Protokół Nr 51 z dnia 8 listopada 2017 roku

Protokół Nr 51/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 8 listopada 2017 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.                  Bogusława Krawczyńska                     - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                               - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 2) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zorganizowanie dodatkowych 2 godzin tygodniowo zajęć z języka polskiego dla uczennicy klasy 3e do dnia 27 kwietnia 2018 r. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że jest to zdolna uczennica, która z uwagi na fakt, że przez 13 lat mieszkała we Włoszech ma duże problemy ze znajomością gramatyki języka polskiego. Dodała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora I LO przedstawiony w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 06.11.2017 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Grupa Inicjatywa „Pod Prąd” w Suchedniowie na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Zadanie publiczne dotyczy wydania publikacji w formie albumu przedstawiającego twórczość lokalnych artystów związanych z Suchedniowem. Album będzie obejmował 26 nazwisk wraz z portretem artysty, informacjami o jego działalności oraz fotografiami prezentującymi jego dorobek. Ponadto 29 listopada br. planowany jest wernisaż wystawy „SPA” w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”. Wystawa będzie otwarta przez miesiąc. 
Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na 3000,00 zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 500,00 zł.
Dodała, że oferta złożona przez stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2017 rok”. Wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym przedstawiła pismo Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 3) informujące o pozytywnym zaopiniowaniu oferty pod względem formalnym i o posiadaniu środków finansowych na realizację tego zadania.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe powyższego zadania kwotą 500 zł., pod warunkiem, że w przedstawionym przedsięwzięciu organizator uwzględni aspekt powiatowy.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 4) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowaniu przekroju poprzecznego do przekroju drogowego”. Poinformowała, że zadanie otrzymało w bieżącym roku dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 83 500,00 zł. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że dwukrotnie ogłaszane przetargi zostały unieważnione. Ceny ofert w obu przetargach znacznie przewyższały kwotę, jaką można było przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto dodała, że przyznana dotacja powinna zostać wykorzystana i nie może być zwrócona do Ministerstwa.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie powyższego zadania.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła Protokół Nr 19/2017 (załącznik nr 5) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Dodała, że stopień zużycia pojazdu został określony na 90-95%.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawiony protokół.

W związku z rozbudową i przebudową istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opieki całodobowej (DPS) z mieszkaniami chronionymi, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6), który po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną załączoną wraz z opiniami i akceptacjami Projektantów Nadzoru Autorskiego, opinią Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego zwrócił się z prośbą o akceptację alternatywnych rozwiązań technicznych wykonania oraz zastosowania materiałów budowlanych dla robót budowlanych:
- wykonanie szybu windowego dźwigu osobowego według wymagań technicznych dostawcy dźwigu oraz akceptacji nadzoru autorskiego przez projektanta konstrukcji szybu windowego,
 - wykonanie poziomów i pionów wody ciepłej i cyrkulacji z materiałów (rury PP PN 16
z wkładką aluminiową) zaakceptowanych w ramach nadzoru autorskiego przez projektanta o parametrach użytkowych zgodnych z założeniami dokumentacji projektowej.
Naczelnik poinformował, że analiza kosztów wynikająca z proponowanych zmian nie odbiega od pierwotnych rozwiązań technicznych, materiałowych oraz finansowych zawartych w projekcie budowlanym.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe rozwiązania.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że odbyła spotkanie z gronem pedagogicznym Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, na którym omówiona została sprawa dosprzętowienia Placówki. Następnie przedstawiła pismo dyrektora ZPR-W (załącznik nr 7) zawierające uaktualnione zapotrzebowanie na zakup sprzętów do internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Po zapoznaniu się z zapotrzebowaniem, Zarząd Powiatu postanowił sukcesywnie realizować złożone zapotrzebowanie w miarę możliwości, realizując je już w tym roku z ewentualnych oszczędności. Pozostałe zakupy niezrealizowane w roku bieżącym będą dokonywane w przyszłym roku.
 
