Protokół Nr 9 z dnia 28 lutego 2018 roku

Protokół Nr 9/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 lutego 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                   - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Marek Czyż                                                   - Dyrektor ZDP
2.                                                                                                                                                Barbara Dygas           - Starszy specjalista ds. zamówień publicznych   
3.                                                                                                                                                    Katarzyna Ciok          - Inspektor

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
 
W związku z brakiem uwag Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)   upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej
29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)” w ramach Działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)”.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Porozumienia zawartego w dniu 21 lutego 2018r z Gminą Bliżyn na dofinansowanie przez gminę kosztów dojazdu uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 5.000zł
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.41.2018 z dnia 22 lutego 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.239zł na dofinansowanie kosztów wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności
3. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystki z dnia 21 lutego 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwoce 1.000zł w celu zabezpieczenia środków na wydawanie gazetki powiatowej
4. Pisma Zespołu ds. Obsługi Zarządu Powiatu i kadr z dnia 19 lutego 2018r w sprawie zabezpieczenia kwoty 14.000zł na zawarcie umowy zlecenia z radcą prawnym.
5. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20 lutego 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 8.204zł w związku z podziałem wydatków rzeczowych na poszczególne rozdziały oraz na zapłatę pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
6. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 1 lutego 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 250zł pomiędzy paragrafami na zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
7. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 21 lutego 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 10.000zł pomiędzy paragrafami na naprawę awarii kotłowni szkolnej. Po dokonaniu napraw będzie można wystąpić o odszkodowanie do PGE Dystrybucja, gdyż awaria nastąpiła z ich winy.
            W związku z brakiem uwag Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę.
 
b) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)” w ramach Działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)” (załącznik nr 3)
            Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec.
            W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała zebranym przekazany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie wyciąg z protokołu rady pedagogicznej z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ewentualnego przekazania prowadzenia szkoły podmiotowi zewnętrznemu (załącznik nr 4).
Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie przekazanie prowadzenia szkoły stowarzyszeniu od 1 września 2019 r. Jednocześnie, Zarząd podtrzymuje decyzję dotyczącą liczebności klasy, pod warunkiem dopełnienia wszelkich formalności w zakresie przekazania szkoły zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym informację przygotowaną przez Wydział Edukacji dotyczącą planowanego naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz informację dotyczącą planowanego naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2018/2019 (załącznik nr 5). Następnie poinformowała, że w związku z potrzebą opracowania „Zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019” Naczelnik zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w zakresie liczby oraz liczebności klas pierwszych w poszczególnych szkołach, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przypomniała, że środki przypadające na subwencję oświatową są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty, w związku z powyższym zwróciła uwagę na racjonalne planowanie naboru do szkół.
Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowe informacje. Jednocześnie Zarząd określił liczby oddziałów:
I LO- 4 oddziały
II LO – 4 oddziały
ZSE – 1 oddział
ZST – 2 oddziały (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia)
ZSTM – 1 oddział
ZSSU – 2 oddziały (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia)
ZS w Suchedniowie – warunkiem wyrażenia zgody na uruchomienie klasy pierwszej jednozawodowej jest przeprowadzenie naboru na poziomie 15 osób do Technikum.
Ponadto Zarząd określił:
  • w klasach pierwszych jednozawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży liczebność na poziomie 30 osób,
  • w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych liczebność na poziomie 34 osoby, 
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe, co najmniej 24 osoby
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia w ramach szkoły policealnej kierunku kształcenia technik rachunkowości. Dyrektor wyjaśnił, że możliwe jest zorganizowanie w szkole kształcenia z zakresu rachunkowości w formie pozaszkolnej tj. kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie kierunku w ramach kursu jednorocznego.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Pani Jolanty Nowickiej (załącznik nr 7) informujące o rezygnacji z zajmowanego stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji do wszczęcia procedury przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ekonomicznych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 8) zawierające prośbę o wsparcie finansowe dwóch imprez odbywających się corocznie w placówce: „Mini Euro” i „Piknik Europejski”.
Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby przekazać pismo do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w celu przeanalizowania możliwości wsparcia w/w imprez w ramach posiadanych środków.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.

