Protokół Nr 12 z dnia 21 marca 2018 roku

Protokół Nr 12/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 marca 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                    - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
3.    Przyjęcie stanowiska Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczącego inwestycji drogowej w ramach ramowego porozumienia w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce - Kozłów z drogą powiatową
nr 0578 T na terenie gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej.
4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W związku z brakiem uwag Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym informację o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedstawioną informację.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie stanowiska Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczącego inwestycji drogowej w ramach ramowego porozumienia w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce - Kozłów z drogą powiatową nr 0578 T na terenie gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej (załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zebranym treść powyższego stanowiska.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedstawione stanowisko.
 
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z upływem okresu powierzenia funkcji dyrektora oraz koniecznością przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora w:
1.      Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
2.      Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydział Edukacji (załącznik nr 5) zawierające prośbę o wytypowanie:
-  trzech przedstawicieli organu prowadzącego w przypadku szkół i placówek,o których mowa w pkt 1,
-  czterech przedstawicieli organu prowadzącego w przypadku szkół i placówek,o których mowa w pkt 2,
do pracy w poszczególnych komisjach zgodnie z art. 63 ust. 14 pkt 1 lit. a) orazust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 z późniejszymi zmianami) z jednoczesnym określeniem przewodniczącego tych komisji.
Ponadto Naczelnik zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie dotyczącej miejsc zamieszczenia ogłoszenia oraz podjęcie decyzji dotyczącej sposobu składania ofert.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że nowe rozporządzenie dopuszcza również składanie ofert w postaci elektronicznej, która powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.
Zarząd Powiatu wytypował do pracy w komisjach:
1.    Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (Karina Wiśniewska, Renata Pacek, Jerzy Krawczyk – Przewodniczący Komisji)
2.    Zespół Szkół Technicznych (Karina Wiśniewska, Renata Pacek, Irmina Stochmal-Buczek, Jerzy Krawczyk – Przewodniczący Komisji)
Ponadto Zarząd postanowił zamieścić ogłoszenia w miejscach dotychczas praktykowanych oraz podjął decyzję o składaniu ofert wyłącznie w wersji papierowej.
 
W związku z otwarciem ofert w dniu 26.02.2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Skarżysku – Kamiennej ul. Spacerowa 31, boisko przy I Liceum Ogólnokształcącymw Skarżysku – Kamiennej ul. 1 Maja 82, boisko i plac zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska
w sprawie rozstrzygnięcia w/w postępowania. Starosta poinformował, że zgodnie
z wnioskiem o uruchomienie procedury zamówienia publicznego Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia następujące środki:
- na zadania nr 1 (dotyczy boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2
w Skarżysku – Kamiennej): 405.961,78 zł brutto,
- na zadanie nr 2 (dotyczy boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku –Kamiennej): 364.959,23 zł brutto,
- na zadanie nr 3 (dotyczy boiska i placu zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej): 807.225,23 zł brutto.
Dodał, że w przypadku zadania nr 1 najkorzystniejsza oferta wynosiła 281.670,00 zł brutto. Oferta ta spełniła wszystkie wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto cena ofertowa nie przekracza środków zaplanowanych na to zadanie.
W przypadku zadania nr 3 najkorzystniejsza oferta wynosiła 607.623,23 zł brutto. Oferta ta spełniła wszystkie wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto cena ofertowa nie przekracza środków zaplanowanych na to zadanie.
W przypadku zadania nr 2 najniższa cena wynosiła 457.397,10 zł brutto.
Starosta poinformował, że Wykonawca oświadczył w ofercie, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał wyłącznie na własnych zasobach. Po upływie terminu składania ofert na mocy art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumenty, z których wynika, że w celu wykazania spełnienia warunku doświadczenia będzie posiłkować się doświadczeniem podmiotu trzeciego. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wykonawca nie może uzupełnić swojej oferty o dokumenty podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnia warunku udziału w postępowaniu, jeżeli pierwotnie wykazywał spełnianie warunków.
Starosta dodał, że kolejna złożona oferta wynosiła 539.970,00 zł brutto. Oferta ta spełniła wszystkie wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto cena ofertowa jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na to zadanie o kwotę 175.010,77 zł. Zamawiający nie posiada środków na zwiększenie kwoty na to zadanie do ceny najkorzystniejszej oferty.
            Zarząd Powiatu zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie nr 1 (dot. boiska przy SOSW nr 2) oraz na zadanie nr 3 (dot. boiska przy ZPE-W). Jednocześnie Zarząd unieważnił przetarg na zadanie nr 2 (dot. boiska przy I LO) i wyraził zgodę na ponowne ogłoszenie przetargu na to zadanie. Ponadto Zarząd postanowił, że treść merytoryczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostanie bez zmian.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił przygotowany przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem zakres planowanej inwestycji pn.„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” (załącznik nr 7) rok 2019
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spacerowa 31 w następującym zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie stropu zewnętrznego., wym. stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja inst. c.w.u wraz z montażem kolektorów słonecznych, modernizacja instalacji grzewczej (wym. kotła, wym. inst. c.o, montaż zaworów termostatycznych i podpionowych), wewnętrzna instalacja gazowa. Przewidywany całkowity koszt termomodernizacji SOSW nr 2 to 1 718 193,40 zł w tym koszty kwalifikowane 1 714 072,31zł.
rok 2020 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Sporna 6 w następującym zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian
w gruncie, ocieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o (wymiana rur grzejników, montaż zaworów termostatycznych i podpionowych). Przewidywany całkowity koszt termomodernizacji DPS to 954 268,15 zł w tym koszty kwalifikowane 905 441,03 zł.
Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1- go Maja 105 w następującym zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Przewidywany całkowity koszt termomodernizacji DPS to 848 281,80 zł w tym koszty kwalifikowane 807 627,89 zł.
Dodał, że w ramach projektu planowany jest również nadzór inwestorski, promocja oraz dokumentacja projektowa. Przewidywana całkowita wartość projektu wynosi 3 644 090,22 zł w tym koszty kwalifikowane 3 539 616,06 zł, dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowanych) 3 008 673,65 zł, wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi 635 416,57 zł.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie akceptację powyższego zakresu inwestycji.
  • za głosowały 4 osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu - Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska i Pani Bogusława Krawczyńska)
  • wstrzymała się 1 osoba (Wicestarosta – Pan Artur Berus).
Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony zakres inwestycji.
 
