Protokół Nr 53 z dnia 15 listopada 2017 roku

Protokół Nr 53/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 15 listopada 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                   - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Leszek Lepiarz                                              - Dyrektor ZOZ
2.      Magdalena Grzmil                                         - Główna Księgowa ZOZ

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20,
b)   uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok,
c)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
d)   ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku,
b)   powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
3. Omówienie sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej za trzy ostatnie miesiące.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20, (załącznik nr 2)

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z przedmiotowym projektem uchwały.
Zarząd Powiatu przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20 jednogłośnie.
b)   uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok, (załącznik nr 3)
              Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że budżet Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok jest budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 1.543.200zł i jest w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów. Dochody ogółem wynoszą 91.763.231,83zł i są wyższe od pierwotnego planu na 2017r o 6,08%, wydatki także są na poziomie wyższym niż w poprzednim roku o 6,18% i wynoszą 90.220.031,83zł. Dodała, że budżet powiatu jest budżetem zrównoważonym, czyli dochody plus przychody równają się sumie wydatków i rozchodów. Skarbnik wyjaśniła, że w strukturze przeważają dochody i wydatki bieżące. Są zaplanowane na wyższym poziomie niż w poprzednim roku, dochody bieżące o 2.293.562,77zł i wynoszą  87.131.924,41zł, zaś wydatki bieżące o 2.532.235,25zł i wynoszą  83.208.030,89zł. Spełniony został, więc warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, iż rada powiatu nie może uchwalić budżetu, gdzie wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i tzw. wolne środki, czyli niewykorzystane kredyty zaciągnięte w latach poprzednich. W przypadku powiatu mamy nadwyżkę dochodów bieżących w wysokości 3.923.893,52zł.
Następnie Skarbnik poinformowała, że zaplanowane dochody majątkowe wynoszą 4.631.307,42zł  i są to:
-        dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 3.091.307,42zł na adaptację budynku po zlikwidowanym liceum na nowy DPS
i mieszkania chronione
-        dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 800.000zł na budowę hali sportowej
-        środki ze sprzedaży działek i praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej tzw ”białych certyfikatów” – 740.000zł
Wydatki majątkowe w wysokości 7.012.000,94zł podzielone są na:
-        wydatki inwestycyjne roczne 20.000zł
-        wydatki inwestycyjne wieloletnie – 6.987.000,94zł
-        dotacje na renowacje zabytków – 5.000zł
Dodała, że największą grupę dochodów stanowi subwencja ogólna w wysokości 50.479.152zł, która składa się z trzech części:
-        części oświatowej – 38.500.192zł naliczanej na podstawie liczby uczniów. Jest to kwota niższa niż w 2017 wg stanu na koniec września o 953.038zł.
-        części wyrównawczej – 11.566.061zł składającej się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie w stosunku do stopy bezrobocia w kraju jest większy niż 1,10
-        części równoważącej – 412.899zł ustalanej w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy.
Następnie Skarbnik poinformowała, że pozostałe źródła dochodów powiatu to:
-        Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.398.064zł i od osób prawnych – 350.000zł
-        Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 677.710zł na wynagrodzenia doradców w Powiatowym Urzędzie Pracy
-        Środki z funduszy europejskich – 210.454zł na projekty w ramach programu Erasmus, 503.365,10zł na projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 3.254.857,42zł na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
-        Dochody własne – 8.148.412zł, na które składają się przede wszystkim dochody
z najmu, środki otrzymywane z innych powiatów i gmin na utrzymanie wychowanków z ich terenów w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wpływy od pensjonariuszy
i ośrodków pomocy społecznej na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wpływy z opłat komunikacyjnych i za usługi geodezyjne oraz środki za przewóz i wyżywienie uczniów w placówkach specjalnych i 25% dochodów uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa.
-        Dotacje ogółem z budżetu państwa 12.928.776zł przeznaczone są na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.465.294zł na:
a)      utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
b)      Składkę zdrowotną za bezrobotnych, wychowanków placówki Przystań oraz uczniów
c)      Prace geodezyjne wynikające z gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi przez państwo
d)     Kwalifikację wojskową
e)      Nieodpłatną pomoc prawną
f)       realizację programu Rodzina 500+
Wyjaśniła, że dotacje na zadanie własne powiatu w kwocie 463.482zł przeznaczone są na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach” czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004r.
Dodała, że Powiat otrzymuje także dotacje z Powiatu Koneckiego, Starachowickiego i Szydłowieckiego na utrzymanie wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej – 12.441,31zł.
Ponadto Skarbnik dodała, że zaplanowana została także, zgodnie z podpisaną umową, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w wysokości 800.000zł.
Wydatki budżetowe podzielone są wg ustawowo określonych grup:
-        Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 4.063.904,88zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 3.641.000zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty z PFRON-u, dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki. Zaplanowano także dotacje dla jednostek, które zostaną wyłonione w konkursach na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.
-        Wydatki na programy unijne – 898.369,10zł to wydatki na projekty realizowane w ramach programu Erasmus i programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych oraz na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
-        Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.436.253zł – to przede wszystkim świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 2.598.257zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 339.000zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 269.712zł oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP
-        Obsługa długu – 1.700.000zł to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyliczone na podstawie marż określonych w umowach
-        Wydatki statutowe – 16.346.442,47zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań.
-        Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.763.061,44zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu. Z tego największa kwota 33.695.696zł stanowi wynagrodzenia w oświacie.
-        Wydatki inwestycyjne – 7.012.000,94zł , na które składają się
a)      przebudowa ul.Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym – 1.125.000zł,
b)      przebudowa ul.Zagórskiej w Suchedniowie – 250.000zł,
c)      Przystosowanie budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na Dom Pomocy Społecznej  - 3.781.567,94zł
d)     Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym- 1.308.614zł
e)      E-geodezja - 110.000zł
f)       Modernizacja boisk szkolnych - 411.819zł
g)      Zakup działki na terenie OLK  - 20.000zł
h)      Dotacja na renowacje zabytków - 5.000zł
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały jednogłośnie.
 
