Protokół Nr 11 z dnia 14 marca 2018 roku

Protokół Nr 11/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 marca 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.     Paweł Perkowski                                             - Dyrektor PCPR
2.     Leszek Lepiarz                                               - Dyrektor ZOZ
3.     Magdalena Grzmil                                          - Główna Księgowa ZOZ
                                                                                                                                    
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
c)   określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,
d)     przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2018-2020.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
3.    Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości.
4.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim.
5.    Przyjęcie informacji z realizacji zadań i osiągniętych wyników w ramach kierunków działań restrukturyzacyjnych ZOZ w Skarżysku-Kamiennej określonych Uchwałą nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.
6.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym.
7.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
8.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poprosiła o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
c)      określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2018,
d)     szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym
e)      przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2018-2020.
2.   Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
3.   Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości.
4.   Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiacie Skarżyskim.
5.   Przyjęcie informacji z realizacji zadań i osiągniętych wyników w ramach kierunków działań restrukturyzacyjnych ZOZ w Skarżysku-Kamiennej określonych Uchwałą nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.
6.   Przyjęcie sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym.
7.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
8.   Sprawy różne.
 
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 (załącznik nr 2)

Referująca: Skarbnik Powiatu - Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:
Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.250.000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517” (etap 1) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019Wprowadzenia na podstawie sprawozdań rocznych faktycznego wykonania z 2017 roku na przedsięwzięciach wieloletnich wskutek czego zmieniły się łączne nakłady tych przedsięwzięć oraz w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
w kolumnie „wykonanie 2017r”Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 51.158zł wskutek zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu:
-        w dniu 28 lutego 2018r – wprowadzenie dotacji z budżetu państwa w wysokości 5.239zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz dotacji z Gminy Bliżyn w kwocie 5.000zł na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
-        w dniu 14 marca 2018r – wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 25.691zł i na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 15.228zł
Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.250.000zł wskutek wprowadzenia projektem uchwały Rady Powiatu dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały jednogłośnie.
 
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.12.2018 z dnia 5 marca 2018r przyznającej Powiatowi Skarżyskiemu dofinansowanie w wysokości 2.250.000zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517” (etap 1)
2. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 12 marca 2018r w sprawie przeniesienia planu dotacji dla szkół niepublicznych pomiędzy rozdziałami w wysokości 10.100zł.
3. Wprowadzenia na podstawie sprawozdań rocznych faktycznego wykonania z 2017 roku na przedsięwzięciach wieloletnich wskutek czego zmieniły się łączne nakłady tych przedsięwzięć.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
c) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 (załącznik nr 4)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z projektem przedmiotowej uchwały. Następnie przedstawił proponowany podział środków. Wicestarosta dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2018.
 
d) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym (załącznik nr 5)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zapoznała zebranych z treścią uchwały oraz przedstawiła zmiany, jakie zostały w niej wprowadzone.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
e)    przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2018-2020 (załącznik nr 6)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Zarządu dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – pana Pawła Perkowskiego oraz poprosił o zreferowanie projektu uchwały.
Dyrektor PCPR omówił przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśnił, że głównym celem programu jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej na terenie powiatu skarżyskiego – profesjonalizacja systemu pieczy zastępczej zapewniającego dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej możliwości wychowywania się w środowisku zastępczym odpowiednim z uwagi na ich wiek, stan zdrowia oraz niedostosowanie społeczne. Następnie omówione zostały cele szczegółowe programu wraz z określonymi do nich kierunkami działań. Dyrektor podkreślił, że najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed PCPR jest realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jako najważniejszej instytucji, która oddziałuje na dziecko w pieczy zastępczej. Ma ona za zadanie współpracować z pozostałymi jednostkami – samorządowymi, gminnymi i innymi w celu maksymalizacji dostępnego wsparcia dla dzieci i ich rodzin. Ponadto, program wzbogacony został o diagnozę systemu pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej w powiecie skarżyskim.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwał.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 7)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.16.2018 z 23.02.2018r i znak FN.I.3111.57.2018 z 5.03.2018r w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 25.691zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy (2.063zł) i na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy(22.750zł) i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (878zł) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.56.2018 z 05.03.2018r w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 15.228zł na finansowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
3. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 marca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.949zł na wypłatę nagród za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich
4. Pisma Biura Rady z dnia 5 marca 2018r oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 7 marca 2018r w sprawie zabezpieczenia kwoty 6.400zł na zakup sprzętu umożliwiającego przeprowadzanie głosowań jawnych oraz transmisję i utrwalanie obrad Rady Powiatu i udostępnianie ich na stronie BIP w celu realizacji zmienionej ustawy o samorządzie powiatowym.
5. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 12 marca 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 1.500zł
z budżetu Starostwa Powiatowego do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w ramach dokształcania nauczycieli.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości (załącznik nr 8)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zebranym treść powyższej decyzji.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiacie Skarżyskim (załącznik nr 9)
Obecny na posiedzeniu Zarządu – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Paweł Perkowski w sposób szczegółowy omówił realizację w/w programu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotowe sprawozdanie.
 
