Protokół Nr 10 dnia 7 marca 2018 roku

Protokół Nr 10/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 7 marca 2018 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ

Porządek posiedzenia:
1.   Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    jednolitych zasad rachunkowości dla jednostek budżetowych podlegających Powiatowi Skarżyskiemu,
b)   określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych,
c)  sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu,
d)   zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych stanowiącymi własność Powiatu Skarżyskiego,
e)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
f)    upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)” w ramach Działania 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,
g)   wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0320T Krajno Drugie – Wymyślona – Bęczków na terenie Gminy Górno,
h)   wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Wzdół Parcele – Siekierno na terenie Gminy Bodzentyn,
i)     wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0905T ul. Radomska w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Hutniczą,
j)     ogłoszenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego.
2. Przyjęcie sprawozdania z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2017.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      jednolitych zasad rachunkowości dla jednostek budżetowych podlegających Powiatowi Skarżyskiemu (załącznik nr 2)

          Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że Rozporządzenie z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski wprowadziło obowiązek sporządzania dodatkowego sprawozdania „Informacja dodatkowa”. W tym celu konieczne jest ujednolicenie pewnych zasad rachunkowości, które funkcjonują w jednostkach budżetowych podległych Powiatowi Skarżyskiemu.
          Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację oraz podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)     określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych (załącznik nr 3)
          Powyższą uchwałę omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że w dniu 9 stycznia br. podpisane zostało nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej uchylające poprzednie rozporządzenie z 16 stycznia 2014 r., które stanowiło podstawę prawną do uchwały Nr 9/16/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych. Skarbnik wyjaśniła, że konieczne jest więc podjęcie nowej uchwały określającej formę przekazywania sprawozdań przez jednostki budżetowe. Dodała, że pozostawiona zostaje forma elektroniczna, która przyspiesza i usprawnia sposób przekazywania sprawozdań.
          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
c)      sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu (załącznik nr 4)
          Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska odczytała zebranym treść uchwały. Wyjaśniła, że na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest podjęcie powyższej uchwały.
  W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
d)     zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych stanowiącymi własność Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 5)
            Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zebranym powyższą uchwałę. Następnie wyjaśniła, że uchwała określa sposób i tryb zbywania składników majątku ruchomego i praw na dobrach niematerialnych, które mogą być przedmiotem sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny lub likwidacji.
  Po zapoznaniu się z przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu podjął ją jednogłośnie.
 
e)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)
  Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Towarzystwem Przyjaciół Chorych wystąpił dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.
            Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie przedstawioną uchwałę.
 
f)       upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)” w ramach Działania 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” (załącznik nr 7)
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował zebranym przedmiotową uchwałę.
  W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
g)      wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0320T Krajno Drugie – Wymyślona – Bęczków na terenie Gminy Górno (załącznik nr 8)
h)     wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Wzdół Parcele – Siekierno na terenie Gminy Bodzentyn (załącznik nr 9)
i)        wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0905T ul. Radomska w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Hutniczą (załącznik nr 10)

            Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zreferowała zebranym treść w/w uchwał.  Poinformowała, że na mocy przedmiotowych uchwał pozytywnie opiniuje się zmiany kategorii powyższych dróg.
Zarząd Powiatu podjął uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
j)       ogłoszenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego (załącznik nr 11)
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zgromadzonym powyższą uchwałę oraz ogłoszenie stanowiące jej załącznik. 
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2017 (załącznik nr 12)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zreferował zebranym przedmiotowe sprawozdanie.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku ze zmianami ustawy o samorządzie powiatowym, które nakładają na samorząd nowe zadania m.in. przeprowadzanie głosowań jawnych za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań, a także obowiązek transmisji i utrwalania obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępnienia nagrań z obrad w BIP, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Kierownika Biura Rady Powiatu (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zakup niezbędnych urządzeń. Następnie Starosta przedstawił propozycję przeniesienia środków na powyższy cel, na łączną kwotę 6400 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek kierownika Biura Rady. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Finansowy do przygotowania stosownego projektu uchwały.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił dwa pisma (załącznik nr 14 i nr 15) Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zawierające prośbę o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania zawiązanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości położonych w Suchedniowie oznaczonych, jako działki nr: 33/4, 6572/1, 6572/2, 6572/3, 6572/4 i działki sąsiednie tj: 32/3, 35/5, 22/3, 22/5, 31/3, 31/5, 29/4 oraz nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej oznaczonych, jako działki nr: 191/4, 191/7, służącej do doprowadzenia do zgodności stanu w operacie ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym. Dodał, że wartość zamówienia szacuje się na około 7500 zł. brutto oraz 3500 zł. brutto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośby Naczelnika zawarte w pismach.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewskim przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 16) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego udostępnienia lokalu przy ul. Sikorskiego 20 dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Starosta wyjaśnił, że w/w podmioty zwróciły się z wnioskami w tej sprawie w lutym br. Obie organizacje, wchodząc w skład Powiatowej Rady Kombatantów Osób represjonowanych i Weteranów Wojska Polskiego korzystały bezpłatnie z lokalu 217 w budynku przy ul. Sikorskiego na podstawie umowy użyczenia. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że przedmiotowa umowa wygasła 1 grudnia 2016 roku i do chwili obecnej użyczony lokal nie został zwrócony.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przedstawienia szczegółowych informacji odnośnie użytkowania przedmiotowego lokalu w 2017 roku oraz decyzji jakie w tej sprawie były podejmowane.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewskim przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 17) informujące, że w dalszym ciągu zauważalna jest tendencja spadkowa „białych certyfikatów”.
 Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do sprzedaży pozostałych „białych certyfikatów” za minimalną kwotę 650 zł./toe w terminie do dnia 19 marca br.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że w 2010 roku w Starostwie Powiatowym przeprowadzona została pierwsza samoocena w oparciu o metodę CAF 2006 przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz F5 Konsulting Sp. z o.o. z Poznania w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejna samoocena metodą CAF 2013 została przeprowadzona w starostwie w 2015 roku również przy wsparciu podmiotu zewnętrznego w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjaśnił, że dzięki prawidłowo przeprowadzonym samoocenom zidentyfikowano mocne strony oraz obszary konieczne do doskonalenia w naszym urzędzie. Po przeprowadzonych samoocenach powstały plany doskonalenia określające działania, które wymagają doskonalenia. Dzięki samoocenom wprowadzono w starostwie wiele projektów usprawniających funkcjonowanie urzędu i poprawę jakości usług. Dodał, że zgodnie z kierunkami działania Zarządu Powiatu na rok 2018 zaplanowano dokonanie kolejnej samooceny urzędu za pomocą Wspólnej Metody Oceny CAF, jako narzędzia przeznaczonego dla jednostek administracji publicznej, mającego na celu poprawę zarządzania. W związku
z powyższym przedstawił pismo Sekretarza Powiatu (załącznik nr 18) z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej przeprowadzenia kolejnej samooceny w Starostwie Powiatowym za pomocą Wspólnej Metody Oceny CAF.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie kolejnej samooceny urzędu za pomocą Wspólnej Metody Oceny CAF oraz postanowił objąć samooceną wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Przewodniczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne „GROM” oraz Przewodniczącej Rady Sołeckiej w Skarżysku Kościelnym II (załącznik nr 19) zawierające prośbę o przekazanie 10 książek promujących Powiat Skarżyski. Wyjaśniła, że publikacje zostaną wręczone zawodniczkom podczas zawodów wędkarskich o złotą rybkę w dniu 8 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Skarżysku Kościelnym.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie 10 książek „Skarżyski-Powiat
z Ekowidokami”.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej (załącznik nr 20) zawierające prośbę o ufundowanie nagród dla uczestników VI Przeglądu Kolęd i Kiermaszu Wielkanocnego, który odbędzie w dniu 18 marca br. w Łącznej. Dodała, że Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Skarżyski.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać 5 publikacji „Powiat Skarżyski oczami mieszkańców”.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 21), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku – sprzedawca w Branżowej Szkole I Stopnia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła kolejne pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 22) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zakup, zamontowanie i obsługę nawigacji TOM TOM w samochodach dowożących uczniów na zajęcia szkolne do placówki. Dyrektor w piśmie wyjaśnił, że łączny koszt zamontowania i obsługi czterech samochodów przez okres 2 lat stanowi ok. 5 tys. zł. brutto w tym koszt montażu, a po upływie tego czasu ponowienie usługi na kolejne 2 lata kosztowałoby ok. 2,5 tys. zł.
Zarząd Powiatu nie widzi przeciwskazań. Jednocześnie wskazał, że kompetencje w powyższej sprawie posiada Dyrektor placówki.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 23), w którym poinformował, że na prośbę Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w ramach praktyk zawodowych zostaną wykonane meble. Wyjaśnił, że meble zostaną wykonane z materiałów powierzonych przez Dyrektorów.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 24) dotyczące problemów związanych z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych w sezonie zimowym. Następnie zapoznała zebranych z raportem z kontroli temperatury w Ośrodku oraz opinią Naczelnika Wydziału Edukacji w tej sprawie.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora do zastosowania się do zaleceń Naczelnika Wydziału Edukacji oraz przeprowadzenia ponownych pomiarów. W przypadku nie stwierdzenia przyczyny należy zasięgnąć pomocy zewnętrznej firmy.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo pracowników administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 25) dotyczące podwyższenia wynagrodzeń poprze finansowe wsparcie Szpitala. Wicestarosta poinformował, że pensja zasadnicza pracowników administracji od kilku lat nie uległa zmianie i kształtuje się na poziomie od 2200 zł. brutto do 3000 zł. brutto. Ponadto dodał, że pismo w powyższej sprawie zostało również skierowane do Dyrektora ZOZ.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ do przedstawienia analizy wynagrodzeń oraz zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 26) dotyczący nieodpłatnego przekazania przez Wojewodę Świętokrzyskiego mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Skarżyskiego w drodze decyzji administracyjnej tj. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej, jako działka nr 50/1 o powierzchni 0,0040 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy Legionów
w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
     W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
     Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu
 
      Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
Załączników 26:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: jednolitych zasad rachunkowości dla jednostek budżetowych podlegających Powiatowi Skarżyskiemu,
Załącznik nr 3 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych,
Załącznik nr 4 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu,
Załącznik nr 5 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych stanowiącymi własność Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 6 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)” w ramach Działania 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,
Załącznik nr 8 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0320T Krajno Drugie – Wymyślona – Bęczków na terenie Gminy Górno,
Załącznik nr 9 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Wzdół Parcele – Siekierno na terenie Gminy Bodzentyn,
Załącznik nr 10 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0905T ul. Radomska w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Hutniczą,
Załącznik nr 11 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego,
Załącznik nr 12 - sprawozdanie z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2017,
Załącznik nr 13 - pismo Kierownika Biura Rady Powiatu 05.03.2018 r.,
Załącznik nr 14 - pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 26.02.2018 r.,
Załącznik nr 15 - pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 26.02.2018 r.,
Załącznik nr 16 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 06.03.2018 r.,
Załącznik nr 17 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 07.03.2018 r.,
Załącznik nr 18 - pismo Sekretarza Powiatu z dnia 06.03.2018 r.,
Załącznik nr 19 - pismo Przewodniczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne „GROM” oraz Przewodniczącej Rady Sołeckiej w Skarżysku Kościelnym II z dnia 01.03.2018 r.,
Załącznik nr 20 - pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej z dnia 05.03.2018 r.,
Załącznik nr 21 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 26.02.2018 r.,
Załącznik nr 22 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 15.02.2018 r.,
Załącznik nr 23 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 26.02.2018 r.,
Załącznik nr 24 - pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 05.03.2018 r.,
Załącznik nr 25 - pismo pracowników administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 27.02.2018 r.,
Załącznik nr 26 - wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.


Protokol (557kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (7 marca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (20 marca 2018, 13:27:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 911