c)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035, (załącznik nr 4)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035
Zarząd Powiatu przyjął projekt przedmiotowej uchwały jednogłośnie.
 
d)   ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, (załącznik nr 5)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła uwagę, że przedmiotowy projekt uchwały powinna otrzymać od Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu przed posiedzeniem Zarządu, celem omówienia sprawy, którą normuje powyższa uchwała. Z uwagi na fakt, że taka sytuacja nie miała miejsca, Pani Anna Leżańska odmówiła przedstawienia   w/w projektu uchwały.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania szczegółowej analizy poniesionych kosztów oraz otrzymanych zapłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w roku 2017.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku, (załącznik nr 6)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Następnie przedstawiła dokumenty stanowiące załączniki do
w/w uchwały.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)   powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (załącznik nr 7)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytał treść uchwały. Następnie przedstawiła zebranym skład Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Omówienie sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej za trzy ostatnie miesiące.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej – Pana Leszka Lepiarza oraz Główną Księgową ZOZ – Panią Magdalenę Grzmil. Następnie poprosił o przedstawienie informacji odnośnie sytuacji Zespołu za trzy ostatnie kwartały.
Skarbnik ZOZ poinformowała, że wynik finansowy Zespołu aktualnie wynosi -5 527 780,52 zł. Wyjaśniła, że ogromny wpływ na wynik mają podwyżki obligatoryjne.
Od 1 stycznia wzrosło minimalne wynagrodzenie, za taką stawkę w szpitalu pracuje ok. 130 osób. Podwyżki dla pielęgniarek kosztują szpital od lipca ok. 100 tys. zł. miesięcznie. Ponadto, od października zwiększony został kontrakt dla ratowników medycznych. Następnie Pani Magdalena Grzmil wyjaśniła, że ustawa, która obowiązuje od lipca br. dotycząca podwyżek dla stażystów i rezydentów nakłada jedynie obowiązek wzrostu wynagrodzenia ze strony pracodawców. Zarówno stażyści jak i rezydenci kierowani są do pracy przez Wojewodę i środki na ich wynagrodzenia przekazywane są z Ministerstwa Zdrowia. Niestety w dalszym ciągu Ministerstwo przekazuje środki w tej samej wysokości co przed wejściem w życie ustawy. Następnie Pani Magdalena Grzmil przedstawiła zebranym porównanie kosztów rodzajowych za dziewięć miesięcy roku 2016 do 2017 roku. Wskazała, że nastąpił wzrost kosztów w zakupie m .in. leków, krwi oraz tlenu. Dodała, że duży wzrost kosztów wystąpił w usługach remontowych oraz naprawie sprzętu medycznego. Po przedstawieniu kompleksowej informacji, Skarbnik wskazała, że na koniec bieżącego roku strata wyniesie szpital ok. 3 500 000,00 zł., a wynik finansowy będzie na pewno większy niż amortyzacja. Pismo ZOZ w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 8.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przygotował opinię na temat likwidacji przejazdów kolejowych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.(załącznik nr 9)
Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska przypomniała, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 października br. zobowiązał Naczelnika Wydziału KT do przygotowania na najbliższą Sesję projektu stanowiska Rady Powiatu Skarżyskiego
w powyższej sprawie. Jednocześnie dodała, że przedmiotowe stanowisko powinno uwzględniać gminy Skarżysko Kościelne oraz Bliżyn.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania stanowiska zgodnie z dyspozycją Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że pracownik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego zwrócił się z prośbą o oddelegowanie go do udziału w V Halowych Mistrzostwach Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym „Teresin 2017” oraz pokrycie kosztów przejazdu i wyżywienia. Starosta wyjaśnił, że Naczelnik Wydziału geodezji pozytywnie zaopiniował wniosek pracownika oraz dodał, że w planie finansowym Wydziału nie ma wolnych środków możliwych do przeznaczenia na ten cel. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie informacji odnośnie możliwości sfinansowania udziału pracownika w mistrzostwach, ze środków Wydziału.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wycinkę 45 drzew, zagrażających bezpieczeństwu pracowników i dzieci oraz budynków znajdujących się na terenie placówki. Ponadto wycięcie drzew jest konieczne ze względu na planowane inwestycje na terenie placówki, jak również ze względu na duży dyskomfort świetlny w budynku szkoły i bursy szkolnej.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 12) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela organu prowadzącego, jako przewodniczącego do pracy w Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Ponadto Naczelnik zwrócił się z prośbą o określenie wysokości wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej, za rozpatrzenie jednego wniosku. Następnie Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że stawka określona w 2017 roku (sesja letnia) wynosiła 90 zł. brutto. Wyjaśniła, że jeden z ekspertów jest spoza terenu Powiatu Skarżyskiego tj. z Radomia, w związku z powyższym Wydział Edukacji zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia stawki wynagrodzenia dla osoby, która będzie musiała ponieść koszty związane z dojazdem. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że Wydział wnioskuje o pozostawienie dotychczasowej stawki w wysokości 90 zł. dla eksperta z terenu Powiatu Skarżyskiego oraz zwiększenie stawki dla eksperta z Radomia.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Edukacji. Jednocześnie, Zarząd wytypował do prac w w/w Komisji Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 13) zawierające szczegółowe informacje dotyczące realizowanego przez Placówkę projektu „Przedszkole – Pod Słoneczkiem” Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje dotyczące projektu oraz uznał, że udział w nim jest dla Placówki bardzo korzystny. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, że przed przystąpieniem do realizacji projektu dyrektor SOSW Nr 2 powinien zwrócić się do Zarządu o wyrażenie zgody. W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do upomnienia dyrektora SOSW Nr 2.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że Zarząd Stowarzyszenia LGD „Cicha Sława” (załącznik nr 14) zwrócił się do Zarządu z prośbą o bezpłatne udostępnienie hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym.
Z uwagi na fakt, że kompetencję w tym zakresie posiada dyrektor I LO, Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska w sprawie. Jednocześnie postanowiono przekazać pismo według właściwości, do dyrektora I LO.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęła oferta Redaktora Naczelnego SpottedSkarzysko.pl (załącznik nr 15) na publikację Informatora Samorządowego Powiatu Skarżyskiego na portalach SpottedSkarzysko.pl oraz Spotted: Skarżysko-Kamienna.
Zarząd Powiatu postanowił, że sprawa obsługi medialnej powiatu będzie przedmiotem posiedzenia Zarządu w miesiącu grudniu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 16) informujące o miejscu włączników, pod które można podłączyć agregat prądotwórczy w budynkach administrowanych przez Wydział. Poinformował, że w budynku Starostwa przy ul. Konarskiego 20 punkt podłączenia agregatu znajduje się na zewnątrz budynku przy wejściu od strony północnej. Natomiast pozostałe budynki nie są przystosowane do podłączenia agregatu prądotwórczego.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem, aby w porozumieniu z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, posiadającym uprawnienia elektryczne do przeanalizowania możliwości zainstalowania włącznika agregatu prądotwórczego w budynku Starostwa przy ul. Plac Floriański w Skarżysku-Kamiennej.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska odczytała pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „Kyokushin Karate” (załącznik nr 17) zawierające prośbę o przyznanie nagrody sportowej/wyróżnienia dla Oliwii Fornal, która w listopadzie br. zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w karate-kyokushin.
