Protokół Nr 14/2018

Protokół Nr 14/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 marca 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Nosowicz                         - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury
II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”,
c)    wyrażenia zgody na udostepnienie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat.
d)   przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do roku 2022.
2.    Przyjęcie zbiorczego sprawozdania z umów zawartych przez podmioty lecznicze w 2017 roku.
3.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.     Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 15 marca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6.360zł w związku z realizacją kwalifikacji wojskowej,
2. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 9 marca 2018r w sprawie przeniesienia kosztów energii pomiędzy rozdziałami zgodnie z przyjętym kluczem podziału wydatków,
3. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 12 marca 2018r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 400zł na szkolenia dla nauczycieli
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z przedmiotową uchwałą oraz dokumentami stanowiącymi jej załączniki.
Po zapoznaniu się z dokumentami, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c)    wyrażenia zgody na udostepnienie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że na mocy przedmiotowej uchwały wyraża się zgodę na bezpłatne udostępnienie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Stowarzyszenia Szarych Szeregów, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Starosta dodał, że umowa może być zawarta do dnia 31 grudnia br.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
d)   przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do roku 2022 (załącznik nr 5)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Małgorzatę Nosowicz oraz poprosił o omówienie tematu.
Naczelnik – Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, że według ustawy ochrona zdrowia psychicznego, obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności:
a)    promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym
b)   zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym
c)    kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Dodała, że Program określa cel główny, jakim jest „Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb”, cele szczegółowe, a także formy realizacji działań do roku 2022.
Naczelnik wyjaśniła, że do celów szczegółowych i zadań należą:
1)      upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego:
a)      aktualizacja poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej,
b)     wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c)      zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi
w działalności PCPR.
2)      aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi:
a)    zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
b)   prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
3)      skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy:
a)      powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do roku 2022,
b)     opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do roku 2022,
c)      realizacja, koordynowanie i monitorowanie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego,
d)     przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w wersji papierowej lub elektronicznej).
4)      udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom:
a)    wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zarząd Powiatu przejął powyższy Program jednogłośnie.

Ad. pkt 2. Przyjęcie zbiorczego sprawozdania z umów zawartych przez podmioty lecznicze w 2017 roku (załącznik nr 6)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym zbiorcze sprawozdanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Skarżyski jest podmiotem tworzącym, z zawartych umów najmu, dzierżawy, wynajęcia, zbycia aktywów trwałych w 2017 roku. Poinformował, że:
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej z tytułu najmu oraz dzierżawy aktywów trwałych osiągnął w 2017 roku dochód w łącznej wysokości 186.151,14 zł.
  • Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-kamiennej z tytułu najmu oraz dzierżawy pomieszczeń osiągnął w roku 2017 wynik finansowy w wysokości 229.276,64 zł. 
  • Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kmaiennej z tytułu najmu pomieszczenia o powierzchni 20,25 m2 osiągnął w roku 2017 wynik finansowy w wysokości 4.800,00 zł.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.
 
