Protokół Nr 59/2018 z dnia 21 grudnia 2017 roku

Protokół Nr 59/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 grudnia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017,
c)    określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
d)   wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego.
2.     Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
c)    upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań,
d)   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
e)    upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
Kolejny wniosek zgłosiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poprosiła o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszone wnioski.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017,
c)    określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
d)   wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego,
e)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
f)    wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
c)    upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań,
d)   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
e)    upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 (załącznik nr 2)

Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają ze zwiększenia dochodów
i wydatków bieżących o kwotę 18.195 zł. wskutek wprowadzenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczenie ich na zwiększenie dotacji dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 25 zł. na utrzymanie nowego uczestnika z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Belnie od 27 grudnia 2017 r. oraz na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym.
Zarząd Powiatu przyjął projekt przedmiotowej uchwały jednogłośnie.
 
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017r w sprawie przyznania dla Powiatu kwoty 18.195zł z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu. Środki zostają przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 25zł na utrzymanie nowego uczestnika z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Belnie od 27 grudnia 2017r oraz na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym,
2. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 19 grudnia 2017r w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dotacjach podmiotowych dla szkół niepublicznych w wysokości 33.592,71zł na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków dotyczącego projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dotyczący przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży oraz zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 
 
c)    określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (załącznik nr 4)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zgodnie z zapisem art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Rada Powiatu może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania wydatków. Następnie przedstawiła projekt powyższej uchwały.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
d)   wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego, (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z przedmiotową uchwałą. Wyjaśnił, że Dyrektor ZOZ zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o umorzenie kwoty wierzytelności w wysokości 625.000 zł. i 1.250.000 zł., należnej Powiatowi z tytułu trzeciej, czwartej i piątej raty pożyczki, która została udzielona Zespołowi na podstawie umowy z dnia 27 marca 2013 r., zmienionej aneksem z dnia 30 czerwca 2016 r. Wicestarosta dodał, że Zespół od lat boryka się z trudnościami płatniczymi, spowodowanymi niedoszacowaniem przez NFZ kwot przeznaczonych na wykonywanie świadczonych usług zdrowotnych, ponadto w 2017 roku Zespół poniósł nieprzewidziane koszty związane z: podwyżką minimalnej płacy, podwyżką dla pielęgniarek, podwyżką wynagrodzeń dla ratowników medycznych, wejściem w życie w trakcie roku ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, niezbędnymi remontami oraz wzrostem kosztów zakupu leków i cen za media. Następnie Wicestarosta poinformował, że przewidywana strata Zespołu za 2017 rok zwiększy się w stosunku do planowanej o blisko półtora miliona złotych. Skutki wzrostu kosztów funkcjonowania Zespołu, które zostały narzucone zmianą przepisów, bądź sytuacją na rynku, a także żądaniami pracowników, nawet przy uwzględnieniu zwiększenia środków po stronie przychodów oraz oszczędności wynikających z realizacji programu naprawczego, uniemożliwiają spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętej pożyczki. Dodał, że poniesione wydatki nie zostały zrekompensowane w przychodach uzyskiwanych od płatnika systemowego.
 
W dalszej części, Wicestarosta przedstawił pismo Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w sprawie podwyższenia uposażenia podstawowego dla lekarzy specjalistów do wysokości minimum dwóch średnich krajowych, a zarazem o podwyższenie i wyrównanie wysokości podstawowego uposażenia dla lekarzy rezydentów lub wprowadzenia dodatku-dopłaty do uposażenia podstawowego, motywującego lekarza rezydenta do podjęcia pracy w szpitalu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały oraz przedstawione informacje.
 
e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (załącznik nr 6)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
 
f) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego (załącznik nr 7)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska odczytała zebranym treść uchwały. Następnie wyjaśniła, że w związku z planowaną wspólną realizacją inwestycji i złożeniem przez Gminę Skarżysko-Kamienna wniosku o dofinansowanie w/w Projektu, zostanie zawarta umowa partnerstwa między Gmina Skarżysko-Kamienna i Powiatem Skarżyskim. Dodała, że Powiat Skarżyski w ramach Projektu będzie odpowiedzialny za budowę wiaduktu z uwzględnieniem ścieżek rowerowych i buspasów oraz przebudowę skrzyżowań.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 8)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z końcowego rozliczenia bieżącego roku budżetowego i koniecznością uregulowania wszystkich zobowiązań, których termin płatności mija w grudniu oraz przeniesieniem nadwyżek w planie na zapłatę zobowiązań za grudzień, które są płatne w styczniu.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)   planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik nr 9)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zebranym przedmiotową uchwałę.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c)    upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań, (załącznik nr 10)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska odczytała treść uchwały. Wyjaśniła, że podjęcie uchwały wynika z przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań Kierownikom jednostek budżetowych (organizacyjnych) w granicach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, co zapewni sprawne funkcjonowanie wszystkich jednostek podległych Powiatowi.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
d)   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia (załącznik nr 11)
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła zebranym powyższą uchwałę oraz ogłoszenie stanowiące jej załącznik.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
e)    upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 12)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała zebranym przedmiotową uchwałę. Wyjaśniła, że w związku z udziałem ZSSU w programie Erasmus+ oraz koniecznością złożenia dokumentacji konkursowej do przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Zagraniczna Praktyka Drogą do Kariery Zawodowej” wymagane jest ustanowienie przez Zarząd Powiatu osoby odpowiedzialnej do jego realizacji.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek (załącznik nr 13) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych, o sprostowanie w księdze wieczystej Nr KI1R/00033227/9 pozycji „ulica” poprzez wykreślenie „1 Maja 86”, a wpisanie „1 Maja 82”, w odniesieniu do działki nr 73/7 o pow. 0,0015 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0004 Kamienna, arkusz 31) oraz wpisanie trwałego zarządu na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu znak: GG-II.6844.2.2.2017 z dnia 05.05.2017 r. oraz wniosek (załącznik nr 14) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych, o przeniesienie własności Powiatu Skarżyskiego i trwałego zarządu – I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej z księgi wieczystej nr KI1R/00033227/9 do księgi wieczystej nr KI1R/00010724/6.
Następnie Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska dodała, że wpłynęło pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego informujące o zleceniu firmie geodezyjnej wykonania wyznaczenia granic działki nr 73/11 z działką sąsiednią nr 73/7 (załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę - Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarosta – Pana Artura Berusa do ich podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 16) informujące, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 3 budynków należących do Powiatu Skarżyskiego: PUP, DPS, SOSW nr 2, wpłynęło 20 ofert. Najtańsza oferta wynosi 34 932,00 zł., natomiast najdroższa 207 870,00 zł. W związku z powyższym Naczelnik zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej wyboru oferty. Starosta dodał, że dokumentację na drugi etap konkursu należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego do 20 lutego 2018 r. Ponadto na drugim etapie konkursu niezbędne jest również zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na wkład własny do dotacji oraz całość wydatków niekwalifikowanych w łącznej wysokości 931 237,34 zł. Jednocześnie Wydział poinformował, że Urząd Marszałkowski ogłosił kolejny konkurs w ramach działania 3.3 RPO Województwa Świętokrzyskiego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Termin składania wniosków to 30.03.2018 r.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wraził zgodę na podpisanie umowy z firmą, która złożyła ofertę na kwotę 34 932,00 zł. Jednocześnie Zarząd postanowił, że powyższe środki finansowe zostaną ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (załącznik nr 17) dotyczące możliwości oraz warunków udostępnienia pomieszczeń lokalowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, na działalność Nadzoru Wodnego. Ponadto zwrócił się również z prośbą o przedstawienie możliwości użyczenia/najmu majątku ruchomego (biurka, komputery, sprzęt biurowy). W związku z zainteresowaniem oraz możliwością najmu dwóch lokali, Starosta przedstawił ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie. Jednocześnie, Zarząd wskazał, że w przypadku najmu istnieje możliwość użyczenia jedynie biurka z krzesłem.
 
