Protokół Nr 15 z dnia 4 kwietnia 2018 roku

Protokół Nr 15/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 4 kwietnia 2018 r.
 

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                               - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek posiedzenia.
 

 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (załącznik nr 2)
Przedmiotową uchwałę omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek (załącznik nr 3) dotyczący nieodpłatnego przekazania przez Wojewodę Świętokrzyskiego mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Skarżyskiego w drodze decyzji administracyjnej tj. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej, jako działki nr 143/2 o pow. 0,0039 ha, nr 143/3 o pow. 0,0056 ha i nr 143/4 o pow. 0,0031 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy Legionów w Skarżysku-Kamiennej oraz wniosek (załącznik nr 4) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00031187/2 działki nr 5226 o pow. 0,2241 ha, położonej w Suchedniowie (obręb 0001 Suchedniowie) i wpisanie w dziale II nowo założonej księgi wieczystej, jako właściciela: „Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2017 r. znak: SPN.VIII.7532.16.2017 wraz z postanowieniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2017 r. znak: SPN.VIII.7532.16.2017 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do ich podpisania.
 
W związku z wygaśnięciem funkcji doradcy metodycznego w dniu 31.08.2018 r., Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 5) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie powierzenia nauczycielowi Panu Wojciechowi Białkowi zadań doradcy metodycznego. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła opinie Wicedyrektora ds. pedagogicznych ŚCDN, Dyrektora I LO oraz nauczycieli skarżyskich placówek dotyczące przedłużenia powierzenia w/w funkcji.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
W związku z Decyzją Zarządu Powiatu w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżyska-Kamiennej, jako działka 87/7 obręb 0002 Borki, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6) zawierające prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości.
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć powyższą nieruchomość, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy (załącznik nr 7) z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w zakupie sprzętu niezbędnego do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Starosta dodał, że wstępny szacunkowy koszt to ok. 135.000 zł. Jednostka jest w stanie wygospodarować 35 tys. zł.
Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią przedmiotowego pisma.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 8) dotyczące wyrażenia zgody na zmianę operatora telefonii komórkowej. Wyjaśnił, że w chwili obecnej miesięczne koszty związane z telefonami komórkowymi i tabletami wynoszą ok. 1200 zł. Następnie Starosta poinformował, że wpłynęły dwie oferty operatorów telefonii komórkowej: Orange na kwotę ok.700 zł. miesięcznie i Play ok. 500 zł. miesięcznie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę operatora telefonii komórkowej na firmę Play.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie do następujących projektów:
1.    Projekt „Kto Ty jesteś? - Polak mały!", realizowany przez Stowarzyszenie „Włącz się”
w ramach Programu Dotacyjnego NIEPODLEGŁA, nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Projekt "Kto Ty jesteś? - Polak mały!" opiera się na trzech działaniach, które skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego. Poprzez kształtowanie kultury żywego słowa Wydział chce zainteresować uczniów historią naszego narodu. Dodała, że w tym celu przewidziano następujące działania:
1. Przeprowadzenie 5 spotkań warsztatowych z grupą 50 uczniów, które poprowadzi osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie animacji kulturalnej, recytacji, retoryki.
2. Zorganizowanie wyjazdów do:
a) Teatru Starego w Krakowie na zajęcia w Centrum Edukacji Teatralnej,
b) Muzeum Historii Polski w Warszawie (lekcje muzealne dla uczniów),
c) Muzeum Kinematografii w Łodzi (Filmowe lekcje muzealne - "Marszałek Piłsudski na ekranie" - lekcja zwieńczona projekcją filmu "1920 Bitwa Warszawska").
3. Zorganizowanie konkursu prozy i poezji "Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo".
Ponadto Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że partnerem projektu jest również Gimnazjum nr 2, z którym od 2 lat Powiat organizuje konkurs prozy i poezji "Być zwyciężonym i nie ulec-to zwycięstwo".  Dodała, że budżet projektu wynosi 15.250zł. Kwota którą należy zabezpieczyć w budżecie na realizację tego projektu,  w przypadku otrzymania wynosi 2300zł.
2.    Projekt „20-lat Samorządu Powiatowego w 100-letniej wolnej Polsce”, realizowany przez stowarzyszenie Strzelecką Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Suchedniowa, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, priorytet Aktywne społeczeństwo. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że planowane do realizacji zadanie składa się z dwóch działań:
2.1.Szkolenie cywilne z ratownictwa i pierwszej pomocy, które odbędzie się w ramach  zlotu drużyn strzeleckich z całego kraju. Za realizację tego zadania odpowiada stowarzyszenie. Przewidywana liczba uczestników to 150 osób. Termin realizacji
21-23 września br.
2.2. Piknik militarny. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w sobotę 22 września odbędzie się piknik militarny, w którym uczestniczyć będą wszystkie przybyłe grupy strzeleckie, a zarazem wszyscy chętni mieszkańcy powiatu skarżyskiego i okolic. Podczas pikniku przygotowane i wystawione będą stoiska muzeów, firm, podmiotów działających w sferze militariów i obronności. Na scenie zaprezentują się artyści lokalni i ogólnopolscy. Dla mieszkańców przygotowane zostaną liczne zabawy i atrakcje. W trakcie pilniku odbędzie się Wielki Quiz Patriotyczny - zabawa za pomocą specjalnej aplikacji na telefon, w której odpowiedzi będzie mógł udzielać każdy mieszkaniec obecny na pikniku, bicie rekordu Guinessa w wykonaniu hymnu narodowego. Dodała, że w celu przyciągnięcia jak największej liczby mieszkańców, Wydział chce zorganizować w trakcie pikniku koncert, z udziałem gwiazdy estrady ogólnopolskiego formatu. Zwieńczeniem pikniku będzie pokaz laserowy przygotowany z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 20-lecia Samorządu Powiatowego. Za przygotowanie tego zadania będzie odpowiadało Starostowo Powiatowe oraz Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Budżet projektu to kwota 199.900zł. Wkład finansowy do projektu nie jest wymagany.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do powyższych projektów.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na złożenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wniosku na szkolenie 15 pracowników placówki. Wyjaśniła, że kurs „Kamertony w pracy pedagogicznej. Terapia dźwiękiem” jest szkoleniem innowacyjnym, który pozwoli wdrożyć nowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o przyznanie placówce dodatkowych środków finansowych w wymiarze 2/18 na prowadzenie innowacji pedagogicznych: innowacja wojskowa oraz innowacja policyjna „Bezpieczeństwo publiczne”. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że prośba Dyrektora podyktowana jest dużym zainteresowaniem uczniów, którzy uczestniczyli dotychczas w powyższych innowacjach. Ponadto młodzież biorąca udział w innowacji wojskowej uczestniczy w imprezach powiatowych i miejskich.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkól Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 12) oraz pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 13) zawierające prośbę o utrzymanie dotychczasowej liczby etatów pracowników administracji i obsługi. Dodała, że utrzymanie dotychczasowej liczby etatów zapewni prawidłowe funkcjonowanie placówek.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośby Dyrektorów zawarte w pismach.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zebranym opinię Radcy Prawnego (załącznik nr 14) dotycząca możliwości rozszerzenia zakresu prac dla wykonawcy zadania polegającego na przebudowie budynku przy ul. Ekonomii.
Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią przedmiotowej opinii.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym projekt Decyzji dotyczącej rozłożenia mieszkance Skarżyska-Kamiennej na 5 rat kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu (załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu zaakceptował projekt przedmiotowej Decyzji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 16) zawierającym prośbę o utworzenie weekendowej grupy wychowawczej w placówce w roku szkolnym 2018/2019. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że w wyniku trudnej sytuacji rodzinnej duża liczba dzieci pozostaje podczas weekendów w grupach wychowawczych. Ponadto zbyt duża odległość placówki od miejsca zamieszkania wiąże się z większymi kosztami przejazdów.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie w internacie 1 grupy weekendowej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkól w Suchedniowie (załącznik nr 17) informujące o zaległościach w płatnościach przez Fundację Św. Marcina „Patria et Misericordia”.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 18) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie busa z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w celu transportu młodzieży na Półfinał Mistrzostw Województwa w piłkę koszykową, który odbędzie się w Starachowicach w dniu 10 kwietnia br.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                          Przewodniczący Zarządu