W nawiązaniu do sprawy poruszonej na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 marca br. dotyczącej nieodpłatnego udostępnienia lokalu przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem (załącznik nr 8) zawierające wyjaśnienia dotyczące użytkowania przedmiotowego lokalu.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne wydzierżawienie powyższego lokalu dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Stowarzyszenia Szarych Szeregów do końca 2018r. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania umów.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 9) dotyczące wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Skarżyski do dwóch konkursów grantowych z projektem „Kto Ty jesteś – Polak mały”. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego realizacja planowana jest w miesiącach wrzesień-październik br. Dodała, że projekt zakłada:
-  przeprowadzenie 5 spotkań dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez wykwalifikowaną osobę w zakresie kształtowania kultury żywego słowa i rozwijania zdolności recytatorskich;
- przeprowadzenie 3 wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu (Teatr Stary
w Krakowie, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Kinematografii w Łodzi)
-   zorganizowanie Konkursu Prozy i Poezji „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”
- zorganizowanie występu laureatów Konkursu Prozy i Poezji podczas Powiatowych Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Następnie Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Programy, do których Powiat Skarżyski planuje aplikować, to:
- „Na 100 Niepodległa” realizowany przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego (wnioskowana kwota 10.000,00 zł)
- „Wspieramy rozwój” realizowany przez firmę Cedrob S.A.                                        (wnioskowana kwota 15.000,00 zł)
Wyjaśniła, że w przypadku obu konkursów, nie jest wymagany wkład własny, niemniej jednak w przygotowanym projekcie z uwagi na uzyskanie lepszej punktacji, Powiat Skarżyski planuje wykazać udział środków Powiatu na poziomie 2.000,00 zł. Kwota ta zabezpieczona jest w budżecie, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie prozy i poezji, którego rozbudowaną formę Powiat ma zamiar przedstawić w zgłaszanych do konkursów wnioskach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Naczelnika.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 19.03.2018 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna „Pod Prąd” z Suchedniowa, na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne pn: „Zeszyty literackie. Historia”, dotyczy projektu graficznego składu, korekty oraz wydruku publikacji „Zeszyty Suchedniowskie. Historia Nr 3/2018”, które zdaniem organizatorów wpisuje się w obchody 20-lecia powiatu skarżyskiego. Pani Bogusława Krawczyńska dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 2 500 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 1 000 zł. z przeznaczeniem na wydruk publikacji. Ponadto dodała, że oferta złożona przez stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami, a Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę i posiada środki finansowe na jego realizację. Następnie zaproponowała, aby na ten cel przeznaczyć środki w wysokości 500 zł.(pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować powyższe zdanie kwotą 500 zł.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła Protokół Nr 01/2018 (załącznik nr 11) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Dodała, że stopień zużycia pojazdu został określony na około 80-90%.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawiony protokół.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji (załącznik nr 12) dotyczące udziału Powiatu Skarżyskiego, jako partnera w dwóch projektach tj.
Szkoła Liderów Obywatelskich - projekt dedykowany dla uczestników powyżej
18 roku życia, ukierunkowany na sprawy obywatelskie,
  • Młodzieżowa Szkoła Liderów – projekt kierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ma na celu wsparcie rozwoju „Liderów młodzieży”
Pani Katarzyna Bilska dodała, że wnioskodawca planuje złożyć oferty w ramach FIO oraz t.z.w. Funduszy Norweskich, projektów Erasmus i oczekuje wsparcia w obszarze merytorycznym, przygotowaniu wniosków.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na udział Powiatu
w przedmiotowych projektach.
  • za głosowały 3 osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska)
  • wstrzymały się 2 osoby (Członkowie Zarządu – Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział Powiatu w projektach.
 
W związku ze zbliżającym się terminem planowania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranym z „Zasadami przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019”
(załącznik nr 13).
Zarząd Powiatu zaakceptował powyższe zasady.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że z dniem 31 maja br. wygasa umowa Dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania dokumentacji na przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora OLK.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                             Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników: 13
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się
w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 - informacja o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego według stanu na dzień
31 grudnia 2017 roku,
Załącznik nr 4 - stanowisko Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczące inwestycji drogowej
w ramach ramowego porozumienia w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce - Kozłów z drogą powiatową
nr 0578 T na terenie gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 19.03.2018 r.,
Załącznik nr 6 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 20.03.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 19.03.2018 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem z dnia 15.03.2018 r.,
Załącznik nr 9 - pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19.03.2018 r.,
Załącznik nr 10 - pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 20.03.2018 r.,
Załącznik nr 11 – Protokół Nr 01/2018,
Załącznik nr 12 - pismo Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji z dnia 15.03.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 13.03.2018 r.

Protokol (574kB) pdf
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Bugajska (21 marca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 kwietnia 2018, 08:56:18)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Góralczyk (17 kwietnia 2018, 08:57:54)
Zmieniono: zmiana numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530