Protokół Nr 3 z dnia 17 stycznia 2018 roku

Protokół Nr 3/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 17 stycznia 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                   - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
c) ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie punktu 1 porządku o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie środka trwałego na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
Kolejny wniosek zgłosiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Poprosiła o ujęcie w punkcie 1 porządku uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszone wnioski. 
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
c)      ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego,
d)      wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie środka trwałego na rzecz Zespołu placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
e)      upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)      pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 100.000zł w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie chodników.
2)      pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 7.238zł na zabezpieczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że dotyczy ona odstąpienia od przetargu i zawarcia umowy najmu dwóch lokali o łącznej powierzchni użytkowej 36,35 m2, z przeznaczeniem na siedzibę Nadzoru Wodnego.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c)      ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu skarżyskiego (załącznik nr 4)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że na mocy przedmiotowej uchwały postanawia się ogłosić drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej. Następnie Starosta odczytał treść ogłoszenia stanowiącego załącznik  do przedmiotowej uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął zreferowaną uchwałę. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego do wystosowania pisma do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej z prośbą o wydanie informacji odnośnie możliwości zabudowy przedmiotowej działki.

d)      wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie środka trwałego na rzecz Zespołu placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5)
Przedmiotową uchwałę zreferował Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz podjął uchwałę jednogłośnie.
e)      upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. (załącznik nr 6)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie udzielenia upoważnienia wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami. Następnie odczytał treść powyższej uchwały.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski osiągniętych w 2017 r. (załącznik nr 7)
Zarząd Powiatu przyjął powyższe sprawozdanie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 8), zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie Technikum Nr 6 do projektów:
 • Działanie 8.3.3 „Rozwój edukacji i kształcenia ogólnego realizowanego w zakresie stosowania TIK” – projekt zakłada wyposażenie szkoły w sprzęt informatyczny w postaci laptopów i tablic multimedialnych, modernizację sieci internetowej oraz zakup potrzebnego oprogramowania, jak również prowadzenie kursów/szkoleń w powyższej tematyce. Wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu sal.
 • Działanie: 4.1 „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” – działania zaplanowane w w/w projekcie przewidują przeniesienie do przedsiębiorców minimum 40% z przypadającej w ramach podstawy programowej liczby godzin na zajęcia praktyczne. Okres realizacji grantu wynosi maksymalnie 4 semestry od września 2018 do czerwca 2020 r. Wymagany wkład własny rzeczowy w wysokości 3%.
Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z diagnozami rozwoju ZST-M do w/w projektów.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie oraz zatwierdził przedstawione diagnozy szkoły.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła ofertę Wydawnictwa Starpress Sp. z.o.o. (załącznik nr 9) na publikację Powiatowego Informatora Samorządowego w Tygodniku Skarżyskim:
 • dwa razy w miesiącu na powierzchni jednej strony gazetowej – 100 gazet z wydaniami Powiatowego Informatora - cena: 1300 zł. +Vat /miesięcznie
 • raz w miesiącu na powierzchni strony gazetowej - 100 gazet z wydaniami Powiatowego Informatora - cena: 800 zł. +Vat/miesięcznie
Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z ofertą Echa Dnia (załącznik nr 10) na publikowanie Informatora Samorządowego w tygodniku „Echo Skarżyskie”:
 • raz w miesiącu publikacja materiałów prasowych, tekstów informacyjnych/promocyjnych o wielkości całej kolumny (48 modułów) - cena: 1230 zł. brutto
 • dwa razy w miesiącu o wielkości po ½  kolumny (2x24 moduły) - cena: 1845 zł. brutto
Po zapoznaniu się ofertami, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na podpisanie umów.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła ofertę Drukarni Dorant (załącznik nr 11) na publikację Powiatowego Informatora Samorządowego:
1.    Format – A4, 12 stron, kolor
 •     500 egz. –  1986,12 zł. brutto
 • 1000 egz. – 2481,84 zł. brutto
2.   12 stron czarno-białych + okładka drukowana w pełnym kolorze
 •   500 egz. - 1566,00 zł. brutto
 • 1000 egz. – 1906,20 zł. brutto
3.  Format A4, 4 strony, kolor
 •   500 szt. – 639,36 zł. brutto
 • 1000 szt. – 807,84 zł. brutto
Po zapoznaniu się z ofertą, Zarząd Powiatu uznał, że forma przedstawiona w punkcie 3 jest najbardziej korzystna, jednak decyzja o wyborze drukarni zostanie podjęta po przeprowadzeniu  zapytania ofertowego. Jednocześnie, Zarząd zdecydował, że zostanie powołany zespół redakcyjny składający się z pracowników starostwa.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie projektu „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w czerwcu 2017 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, powiat w ramach w/w projektu miał realizować dwa zadania:
1)      Termomodernizacja Bursy Szkolnej w Skarżysku-Kamiennej – o całkowitej wartości zadania 1 554 904,47 zł.
2)      Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja i Towarowej w Skarżysku-Kamiennej – o całkowitej wartości zadania 1 639 447,37 zł. 
Następnie Starosta zaproponował aby przystąpić do realizacji zadania dot. termomodernizacji bursy. Z uwagi na fakt, że planowana jest przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi wraz z połączeniem układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Piłsudskiego a 11-go Listopada, niezasadnym jest w chwili obecnej podejmowanie decyzji odnośnie realizacji budowy ronda.
Zarząd Powiatu postanowił realizować zadanie dot. termomodernizacji Bursy Szkolnej, przeznaczając na ten cel środki w wysokości 70 000 zł. zaplanowane na wykonanie przebudowy ul. Zagórskiej w Suchedniowie. Jednocześnie postanowiono, że zadanie dot. budowy ronda nie będzie realizowane w ramach powyższego projektu. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału IM, aby po  podpisaniu przez Gminę Skarżysko-Kamienna Pre-Umowy dot. realizacji powyższego projektu, przygotować pismo do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej z informacją o wyłączeniu z projektu budowy ronda, na podstawie którego Prezydent wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zmianę zakresu projektu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Caritas Diecezji Radomskiej oraz Rada Rycerzy Kolumba w Suchedniowie (załącznik nr 13) organizują w dniu 3 lutego br. koncert charytatywny mający na celu wsparcie rodziny z Pomorza, która ucierpiała podczas tegorocznych klęsk żywiołowych. W związku z powyższym, Rada Rycerzy Kolumba zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe bądź rzeczowe powyższego koncertu.
Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że powiat podpisał z Urzędem Marszałkowskim pre-umowę na projekt dotyczący termomodernizacji trzech budynków: Domu Pomocy Społecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Wyjaśnił, że do 20 lutego jest termin na złożenie dokumentów na drugi etap konkursu, na którym wymagane jest zabezpieczenie wkładu własnego, natomiast realizacja całego projektu musi zakończyć się do końca września tego roku.
W związku z brakiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie, zachodzi konieczność podjęcia decyzji w sprawie tego projektu. Starosta dodał jednocześnie, że aktualnie ogłoszony jest nowy konkurs na termomodernizację.
Pani Katarzyna Ciok – Inspektor w Wydziale IM poinformowała, że od 29 grudnia 2017r. do 30 marca 2018 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W ramach konkursu można składać projekty na termomodernizację budynków. Warunki konkursu są podobne jak w przypadku poprzedniego konkursu w ramach którego powiat złożył projekt na 3 budynki. Pani Katarzyna Ciok zwróciła uwagę na fakt, że w tym konkursie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95% dla projektów, które są ujęte w Programach Rewitalizacji oraz 85% dla projektów nierewitalizacyjnych nie ujętych w Programach Rewitalizacji. Następnie dodała, że w przypadku naszych budynków tylko Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy znajduje się na obszarze rewitalizacji i został ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji. Ponadto w aktualnie ogłoszonym konkursie nie określono ostatecznego terminu zakończenia projektu, więc maksymalny termin zakończenia może być do końca 2020 roku. Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach tego konkursu wynosi ogółem  58 850 000,00 zł,  w tym poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania dla obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna wynosi ogółem  17 270 000,00 zł.
W świetle powyższego, Starosta poddał pod rozwagę czy nie zasadnym byłoby zrezygnować z projektu na który powiat posiada już podpisaną pre-umowę i przygotować  nowy wniosek w ramach nowego konkursu.
 Pani Katarzyna Ciok poinformowała, że w takim przypadku konieczna byłaby aktualizacja audytów energetycznych oraz studium wykonalności.
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska stwierdziła, że jej zdaniem należałoby spróbować, aby w tym projekcie na który powiat posiada podpisaną pre-umowę zrealizować  przynajmniej termomodernizację Domu Pomocy Społecznej, a pozostałe dwa budynki zgłosić do nowego konkursu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił zrezygnować z termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w projekcie na który została podpisana pre-umowa i wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu, pozostawiając do realizacji jedynie DPS. Jednocześnie Zarząd postanowił, że zostanie przygotowany nowy wniosek w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu.

