rok środków finansowych w wysokości 47 704,47 zł. z przeznaczeniem na zapłatę Wykonawcom za zrealizowanie dwóch etapów prac. Starosta dodał, że pierwotnie zapłata miała nastąpić ze środków będących w dyspozycji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (środki projektowe). W związku z powyższym zaproponował, aby odłożyć podjęcie decyzji w tej sprawie do kolejnego posiedzenia Zarządu, celem zapoznania się z całością dokumentacji przez Członków Zarządu.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Starosty.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w nawiązaniu do decyzji podjętych na poprzednim posiedzeniu Zarządu, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się z ponownym wnioskiem (załącznik nr 7) o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy wykonawcą zadania dotyczącego modernizacji boiska przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – firmą Multisport Karina Komornicka a podwykonawcą – Firmą Budowlaną MAX-BUD Mariusz Mieszkowicz z Tarnobrzega. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że zgodnie z umową nr 57/IM/2018 z dnia 27 marca br. pomiędzy powiatem a firmą Multisport, Wykonawca przedłożył projekt umowy o podwykonawstwo. Po konsultacji z Radcą Prawnym do projektu umowy nie wniesiono żadnych uwag. Następnie Starosta odczytał opinię Radcy Prawnego w przedmiotowej sprawie. W odniesieniu do przelewu wierzytelności wskazano, że zawarcie umowy cesji możliwe jest na każdym etapie realizacji zawartej umowy z wykonawcą, aż do czasu płatności wynagrodzenia, natomiast odnośnie dyspozycji płatności z uwagi na fakt, że wierzytelność wykonawcy przysługująca od zamawiającego ma charakter przyszły, akceptacja dyspozycji płatności na obecnym etapie jest nieuzasadniona.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Jednocześnie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Radcy Prawnego, Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy przelewu wierzytelności. W kwestii płatności, Zarząd wskazał, że należy postąpić zgodnie z wytycznymi określonymi w opinii przygotowanej przez Radcę Prawnego urzędu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnik Wydziału Inwestycjii Administrowania Mieniem (załącznik nr 8), który w związku ze zleceniem zadania polegającego na wykonaniu cięć sanitarnych wraz z przeprowadzeniem melioracji agrotechnicznych na działkach położonych przy ul. Wiejskiej oraz wykonaniem prac dodatkowych przez Wykonawcę (usunięcie połamanych drzew, suchych zawieszonych większej ilości krzewin) zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie pozyskanego drewna w ramach wynagrodzenia za wykonanie dodatkowego zakresu prac.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił kolejne pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9), który w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na w/w zamówienie. Starosta wyjaśnił, że najniższa cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 890 325,36 zł. Starosta poinformował,  że w tej sytuacji należy zastanowić się nad dwoma rozwiązaniami. Unieważnienie przetargu i ograniczenie zakresu robót w sposób umożliwiający realizację zadania lub zasięgnięcie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie możliwości zaciągnięcia na ten cel kredytu w wysokości 1 mln zł.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przypomniała o trudnej sytuacji w Oświacie. Istnieje duże prawdopodobieństwo braku możliwości terminowego uregulowania wynagrodzeń dla nauczycieli.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że zasadnym rozwiązaniem jest unieważnienie przetargu i ograniczenie zakresu prac.
Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków finansowych, Zarząd Powiatu postanowił unieważnić przetarg oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do organizacji spotkania roboczego z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Dyrektorami II LO i ZST oraz projektantem celem dokonania analizy odnośnie możliwości zmniejszenia zakresu prac. Wypracowane stanowisko należy przedstawić
w terminie do dnia 10 maja br.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża (załącznik nr 10), który zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację pojemników z logo PCK do zbiórki używanej odzieży, obuwia i tekstyliów.
Z uwagi na fakt, że dotychczasowa umowa zawarta była na okres trzech lat, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do złożenia wyjaśnień dot. możliwości bezpłatnego udostępnienia terenu w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym kwoty dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2018 roku, po aktualizacji (załącznik nr 11). Przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. przedstawione zostały proponowane kwoty oraz sposób ich wyliczenia. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą na podstawie przeprowadzonych aktualnie danych nastąpiło przeliczenie kwoty. Podział dotacji na okresy od stycznia do kwietnia i od maja do grudnia.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski, za okres styczeń-marzec 2018 r. (załącznik nr 12).
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione sprawozdanie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 13) informujące, że Wykonawca zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu skarżyskiego w gminie Bliżyn” zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zadania do dnia 15 czerwca br. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że Wykonawca uzasadnia prośbę wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w miesiącach luty i marzec. Dodała, że część gotowych projektów (10 obrębów) została już przekazana do urzędu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

W nawiązaniu do dyspozycji z poprzedniego posiedzenia Zarządu, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła tabelę zaangażowania środków wg stanu na dzień 25 kwietnia br., przygotowaną przez Główną Księgową Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 14).
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika – Panią Bogusławę Wilczyńską aby wspólnie z Główną Księgową ZDP przeanalizować zaangażowanie środków finansowych.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska………………


Załączników 14:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 i Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
Załącznik nr 5 – ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2017,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z dnia 20.04.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 24.04.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 23.04.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 18.04.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża, z dnia 04.04.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Wydziału Edukacji, z dnia 23.01.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Wydziału Edukacji, z dnia 18.04.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, z dnia 24.04.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 24.04.2018 r.

Protokol (687kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (25 kwietnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 maja 2018, 10:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542