Ad. pkt 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok (załącznik nr 7)
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że budżet Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok zmieniany był 32 razy przez Zarząd Powiatu oraz 12 razy przez Radę Powiatu.
            Wykonanie budżetu wyniosło:
-        dochody -   94.978.363,29zł – 99,83% planu
-        wydatki -  94.252.316,61zł – 98,32% planu
-        nadwyżka – 726.046,68zł przy planowanym deficycie 725.683zł
-        przychody  - 3.088.229,56zł
-        rozchody – 1.530.400zł
Dług Powiatu na koniec 2017 roku wyniósł 42.116.133zł:
-             Bank PKO BP SA (kredyt z 2012 roku)                                       9.297.600zł
-             Bank Ochrony Środowiska (kredyt z 2013 roku)                       13.060.533zł
-             Getin Noble Bank (obligacje z 2016 roku)                                 19.758.000zł
W 2017 roku ponownie rozpoczęła się spłata zadłużenia, która była odłożona na trzy lata.
W omawianym roku powiat spłacił kredyty zaciągnięte w 2012 i 2013 roku w banku PKO BP SA i Banku Ochrony Środowiska. Wykup wyemitowanych w 2016 roku obligacji, które posłużyły do spłaty zadłużenia z lat 2010-2011, rozpocznie się w 2019 roku. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 87.903.319,24zł tj 99,99% planu, a dochody majątkowe w kwocie 7.075.044,05zł tj 97,94% planu i składają się z następujących źródeł:
1.      Dochody własne zostały wykonane w 102,95% w wysokości 7.930.181,55zł. Są to przede wszystkim opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa, odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON, otrzymane darowizny, wpływy z opłat za trwały zarząd, kary umowne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich (np. korekty składek ZUS, refundacje z PUP, zwrot dotacji).
Są to też dochody z najmu, ze sprzedaży mienia oraz środki niewykorzystane w terminie na wydatki niewygasające w poprzednim roku budżetowym. Skarbnik wyjaśniła, że są one wyższe niż w poprzednim roku o 536.844,80zł. Wynika to przede wszystkim z większego niż w poprzednim roku zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające o 231.559zł i tym, że w poprzednim roku dochody własne pomniejszone były o 188.347,32zł tytułem zwrotu, zgodnie z wyrokiem sądowym, części kar umownych wcześniej potrąconych i przekazanych na dochody.
2.      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią kolejne źródło dochodów powiatu. Wyniosły 14.018.978,31zł co stanowi 102,66% planu. Są to udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
3.      Subwencja ogólna wykonana w kwocie 50.100.717zł tj. 100% planu,  stanowi największy udział w dochodach powiatu.  Składa się z:
-        części oświatowej – 39.561.642zł
-        części wyrównawczej – 10.084.521zł
-        części równoważącej – 352.859zł
-        uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – most w Majkowie - 83.500zł oraz na uzupełnienie dochodów bieżących 18.195zł. Środki na most pozostały niewykorzystane, w związku z tym, że składane w przetargach oferty na realizacje zadania znacząco przekraczały kwoty zaplanowane w budżecie.
W stosunku do 2016 roku wpływy z subwencji są wyższe o 375.562zł czyli o 0,76%. Wzrost wynika z większego wpływu części wyrównawczej o 1.649.493zł. Skarbnik poinformowała, że największym wyzwaniem dla powiatu jest zmniejszenie części oświatowej subwencji. Jest ona niższa niż w ubiegłym roku o 1.008.493zł, a bez uwzględniania środków z rezerwy subwencji o 410.308zł. Od 2013 roku część oświatowa subwencji zmniejszyła się o 5.233.390zł. Od 2016 roku powiat dokłada z własnych środków do utrzymania oświaty, w 2016 roku była to kwota 250.312,43zł, a w 2017 rok już 962.215,81zł. Niekorzystna tendencja utrzymuje się nadal.
Według planu na 2018r Powiat dołoży do oświaty 2.934.921zł. Skarbnik podkreśliła, że bez znaczących zmian w oświacie powiat nie udźwignie utrzymania szkół.
4.      Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy to kolejne źródło dochodów. Wykonanie tych dochodów wynosi 100% planu czyli 1.443.900zł.. Kwota otrzymanych środków jest wyższa niż w 2016 roku w związku z otrzymaniem wyższych niż w zeszłym roku środków na nagrody dla pracowników urzędu pracy. Środki te zgodnie z ustawą miały być przekazywane do 2017 roku. Jednak ustawa okołobudżetowa na 2018 roku zawiera zapis na podstawie, którego jeszcze w bieżącym roku powiat będzie otrzymywał te środki, ale ich dalszy wpływ jest niepewny, a środki te stanowią duże zabezpieczenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
5.      Dotacje - ich wykonanie za 2017 rok wynosi 18.057.851,96zł co stanowi 98,46% planu. Przeważają dotacje z budżetu państwa – 13.259.378,08zł:
-        na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności, na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania, na wiosenną kwalifikację wojskową, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na nieodpłatną pomoc prawną, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka oraz na zalesianie.
-        na zadania inwestycyjne: zakup kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Skarbnik poinformowała, że wpłynęła dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na budowę ul.Ponurego – 2.709.216zł oraz na przebudowę ul.Paryskiej – 445.780zł. Dotacje z budżetów innych JST zostały wykonane
w wysokości 1.643.477,88zł. Były przeznaczone na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej. Poza tym przeznaczone były na zadania inwestycyjne. Z Gminy Skarżysko-Kamienna powiat otrzymał środki na budowę ul. Ponurego – 800.000zł, na przebudowę ul. Paryskiej – 320.000zł oraz na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej - Szpital Powiatowy im.Marii Skłodowskiej-Curie – 10.999,80zł, z Gminy Skarżysko Kościelne na budowę chodnika na ul.Spokojnej – 110.000zł, z Gminy Bliżyn na budowę chodnika w Odrowążku – 70.000zł, z Gminy Łączna na rozbudowę drogi w Podłaziu – 214.000zł  oraz z Gminy Suchedniów na budowę chodnika w Mostkach – 50.000zł.
