Protokół Nr 55 z dnia 22 listopada 2017 roku

Protokół Nr 55/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 22 listopada 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
b)  wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie,
c)   nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.   Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Skarżysko-Kamienna na rzecz Powiatu Skarżyskiego.
Kolejny wniosek zgłosiła Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Poprosiła o rozszerzenie porządku o przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 listopada 2017 r. w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, uwzględniając zgłoszone wnioski.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień
23 listopada 2017 r. w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
2.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
b) wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie,
c) nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
d) przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Skarżysko-Kamienna na rzecz Powiatu Skarżyskiego.
3.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 listopada 2017 r. w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 2)

Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany uwzględnione w autopoprawce wynikają z podjęcia przez Radę Gminy Łączna uchwały w sprawie udzielenie powiatowi pomocy finansowej w wysokości 14.000 zł. na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie”.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedmiotową Autopoprawkę.
 
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zebranym zmiany, jakie wprowadza przedmiotowa Autopoprawka.
Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawkę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Następnie przedstawiła wysokość opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów oraz wysokość opłat za odstąpienie od usunięcia pojazdów.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym, przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

b)     wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące planowanego zamknięcia w/w Oddziału, w którym zwrócił się z prośbą o odroczenie decyzji o jego zamknięciu. Następnie Wicestarosta zreferował projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie. Poinformował, że z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu wprowadzenia zmian do statutu ZOZ wystąpił Dyrektor Zespołu. Dodał, że proponowane zmiany w statucie polegają na ograniczeniu działalności Szpitala Powiatowego w zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych oraz rozszerzeniu działalności poprzez utworzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym. Wicestarosta wyjaśnił, że likwidacja Oddziału Chorób Zakaźnych spowodowana jest niewystarczającą obsadą lekarską na powyższym Oddziale. Natomiast biorąc pod uwagę wzrastające statystyki dotyczące zapadalności na choroby układu naczyniowo-sercowego, utworzenie w strukturze Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Oddziału Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym jest jak najbardziej korzystne.
Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały jednogłośnie.
 
