Protokół Nr 56 z dnia 29 listopada 2017 roku

Protokół Nr 56/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 29 listopada 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.    Ewa Strzelec                                                 - Przedstawiciel aptekarzy z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej
2.   Małgorzata Nosowicz                                            - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
c)  zmiany Statutu Powiatu Skarżyskiego,
d) wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie – aktualizacja uzasadnienia,
e)  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy,
c)    uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 2)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 29 listopada 2017r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej darowizny w wysokości 100zł na prezenty gwiazdowe dla wychowanków.
2. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 14 listopada 2017r w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za utrzymanie mieszkańców w placówce o kwotę 40.000zł, w związku z końcowym rozliczeniem tych dochodów i przeznaczenie ich na zakupy materiałów i wyposażenia.
3. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23 listopada 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 24.959zł pomiędzy działami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z naszego terenu a umieszczonych w pieczy zastępczej w innych powiatach.
4. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23 listopada 2017r w sprawie konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 36.400zł na zapłatę innym powiatom należności za utrzymanie dzieci z naszego powiatu w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki na ten cel pochodzą z refundacji wydatków z lat poprzednich w ramach zadania przebudowy budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na nowy dom pomocy społecznej i mieszkania chronione.
5. Ze zmian w planie dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku prognozą wykonania dochodów do końca roku na podstawie analizy sprawozdań budżetowych na koniec października 2017r.
6. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 1.400zl na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
7. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 24 listopada 2017r w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dotacjach podmiotowych dla szkół niepublicznych w wysokości 76.111zł na potrzeby szkół i placówek oświatowych.
8. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 15 listopada 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 2.600 pomiędzy zadaniami z zakresu sportu, kultury i promocji.
9. Ze zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” poprzez zmniejszenie przedsięwzięcia „Dostarczenie dokumentów komunikacyjnych” o kwotę 12.000zł, a zwiększenie przedsięwzięcia „usuwanie i parkowanie pojazdów” o kwotę 17.000zł.
10. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 2.000zł z nagród w konkursach z zakresu zdrowia na publikację promującą powiat – 1.650zł i na udział pracownika w Halowych Mistrzostwach Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym- 350zł.
11. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 27 listopada 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 4.508zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne tj na zakup zmywarki.
 W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

b)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035, (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
1.    Ze zmniejszenia łącznych nakładów i limitu wydatków w 2017roku o kwotę 12.000zł w ramach przedsięwzięcia „Dostarczenie dokumentów komunikacyjnych” w związku z przeanalizowaniem przewidywanych wydatków do  końca roku.
2.    Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu wydatków w 2017roku o kwotę 17.000zł w ramach zadania „usuwanie i parkowanie pojazdów” w związku z większą niż planowano liczbą usuwanych samochodów z dróg na terenie powiatu.
3.    Ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 24.818zł wskutek zmian dokonanych:
a)   przez Zarząd Powiatu w dniu 22 listopada 2017r – zmniejszenie o 64.918zł
-     zwiększenie dotacji z budżetu państwa  na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego – 5.000zł, Domu Pomocy Społecznej – 43.653zł, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.761zł, na realizację programu Rodzina 500+ - 289zł
-     zmniejszenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składkę zdrowotną za bezrobotnych – 119.612zł i na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9zł
b)   projektem uchwały Rady Powiatu – zwiększenie 40.100zł
-     darowizna dla Przystani – 100zł
-     dochody DPS z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 40.000zł
4.    Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 36.400zł w związku z wprowadzeniem do planu refundacji wydatków z lat poprzednich poniesionych w ramach adaptacji budynku po
III Liceum Ogólnokształcącym na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione
i przeznaczenie ich na środki przekazywane innym powiatom za utrzymanie dzieci
z naszego powiatu w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
5.    Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.074zł wskutek zmian opisanych w pkt 3
i 4 objaśnień oraz poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.508zł i przeznaczenie ich na zakupy inwestycyjne.
6.    Ze zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.508zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego: zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

