Protokół Nr 50 z dnia 3 listopada 2017 roku


Protokół Nr 50/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 3 listopada 2017 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                               - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c)    wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.

Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu - Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
1.    Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017roku i limitu zobowiązań o kwotę 90.784zł w ramach zadania „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2017r oraz podpisaną umową dotacji z dnia 5 października 2017r. w sprawie zmniejszenia dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
2.    Ze zwiększenia łącznych nakładów o 5.381.384zł, limitu zobowiązań o kwotę 2.412.218zł, limitu wydatków w 2017roku o 200.000zł, w 2018 roku o 708.859zł i w 2019 roku o 1.503.359zł na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego  o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” w wyniku wprowadzenia dofinansowania z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystki  z dnia 26 września 2017r. Dofinansowanie stanowi 33% wartości wydatków kwalifikowalnych (w 2017r- 200.000zł, w 2018r – 800.000zł i w 2019r – 1.104.300zł) oraz w wyniku konieczności zwiększenia wkładu własnego, który był dotychczas zaplanowany o 307.918zł. Do łącznych nakładów dopisano ewentualne dofinansowanie z RPOWŚ w kwocie 2.969.166zł zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego,
3.    Ze zwiększenia łącznych nakładów o 2.099.638zł, limitu zobowiązań o kwotę 58.362zł, zwiększenia limitu wydatków w 2018roku o 159.819zł, a zmniejszenia w 2019 roku o 101.457zł na zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” w związku z koniecznością dostosowania się do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do łącznych nakładów dopisano ewentualne dofinansowanie z RPOWŚ w kwocie 2.041.276zł zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego,
4.    Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2019 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517” o kwotę 297.602zł w związku z przeniesieniem tej kwoty na inwestycje związane z infrastrukturą sportową – budowa hali i boisk,
5.    Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2018 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0592T na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do granicy lasu w m. Suchedniów” o kwotę 68.678zł w związku z przeniesieniem tej kwoty na inwestycje związane z infrastrukturą sportową – budowa hali i boisk,
6.    Z wprowadzenia nowego projektu „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” w ramach Programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 442.438,38zł, limit wydatków w 2017 roku – 101.782,88zł a w 2018 roku – 340.655,50zł.  
7.    Z wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć bieżących w związku z zamiarem podpisania w 2017 roku umów na realizację zadań i tak:
a)    Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2018r –  o łącznych nakładach, limicie wydatków w 2018 roku i limicie zobowiązań 120.000zł
b)   wykonanie planów urządzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa –
o łącznych nakładach, limicie wydatków w 2018 roku i limicie zobowiązań 57.000zł
8.    Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 561.030,88zł wskutek zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu:
a)    zwiększenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 142.049zł, Powiatowego Środowiskowego Dom Samopomocy – 25.666zł, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 185.407zł, na program Rodzina 500+ - 213.176zł, na Kartę Polaka – 3.600zł, na dodatki specjalne za pracę w terenie – 7.127zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.692zł,  na gabinety lekarskie w szkołach – 67.000zł
b)   zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zakup książek dla szkół – 3.993zł i na składkę zdrowotną za bezrobotnych – 393.876zł
oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu: wprowadzenie środków na nagrody pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  - 209.400zł, darowizn – 3.500zł oraz środków unijnych dla ZSTM – 100.282,88zł
9.    Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 120.216zł wskutek wprowadzenia do budżetu przez Zarząd Powiatu dotacji z Gminy Skarżysko-kamienna w wysokości 11.000zł na zakup defibrylatorów dla szpitala oraz wskutek zmian wykazanych w projekcie uchwały Rady Powiatu: zmniejszenie dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę ul.Ponurego o 90.784zł i wprowadzenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym – 200.000zł