Ad. pkt 5. Przyjęcie informacji z realizacji zadań i osiągniętych wyników w ramach kierunków działań restrukturyzacyjnych ZOZ w Skarżysku-Kamiennej określonych Uchwałą nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. (załącznik nr 10)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej – Pana Leszka Lepiarza oraz Główną Księgową ZOZ – Panią Magdaleną Grzmil. Następnie poprosił o zabranie głosu w powyższym temacie.
Dyrektor – Pan Leszek Lepiarz poinformował, że w celu przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji Szpitala w dążeniu do ustabilizowania płynności finansowej należało przeprowadzić optymalizację osobową i usługową, optymalizację kosztów materiałowych oraz restrukturyzację finansową. Następnie w sposób szczegółowy omówił każdy z tych kierunków. Kończąc swoja wypowiedź zwrócił się z wnioskiem o rozważenie zasadności dalszego składania sprawozdań z uwagi na zmianę ustawy o działalności leczniczej, która nakłada nowy obowiązek dla kierownika SP ZOZ-u, sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki, który jest przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku (podstawa do jego sporządzenia jest sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy). Ponadto, z powodu osiągania strat finansowych od zeszłego roku szpital przedkłada Radzie Powiatu drugi dokument „Program naprawczy”, w którym zawarte są różnorodne działania naprawcze, mające na celu zachowanie prawidłowości funkcjonowania szpitala.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że wniosek dyrektora powinien zostać przedyskutowany na Komisji Zdrowia.
Zarząd Powiatu przyjął informację z realizacji zadań i osiągniętych wyników w ramach kierunków działań restrukturyzacyjnych ZOZ.
 
