Protokół Nr 6/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku


Protokół Nr 6/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 7 lutego 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Marcin Kruk                                                  - Dyrektor ZPE-W
2.      Dariusz Stachura                                           - Kierownik WTZ

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 2)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z pisma Wydziału Edukacji w sprawie przeniesienia kwoty 2.000zł z planu Starostwa Powiatowego do I Liceum Ogólnokształcącego na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników szkoły z zakresu prawidłowego wprowadzania danych do arkusza organizacyjnego.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku ze zbliżającą się rocznicą przeprowadzenia operacji Whiskey, Starosta - Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo mieszkańca Skarżyska – Kamiennej (załącznik nr 3) dotyczące zorganizowania i sfinansowania przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta okolicznościowej wystawy oraz konferencji historycznej. Starosta poinformował, że wnioskodawca ze swej strony oferuje udostępnić do druku broszurkę dotyczącą powyższej operacji i kapitana Zygmuntowicza, posiadane materiały celem sporządzenia fotografii przeznaczonych na wystawę oraz oferuję poprowadzenie powyższej konferencji. Starosta dodał, że łączny koszt wydawnictwa oraz zorganizowania i przeprowadzenia konferencji to kwota ok. 12000 zł.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do IPN o przybliżenie osoby kapitana Ryszarda Zygmuntowicza. Jednocześnie, Zarząd stoi na stanowisku, że przedmiotowa konferencja powinna zostać zorganizowana przez Skarżyskie Towarzystwo Historyczne lub Muzeum Orła Białego. Ponadto Zarząd uznał, że w/w broszura powinna zostać poddana recenzji.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 4) zawierające prośbę o wytypowanie kandydatów do w/w odznaczeń.
Zarząd Powiatu nie wytypował kandydatów do powyższych odznaczeń.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo współwłaściciela Expol-Bis (załącznik nr 5), który ze względu na zróżnicowane poziomy posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych DPS zwrócił się z prośbą o wyraźnie zgody na zamianę z wykładziny PCV, na terakotę gresową w przedsionkach wejściowych do pokoi dziennych pomiędzy łazienką, a aneksem kuchennym. Starosta dodał, że Inspektor Nadzoru zaakceptował powyższą zmianę oraz poinformował, że proponowana zmiana nie wpływa na zmianę ceny wykonania.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu mapy z projektem podziału nieruchomości, położonej w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 119, stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, poprzez przeprowadzenie zapytania ofertowego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Naczelnika zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 7), który zwrócił się z prośbą o wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych, współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że prośba Dyrektora podyktowana jest realizacją zaleceń audytu wewnętrznego przeprowadzonego w 2017 roku, udziałem szkoły w projekcie współfinansowanym ze środków UE „Licealista na rynku pracy” oraz zwiększeniem liczby uczniów od 1 września 2019 r. (nastąpi również zwiększenie limitów zatrudnienia).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 8) informujące o zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej na czas określony do 3 lat.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9), który w świetle otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie nie wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą na zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu dotyczącego termomodernizacji budynków należących do Powiatu Skarżyskiego poprzez rezygnację z termomodernizacji Powiatowego Urzędu Pracy i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 i pozostawienie jedynie termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej, zwrócił się z prośbą o podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie powyższego projektu. Wyjaśnił, że zgodnie z podpisaną pre-umową
z Urzędem Marszałkowskim do dnia 20.02.2018r. Powiat jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów na drugi etap konkursu. Jednym z wymaganych załączników jest uchwała potwierdzająca zabezpieczenie wkładu własnego, jest to kwota 948 791,84 zł. Dodał, że w dniu 17.01.2018r. Zarząd zdecydował, że przygotowywany będzie wniosek do nowego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski dotyczącego termomodernizacji budynków. Ponadto w związku z krótkim terminem pozostałym na przygotowanie wniosku Naczelnik poprosił o informację, na jakie budynki należy przygotowywać wniosek o dofinansowanie do nowego konkursu. Jednocześnie poinformował, że do nowego konkursu niezbędna będzie aktualizacja audytów energetycznych oraz studium wykonalności. Przewidywany koszt opracowania tych dokumentów to ok. 7 000 zł.
W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia środków finansowych w 2018 roku oraz krótkim terminem realizacji zadania, Zarząd Powiatu rezygnuje z przystąpienia do projektu termomodernizacji PUP, SOSW nr 2, DPS. Jednocześnie, Zarząd wyraził zgodę na aktualizację audytów energetycznych oraz studium wykonalności i zobowiązał Wydział Finansowy wraz z Wydziałem Inwestycji i Administrowania Mieniem do dokonania stosownych zmian w budżecie. Ponadto Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania dokumentacji na złożenie wniosku do dnia 30 marca br. na 3 budynki.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (załącznik nr 10) oraz ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym (załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenia, głosując nad każdym oddzielnie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 12) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przekazanie 15 sztuk zdemontowanych opraw oświetleniowych do Zespołu Szkół Technicznych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie powyższych opraw oświetleniowych.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zebranym stanowisko Zarządu Powiatu Skarżyskiego skierowane do Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w sprawie konieczności zwiększenia nakładów finansowych przez NFZ na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, w związku z zagrożeniem wypowiedzenia przez lekarzy klauzuli opt-out (załącznik nr 13).
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przekazania przedmiotowego stanowiska Dyrektorowi ZOZ, w celu konsultacji. Jednocześnie, Zarząd uznał, że po konsultacji stanowisko powinno zostać również skierowane do parlamentarzystów Województwa Świętokrzyskiego, Pani Agaty Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Pana Edmunda Kaczmarka – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 14), który zwrócił się z prośbą o wskazanie pełnomocnika procesowego w sprawie przeciwko Zespołowi Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
