Protokół Nr 48 z dnia 25 października 2017 roku

Protokół Nr 48/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 października 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2018.
2.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
b)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
c)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
d)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
e)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
f)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
g)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
h)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
i)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 dla Dorosłych
im. Inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
j)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
k)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
l)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
n)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
o)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
p)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
q)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
r)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
s)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
t)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.
3.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.       Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2018.
2.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
b)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
c)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
d)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
e)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
f)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
g)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
h)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
i)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 dla Dorosłych
im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
j)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
k)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
l)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
n)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
o)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
p)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
q)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
r)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
s)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej,
t)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
u)   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
3.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2018. (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią uchwały oraz przedstawił plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały.
 
Ad. pkt. 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
b)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
c)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
d)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
e)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
(załącznik nr 7)
f)       stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 8)
g)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 9)
h)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 10)
i)        stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 dla Dorosłych  im. Inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 11)
j)       stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 12)
k)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
(załącznik nr 13)
l)        stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 14
m)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 15)
n)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych
im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik
nr 16)
o)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoły Zawodowej
Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 17)
p)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 18)
q)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 19)
r)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 20)
s)       stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 21)
t)       stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 22)

Z treścią przedmiotowych uchwał zapoznała zebranych Członek zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że w/w uchwały mają charakter deklaratoryjny, potwierdzający fakt przekształcenia szkoły z mocy prawa. Pani Katarzyna Bilska dodała, że podjęcie powyższych uchwał jest obowiązkiem Powiatu jako organu prowadzącego.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał jednogłośnie.
 
u)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 23)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 24)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 22.824zł z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ,
2. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.969zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie:
a) dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 2.842zł
b) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 7.127zł
3. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017r w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości 67.000zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych,
4. pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 13 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
w kwocie 167.562zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy oraz na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz na bieżące naprawy sprzętu,
5. pism Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 12, 16 i 18 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w łącznej wysokości 94.400zł w celu zapewnienia wypłaty wynagrodzeń oraz na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
6. pisma Zespołu Szkół im. H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 18 października 2017r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 8.800zł w związku ze zmianą struktury zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi rozdziałami oraz w związku z koniecznością wykonania naprawy pieca gazowego,
7. pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 16 października 2017r w sprawie przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwot planu na wynagrodzenia pracowników w wysokości 14.100zł,
8. pisma Wydziału Edukacji z dnia 19 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków na dokształcanie nauczycieli pomiędzy planem Starostwa Powiatowego
a jednostkami oświatowymi i tak:
2.      Starostwo Powiatowe - -7.988zł
3.      I Liceum Ogólnokształcące – 240zł
4.      II Liceum Ogólnokształcące – 980zł
5.       Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 280zł
6.      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – 2.448zł
7.      Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 3.040zł
8.      Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 1.000zł
9. pisma Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 z dnia 16 października 2017r zwracającego się z prośbą o dokonanie zmian w planie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami w wysokości 10.900zł,
10. pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 12 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 3.961zł w celu zabezpieczenia wydatków rzeczowych do końca roku,
11. pisma I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego z dnia 10 października 2017r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8.500zł
w celu zapewnienia środków na przewidywane do końca roku wydatki rzeczowe,
12. pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 17 października 2017r zwracającego się z prośbą o zabezpieczenie środków na składkę zdrowotną za ucznia nie objętego tym ubezpieczeniem. Wysokość składki do końca roku wyniesie 140,40zł. Środki zostają przeniesienie w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej z Powiatowego Urzędu Pracy,
13. pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 20 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami w kwocie 1.159zł na zabezpieczenie niezbędnych wydatków jednostki do końca roku budżetowego,
14. pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 19 października 2017r w sprawie zabezpieczenia kwoty 13zł na uregulowanie opłaty za wniesienie apelacji do wyroku Sądu Rejonowego,
15. pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 18 października 2017r w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w wysokości 273.120zł przede wszystkim w celu właściwej realizacji projektu dofinansowanego z RPO dotyczącego wsparcia rodzin zastępczych,
16. pisma Wydziału Edukacji z dnia 20 października 2017r w sprawie zabezpieczenia braków w planach jednostek oświatowych w wysokości 576.300zł. W tym zostaje rozwiązana rezerwa celowa na oświatę i wychowanie w wysokości 175.840zł i zostaje przeznaczona na potrzeby szkół i tak:
I Liceum Ogólnokształcące – rozdz.80120 par.4010 – 90.000zł
II Liceum Ogólnokształcące – rozdz.80120 par.4010 – 20.000zł
Zespół Szkół Technicznych – rozdz.80130 par.4010 – 50.840zł
Zespół Szkół Ekonomicznych – rozdział 80130 par. 4260 – 15.000zł
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w związku z Porozumieniem partnerskim o wspólnym przedsięwzięciu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” podpisanym pomiędzy powiatami: skarżyskim, starachowickim i koneckim celem złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie, zlecone zostało opracowanie studium wykonalności dla powyższego projektu. Wyjaśnił, że umowa zawarta z Wykonawcą przewidywała termin opracowania w/w dokumentu do dnia
18 września br. Aneksem Nr 1 do umowy przedłużony został termin do dnia 25 września br. natomiast ostatecznie wykonawca przedmiot umowy przedłożył w dniu 28 września br.
Następnie Członkowie Zarządu zapoznali się z notatką na okoliczność realizacji przedmiotowej umowy, sporządzoną przez Zespół Zadaniowy ds. przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. W związku z powyższym Starosta przedstawił pismo Sekretarza Powiatu (załącznik nr 25) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie kar umownych, które przewidziane zostały w §11 ust. 1 pkt b) umowy za opóźnienie w wykonaniu umowy. Jednocześnie poinformował zebranych, że Partnerzy przedsięwzięcia podjęcie decyzję
w przedmiotowej sprawie pozostawili Liderowi, tj. powiatowi skarżyskiemu.
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Zespołu Radców Prawnych Starostwa o przygotowanie na następne posiedzenie Zarządu (30.10.2017 r.) opinii w sprawie konieczności naliczenia kar umownych oraz w przypadku konieczności ich naliczenia, czy istnieje możliwość ich umorzenia.
 
