Protokół nr 4 z dnia 24 stycznia 2018 roku

Protokół Nr 4/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 24 stycznia 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Elżbieta Azarowicz                                       - Dyrektor ZPOWiIK „Przystań”

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
b)   upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
c)    upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej
3.    Omówienie koncepcji dostosowania ZPOWiIK „Przystań” przy ul. Rejowskiej 53 do wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
4.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r.
5.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 2)

Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1)      Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0033/16-00 z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie dofinasowania projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 2.039.738,32zł na lata 2018-2019, w tym w bieżącym roku 1.192.722,18zł.,
2)      Aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2017roku do umowy nr 2017/0237/2734/SubA/DIS/SZ o dofinansowane zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego
o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w którym niewykorzystana dotacja z 2017 roku przechodzi na 2019 rok,
3)      pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 15 i 18 stycznia 2018r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej darowizn w łącznej wysokości 3.000zł z przeznaczeniem na kieszonkowe - 500zł oraz na wycieczkę dla wychowanków – 2.500zł.,
4)      ze zmiany klasyfikacji budżetowej opłat geodezyjnych i opłat za holowanie oraz parkowanie pojazdów usuwanych z dróg oraz dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
5)      pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyjmowania opłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców,
6)      pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie wydzielenia w planie dochodów kwoty wynikającej z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,
7)      pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przeniesienia planu dotacji pomiędzy działami w kwocie 4.000zł, w związku z tym, że część złożonych wniosków w ramach konkursu ofert na realizację zadań powiatu dotyczy zadań związanych z promocją zdrowia. Jednocześnie zmianie ulega paragraf wydatkowy dotacji na par.2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
8)      wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 17 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 70.000zł z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie” na niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie dokumentację zadania „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”,
9)      pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie zabezpieczenia kwoty 5.406zł na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje. Środki na ten cel pochodzą z przebudowy ul.Zagórskiej w Suchedniowie.
Zarząd Powiatu, jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:
1)      ze zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 2.039.738,32zł, limitu wydatków w 2018 roku o 1.192.722,18zł i w 2019 roku o 847.016,14zł w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych”
w związku z otrzymaniem dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie zadanie przenosi się do grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych”,
2)      ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 200.000zł w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” w związku z aneksem do umowy o dofinasowanie projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, gdzie niewykorzystana dotacja w 2017 roku przechodzi na 2019 rok,
3)      ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018 roku i limitu zobowiązań o kwotę 75.406zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie” w związku z przeniesieniem tej kwoty na przedsięwzięcia:
a)  Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej – na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu ze środków unijnych (70.000zł),
b) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” - na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje (5.406zł),
4)      ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.000zł wskutek wprowadzenia darowizn dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań na wycieczkę i kieszonkowe dla wychowanków,
5)      ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1.192.722,18zł i w 2019 roku o 847.016,14zł w związku z otrzymaniem dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotowy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
b) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5)
c) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)

