Protokół Nr 7 z dnia 14 lutego 2018 roku

Protokół Nr 7/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 lutego 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Urszula Wrona                                               - Kierownik Referatu w W-le FN

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2018 rok.
2.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
3.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)    wyrażenia zgody na zbycie świadectwa efektywności energetycznej,
c)  uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna,
d)  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018.
4.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020” – sprawozdanie za 2017 rok.
5.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2018 rok (załącznik nr 2)
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 (załącznik nr 3)
Przedmiotową uchwałę omówiła Kierownik w w-le FN – Pani Urszula Wrona. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:
1)  ze zwiększenia limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 357.430,32zł w ramach zadania „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wynika to z przeznaczenia niewykorzystanych w poprzednim roku środków na wydatki tegoroczne zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym projektu.
2)   wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć „Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży”, które będzie realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i „Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu” realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2. Oba zadania są zadaniami zleconymi na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i będą realizowane w latach 2017-2021. Łączna kwota przyznanych środków po uwzględnieniu niewykorzystanych w 2017 roku to 422.701zł, w tym na pierwsze przedsięwzięcie – 6.200zł, a na drugie – 416.501zł.
3)      ze zwiększenia limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 3.370zł w ramach zadania „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu Erasmus. Wynika to z przeznaczenia niewykorzystanych w poprzednim roku środków na wydatki tegoroczne zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym projektu.
4)      ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 499.100,32zł wskutek zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 31 stycznia 2018r – wprowadzenie dotacji od Wojewody na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości 60.000zł oraz zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie: wprowadzenie niewykorzystanych w poprzednim roku środków unijnych do tegorocznego budżetu w kwocie 360.800,32zł oraz dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” w kwocie 78.300zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 4)
Referująca: Kierownik – Pani Urszula Wrona. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1)      Umowy nr RPSW.09.02.01-26-0022/16-00 o dofinansowanie projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, który rozpoczął się w poprzednim roku. Niewykorzystane środki w wysokości 357.430,32zł zostają przeznaczone na wydatki projektu bieżącego roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,
2)      Porozumienia z dnia 24 listopada 2017r z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. W latach 2018-2021 Ministerstwo przekaże środki w łącznej wysokości 391.200zł, w tym w 2018 roku 78.300zł, na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2. W 2017 roku Ministerstwo przekazało kwotę 31.501zł.,
3)      Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 16 stycznia 2018r oraz pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 29 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków rzeczowych w wysokości 705.700zł (ZPRW – 628.000zł, ZPEW – 77.700zł) pomiędzy działami w związku z ich podziałem w jednostce według przyjętego klucza na poszczególne szkoły i placówki wchodzące w skład zespołu,
4)      Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 9 lutego 2018r w sprawie przeniesienia niewykorzystanych w poprzednim roku środków w wysokości 3.370zł na wydatki tego roku w ramach realizacji projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego”.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 5)
Referująca: Kierownik – Pani Urszula Wrona. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)      Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 23 stycznia 2018r i wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zabezpieczenia zakupu pomocy dydaktycznych wymaganych rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017r - 9.000zł oraz przeszkolenia pracowników w zakresie stosowania tych narzędzi diagnostycznych – 1.200zł.,
2)      Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 29 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków płacowych w wysokości 25.946zł pomiędzy rozdziałami w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
3)      Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 29 stycznia 2018r w sprawie rozbicia wydatków rzeczowych w kwocie 85.500zł na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej,
4)      Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 6 lutego 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 5.674zł pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły,
5)      Przeniesienia kwoty 5.000zł pomiędzy zakupem materiałów i wyposażenia a pozostałymi usługami w ramach funkcjonowania Starostwa Powiatowego
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 
b)     wyrażenia zgody na zbycie świadectwa efektywności energetycznej (załącznik nr 6)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że na mocy przedmiotowej uchwały wyraża się zgodę na zbycie świadectwa efektywności energetycznej o wartości 750 toe (ton oleju ekwiwalentnego).