Po przeprowadzonej analizie na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów podległych szkół, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów na następujące typy szkół dla dorosłych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym na 2017 rok. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 26).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawione kwoty dotacji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 27) informujące, że w dniu 20 lutego 2018 roku upływa ostateczny termin złożenia dokumentów na drugi etap konkursu dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”. Do złożenia dokumentów niezbędna jest dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków zaplanowanych w projekcie oraz zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na wkład własny dla powyższej inwestycji na rok 2018. Starosta wyjaśnił, że szacunkowa wartość opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla trzech budynków (DPS, PUP, SOSW Nr 2) to ok. 95 tys. zł. brutto. Dodał, że aby wyłonić wykonawcę, powyższą kwotę należy zabezpieczyć w tegorocznym budżecie. Starosta podkreślił, że zgodnie z regulaminem konkursu maksymalny termin zakończenia projektu nie może być późniejszy niż 30 września 2018 roku jednak w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin. 
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu oraz Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do wygospodarowania środków w wysokości 95 tys. zł. na opracowanie dokumentacji projektowej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem przygotowuje dokumenty na drugi etap konkursu dla projektów: pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” oraz „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych”. Ostateczny termin złożenia dokumentów na II etap konkursu to 15 listopada br., a jednym z niezbędnych załączników jest wyciąg z uchwały budżetowej na rok składania wniosku i dokumentacji, dla następnych lat Wieloletni Program Inwestycyjny. Następnie Starosta poinformował, że w związku z odmowną decyzją ze strony Instytucji Zarządzającej w sprawie przedłużenia realizacji powyższych projektów do roku 2019, zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie powiatu wkładu własnego do roku 2018, gdyż zgodnie z regulaminem konkursu projekt musi zakończyć się do 30.12.2018 r.). Ponadto wyjaśnił, że złożone zostało ponowne pismo w sprawie wydłużenia terminu realizacji. Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszłkowskiego decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w przyszłym tygodniu.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że w chwili obecnej, aby zabezpieczyć środki na wkład własny w roku 2018 brakuje:
do zadania dotyczącego budowy hali sportowej – 1 9236 525 zł.
do zadania dotyczącego modernizacji infrastruktury sportowej – 454 898 zł.
Skarbnik podkreśliła, iż na uwadze należy mieć fakt, że złożone zostały do Urzędu Wojewódzkiego wnioski na realizację inwestycji drogowych w 2018 roku, pod którymi załączone zostało oświadczenie, że środki na ich realizację zostaną wprowadzone do budżetu po zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska stwierdziła, że w przypadku, gdy Urząd Marszałkowski wyrazi zgodę jedynie na przedłużenie terminu realizacji zadania dotyczącego budowy hali, powiat będzie zmuszony zrezygnować z dofinansowania z Ministerstwa Sportu na modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych, gdzie okres realizacji jest na lata 2018 i 2019. Dodała, że przy obecnej interpretacji przepisów przez Ministerstwo Sportu kwota, o którą powiat może się ubiegać wynosi tylko 5% wartości całej inwestycji ponieważ Ministerstwo wprowadziło ograniczenie łącznej wysokości dotacji do 80% całości inwestycji (środki krajowe i unijne). Biorąc pod uwagę, że z RPO przyznano 75%, z Ministerstwa można otrzymać tylko 5%. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 28).
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej odnośnie wydłużenia terminu realizacji powyższych inwestycji.