Ad. pkt 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym (załącznik nr 11)
Dyrektor ZOZ poinformował, że plan finansowy Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej za rok 2017 wykonany został w 105,32% po stronie przychodów i 105,99% po stronie kosztów. Zespół osiągnął przychody w wysokości 53.651.346,15 zł, które w stosunku do planu przychodów wynoszącego 50.939.000,00 zł są wyższe o 2.712.346,15 zł. Przychody wyższe od założonych Szpital uzyskał w następujących obszarach działalności:
1)      przychody ze sprzedaży: plan 48.325.000,00 zł, wykonanie 50.183.671,70 zł (wykonanie wyższe w stosunku do planu o 3,85%, tj. o kwotę 1.858.671,70 zł),
w tym:
-          ze sprzedaży usług medycznych dla NFZ: plan 47.000.000,00 zł, wykonanie 48.851.128,36 zł (wykonanie wyższe o 3,94% w stosunku do planu, czyli o kwotę 1.851.128,36 zł),
-          ze sprzedaży usług medycznych dla innych odbiorców: 825.000,00 zł, wykonanie: 914.082,15 zł (wykonanie wyższe w stosunku do planu o 10,80%, tj. o kwotę 89.082,15 zł);
2)      działalność finansowa: plan 14.000 zł, wykonanie: 15.710,96 zł (wykonanie wyższe o 12,22% w stosunku do planu, tj. o kwotę 1.710,96 zł);
3)      działalność pozostała operacyjna: plan 2.600.000,00 zł, wykonanie: 3.451.963,49 zł (wykonanie wyższe o 32,77%, tj. o kwotę 851.963,49 zł).
Koszty ogółem poniesione przez Zespół wynoszą 56.471.928,15 zł i są wyższe od przyjętego planu o 5,99%, tj. o kwotę 3.190.650,15 zł. Wyższe od założonych koszty Szpital poniósł z tytułu działalności operacyjnej: plan 50.331.278,00 zł, wykonanie 53.372.006,99 zł oraz z tytułu działalności pozostałej operacyjnej: plan 150.000,00 zł, wykonanie: 544.835,12 zł.
Dyrektor wyjaśnił, że w ramach działalności operacyjnej przekroczenia wyznaczonego poziomu kosztów dotyczyły następujących pozycji:
-        zużycie materiałów: plan 9.000.000,00 zł, wykonanie 9.563.496,79 zł (przekroczenie
o 6,26%),
-        zużycie energii i wody: plan 970.000,00 zł, wykonanie 1.014.066,85 zł (przekroczenie
o 4,54%),
-        usługi obce: plan 8.800.000,00 zł, wykonanie: 9.211.552,91 zł (przekroczenie
o 4,68%),
-        podatki i opłaty: 182.278,00 zł, wykonanie: 185.694,78 zł (przekroczenie o 1,87%),
-        wynagrodzenia: plan 24.500.000,00 zł, wykonanie 26.123.297,44 zł (przekroczenie
o 6,63%),
-        świadczenia na rzecz pracowników: plan 4.370.000,00 zł, wykonanie 4.725.921,58 zł (przekroczenie o 8,14%),
-        amortyzacja: plan 2.155.000,00 zł, wykonanie 2.197.894,84 zł (przekroczenie
o 1,99%).
Wynik finansowy brutto Zespołu za 2017 rok to strata w wysokości -2.820.582,00 zł.
W stosunku do wartości zaplanowanej strata jest wyższa o 478.304,00 zł. Po skorygowaniu wyniku finansowego brutto o kwotę podatku dochodowego wynik finansowy netto wynosi -2.866.479,00 zł, a powiększony o koszty amortyzacji ma nadal wartość ujemną w wysokości –668.584,16 zł. Ponadto, Szpital posiada zobowiązania ogółem w wysokości 51.939.388,93 zł, z czego 759.254,08 zł to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że Obwód Lecznictwa Kolejowego osiągnął w roku 2017 przychody w wysokości 6.657.210,57 zł, które są wyższe o 277.696,57 zł od wartości założonej do realizacji, wynoszącej 6.379.514,00 zł. Wskaźnik wykonania przychodów wyniósł 104,35%. Na wyższe wykonanie przychodów miało wpływ przede wszystkim:
1)      zwiększenie wysokości zobowiązania NFZ wobec OLK o kwotę 238.530,39 zł. Przychody
z NFZ zostały zaplanowane w wysokości 5.829.014,00 zł, zaś ich wykonanie to kwota 6.067.544,39 zł, co stanowi 104,09% zakładanego planu,
2)      wyższe od planowanych o 36.220,66 zł, tj. o 19,48%, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne oraz zyski nadzwyczajne (dotacja, rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe, refakturowanie energii),