Zarząd Powiatu w przedmiotowej sprawie udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Karolinie Oleksiak.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 15) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych, zgodnie z wykonaną ekspertyzą sprzętu.
Zarząd Powiatu zajął następujące stanowisko: o ile dyrektor placówki podjął wszelkie działania zgodne z instrukcją inwentaryzacyjną oraz ustawą o finansach publicznych dopełniając wewnętrznych procedur, Zarząd nie widzi przeciwskazań.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 16), który zwrócił się z prośbą
o wyrażenie zgody na przekazanie maszyn stolarskich o wartości 5 215,76 zł. do Zespołu Szkół Technicznych oraz przekazanie sprzętu i mebli o wartości 25 594,00 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”, będących na stanie ZPEW.
W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącymi własność Powiatu Skarżyskiego, Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji
w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 17) zawierające prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej przeprowadzenia elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2018/2019, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie elektronicznego naboru do szkół na rok szkolny 2018/2019.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tęcza” (załącznik nr 18) zawierające prośbę o umożliwienie utworzenia w partnerstwie z powiatem skarżyskim Spółdzielni Socjalnej, której zakres działalności obejmowałby usługi gastronomiczne oraz mycie samochodów. W związku z powyższym Starosta powitał na posiedzeniu Dyrektora ZPEW – Pana Marcina Kruka oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej – Pana Dariusza Stachurę i poprosił o przedstawienie informacji na temat jej funkcjonowania.
Dyrektor ZPEW poinformował, że misją spółdzielni jest aktywizacja osób zagrożonych marginalizacją, które na wolnym rynku mają utrudniony start. Spółdzielnia będzie prowadzona przy Stowarzyszeniu „Tęcza” oraz Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Zakres działalności Spółdzielni miał obejmować usługi gastronomiczne oraz mycie samochodów. Jednak po zasięgnięciu informacji z PFRON postanowiono,   że uruchomienie myjni mobilnej nastąpi ewentualnie za rok. Odnośnie kwestii założenia spółdzielni Dyrektor wyjaśnił, że założycielami mogą być jedynie osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne). W związku z powyższym oraz idąc przykładem powiatu jarosławskiego, dyrektor wraz z kierownikiem postanowili zwrócić się do Zarządu o wyrażenie zgody na współzałożenie Spółki.
Kierownik – Pan Dariusz Stachura poinformował, że utworzenie Spółdzielni umożliwi dalszy rozwój osobom niepełnosprawnym poprzez wdrażanie ich na rynek pracy. Ponadto, uczniowie ZPE-W szkoły branżowej będą mogli odbywać praktyki zawodowe.
W celach poglądowych przedstawiono Członkom Zarządu dokumenty założycielskie Spółdzielni w powiecie jarosławskim.
Po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przedyskutowania tematu utworzenia Spółdzielni Socjalnej ze Skarbnikiem Powiatu Jarosławskiego. Jednocześnie Zarząd postanowił zwrócić się do Radcy Prawnego Starostwa o opinię dot. partnerstwa powiatu w utworzeniu Spółdzielni.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Inspektora ds. kontaktów z mediami (załącznik nr 19) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zakup nagrody dla ucznia I Liceum Ogólnokształcącego, ze środków Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, za kwotę do 200 zł. Starosta wyjaśnił, że w dniu 12 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbędzie się uroczyste spotkanie mające na celu uhonorowanie za odwagę ucznia I LO, który wykazując się szybką reakcją oraz odwagą uratował starszą kobietę z pożaru.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym drugi wariant ustawienia tablic z nazwą ronda u zbiegu ulic Metalowców, Paryska, Norwida w Skarżysku-Kamiennej, przygotowany przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 20).
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 21) dotyczące uzupełnienia informacji o sposobie dokonywania wpłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i rozliczania ich z budżetem państwa. Następnie Skarbnik odczytała przygotowane stanowisko w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję przedstawioną w przedmiotowym stanowisku.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że instalacja deszczowa i energetyczna pochodząca z ulicy Ponurego została przekazana do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej. W przypadku nie wyrażenia zgody na jej przyjęcie przez Urząd Miasta, zostanie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                            Przewodniczący Zarządu
         Anna Bugajska                                                                    Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska…………………...
3.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników: 21
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej z dnia 18.01.2018 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 05.02.2018 r.,
Załącznik nr 5 – pismo współwłaściciela Expol-Bis z dnia 06.02.2018 r.,
Załącznik nr 6 - pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 06.02.2018 r.,
Załącznik nr 7 - pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 05.02.2018 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 31.01.2018 r.,
Załącznik nr 9 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 05.02.2018 r.,
Załącznik nr 10 - ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym,
Załącznik nr 11 - ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
w trybie przetargowym,
Załącznik nr 12 - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 06.02.2018 r.,
Załącznik nr 13 - stanowisko Zarządu Powiatu Skarżyskiego skierowane do Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału NFZ,
Załącznik nr 14 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie z dnia 01.02.2018 r.,
Załącznik nr 15 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 05.02.2018 r.,
Załącznik nr 16 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 05.02.2018 r.,
Załącznik nr 17 - pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 06.02.2018 r.,
Załącznik nr 18 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tęcza” z dnia 05.02.2018r.,
Załącznik nr 19 - pismo Inspektora ds. kontaktów z mediami z dnia 06.02.2018 r.,
Załącznik nr 20 - drugi wariant ustawienia tablic z nazwą ronda u zbiegu ulic Metalowców, Paryska, Norwida w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 21 - pismo Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.01.2018 r.
 
protokol (543kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Bugajska (7 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (7 marca 2018, 14:41:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606