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
c)  uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna (załącznik nr 7)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że w dniu 23.01.2018r. wpłynęło zawiadomienie Wójta Gminy Łączna o uzgodnieniu i opiniowaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka. Dodała, że do wydziałów merytorycznych Starostwa skierowana została karta uzgodnień w której zgłoszona została uwaga dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych aby w planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z ich prawidłowym odprowadzeniem do naturalnych odbiorników (rzeki, potoki, rowy melioracyjne).
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
d)   ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018 (załącznik nr 8)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w budżecie Powiatu Skarżyskiego wyodrębnia się środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z § 6 ust. 3 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46. poz. 430 ze zm.) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala maksymalną kwotę dofinansowania oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.  W związku z powyższym § 7 ww. rozporządzenia został ustalony na naradzie w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek Powiatu Skarżyskiego
w dniu 05.12.2017 roku. Zgodnie z art. 70a ust 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela podział środków na dofinansowanie doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonany zostałpo zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli tj:
1.      Związek Nauczycielstwa Polskiego
2. Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
3.      Ogólnopolski Międzybranżowy Związek Zawodowy RAZEM
4.      Związek Zawodowy OŚWIATA
5.      Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020” – sprawozdanie za 2017 rok (załącznik nr 9)
Przedmiotowy dokument omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag oraz przyjęli sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym kalkulację opłat na 2018 rok związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Sikorskiego 20 i Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, przygotowaną przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem w oparciu o koszty poniesione w 2017 roku. Starosta wyjaśnił, że nastąpił wzrost kosztów utrzymania budynków w stosunku do 2017 roku o 0,37 zł. za 1 m2 dla budynku przy ul. Sikorskiego i 0,16 zł. za 1 m2 dla budynku przy ul. Pl. Floriański 1 (załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu postanowił pozostawić opłaty na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do bieżącej analizy kosztów utrzymania w/w budynków oraz poinformowania Zarządu w przypadku znacznego wzrostu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11) informujące, że Skarżyski Klub Amazonek zwrócił się z prośbą o zwolnienie z opłaty za najem lokali nr 110 i 111 w budynku przy ul. Sikorskiego 20. Starosta przypomniał, że przy ustalaniu wysokości czynszu została zastosowana 70% ulga.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wniosek Klubu z uwagi na fakt, że wszelkie możliwe ulgi zostały już zastosowane.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się z wnioskiem (załącznik nr 12) o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedmiotowy wniosek.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 13) z prośbą o wydanie zgody na wycinkę 49 szt. drzew rosnących na terenie działek nr 5/9 oraz 5/11 obręb 2 borki arkusz 10 przy ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę drzew, zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału IM.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14) w sprawie sprzedaży „białych certyfikatów”. Poinformował, że Naczelnik zwrócił się z prośbą o określenie ceny, po osiągnięciu której należy rozpocząć procedurę sprzedaży. Starosta dodał, że w ostatnim czasie, na Towarowej Giełdzie Energii zauważalna jest tendencja wzrostowa certyfikatów.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do rozpoczęcia procedury sprzedaży certyfikatów, po osiągnięciu ceny nie mniejszej niż 900 zł.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym (załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 16) z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie montażu dwóch kamer w poczekalni klientów urzędu. Starosta poinformował, że koszt montażu i podpięcia do instalacji wynosi: Wariant A (kamery lepszej jakości AHD) – 1795,801 zł. brutto, Wariant B – 1525,20 zł. brutto. Ponadto, Naczelnik zwrócił się w piśmie z wnioskiem o zwiększenie środków w § 4300 o kwotę 15 000 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na montaż kamer, wskazując Wariant A. Jednocześnie zobowiązano Kierownika Referatu w w-le FN – Panią Urszulę Wronę do dokonania analizy budżetu, pod katem możliwości wygospodarowania środków na ten cel.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Inspektora ds. kontaktów z mediami (załącznik nr 17) z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej wydawania cyklicznej gazetki powiatowej.
Po zapoznaniu się z propozycjami Zespołu Redakcyjnego przedstawionymi w piśmie, Zarząd Powiatu wyraził zgodę aby gazetka ukazywała się pod tytułem „Wieści z Powiatu” oraz podtytułem Informator samorządowy powiatu skarżyskiego. Jednocześnie wskazano, aby na pierwszej stronie gazetki umieszczone zostało logo powiatu z hasłem „Skarżyski - Powiat z widokiem nie tylko na góry”. Ponadto, Zarząd wyraził zgodę na rozmieszczenie informacji w gazetce, zgodnie z propozycją Zespołu oraz ustalił, że druk zostanie zlecony firmie „JAWIST” z Kielc (format A4, 1000 egzemplarzy).