10.   Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.110.113,88zł wskutek zmian opisanych w pkt 8 (zwiększenie o 561.030,88zł), zabezpieczenia wydatków bieżących z tzw „wolnych środków” – 576.083zł oraz poprzez przeniesienie kwoty 27.000zł ze środków bieżących na inwestycje: na zakup pompy szlamowej dla OSP (7.000zł) i na zakup samochodu dla PUP (20.000zł)
11.   Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 147.216zł i tak:
a)    Budowa ul.Ponurego – 90.784zł
b)   Budowa hali sportowej  +200.000zł
c)    Zakup samochodu dla PUP  +20.000zł
d)   Zakup pompy szlamowej dla OSP +7.000zł
e)    Dotacja dla ZOZ na zakup defibrylatorów – 11.000zł
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt przedmiotowej uchwały.
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2017r oraz umowy dotacji z dnia 5 października 2017r w sprawie zmniejszenia dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” z kwoty 2.800.000zł do kwoty 2.709.216zł. Zmniejszenie wynika z dostosowania wysokości dotacji do podpisanej po przetargu umowy z Wykonawcą.
2. Umowy z Ministerstwem Sportu i Turystki z dnia 26 września 2017r w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”w łącznej wysokości 2.104.300zł, co stanowi 33% wartości wydatków kwalifikowalnych:
a) rok 2017 – 200.000zł
b) rok 2018 – 800.000zł
c) rok 2019 – 1.104.300zł
Jednocześnie następuje zmiana klasyfikacji budżetowej dotychczas zaplanowanej na ten cel kwoty 60.000zł z rozdziału 80195 na rozdział 92601 „Obiekty sportowe”.
3. Umowy o dofinansowanie projektu „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018, a łączna kwota dofinansowania to 435.938,38zł, w tym w 2017 roku 100.282,88zł.
4. Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF.VII.4021.13.4.2017.MŚ z dnia 24 października 2017r przyznającej dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 209.400zł na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
5. Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia
27 października 2017r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej darowizny w wysokości 500zł na zakup prezentów gwiazdkowych dla wychowanków
6. Umowy darowizny z dnia 14 września 2017r z Fundacją Grupy PKP na kwotę 3.000zł
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
7. Pism Wydziału Edukacji i Wydziału Finansowego z dnia 27 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami i działami w celu zabezpieczenia wydatków w jednostkach oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym. W Starostwie Powiatowym przenosi się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Wydziale Architektury i Budownictwa z rozdziału 71015 do rozdziału podstawowego 75020 w wysokości 414.758zł. W poprzednim roku wydzielono te wynagrodzenia w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na ten cel. W bieżącym roku dotacja została
w trakcie roku zlikwidowana, w związku z tym nie zasadne jest wydzielanie tych wydatków. Wykazane braki w placówkach oświatowych w wysokości 536.083zł zostają pokryte z tzw „wolnych środków” pozostałych z rozliczeń z lat ubiegłych.
8. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 20 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 65.740zł w celu zabezpieczenia wydatków płacowych do końca roku budżetowego
9. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 18 października 2017r w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 98.400zł z przeznaczeniem na niezbędne do poniesienia przez jednostkę wydatki
10. Pism Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 18 i 25 października 2017r
w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 13.300zł w ramach realizacji zadań powiatu z zakresu kultury, sportu, turystki i promocji powiatu.
11. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 27 października 2017r w sprawie zwiększenia jednostce planu na wynagrodzenia osobowe w związku z brakiem środków na wypłatę grudniową. Na ten cel przeznacza się kwotę 40.000zł z tzw ”wolnych środków”.
12. Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 31 października 2017r
w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej” w kwotach niezbędnych do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do dotychczas zaplanowanego wkładu własnego na lata 2018-2019 dodaje się kwotę 307.918zł. W związku z powyższym zmniejsza się nakłady zaplanowane w 2019 roku na inwestycje drogową „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec
w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517”
o 297.602zł. Na przedsięwzięciu budowy hali zwiększa się łączne nakłady także
o dofinansowanie z RPOWŚ zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego. Jest to kwota 2.969.166zł.
            W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
c)    wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały jednogłośnie.