c)  nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił projekt powyższej uchwały. Następnie zapoznał zebranych ze zmianami, jakie zostały wprowadzone do nowego statutu. Dodał, że zmiany dotyczące ograniczenia działalności OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, polegającego na likwidacji niedziałających poradni i pracowni, a także likwidacji w strukturze organizacyjnej Obwodu odrębności Ośrodka Terapii od Alkoholu i Współuzależnienia oraz przeniesienia pozostałej Poradni Leczenia Uzależnień do struktury Rejonowo-Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Obwodu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
d) przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Skarżysko-Kamienna na rzecz Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 7)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że nabycie nieruchomości następuje w związku ze zmianą dotychczasowej kategorii drogi gminnej i zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych. Dodała, że podjęcie niniejszej uchwały umożliwi przebudowę ulicy Kopernika na odcinku od ulicy Rycerskiej do granicy miasta, co z jednej strony przyczyni się do usprawnienia układu komunikacyjnego ciągu dróg Kopernika-Rycerska, a z drugiej strony wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta i powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął projekt przedmiotowej uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku (załącznik nr 8)
Wicestarosta – Pan Artur Berus wyjaśnił, że w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz zwrotem części niewykorzystanego dofinansowania przez uczestnika turnusu, dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej na realizację, których przeznacza się środki PFRON w roku 2017:
z zadania „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”
na zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 9)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.776.2017 z dnia 15 listopada 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.740.2017 z dnia 13 listopada 2017r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 119.612zł przeznaczonej na składkę zdrowotną za osoby nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.741.2017 z dnia 13 listopada 2017r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9zł przeznaczonej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
4. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.742.2017 z dnia 13 listopada 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 289zł z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500+.
5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.673.2017 z dnia 6 listopada 2017r
w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.761zł
z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
6. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.720.2017 z dnia 17 listopada 2017r w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej w wysokości 6.700zł przeznaczonej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zmiana polega na zmianie rozdziału z 85403 na 85421.
7. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.784.2017 z dnia 17 listopada 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 43.653zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej
8. Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 6 listopada 2017 roku
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8.662,42zł w celu pełnego wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.
9. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 listopada 2017 roku
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 70.000zł na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki
10. Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 31.10.2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 5.372zł w celu zabezpieczenia wydatków rzeczowych do końca roku budżetowego
11. Pisma Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych z dnia 10 listopada 2017r w sprawie przeniesienia nadwyżki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości 3.747zł na wykonanie naprawy blacharki dachowej nad aulą szkolną oraz na przedłużenie licencji programu VULCAN
12. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 14 listopada 2017r w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na kwotę 12.240zł w związku z koniecznością zakupu drzwi wejściowych oraz innych niezbędnych do bieżącej działalności materiałów, wypłatą należności wynikającej z wyroku sądowego, a także koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych urządzeń.
13. Pism Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 30 października i 16 listopada 2017r w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 505zł na podatek od nieruchomości i zakup usług telekomunikacyjnych.
14. Pism Zespołu Szkół Technicznych z dnia 3 października i 13 listopada 2017r – w sprawie dokonania przeniesień wydatków płacowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 4.055zł oraz wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami w wysokości 4.644zł.
15. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 27 października 2017r w sprawie przeniesienia z planu Starostwa Powiatowego kwoty 4.000zł na zakup sprzętu sportowego dla czterech szkół.
16. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 24 października 2017r w sprawie zabezpieczania kwoty 12.000zł na wypłatę zasądzonego dla pracownika odszkodowania.
17. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 16 listopada 2017r w sprawie przeniesienia wydatków płacowych pomiędzy paragrafami w kwocie 7.700zł
18. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 15 listopada 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń pomiędzy paragrafami i rozdziałami w wysokości 10.400zł
19. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 14 listopada 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 10.000zł w celu zabezpieczania wszystkich niezbędnych do końca roku wydatków.
20. Pism Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 16 listopada 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 7.013zł w celu właściwego wykorzystania dotacji z budżetu państwa.
21. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14 i 20 listopada 2017r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 173.000zł na badania lekarskie pracownika powracającego po dłuższym zwolnieniu, na zwiększone opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz na środki przekazywane innym powiatom za dzieci z naszego terenu umieszczone w tamtejszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
22. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 15 listopada 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji zadań z zakresu promocji i kultury
23. Zabezpieczenia kwoty 2.265zł na zapłatę odsetek od momentu zapłaty do momenty zwrotu dochodów z tytułu czynności geodezyjnych i kartograficznych oraz kwoty 2.500zł na zakup dostępu do platformy zamówień publicznych.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń-październik 2017 r. (załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe sprawozdanie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 11) informujące o zaktualizowanych kwotach dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Powiatu Skarżyskiego w 2017 roku:
1.    Liceum ogólnokształcące dla dorosłych w systemie zaocznym – 105,71 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Skarżyski),
2.    Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodach niemedycznych w systemie zaocznym – 92,28 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Skarżyski),
