Protokół Nr 16 z dnia 9 kwietnia 2018 roku

Protokół Nr 16/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 9 kwietnia 2018 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie dwóch uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
  • ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
  • ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)      ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
c)       ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Uchwałę w przedmiotowej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Następnie przedstawił proponowany skład komisji konkursowej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 3)
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)      decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.117.2018 z dnia 3 kwietnia 2018r
w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 23.430zł na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka,
2)      pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 27 marca 2018r w sprawie zabezpieczenia kwoty 2.500zł na szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
b)     ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
c)       ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 5)

Z treścią powyższych uchwał zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz podjął uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6) z prośbą o rozpowszechnienie apelu o nie wypalanie traw na nieużytkach w podległych placówkach oświatowych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie oraz zobowiązał Wydział Edukacji do przekazania komunikatu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęły wnioski Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 7) oraz OSP w Nowym Odrowążku (załącznik nr 8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakupie sprzętu, który uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie działań w/w jednostek, podczas prowadzonych akcji ratowniczych lub ratowniczo-gaśniczych.  Starosta wyjaśnił, że jednostki zwróciły się z prośbą o przyznanie dotacji dla:
  • OSP w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 9 000 zł. z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych (bojowych),
  • OSP w Nowym Odrowążku  w wysokości 5 500 zł. z przeznaczeniem na zakup hełmów typu Vulkan (6 szt.), tłumic teleskopowych (4 szt.), węży tłocznych W-25 (3 odc.), prądownicy wodnej PW-25 (1 szt.)
Zarząd Powiatu wyraził zgodę przyznanie dotacji dla w/w jednostek. Środki zostaną przeznaczone z rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe tj. Dz. 754 rozdz. 75421 §4810, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w dniu 28 marca br. wpłynął wniosek (załącznik nr 9) o zaopiniowanie zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020” w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu na lata 2015-2023. Wicestarosta wyjaśnił, że zmiany wnoszone do Programu wpisują się w wizję rozwoju: Cel nadrzędny „Dynamiczny rozwój powiatu skarżyskiego, z wykorzystaniem zasobów endogennych, inwestycji oraz aktywności mieszkańców”, obszar „Opieka zdrowotna i społeczna w powiecie skarżyskim”, cel strategiczny „Sprawne funkcjonujący system opieki zdrowotnej i społecznej”.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wprowadzane zmiany.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                               Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska………………Załączników: 9
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Załącznik nr 6 – pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, z dnia 06.04.2018 r.,
Załącznik nr 7 – wniosek  Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, z dnia 28.03.2018 r.,
Załącznik nr 8 – wniosek  Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku, z dnia 20.03.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 09.04.2018 r.

Protokol (621kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (9 kwietnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 maja 2018, 10:38:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468