Protokół Nr 2 z dnia 11 stycznia 2018 roku

Protokół Nr 2/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 11 stycznia 2018 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Leszek Lepiarz                                              - Dyrektor ZOZ

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2018 rok,
c)  powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania składanych ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, bez uwag.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)       wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 2)

Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Skarbnik  - Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 2 stycznia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 37.000zł w celu zabezpieczenia środków na porady prawne.
2.      Przeniesienia planu wydatków w kwocie 15.181,44zł w ramach realizacji dotacji
z budżetu państwa przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną w związku z tym, że po rozpatrzeniu ofert nie ma wykonawcy, z którym trzeba byłoby zawrzeć umowę zlecenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
b)     przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2018 rok (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c)      powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania składanych ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym uchwałę oraz poprosiła o wskazanie do składu w/w Komisji dwóch przedstawicieli Zarządu.
Członkowie Zarządu wyznaczyli Panią Bogusławę Krawczyńską oraz Panią Katarzynę Bilską wskazując jednocześnie, że Pani Katarzyna Bilska pełnić będzie również rolę przewodniczącego Komisji Konkursowej.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym diagnozy I Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Słowackiego (załącznik nr 5) oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza (załącznik nr 6) – w zakresie stanu, potrzeb
i zamierzeń edukacyjnych związanych ze stosowaniem technologii informacyjno-edukacyjnej (TIK) oraz diagnozę Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej (załącznik nr 7). Wyjaśniła, że przedmiotowe dokumenty określają m.in. mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia szkół i są niezbędne do udziału w projektach unijnych. Ponadto, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Rady Pedagogiczne w/w szkół.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowe diagnozy szkół.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektorzy I LO oraz II LO zwrócili się z prośbą (załączniki nr 8 i 9) o wyrażenie zgody na udział szkół w projekcie finansowanym w ramach Europejskich Funduszy Społecznych, Oś priorytetowa 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Poddziałanie 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”. Wyjaśniła, że projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój przy współudziale w/w placówek.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział szkół w powyższym projekcie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udział placówki w konkursie programu „Erasmus+” 2018. Akcja 1. Mobilność edukacyjna dotycząca pozyskania środków na zawodowe praktyki zagraniczne uczniów placówki. Ponadto Dyrektor zwróciła się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa oraz założenie rachunku bankowego. Pani Katarzyna Bilska dodała, że uczestnictwo w programie jest szansą na rozwój zawodowy dla uczniów i nauczycieli.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział szkoły w w/w programie. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania stosownego projektu uchwały.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 11), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na udział szkoły w projektach:
  • „Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem na europejskim rynku pracy”,
  • Nowoczesny nauczyciel – Nowoczesna Szkoła” w zakresie TIK i nowoczesnych metod nauczania, 
  • „Nowoczesna infrastruktura informatyczna i podnoszenie kompetencji w zakresie TIK gwarantem rozwoju ZST”
Ponadto Dyrektor zwrócił się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do podpisania projektów, wszelkich niezbędnych umów koniecznych do ich realizacji oraz wskazania numeru konta organu prowadzącego dla projektów w ramach Erasmus+.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział placówki w w/w projektach. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania stosownego projektu uchwały.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury (załącznik nr 12) zawierające prośbę o wsparcie finansowe skarżyskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się w licytację gadżetów na rzecz WOŚP.
Z uwagi na brak możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i rzeczowego, Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że istnieje możliwość przekazania rzeczy do licytacji indywidualnie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje przedstawione przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do przekazania zebranych rzeczy do MCK.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zawodów II stopnia XLIV Olimpiady Geograficznej (załącznik nr 13) informujące,   że I LO zostało gospodarzem w/w wydarzenia. Poinformowała, że jest to ogromne wyróżnienie i promocja zarówno szkoły jak i całego powiatu. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w piśmie zwrócono się z wnioskiem o pomoc w organizacji zawodów poprzez przyznanie dodatkowych środków w wysokości 2 000 zł. z przeznaczeniem na zakup głównych nagród oraz przekazanie albumów promujących powiat w ilości około 25 sztuk.
            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współfinansowanie olimpiady kwotą 2000 zł. oraz przekazanie publikacji promujących powiat skarżyski. Ponadto wskazano, że o patronat Starosty nad tym wydarzeniem należy zwrócić się z właściwym wnioskiem.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 14), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie od 2 półrocza roku szkolnego 2017/2018 dzienników zajęć, wyłącznie w postaci elektronicznej. Dodał, że prowadzenie dzienników w formie elektronicznej pozytywnie zaopiniowały organy szkoły.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz plan zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na rok 2018 (załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu zatwierdził powyższe dokumenty jednogłośnie.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zapoznała zebranych z pismem Prezesa Stowarzyszenia MTB CROSS (załącznik nr 16), który w związku z organizacją Biegu Powstańców Styczniowych zwrócił się z prośbą o ufundowanie pucharów, nagród oraz przekazanie pamiątkowych gadżetów dla najlepszych zawodników. Dodała, że jest to druga edycja imprezy, a odbędzie się w dniach 27 i 28 stycznia br., w miejscowości Mostki, na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.
            Zarząd Powiatu postanowił włączyć się we współorganizację powyższej imprezy, przeznaczając kwotę 500 zł. na materiały promujące w/w wydarzenie.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska przypomniała zebranym,  że Zarząd na posiedzeniu w dniu 6  grudnia zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania projektu porozumienia pomiędzy Terra Bau Sp. z o.o. a Powiatem Skarżyskim w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej. W związku z powyższym zapoznała zebranych z treścią projektu porozumienia (załącznik nr 17)
Zarząd Powiatu zatwierdził przygotowany projekt porozumienia oraz upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do jego podpisania.