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 18) zawierające prośbę o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” w kwocie 162 250,00 zł. Starosta wyjaśnił, że powiat w ramach w/w projektu planuje termomodernizację bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i Towarowej w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić zadanie do budżetu powiatu w 2018 roku. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania zmian w budżecie powiatu w 2018 roku.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 23) informujące o sposobie dokonywania wpłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i rozliczania ich z budżetem państwa. Następnie Skarbnik odczytała przygotowane stanowisko w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję przedstawioną w przedmiotowym stanowisku.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w dniu 13.12.2017 r. odbyło się otwarcie ofert na remont ul. Piłsudskiego od. Al. Tysiąclecia do Al. Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej. Dodała, że najniższą ofertę złożyła firma „Budromost-Starachowice” Sp.zo.o. W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie realizacji powyższego zadania, a w przypadku akceptacji, zabezpieczenie środków finansowych. (pismo stanowi załącznik nr 19). Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w związku z przygotowaniem wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, w założenia którego wpisuje się przebudowa ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej, nie jest racjonalne wydatkowanie środków na powyższe zadanie. W związku z powyższym zaproponowała, aby w chwili obecnej nie wyrażać zgody na rozstrzygnięcie.
  • za głosowały 4 osoby (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Anna Leżańska, Pani Katarzyna Bilska i Pani Bogusława Krawczyńska)
  • wstrzymała się jedna osoba (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski)
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na realizację powyższego zadania.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym pismo Naczelnika Wydziału Dróg i Transportu Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 20) z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej ustawienia tablic z nazwą ronda u zbiegu ulic Metalowców, Paryska, Norwida w Skarżysku-Kamiennej. Następnie, Członkowie Zarządu zapoznali się z dokumentacją przedstawiającą lokalizację ustawienia tablic i sposób ich zamontowania. Zdaniem Pani Anny Leżańskiej sposób montażu tablic (słupki do tablic zostaną wstawione w wykopy o głębokości 120 cm i zakotwione w betonie) może popsuć zagospodarowanie zieleni na rondzie, na którą powiat posiada gwarancję. Zasugerowała, że na kolejne posiedzenie Zarządu przygotuje projekt odpowiedzi zawierający propozycję oznakowania ronda.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu odłożył przedmiotową sprawę na następne posiedzenie Zarządu.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przekazał do Zarządu Umowę cesji wierzytelności pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych TOMBED Sp. z o.o. z siedziba w Korytnicy zwanym dalej „Cedentem” a Tomaszem Gwóźdź prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Handlowy TOMBED Tomasz Gwóźdź z siedzibą w Korytnicy, zwanym dalej „Cesjonariuszem” z prośbą o zajęcie stanowiska. (pismo stanowi załącznik nr 21).
Wicestarosta – Pan Artur Berus oznajmił, że przed podjęciem decyzji, Zarząd powinien zapoznać się ze stanowiskiem Mecenasa ZDP.
Z uwagi na brak opinii prawnej odnośnie możliwości zawarcia Umowy cesji, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania pisemnej opinii prawnej w przedmiotowej sprawie.
 
W związku z powyższym, Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o przerwie w posiedzeniu.
Po przerwie Przewodniczący Zarządu wznowił posiedzenie.
 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią prawną (załącznik nr 22) wyraził zgodę na zawarcie Umowy cesji pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych TOMBED Sp. z o.o. z siedziba w Korytnicy (Wykonawca zadania pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej”), a Tomaszem Gwóźdź prowadzącym działalność gospodarczą pod  nazwą Zakład Usługowo-Handlowy TOMBED Tomasz Gwóźdź z siedzibą w Korytnicy (Podwykonawca). Zarząd Powiatu Skarżyskiego potwierdza zawiadomienie o Umowie cesji i wyraża zgodę na dokonanie cesji wierzytelności na warunkach w niej określonych. Jednocześnie Zarząd upoważnił Przewodniczącego Zarządu oraz Wicestarostę do podpisania Umowy cesji wierzytelności.
 
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
Zarząd Powiatu postanowił dokonać zmiany w tytule uchwały z pkt 1 lit. f poprzez jego skrócenie. Projekt uchwały po zmianie tytułu stanowi załącznik nr 24.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników: 24
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego,
Załącznik nr 8 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, 
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań,
Załącznik nr 11 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
Załącznik nr 12 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 13 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 14 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 15.12.2017 r.,
Załącznik nr 16 – – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 18.12.2017 r.
Załącznik nr 17 pismo p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15.12.2017 r.
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 19.12.2017 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14.12.2017 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 19.12.2017 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20.12.2017 r.,
Załącznik nr 22 – opinia prawna,
Załącznik nr 23 – pismo Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2017 r.
Załącznik nr 24 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”,

Protokol (733kB) pdf  
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 grudnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (16 stycznia 2018, 08:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412