Protokół Nr 57 z dnia 6 grudnia 2017 roku

Protokół Nr 57/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 6 grudnia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
 
1.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego,
b)      przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację, których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 7 grudnia 2017 r. w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
Kolejny wniosek zgłosiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poprosiła o wprowadzenie do porządku uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, uwzględniając zgłoszone wnioski.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.   Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 7 grudnia 2017 r. w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
2.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
3.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego,
b)      przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację, których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku.
c)      uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia
w stołówce Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.


Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt. 1. Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 7 grudnia 2017 r. w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany uwzględnione w autopoprawce wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.831.2017 z dnia 29 listopada 2017r i znak FN.I.3111.845.2017 z dnia 30 listopada 2017r zwiększających dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie „Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 119.346zł. Jednocześnie przenosi się z tego zadania kwotę 100.000zł na wkład własny do środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na „Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego” oraz kwotę 25.000zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
2. Pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017r w sprawie przyznania środków w wysokości 108.412zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te w całości przeznaczone są dla szkół i placówek oświatowych.
3. Porozumienia z dnia 24 listopada 2017r z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. W latach 2017-2021 Ministerstwo przekaże środki w łącznej wysokości 422.720zł, w tym w 2017 roku 31.520zł, na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2.
4. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 6 grudnia 2017r w sprawie przeniesienia oszczędności na dotacjach dla szkół niepublicznych w łącznej wysokości 10.466zł na zapłatę zobowiązań płacowych w Zespole Szkół Ekonomicznych.
Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawkę jednogłośnie.
 