W związku z realizacją umowy nr 95/ZS/2017 na dostawę 18 miejscowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Skarżyskiego, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Prezesa Zarządu ITS System Sp.z.o.o (załącznik nr 18) zawierające prośbę o zmianę terminu dostawy zamówionego autobusu na dzień 17.01.2018 r. Wicestarosta wyjaśnił, że prośba wnioskodawcy podyktowana jest faktem, że firma dostarczająca opony doręczy je dopiero 15 stycznia br. W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował, aby firma ITS System doposażyła autobus w drugi komplet opon, kamerę cyfrową, system nawigacji satelitarnej SD oraz mikrofon.
W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązanie, Wicestarosta zasugerował, aby obciążyć Wykonawcę karą umowną.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty – Pana Artura Berusa.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 19) zawierające prośbę o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” w łącznej wysokości 225 000 zł., z czego 25 000 zł. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a 200 000 na wkład własny. Ponadto wpłynęło pismo z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z prośbą o potwierdzenie realizacji w/w inwestycji oraz przedstawienie szczegółowych informacji.
Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Jednocześnie postanowiono, że środki na realizację w/w zadania przeniesione zostaną w całości z zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” (po podpisaniu umowy z PFRON).
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono unieważnić przetarg na remont mostu w miejscowości Majków.

Po zapoznaniu się z analizą ofert ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Skarżyskiego, przygotowaną przez firmę INTER BROKER z Katowic (załącznik nr 20), Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wybór oferty ubezpieczeniowej firmy Uniqa TU S.A.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Zarządu Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej – Pana Leszka Lepiarza oraz poprosił o przedstawienie informacji odnośnie funkcjonowania szpitala.
Dyrektor ZOZ – Pan Leszek Lepiarz poinformował, że w związku z planowanym utworzeniem oddziału wewnętrznego o profilu kardiologicznym istnieje możliwość adaptacji poddasza znajdującego się w budynku szpitala, nad głównym wejściem. W dniu dzisiejszym Dyrektor odbędzie spotkanie z projektantem z którym szpital współpracował w trakcie modernizacji budynku ZOZ, celem omówienia możliwości adaptacji pomieszczeń. Następnie Dyrektor poinformował, że po podjęciu przez Radę Powiatu decyzji odnośnie likwidacji oddziału zakaźnego, wystąpił z wnioskiem do NFZ, aby środki finansowe, które były przeznaczone na funkcjonowanie oddziału zakaźnego przeznaczone zostały na działalność oddziału wewnętrznego o profilu kardiologicznym. W dniu dzisiejszym otrzymał w tej sprawie odpowiedź negatywną (załącznik nr 21). Wyjaśnił, że Dyrektor NFZ nie widzi potrzeby rozszerzenia działalności szpitala w tym zakresie, gdyż w województwie świętokrzyskim jest pełne zabezpieczenie dot. kardiologii. W związku z powyższym, utworzenie w/w oddziału zostało wstrzymane. Dodał, że w chwili obecnej czterech lekarzy kardiologów oczekuje na podjęcie konkretnych decyzji przez dyrekcję szpitala.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez stowarzyszenie EkoSerce, podczas którego mieszkańcy powiatu informowali, że po likwidacji PAKS, na oddziale kardiologicznym w Starachowicach jest tylko 25 miejsc, co nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki dla mieszkańców powiatu skarżyskiego i starachowickiego. W związku z powyższym pacjenci obsługiwani są w mało komfortowych warunkach. Poinformował, że z uwagi na starania jakie poczynił powiat aby utworzyć oddział wewnętrzny o profilu kardiologicznym, należy podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu pozyskanie środków z NFZ niezbędnych do jego funkcjonowania.
W dalszej części, Dyrektor ZOZ odniósł się do wypowiedzenia przez lekarzy  klauzuli opt-out. Wyjaśnił, że na mocy Zarządzenia zobowiązał kierowników wszystkich oddziałów do przygotowania grafiku dyżurów na miesiąc luty, w terminie do 15 stycznia br. (dotychczas kierownicy składali harmonogramy do 25 dnia każdego miesiąca).  Wcześniejsza informacja w powyższym zakresie pozwoli określić liczbę oddziałów na których nie będzie pełnej obsady dyżurów oraz zawiadomić o tym fakcie Wojewodę.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje przedstawione przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników 21:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok, 
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania składanych ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Załącznik nr 5 – diagnoza I Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Słowackiego
Załącznik nr 6 – diagnoza II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
Załącznik nr 7 – diagnoza Zespołu Szkół Technicznych
Załącznik nr 8 – pismo dyrektora I LO, z dnia 03.01.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo dyrektora II LO, z dnia 03.01.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 08.01.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 08.01.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, z dnia 04.01.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zawodów II stopnia XLIV Olimpiady Geograficznej, z dnia 04.01.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo dyrektora II LO, z dnia 02.01.2018 r.,
Załącznik nr 15 – plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz plan zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na rok 2018,
Załącznik nr 16 – pismo Prezesa Stowarzyszenia MTB CROSS, z dnia 10.11.2017 r.,
Załącznik nr 17 – projekt porozumienia,
Załącznik nr 18 - pismo Prezesa Zarządu ITS System Sp.z.o.o, z dnia 10.12.2017 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 09.01.2018 r.,
Załącznik nr 20 – analiza ofert ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 21 – pismo NFZ, z dnia

Protokol (561kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (11 stycznia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (26 stycznia 2018, 10:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622