W związku z organizacją w dniach 19-21 stycznia 2018 r. Centralnych Obchodów 155 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego i 25 Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn, Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” (załącznik nr 8) zawierające prośbę o pomoc i wsparcie finansowe na pokrycie kosztów zakupu odznaczeń dla uczestników. Poinformowała, że koszt jednej odznaki to 25 zł, a corocznie wręczanych jest ich około 30.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 750 zł. ze środków Wydziału Promocji.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wsparcie w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im. Leopolda Staffa. Poinformowała, że konkurs organizowany jest od 45 lat, a więc będzie to jubileuszowa edycja Turnieju.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup 1 nagrody rzeczowej oraz postanowił przekazać 10 sztuk publikacji będących na stanie w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 10 listopada 2017 r. odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury wernisaż wystawy zatytułowanej „Z potrzeby serca”. Będzie to podsumowanie pracy twórczej Pani Barbary Obary. W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury (załącznik nr 10) zawierające prośbę o uhonorowanie malarki i poetki specjalnym tytułem, odznaczeniem, medalem czy też nagrodą finansową.
            Z uwagi na brak możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i rzeczowego, Zarząd Powiatu wskazał, że istnieje możliwość zgłoszenia w/w osoby do nagrody „Powiatowe Dęby”
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęła oferta Agencji reklamowej Creation Point na emisję kolumny samorządowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w portalu skarzysko24.pl (załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. Jednocześnie, Zarząd zaznaczył, że decyzja zostanie podjęta po dokonaniu rozeznania rynku i przyjęciu budżetu na 2018 rok.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że gazeta „Echo Dnia” oraz portal www.echodnia.eu przygotowują prezentację osiągnięć miast, gmin i powiatów naszego regionu pod koniec trzeciego roku działania samorządów w bieżącej kadencji. Ponadto dodała, że w dniu 24 listopada zostanie również wydany dodatek specjalny „Mała Ojczyzna”, w którym będą zaprezentowane osiągnięcia poszczególnych samorządów.
W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Redaktora Naczelnego Echa Dnia (załącznik nr 12) dotyczące współpracy w powyższym zakresie.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przystąpienie do w/w projektu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 20 września 2017 r. została wyrażona zgoda Dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych na otwarcie nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2018/2019: monter sieci i urządzeń sanitarnych oraz technik przemysłu mody. Wyjaśniła, że pełna nazwa kierunków kształcenia brzmi: monter sieci i instalacji sanitarnych oraz technik przemysłu mody. W związku z powyższym poprosiła o wyrażenie zgody na otwarcie w/w kierunków kształcenia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 13) informujące o rozpoczęciu wdrażania procedury przerwy nieplanowanej/nagłej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych. Wyjaśnił, że powyższe podyktowane jest długotrwałą absencją chorobową lekarza specjalisty chorób zakaźnych. Dodał, że NFZ został poinformowany o braku zabezpieczenia oddziału zakaźnego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Ad. pkt. 2. Sprawy różne.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że w 2018 roku środki przypadające na subwencję oświatową będą niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty i trzeba będzie przesunąć środki powiatu. Wyjaśniła, że w wyniku konstrukcji budżetu na 2018 rok na inwestycje zaplanowana jest kwota: 2.481.015zł, z czego:
 - Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych
w Skarżysku-Kamiennej – 508.614 zł.
 - Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – 411.819 zł.
 - Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz
z mieszkaniami chronionymi – 584.261zł.
 - e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego – 110.000zł.
 - Zakup działki na terenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego - 20.000 zł.
 - Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego - 5.000zł
W związku z powyższym, Skarbnik poinformowała, że w 2018 roku do zagospodarowania na pozostałe inwestycje pozostają środki w wysokości 841.321 zł. Następnie dodała, że w planie sprzedaży majątku ujęte jest:
·         sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej tzw. "białych certyfikatów” w wysokości 400 tys. zł.
·         sprzedaż działek przy ul. Szkolnej w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 320 tys. zł.
W związku z powyższym zwróciła się z prośbą o podjęcie decyzji odnoście wprowadzenia do budżetu 2018 roku środków ze sprzedaży majątku. Następnie Skarbnik przypomniała, że w budżecie powiatu brakuje środków na wkład własny na zakup autobusu dla ZPEW. Ponadto Skarbnik wyjaśniła, że w sytuacji, gdy nie otrzymamy w terminie płatności faktury, zaliczki z RPO za utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi, wolne środki (ok. 800 tys.) zostaną przeznaczone na jej zapłatę.

W związku z potrzebą przygotowania projektu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (DPS, SOSW nr 2, PUP) w terminie do 15 lutego 2018 r. – termin złożenia wniosku o zawarcie umowy, Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 23.512 zł., które wpłynęły na konto Powiatu z tytułu rozliczeń kosztów energii cieplnej za poprzednie lata w domu pomocy społecznej oraz o kwotę 60 tys. zł., która była zarezerwowana w budżecie Powiatu na dokumentację wykonawczą hali sportowej przy II LO (w związku z podjęciem decyzji o ogłoszeniu przetargu na budowę hali wraz
z dokumentacją techniczną metodą zaprojektuj i buduj). W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na:
·         uzupełnienie środków własnych na zakup autobusu dla ZPEW (21.431 zł.)
·         wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Powiatu Skarżyskiego (62.081 zł.)
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego.
Ponadto Zarząd Powiatu postanowił wpisać do projektu budżetu powiatu na 2018 rok:
·         106 tys. zł. - wydatki niekwalifikowalne - w związku z koniecznością wykonanie naprawy termomodernizacji piwnic w budynku adaptowanym na potrzeby DPS,
·         250 tys. zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie,
·         1.125.000,00 –  Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517
Zarząd Powiatu postanowił także, aby w projekcie budżetu 2018 roku po stronie dochodów, jako najbardziej realistyczne wpisać dochody ze:
·         sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej tzw. "białych certyfikatów” w wysokości 400 tys. zł.
·         sprzedaży działek przy ul. Szkolnej w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 320 tys. zł.
 
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                             Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników 13:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 7.11.2017 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Wydziału promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 06.11.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 06.11.2017 r.,
Załącznik nr 5 – Protokół Nr 19/2017 z dnia 06.11.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 7.11.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 31.10.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” z dnia 31.10.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury z dnia 26.10.2017 r.,
Załącznik nr 10 - pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury z dnia 24.10.2017 r.,
Załącznik nr 11 - oferta Agencji reklamowej Creation Point,
Załącznik nr 12 – pismo Redaktora Naczelnego Echa Dnia,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 02.11.2017 r.

Protokol (550kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (8 listopada 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (30 listopada 2017, 08:37:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545