Protokół Nr 58 z dnia 13 grudnia 2017 roku

Protokół Nr 58/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 13 grudnia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Leszek Lepiarz                                               - Dyrektor ZOZ
2.      Magdalena Grzmil                                           - Główna Księgowa ZOZ

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
 
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku,
c)    wyboru oferty na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia   prowadzenia    punktu   nieodpłatnej   pomocy   prawnej organizacji   pozarządowej  na terenie powiatu skarżyskiego. 
2.    Przyjęcie raportu z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020 za okres 2015-2016.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia
28 listopada 2017r w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 8.953,22zł
w związku z realizacją dotacji z budżetu państwa na gospodarkę nieruchomościami
2. Pisma Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia
6 grudnia 2017r w sprawie przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami
w wysokości 1.763zł w związku z końcowym rozliczeniem bieżącego roku budżetowego
3. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy Starostwem Powiatowym a placówkami oświatowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z posiedzeniem komisji kwalifikującej wnioski, które odbyło się 27 listopada 2017r
4. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 grudnia 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 700zł z nadwyżki w planie na umowach zlecenia na zakup materiałów promocyjnych
5. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 4 grudnia 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 60.000zł z nadwyżek w planie na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń za grudzień
6. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 8 grudnia 2017r zwracającego się z prośbą
o dokonanie zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia odpisu na ZFŚS – 1.048zł i na zakup materiałów niezbędnych do remontu sali dydaktycznej zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
7. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne - 2.450zł i na zakup niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości – 1.156zł
8. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 6 grudnia 2017r w sprawie dokonania przeniesień w planie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 25.143zł w celu uregulowania wszystkich niezbędnych zobowiązań w miesiącu grudniu
9. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 1 grudnia 2017r
w sprawie zmian w planie wydatków w kwocie 3.545zł głównie pomiędzy wydatkami płacowymi i odpisem na ZFŚS
10. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 grudnia 2017r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 64.887zł
w celu pełnego wykorzystania dotacji z budżetu państwa
11. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 8 grudnia 2017r w sprawie zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 5.493zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków bieżącego roku.
12. Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego z dnia 8 grudnia 2017r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.185,42zł w celu pełnego wykorzystania dotacji z budżetu państwa.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok jednogłośnie.
b)   przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku, (załącznik nr 3)
Wicestarosta – Pan Artur Berus wyjaśnił, że dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej na realizację których przeznacza się środki PFRON w roku 2017:
z zadania: „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie
z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika)
na zadanie: „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę jednogłośnie.
c)    wyboru oferty na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej na terenie powiatu skarżyskiego (załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że do dnia 6 grudnia 2017 r. wpłynęło 7 ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2018 roku. Dodał, że w dniu 12 grudnia br. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert i postanowiła zarekomendować 2 oferty z najwyższą liczbą punktów – ze wskazaniem o przyznanie dotacji dla oferty, która uzyskała najwyższą ilość możliwych punktów tj. 37/38 możliwych – dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach. W związku z powyższym, Starosta przedstawił zebranym przedmiotową uchwałę.
Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie powyższej uchwały.
  • za głosowały 4 osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu Pani Katarzyna Bilska, Anna Leżańska, Bogusława Krawczyńska).
  • nieobecny podczas głosowania Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej na terenie powiatu skarżyskiego.
Ad. pkt. 2. Przyjęcie raportu z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020 za okres 2015-2016 (załącznik nr 5)
Z treścią przedmiotowego dokumentu zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020 za okres 2015-2016.
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6) informujące, że rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej zakończyły się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym Naczelnik zwrócił się z wnioskiem
o podjęcie decyzji w sprawie kontynuacji sprzedaży nieruchomości w formie rokowań oraz publikację ogłoszenia o rokowaniach w prasie ogólnopolskiej. Koszt ogłoszenia w prasie
o zasięgu krajowym wyniesie ok. 2000 zł.
W związku z brakiem środków finansowych możliwych do wygospodarowania na powyższy cel, Zarząd Powiatu postanowił opublikować ogłoszenie na początku przyszłego roku budżetowego.
 
W związku z podpisaniem w dniu 30.11.2017 r. umowy dotyczącej sprzedaży
i dostawy na rzecz Powiatu Skarżyskiego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 7) zawierające prośbę o przesunięcie kwoty w wysokości 73.431,00 zł. zabezpieczonej w wydatkach na rok 2017 na zakup autobusu dla ZPE-W w Skarżysku-Kamiennej na wydatki niewygasające. Dodał, że Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu w terminie 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Naczelnika zawartą w piśmie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 8) informujące o wysokości ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia oraz o zakresie świadczeń, które podlegają odrębnemu finansowaniu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Inspektora ds. Obronnych (załącznik nr 9) dotyczące przeniesienia niewykorzystanych środków z działu 754 rozdział 75495 § 4190 (2500,00 zł.) oraz § 4300 (2464,00 zł.) do § 4210. Wyjaśnił, że środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Stanowiska Kierowania Starosty.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zebranym stanowisko Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie uzgodnienia koncepcji przebudowy ciągów komunikacyjnych w Suchedniowie (załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu przyjął stanowisko w powyższej sprawie.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej (załącznik nr 11) informujące, że pomimo ponownego wezwania Celsium
Sp. z o.o. do zwrotu nadpłaty za energię cieplną, spółka nadal podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 24 października br. i odmawia zapłaty kwoty 71 284,71 zł.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawę do Zespołu Radców Prawnych celem przygotowania pozwu sądowego w przedmiotowej sprawie.
 