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 18), który po zapoznaniu się z ofertą PFRON dotycząca realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wyraził zainteresowanie zakupem 9-cio osobowego mikrobusa obszar D. Dyrektor podał w piśmie, że nowy samochód odciąży obecnie eksploatowane mikrobusy, obniży koszty naprawy i podniesie jakość usług, a co za tym idzie konkurencyjność organizacji dowozu uczniów do Ośrodka.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do złożenia wniosku do PFRON o dofinansowanie zakupu mikrobusa.
 
W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami ze wspomagania rozwoju dziecka  w ramach programu rządowego „Za życiem”, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 19) zawierające prośbę o wystąpienie do Ministerstwie Edukacji w sprawie zwiększenia ilości godzin przewidzianych na ten rok o dodatkowe 1300 oraz na kolejne lata po 2000 godzin na rok.
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Ministerstwa Edukacji z wnioskiem o zwiększenie limitu godzin, zgodnie z pismem Dyrektora SOSW Nr 2.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 20) zawierające informację o zawarciu umowy na najem Sali gimnastycznej 1 raz w tygodniu na 1,5 godz. Na okres od 5 lutego br. do 22 czerwca br.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie.
 
W związku z zamiarem sprzedaży działki, na której znajduje się skład materiałów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora ZDP (załącznik nr 21), który zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie działki nr 87/6 (obręb 2 Borki, arkusz mapy 12).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wygaszenie trwałego zarządu działki 87/6. Równocześnie Zarząd zaakceptował propozycję Dyrektora ZDP dot. usunięcia z w/w działki materiałów będących własnością ZDP w ciągu 30 dni od daty wyboru nabywcy. Ponadto, Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zlecenie wykonania operatu szacunkowego na w/w działkę.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie kostki betonowej, którą Gmina wykorzysta do remontu chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej Nr 0557T ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra (załącznik nr 22). Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że na stanie Zarządu Dróg Powiatowych jest 590 m2 kostki pochodzącej z rozbiórki przebudowanych ulic, która po segregacji może być wykorzystana w 90%.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie kostki. Jednocześnie wskazano, że gmina Skarżysko Kościelne zorganizuje transport we własnym zakresie.
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
   W nawiązaniu do sprawy poruszonej na poprzednim posiedzeniu Zarządu, dotyczącej utworzenia Spółdzielni Socjalnej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza”, Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Kierownika Warsztatów - Pana Dariusza Stachurę oraz Dyrektora ZPE-W – Pana Marcina Kruka do przedstawienia biznes planu wraz ze szczegółowymi informacjami odnośnie funkcjonowania Spółdzielni.
     Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska ………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników 22:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie świadectwa efektywności energetycznej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia
i opiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w roku 2018.
Załącznik nr 9 – sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020”–sprawozdanie za 2017 rok
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 12.02.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 12.02.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 12.02.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 12.02.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 09.02.2018 r.,
Załącznik nr 15 – ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego, z dnia 14.02.2018 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia 13.02.2018 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Inspektora ds. kontaktów z mediami, z dnia 13.02.2018 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 05.02.2018 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 14.02.2018 r.,
Załącznik nr 20 – pismo dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 08.02.2018 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora ZDP, z dnia 09.02.2018 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Dyrektora ZDP, z dnia 21.11.2017 r.

Protokol (560kB) pdf  
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (14 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (28 lutego 2018, 10:27:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503