Powyższe uchwały przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że w związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd na udział Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w projektach w ramach programu „Erasmus+”, przygotowane zostały projekty w/w uchwał dotyczące udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów ZSE i ZST.
W świetle powyższego, Zarząd powiatu jednogłośnie podjął przedstawione uchwały, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt 3. Omówienie koncepcji dostosowania ZPOWiIK „Przystań” przy ul. Rejowskiej 53 do wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Zarządu Dyrektora Zespołu Placówek, Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” – Panią Elżbietę Azarowicz.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w związku z koniecznością dostosowania organizacji pracy placówki do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zorganizowane zostały spotkania w trakcie których omówiono kierunki działań na ten rok. Następnie poprosił Dyrektora ZPOWiIK „Przystań” o przedstawienie zamierzeń odnośnie dostosowania placówki do wymagań określonych w ustawie.
Dyrektor – Pani Elżbieta Azarowicz wyjaśniła, że do końca grudnia 2019 roku placówki opiekuńczo-wychowawcze powinny posiadać zezwolenie wydane przez Wojewodę na prowadzenie tego typu placówek. Poinformowała, że „Przystań” posiada takie zezwolenie na czas nieokreślony jednak z uwagi na zmiany w ustawie należy placówkę przekształcić. Następnie Dyrektor wyjaśniła, że budynek w którym zlokalizowana jest placówka przeszedł gruntowny remont w 2007 roku. W standaryzację placówki zainwestowano700 tys. zł., dzięki  czemu jest to budynek o najwyższym standardzie w województwie. Dużym walorem jest jego położenie w centrum miasta. Pani Elżbieta Azarowicz poinformowała, że po dokonaniu analizy kadry, budynku oraz warunków socjalnych proponuje, aby w budynku zlokalizowane były 2 placówki socjalizacyjne zapewniające miejsce dla 28 wychowanków (po 14 na placówkę), natomiast na parterze zlokalizowany został Zespół ds. obsługi administracyjnej placówek opiekuńczych. Następnie dyrektor wyjaśniła, że wewnątrz budynek jest przygotowany do podziału ponieważ podczas remontu w 2007 roku zrobiono dwa oddzielne mieszkania oraz założono podliczniki energii cieplnej. Odnośnie gruntu na którym znajduje się budynek poinformowała, że składa się on z 6 działek, posiada wpis do księgi wieczystej i jest on w trwałym  zarządzie ZPOWiIK „Przystań”. Sposób korzystania określony na nieruchomość zabudowaną. Dyrektor dodała, że przekształcenie i wydanie zezwolenia przez Wojewodę będzie możliwe jeśli zostanie zmieniony sposób użytkowania na budynek wielorodzinny. Następnie przedstawiła zebranym czynności jakie należy podjąć aby starać się o zezwolenie. Kończąc swoją wypowiedź poinformowała, że w przypadku akceptacji Zarządu na takie rozwiązanie niezbędne będzie udzielenie dyrektorowi stosownych upoważnień.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poprosiła o informację  jak wyglądałaby kwestia struktury organizacyjnej Placówki.
Dyrektor wyjaśniła, że przedstawione informacje są bardzo ogólne, jednak po wstępnej analizie nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych osób. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że z uwagi na podział Placówki braknie etatów wychowawców, jednak jest to kwestia organizacji i dostosowania planu.
Pani Katarzyna Bilska zapytała czy w przypadku braku zezwolenia Wojewody, dyrektor posiada inne rozwiązanie.
Dyrektor wyjaśniła, że ze względu na brak drugiego rozwiązania chciałaby jak najwcześniej przystąpić do ewentualnych zmian.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w województwie świętokrzyskim jedna Placówka otrzymała już taką zgodę. Dodał, że w dniu 9 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie konsultacyjne w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje przedstawione przez Dyrektora ZPOWiIK „Przystań” oraz zaakceptował propozycję Dyrektora odnośnie dostosowania placówki do wymagań określonych w ustawie.
           
Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r. (załącznik nr 7)
Przedmiotowy dokument omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez PZdsOoN.
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Firma Usługi Projektowe i Wycena Nieruchomości, ponownie zwróciła się z wnioskiem o wykup wynajmowanych lokali użytkowych w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Starosta przypomniał, że powyższa sprawa została negatywnie rozpatrzona przez Zarząd w dniu 6 kwietnia 2016 r. Następnie Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8), który wyjaśnił, że przedmiotowe lokale nie stanowią odrębnej własności i do czasu ich wyodrębnienia nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
Zarządu Powiatu podtrzymał stanowisko wyrażone w dniu 06.04.2016 r. i negatywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie, Zarząd podkreślił, że istnieje możliwość sprzedaży lokali w przypadku zainteresowania wykupem przez wszystkich najemców.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym wyniki oceny merytorycznej, ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Po odczytaniu protokołu Komisji Konkursowej (załącznik nr 9) Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu  z wnioskiem o zmianę punktacji i dofinansowania wniosków z zakresu kultury oraz ochrony i promocji zdrowia w sposób następujący:
od 45-35 pkt – 100% dotacji
od 34-30 pkt – 80% dotacji
od 29-25 pkt – 60% dotacji
Zarząd Powiatu wyraża zgodę warunkowo zobowiązując Przewodniczącą Komisji do zwołania posiedzenia komisji celem uzyskania pozytywnej opinii w przedmiotowej kwestii.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym informację o sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za 11 miesięcy 2017 roku. (załącznik nr 10)
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska odczytała pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku – Kamiennej (załącznik nr 11), która zwróciła się z prośbą o ufundowanie dwóch nagród rzeczowych w wysokości 1000 zł. dla laureatów XXXVI edycji Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2018”. Następnie Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki zaproponował zakup jednej nagrody rzeczowej do kwoty 500 zł.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w związku z brakiem możliwości określenia dotacji na 2018 rok na podstawie kwoty przewidzianej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu skarżyskiego w 2017 roku (oraz pojawieniem się dodatkowych wag na różne zawody, których nie było w roku 2017) Wydział Edukacji proponuje do ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przyjąć następujące wskaźniki: Standard A subwencji obowiązujących w 2017 r., wskaźnik Di metryczki subwencji oświatowej dla powiatu skarżyskiego w 2017 r. oraz wagi na 2018 r. określone dla poszczególnych zawodów w rozporządzeniu MEN. W oparciu o taki sposób wyliczenie kwoty dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2018 roku do I aktualizacji kształtują się następująco:
Szkoły, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Typ szkoły z podziałem na zawody kwota dotacji roczna kwota dotacji miesięczna Branżowa I stopnia zawody wg ust. 17 załącznika do rozporządzenia 8 039,50 669,96 Branżowa I stopnia zawody wg ust. 18 załącznika do rozporządzenia 7 768,27 647,36 Branżowa I stopnia zawody wg ust. 19 załącznika do rozporządzenia 7 442,78 620,23 Branżowa I stopnia zawody wg ust. 20 załącznika do rozporządzenia 7 117,29 593,11 Branżowa I stopnia młodociani pracownicy 6 303,58 525,30 Technikum zawody wg ust. 17 załącznika do rozporządzenia 8 039,50 669,96 Technikum zawody wg ust. 18 załącznika do rozporządzenia 7 768,27 647,36 Technikum zawody wg ust. 19 załącznika do rozporządzenia 7 442,78 620,23 Technikum zawody wg ust. 20 załącznika do rozporządzenia 7 117,29 593,11 Liceum ogólnokształcące 6 075,74 506,31
Szkoły, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (brak obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego)
Typ szkoły z podziałem na zawody kwota dotacji roczna kwota dotacji miesięczna Szkoła policealna dorośli zaoczna  na kierunkach technik BHP i technik administracji 1 312,79 109,40 Szkoła policealna dorośli zaoczna  pozostałe kierunki 2 018,01 168,17 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne 987,31 82,28 Szkoła policealna medyczna dla dorosłych stacjonarna 6 412,07 534,34 Szkoła policealna medyczna dzienna 7 497,03 624,75 Szkoła policealna medyczna dla dorosłych zaoczna 5 381,37 448,45
Inne formy kształcenia Inne formy kształcenia kwota dotacji roczna kwota dotacji miesięczna Wychowankowie internatu 8 137,15 678,10 Obcokrajowcy art. 165 ust. 7 i 9 ustawy Prawo Oświatowe 8 137,15 678,10
Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że proponowane kwoty dotacji będą podlegać aktualizacji zgodnie z art. 43 ust. 2 i 4 ustawy (to jest w miesiącu, w którym upłynie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok). Dodała, że jeśli ustawa budżetowa zostanie ogłoszona w lutym to kwoty dotacji po aktualizacji będą obowiązywać dopiero od miesiąca maja. Ponadto należy przypuszczać, że kwoty dotacji po aktualizacji nie powinny wzrosnąć
o więcej niż 5 %. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12.
Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione kwoty dotacji.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że  Dyrektor Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Skarżysku-Kamiennej, skierowała do Zarządu pismo (załącznik nr 13) zawierające wyjaśnienie odnośnie nie przekazania informacji o rzeczywistej liczbie słuchaczy na dzień 01.01.2018 r.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości wyjaśnienia Dyrektora.
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw i zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników 13:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik nr 7 – sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r.
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 19.01.2018 r.,
Załącznik nr 9 – protokołu Komisji Konkursowej
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 12.01.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku – Kamiennej, z dnia 06.12.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”, z dnia 23.01.2018 r.

Protokol (565kB) pdf  
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (24 stycznia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (20 lutego 2018, 09:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491