6.  Środki z Unii Europejskiej wyniosły 3.426.734,47zł co stanowi 87,98% planu. Wpływ środków uzależniony jest od harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów, które stanowią załączniki do umów o dofinansowanie. Otrzymane środki dotyczyły projektów realizowanych w ramach programu ERASMUS (436.226,63zł), programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (664.298,59zł), programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (762.637zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (1.563.572,25zł). Środki przeznaczone są na projekty bieżące realizowane przez szkoły, na projekt wspierania rodzinnej pieczy zastępczej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na przebudowę drogi powiatowej w Redocinie w Gm.Bliżyn (762.637zł w tym refundacja wydatków z roku poprzedniego 288.547,00zł) oraz na projekt „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” (1.195.788,33zł) Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 6.307.483,71zł. Wzrosły wszystkie źródła dochodów: udziały w podatkach dochodowych, subwencja ogólna, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dochody własne, dotacje z budżetu państwa i środki unijne.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 83.272.513,37zł, wyższej niż w poprzednim roku o 2.079.693,71zł i zostały podzielone wg ustawowo określonych grup:
-        Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 1.747.034,70zł to przede wszystkim dotacje dla szkół nie publicznych – 1.341.961,43zł. Pozostałe dotacje to dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty z PFRON-u, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki, dotacje dla podmiotów wykonujących zadania powiatu z zakresu sportu i kultury, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych, a także na przebudowę mostu w Barczy i na sprzęt dla szpitala.
-        Wydatki na programy unijne – 1.646.877,22zł to wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, programu Erasmus oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Były one realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
-        Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.498.023,49zł – to przede wszystkim świadczenia wynikające z pieczy zastępczej – 2.569.037,20zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 280.745,33zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 264.794zł, odprawy dla zwalnianych pracowników oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP
-        Obsługa długu – 1.573.281,77zł to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Kwota jest wyższa niż w 2016 rok o 314.644,20zł
-        Wydatki statutowe – 16.510.162,25zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań. Są to wydatki głównie na:  
·         zakup materiałów i wyposażenia – 2.382.537,80zł
·         koszty energii – 2.102.885,45zł,
·         usługi remontowe i konserwacyjne – 615.126,60zł,
·         odpis na ZFŚS – 2.377.033,45zł
·         opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu – 2.318.232,42zł
·         zakup środków żywności – 653.140,89zł
·         zakup usług pozostałych – 1.992.721,93zł
·         na składkę zdrowotną za osoby nieobjęte tym ubezpieczeniem – 2.761.718,60zł
·         na pokrycie straty szpitala – 327.058,51zł
-        Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.297.133,94zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu – prawie 62%. Z tego około 60% to wynagrodzenia w oświacie. Jest to grupa wydatków, która zanotowała największy wzrost w obecnej kadencji o 3.438.680,46zł. Przyczynia się to do pogorszenia wskaźnika z art. 243 i zmniejszenia możliwości inwestycyjnych powiatu.
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 10.979.803,24zł. Są to przede wszystkim:
-        Inwestycje drogowe – 9.290.727,39zł m.in. budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej, przebudowa ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej, Budowa chodnika w m.Mostki, budowa chodnika w miejscowości Odrowążek, budowa chodnika ul.Spokojna, przebudowa drogi powiatowej w m.Podłazie, przebudowa drogi powiatowej w m.Rędocin oraz wykonanie dokumentacji projektowych, nowej koncepcji budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej oraz udzielenia dotacji dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę mostu w m.Barcza.
Pozostałe inwestycje to:
-        adaptacji budynku po III Liceum Ogólnokształcącym im.S.Staszica na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione – 1.330.442,80zł
-        Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy – 34.900zł
-        Zakup samochodu służbowego dla Zespołu Szkół Technicznych -14.287,61zł
-        Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 73.431zł
-        Zakup serwera kontrolera domeny Starostwa – 14.061,49zł
-        Zakup sprzętu do inwentaryzacji – 18.914,95zł
-        Zakup kamer termowizyjnych dla straży pożarnej – 34.999zł
-        Zakup zmywarki dla DPS – 4.507,70zł
-        Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego (dokumentacja) – 34.932zł
-        Zakup serwera na potrzeby e-geodezji – 13.099,50zł
-        Zakup ambulansu pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej – 50.000zł
-        dotacje dla OSP na zakup sprzętu – 14.500zł
-        dotacja dla szpitala na sprzęt – 10.999,80zł
-        dotacje na renowację zabytków – 40.000zł.
Kończąc swoją wypowiedź Skarbnik podkreśliła, że na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wszystkie płatności regulowane były terminowo.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Odnośnie pozyskanych środków z funduszu rozwoju kultury fizycznej Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przypomniała, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Sportu art. 128 ustawy o finansach publicznych, montaż finansowy możliwy jest tylkow przypadku zachowania 20% wkładu własnego (bez środków unijnych). W związku z powyższym, zwróciła się do Zarządu z prośbą o podjęcie ostatecznej decyzji czy pozostaje montaż finansowy: (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
  • środki RPO w wysokości 75% wartości zadania
  • wkład własny w wysokości 20% wartości zadania 
  • 5% wkład Ministerstwa Sportu
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wstępnych kosztorysów, kosztów kwalifikowalnych oraz założeń realizacji zadania pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej” postanowił zrezygnować ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w Liceum Akademickim Korpusu Kadetów naukę pobiera uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabosłyszenie. Dodała, że w oparciu o obowiązujące przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 oraz metryczkę subwencji oświatowej na 2018 dla Powiatu Skarżyskiego kwota w subwencji otrzymanej w 2018 r. przez Powiat Skarżyski na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 1680,62 zł. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 9) dotyczące ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji w 2018 roku na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na poziomie 1680,62 zł.
Zarząd Powiatu zatwierdził kwotę dotacji w wysokości 1680,62 zł.
 
W związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. „Wykonanie cięć sanitarnych wraz z przeprowadzeniem melioracji agrotechnicznych”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 10) z prośbą o wyrażenie zgody na wyłonienie wykonawcy powyższego zamówienia. Starosta wyjaśnił, że po dokonaniu analizy rynku dotyczącej realizacji w/w zadania na działkach o powierzchni leśnej około 1,36 ha, tj. działka nr 5/11 i 5/9 obręb Borki, najniższą ofertę cenową (6 350,40 zł.) złożyła firma Usługi i Handel Drzewem Stanisław Bugała ze Skarżyska-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Wykonanie cięć sanitarnych wraz z przeprowadzeniem melioracji agrotechnicznych”. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika do zabezpieczenia w budżecie powiatu środków niezbędnych do realizacji zadania.
 
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 11). Następnie zapoznała zebranych z wyciągiem z protokołu rady pedagogicznej z dnia 28 lutego br. Wyjaśniła, że rada pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Zespołu Szkół w Suchedniowie Stowarzyszeniu Oświatowemu „Teoria i Praktyka” im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, od 1 września 2019 roku.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 12) informujące o przystąpieniu placówki do projektu: Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz rozwoju CKZU. Typ operacji: Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem projektowym, Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, Zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów lub słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego, Doskonalenie umiejętności oraz podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Typ projektu: Jakościowa szkoła jakościowa praca.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udział w placówki w projekcie w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla EFS Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wspieranie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora oraz zatwierdził przedstawioną diagnozę.
 