3)      wyższe od założonych o 4.657,02 zł, tj. o 2,01%, przychody ze sprzedaży na zewnątrz.
 Przychody niższe od zakładanych uzyskano natomiast ze sprzedaży pozostałych usług medycznych, tj. badań wykonywanych dla medycyny pracy, które wyniosły 130.888,50 zł
i były niższe od planowanych o 1.711,50 zł. Wicestarosta wyjaśnił, że Obwód poniósł w roku 2017 koszty w wysokości 6.620.510,10 zł i w stosunku do wartości kosztów zaplanowanych do osiągnięcia w omawianym okresie stanowią kwotę niższą o 8.910,90 zł. Przekroczenia
w wykonaniu planu finansowego w zakresie kosztów dotyczyły usług obcych, których wartość zaplanowana została w wysokości 995.240,00 zł, zaś ich wykonanie to kwota 1.062.972,82 zł (106,81% planu), oraz pozostałych kosztów: plan 85.500,00 zł i wykonanie 95.703,87 zł (111,93% planu). Wynik finansowy Obwodu za 2017 rok ukształtował się na poziomie dodatnim i wynosi 33.224,47 zł netto.
Ponadto w OLK występują zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 633.174,24 zł, w tym: 288.809,44 zł z tytułu podatków i ubezpieczeń, 261.376,23 zł z tytułu wynagrodzeń, 78.667,27 zł z tytułu dostaw i usług oraz 4.321,30 zł z tytułu ZFŚS. Wicestarosta dodał, że Obwód nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Plan finansowy Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 12 miesięcy 2017 roku wykonany został w 95,2% po stronie przychodów i 94,3% po stronie kosztów. Uzyskane przychody ogółem to kwota 2.011.185,00 zł, zaś plan wynosił 2.113.143,00 zł. Największą grupę stanowią przychody z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej, a także z tytułu sprzedaży badań profilaktycznych. Plan przychodów z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zrealizowano w wysokości 998.847,00 zł, co stanowi 101,9% planu, natomiast w zakresie usług specjalistycznych w wysokości 410.319,00 zł (96,8% planu). Przychody z tytułu sprzedaży badań profilaktycznych zrealizowane zostały w wysokości 472.282,00 zł i są wyższe od wartości założonej o 1,6%, tj. o kwotę 7.282,00 zł. Ponadto, przychody wyższe od zakładanych Ośrodek uzyskał z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych, w tym wynajmu pomieszczeń, które wyniosły 11.457,00 zł, przy planie w wysokości 9.000,00 zł, oraz z tytułu przychodów finansowych (plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 10.814,00 zł).
W pozostałych obszarach, tj.: przychody z tytułu sprzedaży badań profilaktycznych, przychody za badania diagnostyczne, przychody za badania uczniów, szczepienia ochronne oraz odpłatne badania lekarskie wykonanie było niższe od przyjętego planu. Wicestarosta wyjaśnił, że w planie finansowym założono również kwotę 100.000 zł w pozycji: inne przychody. Przychody w tej wysokości nie zostały zrealizowane. Dodał, że wydatki poniesione przez Ośrodek w roku 2017 wyniosły 1.993.144,00 zł i w stosunku do założonej wielkości są niższe o 119.999,00 zł. Największą grupę kosztów stanowią wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe pracowników, które wyniosły  1.158.721,00 zł, co stanowi 98,8% planu oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zrealizowane na poziomie 204.342,00 zł (93,8% planu). Koszty zakupu usług zdrowotnych wyniosły 244.868,00 zł, co stanowi 103.1% wartości zaplanowanej. Plan wydatków rzeczowych w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia zrealizowany został w wysokości 21.861,00 zł, stanowiącej 56,9% planu. Wynik finansowy MOMP za 2017 rok to zysk netto w wysokości 18.041,00 zł. MOMP posiada zobowiązania w łącznej wysokości 76.821,00 zł, z czego zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 244,00 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawione sprawozdanie.
 