Zarząd Powiatu postanowił zaprosić zawodniczkę na Sesję Rady Powiatu i uhonorować nagrodą rzeczową, będąca na stanie Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 18) zawierające szczegółową informacje odnośnie zaległości Fundacji Św. Marcina w płatnościach za czynsz oraz media. Poinformowała, że na dzień 13 listopada br. Fundacja zalega z płatnościami na łączną kwotę 14 531,89 zł. Pani Katarzyna Bilska dodała, że miesiąc temu odbyło się spotkanie, na którym Prezes Fundacji deklarował, że do końca bieżącego roku wszystkie zaległości zostaną uregulowane. W przeciwnym razie, zgodnie z umową dyrektor podejmie działania windykacyjne.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej (załącznik nr 19) zawierające prośbę o pomoc finansową lub rzeczową w organizacji I Turnieju Piłki Nożnej Kobiet w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśniła, że turniej odbędzie się 2 grudnia br. w hali sportowej przy ul. Sienkiewicza 43 w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać nagrody rzeczowe będące na stanie Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
W związku z nie podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz wystąpieniem dodatkowych robót, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 20) zawierające prośbę o:
  • przedłużenie terminu wykonania umowy Nr ZDP.273.26.2017 z dnia 11.07.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
  • zwiększenie budżetu zadania o kwotę – 45000,00 zł.
Pani Anna Leżańska poinformowała, że termin realizacji zadania zgodnie z umową upływa w dniu 20.11.2017 r. Następnie wyjaśniła, że brak podpisania umowy o dofinansowanie z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego powoduje brak możliwości dokonywania płatności dla Wykonawcy robót. Ponadto Pani Anna Leżańska dodała, że podczas realizacji robót stwierdzono konieczność wykonania:
  • zabezpieczenia kabla energetycznego zasilającego oświetlenie uliczne,
  • schodów terenowych, 
  • balustrady schodowej, 
  • palisady przy pochylni, 
  • dodziarnienia podbudowy w miejscach przekopów po kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, 
  • tablic informacyjnych
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.11.2017 r. oraz wyraził zgodę na zwiększenie budżetu zadania o kwotę 45000,00 zł.
 
Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował, aby zobowiązać dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do  przygotowania na posiedzenie Zarządu informacji odnośnie koncepcji oraz szczegółowych oczekiwań dyrektora w sprawie dalszego funkcjonowania hostelu znajdującego się w Zespole Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
    Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
  Agnieszka Góralczyk                                                                      Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników 20:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
Załącznik nr 8 – pismo dyrektora ZOZ, z dnia 08.11.2017 r.
Załącznik nr 9 - opinia Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu na temat likwidacji przejazdów kolejowych na terenie gminy Skarżysko Kościelne,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 14.11.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 13.11.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 13.10.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dnia 07.11.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Prezesa Stowarzyszenia LGD „Cicha Sława” z dnia 06.11.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Redaktora Naczelnego SpottedSkarzysko z dnia 10.11.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 14.11.2017 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „Kyokushin Karate” z dnia 13.11.2017 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 13.11.2017 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Przewodniczącego Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 06.11.2017 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14.11.2017 r.

Protokol (608kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (15 listopada 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (15 grudnia 2017, 09:22:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572