c)    zmiany Statutu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym zmianę, jaka została wprowadzona do Statutu Powiatu Skarżyskiego.
Po zapoznaniu się z powyższym, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
d)  wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie – aktualizacja uzasadnienia (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że do przedmiotowej uchwały zostało zaktualizowane uzasadnienie w kwestii celowości utworzenia w strukturze Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Oddziału Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
e)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok (załącznik nr 6)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Panią Ewę Strzelec oraz poprosił Wicestarostę o odczytanie powyższego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej uchwały. Wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów oraz Wójtów Gmin: Skarżysko Kościelne, Bliżyn, Łączna. Z kolei Prezydium Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej zaopiniowało projekt uchwały negatywnie.
Obecna na posiedzeniu Pani Ewa Strzelec poinformowała, że posiada pełnomocnictwo do przedstawienia stanowiska środowiska aptekarzy z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w przedmiotowej sprawie. Wyjaśniła, że w chwili obecnej w wojewódzkie świętokrzyskim na 1 aptekę przypada 1,3 magistra farmacji. W związku z powyższym bardzo trudno jest właścicielom zapewnić w aptece dyżur nocny. Wiąże się to również z brakiem jakiegokolwiek dofinansowania. Poinformowała, że jako jedyna grupa zawodowa, aptekarze zmuszeni są być gotowi do pracy bez zapłaty. Następnie przedstawiła postulaty aptekarzy polegające na włączeniu do dyżurów nocnych aptek z terenu powiatu, zlokalizowanych poza Skarżyskiem-Kamienną oraz skrócenie czasu trwania dyżuru nocnego do godziny 23:00, zaś po tej godzinie apteki pełniłyby dyżur w formie telefonicznej. Pani Ewa Strzelec wyjaśniła, że dyżur nocny w aptekach sprowadza się do sprzedaży rzeczy małoistotnych, które w żaden sposób nie przyczyniają się do ratowania życia, jedynie naraża przedsiębiorców na koszty za które nie otrzymują żadnego dofinansowania ani rekompensaty.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że Powiat Skarżyski ustalając harmonogram dyżurów w sposób przedstawiony w powyższym projekcie uchwały, wypełnia obowiązek wynikający z art. 94 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Następnie Starosta podkreślił, że rozumie problem aptekarzy jednak rolą Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej jest bronić interesów właścicieli aptek.
Pani Ewa Strzelec zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego w harmonogramie nie uwzględniono dyżurów aptek z całego terenu powiatu skarżyskiego.
Wicestarosta – Pan Artur Berus wskazał, że w tej sprawie, w ostatnim czasie jeden z posłów złożył interpelację do Ministra Zdrowia. W odpowiedzi wskazano, że cyt: „przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek jest przyjęcie, że prawo każdego mieszkańca powiatu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy będą realizować apteki znajdujące się w miejscu gdzie zamieszkuje przeważająca część mieszkańców, czyli tam gdzie potrzeby ludności w zakresie korzystania ze świadczeń farmaceutycznych w dni inne niż powszednie oraz w nocy są największe”.
Pani Ewa Strzelec poinformowała, że apteki z terenu Powiatu Opatowskiego dyżurują do godziny 22:00.
Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wyjaśniła, że powiat opatowski nie przyjął w drodze uchwały rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek. Dyżury ustalono w formie zwykłego harmonogramu, który opiniowany jest przez KORA, takie działanie jest niezgodne z prawem ponieważ przedmiotowa uchwała powinna zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok   (załącznik nr 7)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pism Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.000zł w celu pełnego wykorzystania dotacji celowej.
2. Pisma szkół i placówek oświatowych zwracających się z prośbą o dokonanie przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wszystkich niezbędnych wydatków w bieżącym roku.
3. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23 listopada 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 41.885zł w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania jednostki do końca roku, a zwłaszcza realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 24 listopada 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 13.636zł w związku z końcowym rozliczeniem wydatków.
5. Zabezpieczenia kwoty 12.000zł na zadania z zakresu holowania i parkowania pojazdów usuwanych z dróg.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok jednogłośnie.
 
b)   powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy (załącznik nr 8)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała treść przedmiotowej uchwały. Następnie przedstawiła zebranym skład Komisji egzaminacyjnej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c)    uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (załącznik nr 9)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym projekt Apelu Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie planów likwidacji przejazdów kolejowych na liniach nr 25 i 8 na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, oraz nr 25 na terenie Gminy Bliżyn. (pismo  w tej sprawie stanowi załącznik nr 10).
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu postanowił przekazać przedmiotowy dokument do Rady Powiatu Skarżyskiego.
 
Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zaopiniowane wnioski nauczycieli (załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu zatwierdził jednogłośnie przedstawione wnioski.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska omówiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12) z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie dalszego kierunku działań z firmą Terra Bau w kwestii poprawy układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej i 1 Maja. Następnie przedstawiła projekt czasowej organizacji ruchu, oświadczenie inwestora firmy Terra Bau wraz z projektem porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach budowy małego ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej i 1 Maja. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że wysokość partycypacji wynosi 470 000,00 zł. i ma być wniesiona jako zabezpieczenie notarialne z art. 777 kpc. Poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych popiera zaproponowane docelowe rozwiązanie komunikacyjne, gdyż wpisuje się ono w projektowany przez PKP projekt przejścia podziemnego wraz z parkingiem przy ul. Towarowej.  
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa sprawa była poruszana przez radnych Powiatu Skarżyskiego, Wicestarosta – Pan Artur Berus zasugerował aby przekazać ją na posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w powyższej sprawie do czasu zapoznania się ze stanowiskiem Komisji.

W związku z wnioskiem Wykonawcy robót TOMBET Sp. z.o.o z siedzibą w Korytnicy o przedłużenie terminu realizacji zadania oraz dokonaniem uzgodnień ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 13) zawierające prośbę o przedłużenie terminu wykonania umowy Nr ZDP.273.34.2017 z dnia 08.08.2017 r. do dnia 11.12.2017 r. Wyjaśniła, że przez cały okres realizacji zadania na przedmiotowej budowie PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku-Kamiennej realizuje przebudowę linii energetycznej, która koliduje z robotami drogowymi, a w niektórych elementach wręcz nie pozwala na terminową realizację. Ponadto Pani Anna Leżańska dodała, że w trakcie realizacji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z:
  • usunięciem kolizji z sieciami gazociągowymi,
  • usunięciem kolizji z sieciami kablowymi energetycznymi , 
  • usunięciem kolizji z dwoma ogrodzeniami posesji prywatnych, 
  • wykonaniem dodatkowych zjazdów na prywatne posesje, 
  • utrudnieniem spowodowanym protestami mieszkańców nt. elementów ochrony środowiska (montaż stop rynien)
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania do dnia 11.12.2017 r.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Gmina Skarżysko Kościelne zwróciła się z prośbą o nieodpłatne przekazanie kostki betonowej. Wyjaśniła, że przedmiotowa kostka zostanie wykorzystana na remontu chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej Nr 0557T w Grzybowej Górze (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 14).

Wicestarosta – Pan Artur Berus zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje również możliwość przekazania kostki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, która zostałaby wykorzystana na budowę miejsc parkingowych przy budynku Pogotowia.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w powyższej sprawie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformował, że wpłynęło pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 15) oraz Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza”, którzy zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie Spółdzielni Socjalnej na terenie placówki.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w powyższej sprawie. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora i Kierownika do podania szczegółowych informacji odnośnie koncepcji funkcjonowania Spółdzielni.

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu

     Agnieszka Góralczyk                                                               Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników 15:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 4 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 5 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 6 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok,
Załącznik nr 7 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 8 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy,
Załącznik nr 9 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia
i opiniowania projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
Załącznik nr 10 - Apel Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie planów likwidacji przejazdów kolejowych na liniach nr 25 i 8 na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, oraz nr 25 na terenie Gminy Bliżyn,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 28.11.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 28.11.2017 r.,
Załącznik nr 13 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 28.11.2017 r.,
Załącznik nr 14 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 21.11.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej z dnia 21.11.2017 r.

Protokol (571kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (29 listopada 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (3 stycznia 2018, 13:55:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494