Protokół Nr 1 z dnia 3 stycznia 2018 roku

Protokół Nr 1/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 3 stycznia 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
 
1.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 2) informujące, że wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przygotowuje wniosek do konkursu ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła diagnozę rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej zatwierdzoną na Radzie Pedagogicznej 18 grudnia 2017 r.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotową diagnozę.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym ofertę dla Informatora Samorządowego Powiatu Skarżyskiego na portalu SpottedSkarzysko.pl oraz Spotted: Skarżysko-Kamienna. Poinformowała, że miesięczny koszt to 550 zł. netto. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła ofertę na emisję kolumny samorządowej w portalu skarzysko24.pl. Dodała, że koszt pakietu wynosi 650 zł. netto. W związku z tym, że zakres ofert jest zbliżony Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby wystąpić do w/w portali z propozycją zawarcia umowy za kwotę 500 zł. miesięcznie netto. (pisma stanowią załączniki nr 3 i 4).
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła ofertę specjalną dotyczącą emisji materiałów filmowych w Telewizji Świętokrzyskiej (załącznik nr 5). Poinformowała, że po negocjacjach oferta wynosi 2340 zł. netto za emisję 11 odcinków.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z Telewizją Świętokrzyską na kwotę 2340 zł. netto.
 
W związku z realizacją umowy nr 95/ZS/2017 na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Pełnomocnika ITS System Sp.zo.o. (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o zmianę terminu dostawy zamówionego autobusu na dzień 12.01.2018 r. Wyjaśnił, że powyższa prośba podyktowana jest wydłużonym procesem rejestracji w systemie CEPIK, przeglądem technicznym na stacji diagnostycznej, dopuszczeniem przez rzeczoznawcę do użytkowania, wymaganymi przejazdami technicznymi i okresem poświątecznym. Wicestarosta dodał, że
w związku z opóźnieniem dostawy, firma ITS System doposaży bezpłatnie autobusu w:
  • mikrofon dynamiczny dla opiekuna i kierowcy,
  • dywan w strefie pasażerskiej, 
  • lampę LED zewnętrzną z tyłu pojazdu celem oświetlenia strefy załadunku, 
  • pokrowce skajowe 4 szt.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji umowy, pod warunkiem że zamiast proponowanego przez dostawcę doposażenia, samochód zostanie dostarczony wraz z drugim kompletem opon.

Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 7) zawierające prośbę o przekazania do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zo.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przełożonego odcinka gazociągu niskiego ciśnienia DN 225 i DN 160 w ulicy Ponurego w ramach zrealizowanego w 2017 roku zadania pn. „Budowa ulicy Ponurego w Skarżysku-Kamiennej”. 
Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do przygotowania stosownego projektu uchwały.
 
Ad. pkt. 2. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                         Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                             Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników: 7
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 20.12.2017 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Redaktora Naczelnego z dnia 10.11.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Redaktora Naczelnego z dnia 30.10.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Programowego Telewizji Świętokrzyskiej z dnia 15.12.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Pełnomocnika ITS System Sp.z.o.o z dnia 28.12.2017 r.,
Załącznik nr 7 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 21.12.2017 r.

Protokol (516kB) pdf  
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (3 stycznia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (30 stycznia 2018, 14:05:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396