Protokół Nr 18 z dnia 18 kwietnia 2018 roku

Protokół Nr 18/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 18 kwietnia 2018 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Pozostali uczestnicy posiedzenia:
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie porozumienia ramowego w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 2) zawierające prośbę wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski.
Zarząd Powiatu wytypował do prac w w/w Komisji członka Zarządu – Panią Katarzyną Bilską.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 3), który w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 82” zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na w/w zamówienie. Starosta wyjaśnił, że cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 104.646,84 zł. całkowitej wartości.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą MULTISPORT Karina Komornicka, pod warunkiem uzyskania akceptacji Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie środków finansowych na tym zadaniu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 4) zawierające informację, że wykonawca zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji boiska i budowy placu zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo oraz na zabezpieczenie zapłaty należności podwykonawcy w postaci bezpośredniej płatności z powiatu.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji do czasu uzyskania opinii Radcy Prawnego odnośnie możliwości przeniesienia przelewu wierzytelności lub dyspozycji płatności na podwykonawcę oraz stanowiska wydziału w kwestii zgodności z procedurą przetargową.
 
W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu informatycznego w celu wystawiania e-ZLA oraz prowadzenia dokumentacji medycznej za pomocą systemów informatycznych, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił uzupełniającą informację Dyrektora Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy (załącznik nr 5) dotyczącą kosztów wykonania przyłącza do światłowodów oraz wykonania sieci wewnętrznej.
Z uwagi na brak środków finansowych, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego. Jednocześnie Zarząd wskazał, że w przypadku uzyskania dodatkowych środków ze sprzedaży majątku ponownie rozpatrzy wniosek Dyrektora.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 oraz Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 12.04.2018r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom PRAXIS w Skarżysku-Kamiennej, na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne pn: „XXVII Festiwal Piosenki” dotyczy zorganizowania przeglądu piosenki dla uczniów 25 placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz autyzmem w przedziale wiekowym 3-40 lat. Pani Bogusława Krawczyńska dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 1.600,00 zł.: w tym 600, 00 zł.  to wkład osobowy, 500,00 zł. - wkład własny finansowy pochodzący ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a wnioskowana kwota dotacji wynosi 500,00 zł. Ponadto dodała, że oferta złożona przez stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami, a Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę i posiada środki finansowe na realizację tego zadania (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 7).
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować powyższe zdanie kwotą 500 zł. Jednocześnie zobowiązał Wydział do przeanalizowania sposobu wydatkowania i rozliczenia dotacji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek (załącznik nr 8) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00006309/0 działek nr 68/1 o pow. 0,0080 ha i nr 71/1 o pow. 0,0073 ha położonych w gminie Łączna, obręb 0001 Czerwona Górka i przyłączenia w/w działek do księgi wieczystej KI1R/00034207/0, w której w dziale II jako właściciel zostanie wpisany „Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” oraz wniosek (załącznik nr 9) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący dokonania w dziale II księgi wieczystej nr KI1R/00025310/09 zmiany polegającej na wykreśleniu zapisu jako właściciel: Powiat Skarżyski, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, a wpisaniu jako właściciel Powiat Skarżyski.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę – Pana Artura Berusa do ich podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Prezesa Zarządu SF Promyk Sp.z.o.o (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wynajęcie lokalu użytkowego nr 310 znajdującego się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, w celu prowadzenia biura spółki.
W związku z ogłoszeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem powyższego lokalu, Starosta zaproponował, aby w/w firma przystąpiła do przetargu.
  • za głosowały 4 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska i Pani Bogusława Krawczyńska)
  • wstrzymała się 1 osoba (Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska)
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z tabelą przedstawiającą wzrost cen na robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w latach 2017-2018 (załącznik nr 11). Następnie poinformowała, że zostały otwarte oferty na roboty związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Ze względu na brak środków nie jest możliwe podpisanie umowy na w/w prace.
W związku z powyższym zwróciła się z wnioskiem o przeniesienie powyższej sprawy na kolejne posiedzenie Zarządu.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania informacji dotyczącej wykonania i zaangażowania środków w Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 25 kwiecień 2018 r.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp.z.o.o (załącznik nr 12), który zwrócił się z prośbą o przedłużenie do dnia 30.05.2018 r. terminu zakończenia robót ujętych w aneksie nr 4 do umowy nr ZDP.273.34.2017. Wyjaśniła, że wniosek o zmianę terminu spowodowany jest czynnikami niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy robót.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy do dnia 30.05.2018 r.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynęło pismo z Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn dotyczące umożliwienia przejazdu samochodem ciężarowym przez drogę powiatową w miejscowości Zagórze.
Pani Anna Leżańska poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych negatywnie zaopiniował udzielenie odstępstwa od znaku B-18 (2,5t) na drodze Nr 0588T w związku z niezadowalającym stanem technicznym odcinka drogi przebiegającym przez Zagórze (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13).
W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przejazd samochodem ciężarowym przez drogę powiatową w miejscowości Zagórze.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym plan finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej na 2018 rok (załącznik nr 14).
Po zapoznaniu się z powyższym planem Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora do bieżącej analizy kosztów, w celu ograniczenia ujemnego wyniku finansowego jednostki.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie porozumienia ramowego w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej (załącznik nr 15 i załącznik nr 16).
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w dniu 17 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK SA, Gminy Suchedniów oraz Powiatu Skarżyskiego w celu uzgodnienia porozumienia ramowego w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej. Następnie Starosta odczytał zebranym treść powyższego porozumienia.
W związku z potrzebą uzyskania opinii Radcy Prawnego dotyczącej treści przedmiotowego porozumienia, Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w posiedzeniu.
Po przerwie, w posiedzeniu uczestniczył Radca Prawny Starostwa, który nie wniósł zastrzeżeń do treści porozumienia.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie treść uzgodnionego w dniu 17 kwietnia br. porozumienia ramowego. (załącznik nr 15)
  • za głosowały 4 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu Pani Katarzyna Bilska i Pani Bogusława Krawczyńska).
  • wstrzymała się 1 osoba (Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska).
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że z PKP PLK SA otrzymał uzupełnienie § 6 pkt 3 porozumienia (załącznik nr 15), w którym dookreślono pola eksploatacji.  Ze względu na fakt, że uszczegółowienie cyt. § nastąpiło już po głosowaniu pierwotnej treści porozumienia, Starosta wyjaśnił, że uzupełnienie to nie ma wpływu na treść przegłosowanego wcześniej porozumienia. Uzupełnione porozumienie o treść pól eksploatacyjnych, Starosta przedstawi w czasie obrad Sesji Rady Powiatu (treść porozumienia z uzupełnieniem stanowi załącznik nr 16).

Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu

           Anna Bugajska                                                                Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 16
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 10.04.2018 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 16.04.2018 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 17.04.2018 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy z dnia 10.04.2018 r.,
Załącznik nr 6 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 17.04.2018 r.,
Załącznik nr 8 – wniosek Wydziału geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 9 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 10 – pismo Prezesa Zarządu SF Promyk Sp.z.o.o.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 17.04.2018 r.,
Załącznik nr 12 - pismo Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp.z.o.o,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 17.04.2018 r.,
Załącznik nr 14 - plan finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej na 2018 rok,
Załącznik nr 15 - porozumienie ramowe w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej,
Załącznik nr 16 – uzupełnione porozumienie ramowe w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej.
 
  Protokol (552kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 maja 2018, 10:47:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601