Po zapoznaniu się z projektem porozumienia (załącznik nr 14) przygotowanym w związku z realizacją Umowy Nr 95/SZ/2017 na zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz mając na uwadze uwarunkowania, które były przedmiotem posiedzenia Zarządu w dniach 3 stycznia br. oraz 11 stycznia br., Zarząd Powiatu postanowił zaakceptować jego treść. Jednocześnie upoważniono Przewodniczącego Zarządu oraz Wicestarostę do podpisania przedmiotowego dokumentu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w dniu 8 stycznia br. w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie omówienia zakresu współpracy i możliwości finansowania inwestycji w Suchedniowie w zakresie przebudowy przejazdu kolejowego w km. 152,082. Następnie zapoznał zebranych z ustaleniami jakie zapadły w trakcie spotkania. Notatka ze spotkania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje oraz zobowiązał Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do ujęcia w projekcie porozumienia pomiędzy Powiatem Skarżyskim, Miastem i Gminą Suchedniów oraz PKP PLK S.A zapisów zabezpieczających interes powiatu w zakresie przedmiotowej inwestycji.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                         Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………
Załączników 15:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, 
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego.
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie środka trwałego na rzecz Zespołu placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.,
Załącznik nr 7 – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski osiągniętych w 2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 15.01.2018 r.,
Załącznik nr 9 – oferta Wydawnictwa Starpress Sp. z.o.o., z dnia 16.01.2018 r.,
Załącznik nr 10 – oferta Echa Dnia, z dnia 16.01.2018 r.,
Załącznik nr 11 – oferta Drukarni Dorant,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 15.01.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Rady Rycerzy Kolumba w Suchedniowie, z dnia 09.01.2018 r.,
Załącznik nr 14 – projekt porozumienia,
Załącznik nr 15 – Notatka ze spotkania.

Protokol (563kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (17 stycznia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (1 lutego 2018, 10:12:34)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Góralczyk (1 lutego 2018, 12:31:25)
Zmieniono: zmiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 563