Protokół Nr 5 z dnia 31 stycznia 2018 roku

Protokół Nr 5/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 31 stycznia 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Paweł Perkowski                                             - Dyrektor PCPR
2.      Leszek Lepiarz                                              - Dyrektor ZOZ

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31, boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 82, boisko i plac zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15,
c) ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Skarżysku-Kamiennej wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d)   wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką Nr 751.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Umowy z dnia 15 stycznia 2018r z Województwem Świętokrzyskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 60.000zł na częściowe pokrycie kosztów działalności biblioteki pedagogicznej będącej częścią Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
2. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 16 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 29.010zł w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydzielenia kosztów energii i usług telekomunikacyjnych w budynku biblioteki
3. Pism jednostek oświatowych w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w celu rozdzielenia wydatków dotyczących utrzymania szkół na poszczególne rozdziały oraz zabezpieczenia zobowiązań z 2017 roku w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji i tak:
a) Zespół Szkół Technicznych – kwota przeniesienia 204.016zł
b) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych – kwota przeniesienia 54.914zł
c) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych – kwota przeniesienia 204.990zł
4. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 16 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 2.000zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia kwoty na zawarcie umowy zlecenia
5. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 26 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 301,97zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla nowych uczniów.
6. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.324zł na organizację olimpiady geograficznej oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok.
 
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31, boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 82, boisko i plac zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15, (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z przedmiotową uchwałą oraz dokumentami stanowiącymi jej załączniki.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie. Jednocześnie, Zarząd zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia i wyznaczył termin składania ofert do 21 lutego br. godz. 1000 oraz termin otwarcia ofert 21 luty br. godz. 1030.
 
c)    ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Skarżysku-Kamiennej wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Pana Pawła Perkowskiego. Następnie poprosił o zreferowanie przedmiotowej uchwały.
Dyrektor zapoznał zebranych z treścią uchwały oraz przedstawił zmiany, jakie zostały w niej wprowadzone.
Po zapoznaniu się z powyższą uchwałą, Zarząd Powiatu podjął ją jednogłośnie.

d) wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką Nr 751, (załącznik nr 5)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z przedmiotową uchwałą. Wyjaśniła, że Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się z prośbą o zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie 0001 Suchedniów oznaczone, jako działka 672/4 i działka nr 2649/3.
Zarząd Powiatu nie podjął przedmiotowej uchwały. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do podjęcia rozmów z przedstawicielami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu uzyskania rekompensaty za przejęcie w/w nieruchomości.
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęły dwa wnioski dotyczące przekazania prowadzenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie od 1 września 2018 rok osobie fizycznej oraz stowarzyszeniu. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6) informujące, iż:
1.    o przekazanie prowadzenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie wystąpiło Stowarzyszenie, które pismem z dnia 22-01-2018 roku zostało poinformowane o konieczności uzupełnienia wniosku o wypis z KRS w celu podjęcia dalszych czynności;
2.    zgodnie z art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami) jednostka samorządu terytorialnego oraz osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejmie do prowadzenia szkołę publiczną na podstawie umowy, są obowiązani powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy;
3.    organ prowadzący szkołę może przekazać z dniem 1 września danego rokuna postawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnegopo uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4.    zasadnym wydaje się również przedstawienie swojej opinii przez Rade Pedagogiczną Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie w powyższej sprawie.

Biorąc pod uwagę terminy złożenia wniosków, uniemożliwiające przeprowadzenie procedury przekazania od września 2018 r. Zespołu Szkół oraz fakt, że podmiot wnioskujący nie dostarczył KRS, a także nie odbyły się w przedmiotowej sprawie żadne konsultacje społeczne (ani z Radą Pedagogiczną, ani z Komisjami Rady Powiatu), Zarząd Powiatu postanowił spotkać się w przedmiotowej kwestii z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół w Suchedniowie. Zdaniem Zarządu logicznym i prawnie możliwym w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Komisji Oświaty byłoby przekazanie placówki od września 2019 r.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Edukacji do uzgodnienia z Dyrektorem Zespołu Szkół w Suchedniowie terminu spotkania Przedstawicieli Zarządu Powiatu z Radą Pedagogiczną szkoły.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31, boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 –go Maja 82, boisko i plac zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15”.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Naczelnika zawartą w piśmie.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym (załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie jednogłośnie.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego (załącznik nr 9), który zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego dla jednostki w łącznej kwocie 120 tys. zł. Wicestarosta wyjaśnił, że w/w środki przeznaczone zostałyby na zakup ultrasonografu oraz wymianę i uzupełnienie części sprzętu komputerowego. Koszt całej inwestycji Dyrektor szacuje na ok. 205 tys. zł. Jednostka jest w stanie wygospodarować 85 tys. zł.
Z uwagi na brak wolnych środków finansowych, Zarząd Powiatu wskazał, że w chwili obecnej nie ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 10) zawierające prośbę o dokonanie zmian w planie finansowym w 2018 roku, które są spowodowane koniecznością zakupu pomocy naukowych w postaci narzędzi diagnostycznych oraz przeszkolenia psychologów:
z dz. 854 rozdz. 85406 § 4010 do § 4240 (9000 zł.)
z dz. 854 rozdz. 85406 § 4300 do § 4700 (1200 zł.)
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zakup powyższych pomocy naukowych wynika z rozporządzenia MEN z dnia 07.09.2017 r. Następnie dodała, że koszt jednego narzędzia to 4500 zł., a koszt szkolenia jednej osoby to kwota 240 zł.
W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby kwotę 1200 zł. na przeszkolenie psychologów przeznaczyć z rozdz. 85446 – dokształcanie nauczycieli, natomiast ze środków wygospodarowanych przez Dyrektora dokonać zakupu 2 sztuk narzędzi diagnostycznych.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.

Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo mieszkanki Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 11), która zwróciła się z prośbą o umorzenie połowy należności z tytułu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu. Ponadto poprosiła o rozłożenie pozostałej części należności na raty.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do uzupełnienia pisma o informację dotyczącą wysokości poniesionych przez Powiat kosztów za przechowywanie pojazdu oraz informację o sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 12) informujące o zaleganiu z opłatami przez Fundację Św. Marcina.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Dyrektora do podjęcia dalszych czynności, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej – Pana Leszka Lepiarza. W związku z wypowiedzeniem przez lekarzy klauzuli op-out, poprosił o przedstawienie sytuacji w Szpitalu.
Dyrektor poinformował, że w związku z trudną sytuacją finansową Szpitala oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w Szpitalu, nie wyraził zgody na propozycje przedstawione przez lekarzy. Jednak po przeprowadzonych rozmowach z lekarzami, udało się dojść do porozumienia i ustalić nowe warunki pracy, które będą obowiązywały od 1 lutego br. do czasu zmiany w/w Regulaminu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Wicestarostę do przygotowania w przedmiotowej sprawie stanowiska Zarządu skierowanego do Wojewody Świętokrzyskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                   Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
Załączników: 12
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31, boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 82, boisko i plac zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Skarżysku-Kamiennej wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką Nr 751,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 22.01.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 29.01.2018 r.,
Załącznik nr 8 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego z dnia 22.01.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 23.01.2018.,
Załącznik nr 11 – pismo mieszkanki Skarżyska-Kamiennej z dnia 24.01.2018.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie z dnia 24.01.2018 r.

Protokol (537kB) pdf  
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (31 stycznia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (23 lutego 2018, 14:07:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549