W związku z problemami zdrowotnymi pracownika administracji skutkującymi absencją w pracy, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie 1 osoby w ramach prac interwencyjnych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10), który zwrócił się z wnioskiem o umorzenie należności z tytułu niezapłaconej faktury w kwocie 258,30 zł. za wynajem sali gimnastycznej. Wyjaśnił, że powyższa kwota jest należnością wymagalną i nie możliwą do wyegzekwowania z powodu zgonu najemcy.
Zarząd Powiatu wskazał, że kompetencje w powyższej sprawie posiada Dyrektor placówki.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska powróciła do sprawy, która była omawiana na posiedzeniu w dniu 31 stycznia br. Przypomniała, że mieszkanka Skarżyska-Kamiennej zwróciła się z wnioskiem o umorzenie połowy należności związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu natomiast pozostałą kwotę o rozłożenie na raty. Następnie Pani Anna Leżańska przedstawiła dokumenty przedstawiające sytuację materialną wnioskodawczyni (załącznik nr 11).
Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozłożenie na 5 rat połowy kosztów. Odnośnie pozostałej kwoty należności Zarząd podejmie decyzję po spłacie pierwszej połowy należności. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania stosownych dokumentów.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12) zwrócił się z wnioskiem o udzielenie upoważnienia (z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw) do reprezentowania Powiatu Skarżyskiego w sprawie z wniosku Jana Bańcyrowskiego z udziałem Globe Invest Sp. z o.o.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora ZDP oraz zobowiązał Radcę Prawnego do przygotowania upoważnienia.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Zakup dziewięciomiejscowego mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D (załącznik nr 13).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, że zakres doposażenia mikrobusu zostanie ograniczony do niezbędnych elementów służących do przewozu osób niepełnosprawnych umysłowo.

W związku z tendencją spadkową „białych certyfikatów”, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14) dotyczące podjęcia decyzji w sprawie sprzedaży pozostałych niesprzedanych „białych certyfikatów”. Ponadto Naczelnik wyjaśnił w piśmie,  że  w przypadku wyrażenia zgody na sprzedaż, należy określić minimalną cenę oraz termin ważności obowiązywania ceny minimalnej.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do sprzedaży pozostałych niesprzedanych białych certyfikatów za cenę 700 zł. Jednocześnie Zarząd ustalił termin ważności obowiązywania ceny minimalnej do 12.03.2018r.
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynęło pismo Pana Stanisława Ziółkowskiego dotyczące zmiany tonażu drogi Nr 0444T w miejscowości Wołów. W związku z powyższym Pani Anna Leżańska zaproponowała, aby Zarząd Dróg Powiatowych na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu przygotował stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej.

W nawiązaniu do sprawy poruszonej na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 31 stycznia br. dotyczącej wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką Nr 751, Zarząd Powiatu ze względu na ograniczone środki powiatu spowodowane zmniejszeniem dotacji dla szkół oraz duże oczekiwania mieszkańców na inwestycje drogowe, uznał za konieczne pozyskanie rekompensaty za przekazanie nieruchomości nr: 672/4 oraz 2649/3 położonych w Suchedniowie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania stosownego pisma do Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że w dniu 26 lutego br. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Skarżysku – Kamiennej ul. Spacerowa 31, boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku – Kamiennej ul. 1 Maja 82, boisko i plac zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15”. Następnie wyjaśnił, że w przypadku zadań dotyczących boisk przy ZPEW i SOSW nr 2 kwoty przedstawione przez oferentów nie przekraczają kwot, jakie zamawiający przeznaczył na ich realizację, natomiast w przypadku zadania dotyczącego boiska przy I LO cena ofertowa przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na jego realizację.
W związku z powyższym Wicestarosta powitał na posiedzeniu Starszego specjalistę ds. zamówień publicznych Panią Barbarę Dygas oraz Inspektora Panią Katarzynę Ciok.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapytała czy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkład własny na zadania dotyczące boisk przy ZPEW i SOSW nr 2 zostanie pomniejszony.
Barbara Dygas wyjaśniła, że procent dofinansowania zostaje na tym samym poziomie, natomiast zmniejszeniu ulegnie kwota dofinansowania.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapytał czy Urząd Marszałkowski dofinansuje zadanie dotyczące I LO w 75%, czy do kwoty oferty.
Katarzyna Ciok poinformowała, że zgodnie z umową można przenosić kwoty między zadaniami w projekcie za zgodą Instytucji Zarządzającej. W związku z powyższym zachodzi konieczność wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania zadania dot. I LO. Jednocześnie zasadnym byłoby wystąpienie z prośbą o przeniesienie oszczędności powstałych po przetargu na przyszły rok.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania pisma do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zwiększenie dofinansowania na zadanie dotyczące I LO oraz przeniesienie powstałych po przetargu oszczędności na przyszły rok.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                         Przewodniczący Zarządu
         Anna Bugajska                                                                wz. Artur Berus


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska……………
 
Załączników: 14
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)” w ramach Działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)”,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie z dnia 16.02.2018 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 27.02.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie z dnia 20.02.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Pani Jolanty Nowickiej z dnia 19.02.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 15.02.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 26.02.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 21.02.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 20.02.2018r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 27.02.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 26.02.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 27.02.2018 r.

Protokol (558kB) pdf
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (28 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 marca 2018, 11:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596