Protokół Nr 52 z dnia 13 listopada 2017 roku

Protokół Nr 52/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 13 listopada 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie Autopoprawek do projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 13 listopada 2017r. w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
2.      Sprawy różne.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
 
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie Autopoprawek do projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 13 listopada 2017r. w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 2)
b)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035(załącznik nr 3)

Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany uwzględnione w powyższych autopoprawkach wynikają z :
1)      wprowadzenia do budżetu dochodów otrzymanych z Celsium z tytułu rozliczenia wydatków za poprzednie lata za energię cieplną w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 23.512zł i przeznaczenie ich na brakującą kwotę do podpisania umowy na zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 21.431zł. Pozostałą kwotę 2.081zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Powiatu Skarżyskiego,
2)      ze zmniejszania nakładów na budowę hali o 60.000zł i przeznaczenie tej kwoty na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie powyższe autopoprawki, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt 2. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przeprowadzona zostanie doraźna kontrola w zakresie gospodarki finansowej.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 4) informujące, że Wykonawca przedmiotu umowy Nr 52/2017 z dnia 29.05.2017 r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości położonych w gminie Bliżyn, do dnia 30.04.2018 r. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że termin zakończenia przedmiotu umowy określono na dzień 13.11.2017 r.
Z uwagi na fakt, że termin wykonania umowy wynosił pół roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na jego przedłużenie o miesiąc, tj. do dnia 13 grudnia br.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła propozycję zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” oraz w w/w programie. Poinformowała, że wprowadzane zmiany zostały zaproponowane i omówione przez radnych na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Powiatu Skarżyskiego.  Wyjaśniła, że w uzasadnieniu do projektu uchwały proponuje się dopisać zdanie: „Kwota określona w „Programie Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” zostanie zabezpieczona w budżecie powiatu na rok 2018”. Następnie w „Programie Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” w ROZDZIALE IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU §9
 - w punkcie 1 ppkt 1.1 a)  brzmi: a)  Współzawodnictwo sportowe oraz organizowanie przedsięwzięć sportowych promujących różne formy aktywności fizycznej
 i turystycznej na poziomie przynajmniej powiatowym,
- punkt 2 brzmi: Wysokość środków finansowych na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert w 2018 r. – 60.725,28zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na uwzględnienie przedstawionych zmian.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 17 listopada br. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego organizuje obchody z okazji Święta Niepodległości. W związku z powyższym zaproponowano młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowali spektakl na obchody organizowane przez powiat, aby w tym dniu wystąpili w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Następnie Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu o wyrażenie zgody na udostępnienie busa będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w celu przewozu młodzieży.
W przypadku braku możliwości udostępnienia w/w busa, o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów przejazdu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu
       Agnieszka Góralczyk                                                                        Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………...
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
 
Załączników 4:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
Załącznik nr 4 - pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Protokol (501kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (13 listopada 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (30 listopada 2017, 09:53:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416