b)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zebranym zmiany, jakie wprowadza przedmiotowa Autopoprawka.
Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawkę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 4)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z projektem w/w uchwały. Następnie przedstawił zmiany, jakie zostały wprowadzone do statutu.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego, (załącznik nr 5)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Następnie przedstawiła dokumenty stanowiące jej załączniki.
            W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)     przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację, których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku (załącznik nr 6)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił powyższą uchwałę. Wyjaśnił, że dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej na realizację, których przeznacza się środki PFRON w roku 2017:
z zadania: „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika)
na zadanie: „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c)    uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 7)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała zebranym przedmiotową uchwałę.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 8) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące:
1.        odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00023133/0 działki nr 65/8 o pow. 0,0170 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0003 Place, arkusz mapy 22) i przyłączenie w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00002145/4, w której w dziale II jako właściciel zostanie wpisany „Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.05.2017 r. znak: SPN.VIII.7532.31.2017 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
2.        odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00031896/5 działki nr 1/13 o pow. 0,1310 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 79) i przyłączenie w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00035753/9, w której w dziale II jako właściciel zostanie wpisany „Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2017 r. znak: SPN.VIII.7532.39.2017 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pan Artura Berusa do ich podpisania.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sokola 61 w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o pozwolenie na wycinkę brzozy znajdującej się na działce nr 4/9 będącej własnością Powiatu. Wyjaśnił, że brzoza została załamana pod wpływem ciężaru śniegu i zagraża ogrodzeniu posesji. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie powyższego drzewa.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 10) zawierające prośbę o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 500 zł. netto na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego naprawy izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu do głębokości ław fundamentowych budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej. Starosta wyjaśnił, że Wykonawca zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku wraz ze zmiana sposobu użytkowania na placówkę opieki całodobowej (dom opieki społecznej) w dniu 9 października br. zgłosił fakt zawilgocenia ścian fundamentowych  w piwnicach. Starostwo zleciło wykonanie ekspertyzy biegłemu budowlanemu. Według tej ekspertyzy termomodernizację fundamentów wykonano niezgodnie z dokumentacją ponieważ wykonano izolację tylko na połowie wysokości fundamentów. Natomiast poprawność wykonania potwierdził inspektor nadzoru, nadzorujący termomodernizację. Następnie Starosta poinformował, że Rzeczoznawca powołany przez Wykonawcę termomodernizacji stwierdził, że przedmiotowe roboty były wykonane poprawnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Fakt ten potwierdził w dzienniku budowy Inspektor Nadzoru, z którym mimo wielu prób, nie udało się skontaktować ponieważ przebywa na długotrwałym zwolnieniu. Z kolei według Radcy Prawnego Starostwa, ponieważ na adaptację budynku została zawarta umowa ryczałtowa, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek napraw lub robót dodatkowych wykonanie ich spoczywa na Wykonawcy robót w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy. Starosta dodał, że  w przypadku jeżeli Wykonawca termomodernizacji nie wykona prac przy fundamentach zgodnie z dokumentacją zobowiąże Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem aby wspólnie z Radcą Prawnym Starostwa przygotował zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez poświadczenie przez Inspektora Nadzoru nieprawdy w dokumentach budowlanych stwierdzając poprawność wykonania izolacji pionowej na ścianach piwnic budynku oraz w stosunku do Wnioskodawcy  z uwagi na fakt, że wyłudził z budżetu powiatu środki finansowe za nienależycie wykonaną pracę.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie oraz zobowiązał Radcę Prawnego Starostwa oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania na następne posiedzenie Zarządu stanowiska w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na prośbę Naczelnika przedstawioną prośbę.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił dwa pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 11 i 12) zawierające prośbę o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok kwoty 25000 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej dot. zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” oraz zawierające szczegółowe informacje na temat powyższej inwestycji. Następnie zaproponował, aby przygotować zarządzenie Starosty o powołaniu zespołu koordynującego powyższą inwestycje, pod przewodnictwem Dyrektora PCPR.
Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić zadanie do budżetu 2017 roku oraz zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 25000 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Skarbnika do przygotowania Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” (załącznik nr 13), która zwróciła się z prośbą o zaplanowanie w zadaniach inwestycyjnych w roku 2018 zakupu nowego samochodu służbowego do celów statutowych jednostki. Wicestarosta wyjaśnił, że po przeprowadzeniu kontroli w jednostce, Komisja Rewizyjna przyjęła m.in. wniosek o zaplanowanie zakupu nowego samochodu służbowego, stąd pismo  Dyrektora.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości wnioski pokontrolne, jednak z uwagi na fakt, że zadania inwestycyjne zostały już zaplanowane, na chwilę obecną nie ma możliwości zakupu nowego samochodu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udział szkoły w konkursie projektów w programie Erasmus+ w 2018 roku oraz udzielenie dyrektorowi pełnomocnictwa do podpisania projektów, wszelkich niezbędnych umów koniecznych do ich realizacji oraz wskazania numeru konta organu prowadzącego. Wyjaśniła, że udział uczniów w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ jest szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, doskonalenia kompetencji kluczowych, w tym przede wszystkim językowych oraz elementem służącym podniesieniu wyników nauczania, promocji szkoły i Powiatu. Dodała, że wszelkie koszty związane z realizacją projektów nie obciążają w sposób trwały budżetu powiatu, gdyż pokrywane są w całości przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział placówki w programie Erasmus+ w 2018 roku.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych tj. Krzyży Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik
nr 15) zawierające prośbę o wytypowanie kandydatów do w/w odznaczeń.
Zarząd Powiatu postanowił wytypować:
1.      dyrektora II LO - Pana Pawła Buryło – brązowy Krzyż Zasługi
2.      dyrektora ZST - Pana Janusza Maciejewskiego – brązowy Krzyż Zasługi
3.      dyrektora ZSE - Panią Jolantę Nowicką – złoty Krzyż Zasługi
4.      dyrektora ZSSU - Panią Halinę Sieczkę – srebrny Krzyż Zasługi
5.      dyrektora ZPRW - Pana Jacka Biedę – brązowy Krzyż Zasługi
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej (załącznik nr 16), która zwróciła się z prośbą o ufundowanie nagród dla uczestników V Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Łącznej. Dodała, że Przegląd odbędzie się 6 stycznia 2018 r. w Łącznej.
Zarząd Powiatu postanowił włączyć się we współorganizację powyższej imprezy, przeznaczając kwotę 500 zł. na zakup nagród dla uczestników.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Radni pozytywnie zaopiniowali proponowany układ komunikacyjny na skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej i ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej. Dodała, że komisja zastrzegła, że budowa małego ronda powinna wpisywać się w koncepcje budowy tunelu pieszo – rowerowego pod torami kolejowymi. Wstępny kosztorys budowy w/w inwestycji wynosi 650.000 zł. Firma Terra Bau zadeklarowała kwotę 470.000 zł. (jako zabezpieczenie notarialne, zgodnie z art. 777 kpc) oraz poniesie koszty opracowania powyższego projektu. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków przekazanych z Gminy Skarżysko-Kamienna oraz Powiatu Skarżyskiego. W związku z powyższym Pani Anna Leżańska zaproponowała, aby zobowiązać Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania projektu porozumienia w przedmiotowej sprawie, i po podpisaniu porozumienia przez obie strony wyrazić zgodę na zmianę organizacji ruchu (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 17).
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 18) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Dodał, że ofertę złożyła jedna firma na łączną kwotę 121871,80 zł. brutto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie powyższej umowy.

Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                         Przewodniczący Zarządu

     Agnieszka Góralczyk                                                           Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………


Załączników 18:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka z dnia 6 grudnia 2017 r. do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 - – Autopoprawka z dnia 6 grudnia 2017 r. do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 7 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego,
Załącznik nr 6 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację, których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku,
Załącznik nr 7 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 9 – pismo Zarządcy Nieruchomości z dnia 01.12.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 04.12.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.12.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05.12.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 23.11.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 05.12.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 05.12.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej z dnia 05.12.2017 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Komunalnej z dnia 06.12.2017 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 05.12.2017 r.

Protokol (558kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (6 grudnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (3 stycznia 2018, 14:03:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435