3.    Szkoła policealna dla młodzieży medyczna w systemie dziennym – 620,61 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Lubliniecki)
4.    Szkoła policealna dla dorosłych medyczna w systemie stacjonarnym – 345,28 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Lubliniecki),
5.    Szkoła policealna dla dorosłych medyczna w systemie zaocznym – 175,64 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Kutnowski)
Pani Katarzyna Bilska dodała, że w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, wyrównanie dotacji winno nastąpić poprzez zwiększenie lub zmniejszenie stawek dotacji na każdego słuchacza w miesiącach listopadzie i grudniu 2017r. o różnicę wynikającą z przeliczenia poprzednich miesięcy. W przypadku szkół, które otrzymywały dotacje w miesiącach styczeń – sierpień 2017 r., a obecnie nie mają już słuchaczy wyrównanie dotacji w przypadku, gdy wysokość dotacji uległa zwiększeniu winno być im przekazane jednorazowo, a w przypadku, gdy wysokość dotacji uległa zmniejszeniu szkoły niepubliczne zobligowane są do zwrotu dotacji.
            Zarząd Powiatu przyjął powyższe kwoty oraz zaakceptował sposób wyrównania dotacji.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 3 budynków należących do Powiatu Skarżyskiego: Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przygotował raport o pojazdach usuniętych z drogi przechowywanych na parkingu (załącznik nr 13).
Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu aby w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym przygotował informację za 2016 oraz 2017 rok dotyczącą ilości pojazdów usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu wraz z podaniem kwot jakie w tym zakresie poniósł powiat oraz wysokości środków, które wpłynęły do budżetu od właścicieli pojazdów.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 21.11.2017 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 „Jesteśmy” w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie pn. „Światło jest w Tobie – Budujemy Cywilizację Miłość XXI wieku”, dotyczy wyjazdu na Betlejemski Zlot 2017 w Zakopanem w dniach 15-17 grudnia br. oraz zorganizowania koncertu w dniu 20 grudnia br. Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na 960,00 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 500,00 zł. Następnie dodała, że oferta złożona przez stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2017 rok”. Wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 14) informujące o pozytywnym zaopiniowaniu oferty pod względem formalnym i posiadaniu środków finansowych na realizację zadania.
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować zadanie kwotą 500zł.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 15 listopada rozpatrywane było pismo pracownika Starostwa z prośbą o oddelegowanie go do udziału w V Halowych Mistrzostwach Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym „Teresin 2017” oraz pokrycie kosztów przejazdu i wyżywienia. Starosta wyjaśnił, że w budżecie wydziału Promocji nie ma paragrafów na delegacje i podróże służbowe w związku z tym nie ma możliwości sfinansowania udziału pracownika w mistrzostwach ze środków wydziału Promocji (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15).
Następnie Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w związku z zakończeniem okresu trwania „Konkursu Letniego dla Krwiodawców 2017”, którego jednym z fundatorów nagród jest Starosta Skarżyski zachodzi konieczność podjęcia decyzji w zakresie wysokości środków finansowych, jakie zostaną przekazane dla laureata w/w Konkursu. Wicestarosta wyjaśnił, że w rozdziale 85195 §4190 Nagrody konkursowe zabezpieczone zostały środki w wysokości 3 tys. zł. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 16).
W związku z powyższym, Starosta zaproponował, aby przekazać środki finansowe w wysokości 1 000 zł. dla laureata „Konkursu Letniego dla Krwiodawców 2017”, przenieść 1650 zł z dz. 851 rozdz. 85195 §4190 do dz. 750 rozdz. 75075 z przeznaczeniem na druk publikacji promującej powiat oraz przenieść kwotę 350 zł. do dz. 750 rozdz. 75020 § 4700 na udział pracownika Starostwa Powiatowego V Halowych Mistrzostwach Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym „Teresin 2017”.
  • za głosowały 4 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska i Pani Bogusława Krawczyńska).
  • wstrzymała się od głosu jedna osoba (Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska).
Decyzją Zarządu Powiatu zobowiązano Skarbnika do dokonania powyższych zmian.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (załącznik nr 17) zawierające prośbę o rozważenie możliwości zabezpieczenia wkładu własnego na zakup mikrobusa dla placówki. Dyrektor wyjaśnił, że nowy samochód odciąży obecnie eksploatowane mikrobusy, obniży koszty planowane na naprawę i podniesie jakość usług. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym informację Dyrektora dotyczącą kosztów dowozu dzieci do placówki. W dalszej części Pani Katarzyna Bilska przypomniała, że powiat zabezpieczył w budżecie środki finansowe na realizację dwóch inwestycji w tej placówce: modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel Pani Katarzyna Bilska przedstawiła wniosek, aby nie wyrażać zgody na prośbę Dyrektora.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek Członka Zarządu Pani Katarzyny Bilskiej.
  • za głosowały 4 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska i Pani Anna Leżańska
  • wstrzymała się od głosu jedna osoba ( Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 18), która w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1, „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie nr 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” przedkłada kopię projektu sieci przyłącza światłowodowego i prosi o wyrażenie zgody na udział w w/w projekcie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział szkoły w powyższym projekcie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 19) informujące o zamiarze podpisania umowy najmu sali gimnastycznej z przeznaczeniem na prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży
z MKS „Granat”. Poinformowała, że opłata za 1 wykorzystaną godzinę najmu wynosić będzie 30 zł. brutto.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Dyrektora ZSE do uzupełnienia powyższej informacji o podanie okresu najmu.
 
Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                        Przewodniczący Zarządu

     Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników 19:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 - Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Skarżysko-Kamienna na rzecz Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację, których przeznacza się środki PFRON w 2017 roku,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 21.11.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 21.11.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 20.11.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 20.11.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21.11.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21.11.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21.11.2017 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dnia 13.11.2017 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego dnia 20.11.2017 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych z dnia16.11.2017 r.
 
 
Protokol (587kB) pdf
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (22 listopada 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (3 stycznia 2018, 13:48:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540