Ad. pkt 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przypomniał zebranym, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 24 stycznia br. została poruszona sprawa dotyczącą koncepcji dostosowania standardów Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” do wymagań określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W związku z powyższym Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” (załącznik nr 12) zawierające prośbę o podjęcie działań mających na celu:
 • zmianę sposobu użytkowania nieruchomości mieszczącej się przy ul. Rejowskiej 53 na budynek wielorodzinny,
 • dokonanie podziału administracyjnego budynku placówki na lokale wchodzące w skład Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2
 • złożenie wniosku do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej o nadanie odrębnych adresów dla wymienionych placówek, 
 • złożenie wniosku o zmianę wpisu do Księgi Wieczystej, 
 • scalenie dwóch działek na jedną gruntową, 
 • uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz Regulaminów Organizacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej Nr 1 i Nr 2 , 
 • uchwalenie Statutu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2, 
 • podjęcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie Przekształcenia ZPOWiIK „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, 
 • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w/w Placówek.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie powyższych działań. Jednocześnie Zarząd postanowił powołać Zarządzeniem Starosty zespół koordynujący realizację powyższych prac.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przypomniała zebranym, że do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynęło pismo Pana Stanisława Ziółkowskiego zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8t drogą powiatową Nr 0444T w miejscowości Wołów gmina Bliżyn na długości 250 m. Następnie przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 13) informujące, że w/w droga posiada konstrukcję pozwalającą na przejazd samochodów o masie nieprzekraczającej 8t i przy intensywnej eksploatacji może dojść do jej zniszczenia. Poinformowała, że szacowany koszt robót odtworzeniowych nawierzchni, która może ulec zniszczeniu wynosi około 130.000,00 zł. Wyjaśniła, że prace polegałyby na frezowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu wzmocnienia z warstw bitumicznych grubości 8 cm, wykonaniu warstwy ścieralnej grubości 4 cm oraz pobocza grubości 10 cm. Pani Anna Leżańska dodała, że Zarząd Dróg Powiatowych proponuje, aby po upływie okresu 3-5 lat wykonać nową nawierzchnię przy udziale finansowym wnioskodawcy. Partycypacja Powiatu Skarżyskiego w kosztach odtworzenia nawierzchni w wysokości 20 %. Ponadto dodała, że dopuszczenie do ruchu samochodów o zwiększonym tonażu może nastąpić po spisaniu umowy gwarantującej środki na odtworzenie drogi.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na prośbę wnioskodawcy, zgodnie z propozycją Dyrektora ZDP.
 • za głosowały 3 osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
 • wstrzymała się 1 osoba (Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska). 
 • nieobecna podczas głosowania Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 12.03.2018 r. wpłynęła oferta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej Oddział w Suchedniowie (załącznik nr 14), na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne pn: „Pamiętamy o wydarzeniach i bohaterach naszej ziemi – Świnia Góra 2018”, dotyczy przeprowadzenia rajdu pieszego do Rezerwatu Świnia Góra i zorganizowanie tam spotkania poświęconego mjr Henrykowi Dobrzańskiemu Hubalowi. Dodatkowo organizatorzy planują zorganizować polową mszę świętą dla uczestników rajdu oraz złożyć kwiaty i zapalić znicze ku czci poległych. Pani Bogusława Krawczyńska dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 1399 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 899 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego. Ponadto dodała, że oferta złożona przez stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę i posiada środki finansowe na jego realizację.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie dofinansowanie powyższego zadania.
 • za głosowały 3 osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
 • wstrzymała się 1 osoba (Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska). 
 • nieobecna podczas głosowania Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować powyższe zdanie kwotą 899 zł., zgodnie ze złożoną ofertą.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym propozycje podziału działki położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr. 1/130 (obręb 5, arkusz mapy 74) (załącznik nr 15)
Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną propozycję.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 lutego br. poruszona została sprawa dotycząca utworzenia w partnerstwie z powiatem skarżyskim spółdzielni socjalnej. Dodał, że decyzją Zarządu postanowiono zwrócić się do Radcy Prawnego Starostwa o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Następnie Starosta zapoznał zebranych z opinią Radcy Prawnego (załącznik nr 16).
