Protokół Nr 17 z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Protokół Nr 17/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 12 kwietnia 2018 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)     wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Skarżyski porozumienia w sprawie zasad współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
c)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
d)     wyrażenia zgody na obciążenie prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia w proponowanym kształcie.
 
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Skarżyski porozumienia w sprawie zasad współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578 T na terenie Gminy Suchedniów (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Następnie odczytano porozumienie ramowe, które stanowi załącznik do w/w projektu uchwały.
Zarząd Powiatu trzema głosami za (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Pani Anna Leżańska i Pani Bogusława Krawczyńska) przy jednym głosie wstrzymującym (Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska) przyjął przedstawiony projekt uchwały.

b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 11 kwietnia 2018r oraz wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 12 kwietnia 2018r w sprawie konieczności zabezpieczenia kwoty 45.000zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517” (etap 1) w związku z potrzebą zawarcia umowy na nadzór inwestorski oraz wykonania badań laboratoryjnych. Powyższą kwotę przenosi się z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie”.
Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.

c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:
1)      ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000 zł. na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517” (etap 1) w związku z potrzebą zawarcia umowy na nadzór inwestorski oraz wykonania badań laboratoryjnych. Powyższą kwotę przenosi się z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie”.
2)      Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23 430 zł. wskutek zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 9 kwietnia 2018 r. – wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
d)   wyrażenia zgody na obciążenie prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej (załącznik nr 5)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżywsku-Kamiennej oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt medyczny”, Dyrektor ZOZ zwrócił się z wnioskiem o oddanie jednostce w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 88/1 o pow. 0,0851 ha. Wicestarosta dodał, że warunki nieodpłatnego użytkowania określone zostaną szczegółowo w umowie użytkowania zawartej w formie aktu notarialnego.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 6) informujące, że wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przygotowuje wniosek do konkursu ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła diagnozę rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej zatwierdzoną na Radzie Pedagogicznej 06.04.2018 r. Ponadto Dyrektor zwróciła się z prośbą o wskazanie numeru konta, na które zostaną przekazane środki.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotową diagnozę. Jednocześnie zobowiązano Wydział Finansowy do wskazania numeru konta.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 7) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utrzymanie w niezmienionej ilości etatów pracowników administracji i obsługi, tj. 3 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora ZSE.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 8) zawierające prośbę o akceptację do końca roku kalendarzowego dotychczasowego stanu zatrudnienia pracowników administracji i obsługi oraz zmniejszenie liczby etatów do 3,5 od 1 stycznia 2019 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 9) zawierające prośbę o zatwierdzenie diagnozy szkoły do konkursu nr: RPSW.08.05.01-IŻ.00-26-178/18 Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotową diagnozę.

Z uwagi na szczytowe położenie wydziału Edukacji oraz duże nasłonecznienie południowo-wschodniej ściany budynku Starostwa, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do zakupu folii odbijającej światło od okien. Montaż folii ma charakter pilotażowy. Koszt zakupu wyniesie ok.600 zł.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska w imieniu mieszkańców miejscowości Jęgrzna zwróciła się z prośbą aby Zarząd Dróg Powiatowych dokonał przeglądu rowów przy posesjach od nr 1 do nr 30. Według mieszkańców rowy są nieudrożnione ponieważ podczas opadów deszczu zalewa działki.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zebranym rozliczenie finansowania oświaty (załącznik nr 10). Poinformowała, że z uwagi na trudną sytuację finansową w oświacie, należy wnikliwie zastanowić się nad problemem i podjąć odpowiednie kroki zmierzające do jej poprawy.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                                wz. Artur Berus

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników: 10
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Skarżyski porozumienia w sprawie zasad współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 09.04.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 10.04.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie, z dnia 09.04.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 09.04.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Skarbnika Powiatu, z dnia 16.02.2018 r.

Protokol (521kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (12 kwietnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 maja 2018, 10:42:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 887