Protokół Nr 8 z dnia 21 lutego 2018 roku

Protokół Nr 8/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 lutego 2018 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ

Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie o podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
·    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
·    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
Członkowie Zarządu nie zgłosili więcej wniosków i przyjęli porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku Starosty.
 
 
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
b)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że na mocy przedmiotowej uchwały wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 z Komornikiem Sądowym – Panem Michałem Matygą. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do trzech miesięcy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy pl. Floriański 1 z Panem Mariuszem Bidzińskim. Starosta dodał, że umowa zawarta zostanie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
          Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Kierownika referatu finansów i planowania budżetu – Pani Urszuli Wrony (załącznik nr 4) informujące, że po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, część oświatowa subwencji zmniejszyła się o 1 149 159 zł., a pozostałe kwoty pozostały bez zmian.
W związku z powyższym zachodzi konieczność wnikliwej analizy problemu dotyczącego finansowania oświaty.
          Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
W związku z zauważalną tendencją spadkową „białych certyfikatów”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 5) dotyczące podjęcia decyzji o ich ewentualnej sprzedaży. Ponadto Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że w przypadku wyrażenia zgody na sprzedaż, należy określić minimalną cenę oraz termin ważności obowiązywania ceny minimalnej.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do sprzedaży białych certyfikatów za cenę 850 zł. Jednocześnie Zarząd ustalił termin ważności obowiązywania ceny minimalnej do 04.03.2018 r.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 19.02.2018 r. wpłynęła oferta Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – oddziału rejonowego PCK w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6), na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne pn. „Festiwal Piosenki o Zdrowiu”, dotyczy przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w 5 przedszkolach powiatu skarżyskiego oraz zorganizowania konkursu dla przedszkolaków o tematyce prozdrowotnej. Pani Bogusława Krawczyńska dodała, że całkowity koszt realizacji zdania opiewa na 500,00 zł., a wnioskowana kwota dotacji wynosi 400,00 zł. Ponadto poinformowała, że oferta wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”, a wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie opiniuje pod względem formalnym przedmiotową ofertę i posiada środki finansowe na realizację zadania.
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 400 zł. na realizację powyższego zadania publicznego.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią postanowienia Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego niespełnienia w pełnym zakresie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej wymagań określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Poinformował ponadto, że w przedmiotowej sprawie wpłynęło także pismo od Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.02.2018 r., zawierające prośbę o wskazanie działań jakie zostaną podjęte przez Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Następnie Wicestarosta poinformował, że w związku z otrzymanym postanowieniem skierowane zostało do Dyrektora ZOZ pismo z prośbą o przedstawienie informacji na temat działań naprawczych, jakie zostaną wdrożone celem usunięcia wykazanych nieprawidłowości. W odpowiedzi na powyższe pismo zastępca Dyrektora ds. medycznych ZOZ – Pan Krzysztof Grzegorek wyjaśnił, że z uwagi na brak środków finansowych Szpital nie zrealizował w pełni poniższych zadań:
1)        wyposażenia w umywalkę gabinetu zabiegowego w Oddziale Neurologii;
2)        dostępu do łóżek w pokojach łóżkowych z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych w niektórych oddziałach;
3)        wyposażenia izolatek i brudowników w płuczki – dezynfektory lub urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością  w niektórych oddziałach. Dyrektor zaznaczył, że realizacja uchybienia wymienionego w punkcie 1. nastąpi podczas planowanego w roku bieżącym kapitalnego remontu Oddziału Neurologii. W przypadku nieprawidłowości, o której mowa w punkcie 2. Dyrektor wyjaśnił, że prawidłowe ustawienie łóżek w pokojach łóżkowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, tj. tak aby zapewniony był dostęp z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych, a odstępy miedzy łóżkami umożliwiały swobodny dostęp do pacjentów, jest niemożliwy z powodu ograniczonej powierzchni użytkowej w oddziałach szpitalnych. W związku z czym, aby spełnić wymagania powyższego rozporządzenia w zakresie ustawienia łóżek, w Zespole wprowadzono alternatywne rozwiązanie: pacjenci wymagający specyficznego profilu opieki z ograniczoną ruchomością i wiekiem hospitalizowani są w pokojach łóżkowych z dostępem z trzech stron (w tym pacjenci wymagający szczególnego nadzoru, leżący). Takie rozwiązanie minimalizujące zagęszczenie pacjentów na salach chorych umożliwia swobodny dostęp do pacjenta w trakcie zabiegów pielęgniarskich z wykorzystaniem wózka zabiegowego i pielęgnacyjnego (np. zmiana bielizny pościelowej). Oddziały wyposażone są w sprawne łóżka na kółkach, które w każdej chwili można rotować w zależności od potrzeb pacjenta i personelu. Dyrektor zaznaczył, że od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 26 czerwca 2012 r., działania zastosowane przez Zespół minimalizują ryzyko i mają nieznaczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Ponadto w Zespole nie odnotowano z tego powodu zdarzeń niepożądanych. Natomiast w zakresie niespełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 3. Dyrektor poinformował, że koszty zakupu powyższych urządzeń, które oszacowano na ok. 430.000 zł przekraczają możliwości finansowe Zespołu. Jednocześnie Dyrektor ZOZ informuje, że manualne mycie i dezynfekcja basenów i kaczek wielokrotnego użycia odbywa się ściśle z zachowaniem obowiązujących w Zespole w tym zakresie procedur. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem procedur prowadzony jest regularnie, podobnie jak szkolenia dla personelu. Dyrektor ZOZ poinformował, że w ostatnich latach nie odnotowano z tego powodu zakażeń szpitalnych. Dokumenty w przedmiotowej sprawie stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ do przekazania Wojewodzie Świętokrzyskiemu odpowiedzi zawierającej powyższe wyjaśnienia.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że w dniu 16.02.2018 r. odbyło się otwarcie ofert na „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego”. Łącznie na w/w zadanie zabezpieczona została kwota w wysokości 200 tys. zł. Wyjaśniła, że po otwarciu ofert, do realizacji zadania brakuje w budżecie kwoty w wysokości ok. 44 tys. zł. Pismo ZDP stanowi załącznik nr 8.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zabezpieczenia brakujących środków poprzez przeniesienie z innych zadań, w ramach paragrafu 4270.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
     W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
     Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      A. Leżańska ………………
3.      B. Krawczyńska…………
Załączników 8:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
Załącznik nr 4 – pismo Kierownika referatu finansów i planowania budżetu, z dnia 16.02.2018 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 20.02.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 19.02.2018 r.,
Załącznik nr 7 – dokumentacja dot. ZOZ
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych, z dnia 16.02.2018 r.
 
Protokol (530kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (21 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (5 marca 2018, 10:57:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 732