Protokół Nr 54/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku

Protokół Nr 54/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 17 listopada 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, uwzględniając zgłoszony wniosek.

Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
3.  Sprawy różne.  
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt. 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 2) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania na zamówienie: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. na rzecz zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”. Starosta wyjaśnił, że postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto w Starostwie Powiatowym.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie powyższego postepowania.
 
W związku z otrzymaną Opinią Techniczną dotyczącą prawidłowości wykonania ocieplenia budynku po III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej wraz z kosztorysem, w której stwierdzono nieprawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnej ścian fundamentowych, jako robót zakrytych, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 3) dotyczące konieczności natychmiastowego zlecenia naprawy powyższych prac w bieżącym roku. Poinformował, że wartość robót zgodnie z przedstawionym kosztorysem wynosi 243 000 zł. Zgodnie z wykonaną Opinią zaleca się również wykonanie drenażu opaskowego i odwodnienia wokół budynku. Kosztorys zawierający wykonanie powyższych napraw wraz z drenażem opaskowym i odwodnieniem opiewa na kwotę 454 917 zł. Starosta dodał, że w budynku aktualnie wykonywane są roboty budowlane związane z przebudową budynku na dom pomocy społecznej i istnieje ryzyko nie wykonania inwestycji w planowanym terminie, ponieważ zawilgocone ściany uniemożliwiają wykonywanie prac w piwnicach.
Po zapoznaniu się z przedmiotowymi dokumentami Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji.
 
W związku z uzyskaniem dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie „Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej” Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 4) zawierające prośbę o pozostawienie na powyższym zadaniu kwoty 45 000,00 zł.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski podkreślił, że wszystkie dodatkowe roboty powinny zostać wpisane w Dziennik Budowy. Dokumentacja powinna zawierać sposób ich wykonania oraz kosztorys.
Następnie Skarbnik dodała, że Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił się również z prośbą o zwiększenie zadania „Przebudowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 140 000,00 zł. w związku z robotami dodatkowymi polegającymi na usunięciu kabla, likwidacji przyłączy oraz budowie dodatkowych zjazdów.
W związku z powyższym Skarbnik zwróciła się z prośbą, aby ZDP podał dokładne wyliczenie kwot na wykonanie powyższych prac wraz z podaniem przyczyny wykonania dodatkowych zjazdów.
Ponadto Starosta zwrócił się z prośbą, aby Dyrektor ZDP w ciągu tygodnia poinformował Zarząd, co było przyczyną zmiany w czasie realizacji „Przebudowy ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” 4 przyłączy gazowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośby Dyrektora zawarte w piśmie.
 
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 5), który w związku z rozliczeniem zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m. Rędocin” zwrócił się z prośbą o zmianę w planie finansowym na 2017 rok:
Zwiększenie:
§ 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie”        17 500,00 zł.
Zmniejszenie:
§ 6050 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m. Rędocin”                                                             17 500,00 zł.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła wniosek o przeniesienie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie” kwoty
14 000,00 zł.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej.
  • za głosowały dwie osoby (Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska oraz Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska).
  • wstrzymały się od głosu dwie osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Wicestarosta – Pan Artur Berus).
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarządu Powiatu postanowił dokonać powyższych zmian.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (załącznik nr 6) dotyczące szacunkowej wartości nieruchomości położonej w obrębie 0001 Suchedniów, oznaczonej, jako działka nr 672/4 o pow. 0,1010 ha, przejętej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, Zarząd Powiatu zobowiązał Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego.
 
Ad. pkt. 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 7)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.489.2017 z dnia 14 listopada 2017r w sprawie przyznania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie „Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej” w wysokości 326.434zł. Jednocześnie środki powiatu w kwocie 140.000zł przenosi się na zadanie „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
2. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 15 listopada 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 14.000zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin” do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie”.
Zarząd Powiatu przyjął projekt przedmiotowej uchwały jednogłośnie.
 
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 (załącznik nr 8)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
1.    Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017roku i limitu zobowiązań o kwotę 140.000zł w ramach zadania „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych nie przewidzianych podczas planowania
2.    Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017roku i limitu zobowiązań o kwotę 186.434zł w ramach zadania „Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej” w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2017r w sprawie przyznania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 326.434zł oraz przeniesieniem środków powiatu w kwocie 140.000zł na budowę ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej.
3.    Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017roku i limitu zobowiązań o kwotę 14.000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie” w związku z zamiarem wykonania dodatkowych prac na tym zadaniu.
4.    Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017roku i limitu zobowiązań
o kwotę 14.000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin”.  
5.    Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 326.434zł wskutek wprowadzenia dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę ul.Paryskiej.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
 
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne. 
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się z wnioskiem o zwołanie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 1500
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                   Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ………………
 
Załączników 8:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 –pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 14.11.2017 r.,
Załącznik nr 3 – pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 16.11.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych z dnia 16.11.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 15.11.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 09.11.2017 r.,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 8 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.

Protokol (534kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (17 listopada 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (15 grudnia 2017, 12:20:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524