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 5)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.    Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.687.2017 z dnia 26 października 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 130.000zł z przeznaczeniem na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej,
2.    Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.666.2017 z dnia 20 października 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.692zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
3.    Umowy dotacji z dnia 30 października 2017r z Gminą Skarżysko-Kamienna, która przekazuje 11.000zł na zakup dwóch defibrylatorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie,
4.    Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 23 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.600zł na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5.    Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 23 października 2017r w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 54.380zł w celu przeniesienia nadwyżek w planie na zakup odzieży dla wychowanków, malowanie pomieszczeń placówki oraz pozostałe niezbędne do końca roku wydatki,
6.    Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych z dnia 27 października 2017 zwracającego się z prośbą o zmiany w planie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 10.475zł w celu zachowania prawidłowego funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego,
7.    Pisma Wydziału Edukacji z dnia 27 października 2017r oraz pisma Wydziału Finansowego w sprawie przeniesień planu wydatków pomiędzy jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia niezbędnych do końca roku wydatków w jednostkach oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 211.290,29zł i przeznacza na poniższe wydatki:
Klasyfikacja budżetowa Zmiana jednostka dział rozdział paragraf 75818 -211 290,29   758 75818 4810 -211 290,29 Starostwo Powiatowe 75020 60 859,29   750 75020 4110 58 193,29 Starostwo Powiatowe 750 75020 4120 2 666,00 Starostwo Powiatowe 80102 56 601,00   801 80102 4110 20 000,00 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 801 80102 4260 20 000,00 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 801 80102 4440 16 601,00 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 80111 17 330,00   801 80111 4210 17 330,00 Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych 80130 35 000,00   801 80130 4110 20 000,00 Zespół Szkół Technicznych 801 80130 4260 15 000,00 Zespół Szkół Technicznych 85403 25 500,00   854 85403 4110 17 500,00 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 854 85403 4220 8 000,00 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 85406 6 000,00   854 85406 4260 6 000,00 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji 85421 10 000,00   854 85421 4220 10 000,00 Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych Razem 0,00  
 
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
b)   ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego. (załącznik nr 6)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym treść uchwały oraz dokumenty stanowiące jej załączniki.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z dokumentacją przygotowaną przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego (załącznik nr 7) dotyczącą modeli, parametrów technicznych oraz wartości cenowej agregatów prądotwórczych. 
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Inspektora ds. Obronnych do sprawdzenia, jaka jest potrzebna moc na zasilanie awaryjne budynków Starostwa oraz jaką moc posiada agregat będący na stanie Starostwa. Ponadto Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do poinformowania Zarządu, gdzie w budynkach znajduje się włącznik, pod który można podłączyć agregat.

W związku z koniecznością powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 8) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w w/w komisji, jako przewodniczącego.
Zarząd Powiatu do prac w w/w komisji wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej (załącznik nr 9) informujące, że Celsium Sp. z o. o. zwróciła na rachunek jednostki kwotę 23.530,43 zł. z tytułu nadpłaty za energię cieplną w okresie od 27 marca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Dodał, ze w pozostałym zakresie należności spółka podnosi zarzut przedawnienia. W związku z powyższym Dyrektor zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz udzielenie pomocy prawnej w zakresie dalszego prowadzenia sprawy. Jednocześnie Dyrektor poprosił o wyjaśnienie, czy przekazana przez Celsium Sp.z.o.o kwota ma zwiększyć plan dochodów i wydatków jednostki na 2017 r.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawę do Radcy Prawnego Starostwa, aby wspólnie z Dyrektorem przygotować wezwanie do zapłaty. Ponadto, Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeanalizowania zasadności ujęcia w planie dochodów i wydatków DPS kwoty przekazanej przez Celsium Sp.z.o.o

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska …………………
3.      B. Krawczyńska……………
 
Załączników 9:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 7 – pismo Inspektora ds. Obronnych z dnia 30.10.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 30.10.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 30.10.2017 r.

Protokol (665kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (3 listopada 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 listopada 2017, 14:59:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559