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przejazd busem należącym do zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, uczniów ZST-M w dniu 12 kwietnia br. oraz w dniach 28-29 kwietnia br. do Zespołu Szkół w Ożarowie. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że celem wyjazdu jest organizacja zajęć praktycznych dla uczniów, z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia ich na terenie powiatu skarżyskiego oraz przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pani Katarzyna Bilska dodała, że szczegóły zostały uzgodnione pomiędzy dyrektorami szkół.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedmiotowy wniosek.
 
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 15), który w związku z planowanym opracowaniem wniosku w ramach poddziałania 8.5.1. RPO WŚ zwrócił się z prośbą o zapoznanie się i zatwierdzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb Szkoły Branżowej
I Stopnia w ZPR-W.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, przyjął i zatwierdził przedmiotową diagnozę.
 
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska odczytała zebranym pismo członka grupy art. „Perły z Lamusa” (załącznik nr 16) z prośbą o nieodpłatne przekazanie drukarki lub drukarko-kopiarki-skanera. W piśmie wyjaśniono, że urządzenie jest niezbędne do kopiowania i drukowania tekstów i utworów muzycznych na potrzeby własne oraz zespołu. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że na stanie powiatu jest urządzenie, które może zostać przekazane na rzecz w/w zespołu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę przekazanie urządzenia.
 
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 zwrócił się z prośbą o umożliwienie wychowankowi ośrodka, uczniowi kl. III Szkoły Podstawowej dalszego pobytu w grupach wychowawczych w SOSW Nr 2 od roku 2018/2019. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że jest to chłopiec autystyczny w normie intelektualnej, wysoko funkcjonujący w swojej niepełnosprawności. W klasach I-III realizował podstawę programową dla uczniów w normie intelektualnej, niestety od kl. IV dyrektor nie jest w stanie objąć go nauczaniem przedmiotowym. Z uwagi na trudną sytuację życiową ucznia dyrektor w porozumieniu z dyrektorami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie uczęszczanie do szkoły publicznej ogólnodostępnej z opieką nauczyciela wspomagającego od kl. IV. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 17).
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 18) dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych wykraczających poza zakres opracowanej dokumentacji (osuszenie i zaimpregnowanie murów piwnic przed położeniem tynków wewnętrznych), zmiany sposobu użytkowania, jak również zakres umowny prac wykonawczych realizowanych na podstawie tej dokumentacji zgodnie z kosztorysem zamiennym opracowanym przez projektanta. Starosta poinformował, że powyższy zakres prac obejmuje część północno-zachodnią budynku i posiada pozytywną opinię projektanta jak również inspektora nadzoru DPS-u. Starosta wyjaśnił, że nie wykonanie wyżej wskazanych prac skutkować będzie nie efektywnie działającą instalacją c.o. i wentylacją mechaniczną z rekuperacją (zaprojektowane w oparciu o założenia dokumentacji termomodernizacji). Dodał, że wykonawca robót pismem z dnia 09.03.2018 roku zobowiązany został do usunięcia zawilgocenia pomieszczeniach -1,33, -1,34 i obecnie jest w trakcie wykonywania tych prac, które zostaną odliczone od pozostałej części omawianego zadania. Starosta wyjaśnił, że koszt realizacji zadania wg kosztorysu wynosi ok. 100 000 zł. środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu prac i wyłonienie wykonawcy.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                           Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 18
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego
o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na udostepnienie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do roku 2022,
Załącznik nr 6 - zbiorcze sprawozdanie z umów zawartych przez podmioty lecznicze w 2017 roku,
Załącznik nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 27.03.2018 r.,
Załącznik nr 9 - pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 26.03.2018 r.,
Załącznik nr 10 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 26.03.2018 r.,
Załącznik nr 11 - pismo dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 19.03.2018 r.,
Załącznik nr 12 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 27.03.2018 r.,
Załącznik nr 13 - pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 21.03.2018 r.,
Załącznik nr 14 - pismo dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 21.03.2018 r.,
Załącznik nr 15 - pismo dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 28.03.2018 r.,
Załącznik nr 16 - pismo członka grupy art. „Perły z Lamusa” z dnia 18.01.2018 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dnia 12.03.2018 r.,
Załącznik nr 18 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 26.03.2018 r.
 
 
  Protokol (633kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (28 marca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (27 kwietnia 2018, 09:45:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647