W dalszej części posiedzenia nie uczestniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zreferował pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 12), który w związku z dalszym opóźnieniem w dostawie zamówionego defibrylatora, finansowanego z dotacji przyznanej przez Powiat zwrócił się
z prośbą o dokonanie zmian w Umowie nr 88/2017 z dnia 7 listopada br., polegających m.in. na zmianie terminu rozliczenia dotacji.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wicestarostę do przygotowania stosownego aneksu do w/w umowy.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 13), który w związku z trudną sytuacją finansową ZOZ zwrócił się z prośbą o zwolnienie z długu – umorzenie niezapłaconej 3 raty pożyczki w kwocie 625 000 zł. udzielonej przez Powiat Skarżyski. Następnie Wicestarosta poinformował, że wynik finansowy na dzień 31.10.2017 r. wyniósł: -6 065 131,60 zł. W związku z powyższym powitał na posiedzeniu Dyrektora oraz Główną Księgową ZOZ.
Pani Magdalena Grzmil w odniesieniu do powyższego wyniku finansowego wyjaśniła, że w chwili obecnej ZOZ oczekuje na zapłatę faktury przez NFZ za nadwykonania umów za
9 miesięcy 2017 r. W przypadku wyrażenia zgody na umorzenie raty pożyczki oraz umorzenie przez Gminę Skarżysko-Kamienna podatku od nieruchomości, ujemny wynik finansowy zostanie pomniejszony. Dodała, że w chwili obecnej jest w trakcie negocjowania kolejnej pożyczki na spłatę droższych zobowiązań.
Dyrektor dodał, że ZOZ poniósł nieprzewidziane koszty związane z: podwyżką minimalnej płacy, podwyżką dla pielęgniarek, podwyżką wynagrodzeń dla ratowników medycznych, wejściem w życie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach medycznych, natomiast nie otrzymał na te cele dodatkowych środków. Został jedynie zwiększony ryczałt na 4 kwartał br.
W związku z powyższym, Wicestarosta zaproponował, aby zobowiązać Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty – Pana Artura Berusa.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 14), który zwrócił się z prośbą o zwolnienie z długu wynikającego ze zobowiązania ZOZ wobec Powiatu Skarżyskiego na podstawie umowy pożyczki z dnia
27 marca 2013 roku w wysokości 1 250 000 zł. Dyrektor podał w piśmie, że zwolnienie
z długu poprawiłoby sytuację finansową Zespołu na koniec 2017 roku, a wynik finansowy kwotowo zbliżony byłby do wysokości planowanej amortyzacji.
Pani Magdalena Grzmil wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu – Panią Bogusławą Wilczyńską wyjaśniły, że powyższa kwota dotyczy płatności rat przypadających na dzień
30 listopada 2018 roku i 30 listopada 2019 roku.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika oraz Radcę Prawnego do przeanalizowania możliwości prawnych w kwestii dokonania zwolnienia z długu. W przypadku zaistnienia takiej możliwości, Zarząd zobowiązuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 15) uzupełniła pismo w sprawie wycięcia 15 sztuk drzew
o mapę terenu wraz z opisem drzew przeznaczonych do wycinki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury wycięcia drzew.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 16) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie na zastępstwo pracownika w ramach prac interwencyjnych na okres 1 roku
z 6-cio miesięcznym okresem zatrudnienia na stanowisko sprzątaczki. Wyjaśniła, że zatrudnienie osoby do obsługi jest niezbędne w celu utrzymania należytej czystości w szkole.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 17) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na nieodpłatny wynajem pomieszczenia o powierzchni 10 m2 w Centrum Kształcenia Praktycznego dla Ogólnopolskiego Międzybranżowego Związku Zawodowego „Razem” na okres kolejnych
3 lat.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przez Dyrektora.

W związku z wygaśnięciem nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 12 m2 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz pismem Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” dotyczącym nawiązania umowy użyczenia w/w pomieszczenia na dotychczasowych zasadach na okres kolejnych 3 lat, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 18) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przez Dyrektora.

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynął z Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej projekt umowy partnerskiej
w sprawie „Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Wyjaśniła, że w przedmiotowej umowie jest kilka zapisów, które są niezgodne z ustaleniami i niekorzystne dla Powiatu Skarżyskiego. W związku z powyższym zaproponowała, że na kolejne posiedzenie Zarządu, Zarząd Dróg Powiatowych przygotuje projekt umowy partnerskiej w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                 Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                      Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników 18:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PRFON w 2017 roku,
Załącznik nr 4 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru oferty na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej na terenie powiatu skarżyskiego,
Załącznik nr 5 - raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020 za okres 2015-2016,
Załącznik nr 6 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 05.12.2017 r,
Załącznik nr 7 - pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 11.12.2017 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 08.12.2017 r.
Załącznik nr 9 - pismo Inspektora ds. Obronnych z dnia 11.12.2017 r.,
Załącznik nr 10 - stanowisko Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie uzgodnienia koncepcji przebudowy ciągów komunikacyjnych w Suchedniowie,
Załącznik nr 11 - pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 30.10.2017 r.,
Załącznik nr 12 - pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 11.12.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 01.12.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 13.12.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 11.12.2017 r.,
Załącznik nr 16 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 12.12.2017 r.,
Załącznik nr 17 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 11.12.2017 r.,
Załącznik nr 18 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 11.12.2017 r.
  Protokol (561kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (13 grudnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (16 stycznia 2018, 09:00:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914