           Anna Bugajska                                                              Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników: 18
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
Załącznik nr 3 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 4 - wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 5 - pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 29.03.2018 r.,
Załącznik nr 6 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 03.04.2018 r.,
Załącznik nr 7 - pismo Dyrektora Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy z dnia 23.03.2018 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 30.03.2018 r.,
Załącznik nr 9 - pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 03.04.2018 r.,
Załącznik nr 10 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 29.03.2018 r.,
Załącznik nr 11 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 26.03.2018 r.,
Załącznik nr 12 - pismo Dyrektora Zespołu Szkól Transportowo-Mechatronicznych z dnia 26.03.2018 r.,
Załącznik nr 13 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 04.04.2018 r.,
Załącznik nr 14 – opinia Radcy Prawnego z dnia 29.03.2018 r.,
Załącznik nr 15 - projekt Decyzji z dnia 25.03.2018 r.,
Załącznik nr 16 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 04.04.2018 r.,
Załącznik nr 17 - pismo Dyrektora Zespołu Szkól w Suchedniowie z dnia 29.03.2018 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 04.04.2018 r.

Protokol (533kB) pdf
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (30 kwietnia 2018, 09:15:52)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Góralczyk (10 maja 2018, 10:37:09)
Zmieniono: Dodanie numeru protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530