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w powyższej sprawie do czasu zapoznania się z biznes planem.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Pani Jolanty Nowickiej (załącznik nr 17) dotyczące wycofania rezygnacji z zajmowanego stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Pani Jolanty Nowickiej oraz zobowiązał Wydział Edukacji do zwrotu pisma z dnia 19 lutego br.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w toku wykonywania obecnego zadania polegającego na przebudowie budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku – Kamiennej na potrzeby domu pomocy społecznej, Wykonawca realizujący zadanie odsłonił trzy fragmenty ścian fundamentowych. W protokole z posiedzenia rady budowy z dnia 03.10.2017r. Wykonawca wskazał, iż po dokonaniu wizji odkrywkowej ocieplenia poniżej terenu zauważono, iż w miejscu odsłonięcia ścian ocieplenie nie jest wykonane zgodniez projektem budowlanym, bowiem styropian został przyklejony na zbyt małej głębokości, bądź wcale, nieprawidłowa jest grubość styropianu, zaś izolacja z folii kubełkowej zastosowana została nieprawidłowo niezgodnie z projektem budowlanym oraz zasadami sztuki budowlanej. Wobec dokonanych ustaleń co do stanu ścian budynku zlecono wykonanie opinii technicznej dotyczącej prawidłowości wykonania ocieplenia budynku. Opinię sporządził w dniu 06.11.2017r. dr Jerzy Sendkowski. We wnioskach opinii wskazał, że nieprawidłowo wykonana izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych oraz nieprawidłowe odprowadzenie wód opadowych z dachu w rejonie fundamentów były bezpośrednią przyczyną aktualnie występującego zawilgocenia ścian piwnic budynków.
W związku z powyższym, Starosta przedstawił wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 18) o wyrażenie zgody na wykonanie robót budowlanych wykraczających poza zakres opracowanej dokumentacji zmiany sposobu użytkowania, jak również zakres umowny prac wykonawczych realizowanych na podstawie tej dokumentacji, polegających na:
 • ponownym, prawidłowym wykonaniu prac termomodernizacyjnych ścian piwnic zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji termomodernizacji budynku, sporządzoną w 2009r. przez Pracownię Audytorską Jacek Stępień z siedzibąw Ostrowcu Świętokrzyskim oraz z zakresem zawartym w opracowanym kosztorysie zamiennym, 
 • osuszeniu i zaimpregnowaniu murów piwnic przed położeniem tynków wewnętrznych.
Starosta wyjaśnił, że przypuszczalny koszt wykonania prawidłowych prac termomodernizacyjnych ścian piwnic zawartych w opracowanym kosztorysie zamiennym wynosi około 100.000 zł brutto, natomiast nie wykonanie prac skutkować będzie nie efektywnie działającą instalacją c.o. i wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Z uwagi na fakt, że  konsorcjum firm SPA Voyage Sp. z o.o. oraz Creative Future G. Barczyk - wykonująca w 2011 roku termomodernizację budynku III LO, jak również ówczesny inspektor nadzoru, nie odpowiadają na kierowaną do nich korespondencję w przedmiotowej sprawie, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycjii Administrowania Mieniem do przygotowania dla Zespołu Radców Prawnych dokumentów niezbędnych do zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez konsorcjum firm SPA Voyage Sp.z.o.o oraz Creative Future G. Barczyk wykonawcy z 2011 roku termomodernizacji budynku III LO, jak również ówczesnego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, którzydoprowadzili do wyłudzenia z budżetu powiatu kwoty ok. 200 tys. zł. poprzez niewykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Ekonomii 7 zgodnie z projektem budowlanym oraz poświadczyli nieprawdę w dzienniku budowy. Ponadto Zarząd postanowił zwrócić się do Radcy Prawnego o opinię odnośnie możliwości rozszerzenia zakresu prac dla Wykonawcy zadania polegającego na przebudowie budynku przy ul. Ekonomii 7 na potrzeby DPS.
 
Ad. pkt 8. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.


          Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu

    Agnieszka Góralczyk                                                                  Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników 18:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2018-2020,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 8 – decyzja Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości,
Załącznik nr 9 – sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiacie Skarżyskim,
Załącznik nr 10 – informacja z realizacji zadań i osiągniętych wyników w ramach kierunków działań restrukturyzacyjnych ZOZ w Skarżysku-Kamiennej określonych Uchwałą nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
Załącznik nr 11 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 12.03.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 02.03.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 12.03.2018 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Przedsiębiorstwa Wielobranżowego STAR-COM,
Załącznik nr 16 – opinia Radcy Prawnego z dnia 01.03.2018 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Pani Jolanty Nowickiej z dnia 13.03.2018 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 13.03.2018 r.
 
 
  Protokol (738kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (14 marca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (6 kwietnia 2018, 08:42:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 991