W związku z przebudową istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opieki całodobowej (DPS) z mieszkaniami chronionymi, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Administrowania Mieniem (załącznik nr 29) z prośbą o akceptację alternatywnych rozwiązań technicznych wykonania oraz zastosowania materiałów budowlanych dla niżej wymienionych robót budowlanych:
wykonanie szybu windowego dźwigu osobowego według wymagań technicznych dostawcy dźwigu zaakceptowanych w ramach nadzoru autorskiego przez projektanta konstrukcji szybu windowego,
wykonanie poziomów i pionów wody ciepłej i cyrkulacji z materiałów (rury PP PN16 z wkładką aluminiową) zaakceptowanych w ramach nadzoru autorskiego przez projektanta o parametrach użytkowych zgodnych z założeniami dokumentacji projektowej.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu (30.10.2017 r.) pełnej informacji dotyczącej pierwotnych rozwiązań technicznych zawartych w projekcie wraz z analizą kosztów wynikających z proponowanych zmian.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że pomimo obniżenia ceny wywoławczej, ogłoszenia dwóch przetargów oraz ogłoszenia publicznego zaproszenia do rokowań, nikt nie wykazał zainteresowania pojazdem osobowym marki Ford Mondeo.
W związku z powyższym przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 30) z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie dalszego postepowania z w/w pojazdem.
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć przedmiotowy pojazd do likwidacji.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła Protokół Nr 18/2017 (załącznik nr 31) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Dodała, że stopień zużycia pojazdu został określony na 85-90%.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawiony protokół.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 32), który w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup autobusu dla Zespołu Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych” zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na w/w zamówienie. Starosta wyjaśnił, że w budżecie powiatu na sfinansowanie zamówienia zaplanowano 172 540,00 zł. brutto, jednak jedyna oferta jaka została złożona w postępowaniu wskazywała cenę 193 971,00 zł. brutto.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w powyższej sprawie oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania pisma kierowanego do PFRON w sprawie zwiększenia dofinansowania do przedmiotowego zadania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z informacją na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2016. (załącznik nr 33).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
W związku z koniecznością wykonania przez Powiat zabiegów tj. trzebieży późnej oraz czyszczeń późnych wraz z przeprowadzeniem melioracji agrotechnicznych na działce
o numerze ewidencyjnym 368/3 w obrębie Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 34) informujące o możliwości przeznaczenia na powyższy cel dodatkowej kwoty w wysokości 1150 zł. z dz. 900 rozdz. 90019 § 4300.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie z planu finansowego Wydziału OS kwoty 1150 zł. na wykonanie powyższych zabiegów.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 23.10.2017r. wpłynęła oferta Strzeleckiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Suchedniowie na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie dotyczy organizacji biegu przełajowego „Ku Pamięci”, który ma się odbyć w Skarżysku-Kamiennej. Bieg na dystansie 5500 metrów przebiegać ma trasą od Cmentarza Wojennego AK przy Górze Skarbowej do mogiły na Brzasku. Uczestnikami mają być strzelcy i orlacy z powiatu skarżyskiego, którzy będą pokonywać dystans w pełnym umundurowaniu. Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na 740,00 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 500,00 zł. W związku z powyższym, Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 35) informujące, że oferta wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2017 rok”, a wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami. Dodała, że Wydział pozytywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę i posiada środki finansowe na realizację tego zadania.
Zarząd Powiatu postanowił wesprzeć realizację powyższego zadania kwotą 500 zł.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że mieszkanka gminy Łącznej ponownie zwróciła się z prośbą o rozłożenie na raty po 200 zł. miesięcznie, zadłużenia w wysokości 18 899,30 zł. powstałego w wyniku usunięcia i przechowywania pojazdu, którego była właścicielem, a wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 36).
Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko w przedmiotowej sprawie, wyrażone na posiedzeniu nr 43 w dniu 27 września br. dotyczące nie wyrażenia zgody na umorzenie lub rozłożenie na raty w/w kosztów i prowadzenia dalszych czynności egzekucyjnych.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo mieszkańca Bodzentyna, który zwrócił się z prośbą o umorzenie kosztów w wysokości 7 805,70 zł. związanych z usunięciem, przechowaniem i oszacowaniem wartości pojazdu, którego był właścicielem, a wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 37).
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przedmiotowy wniosek oraz zobowiązał Skarbnika do prowadzenia czynności egzekucyjnych.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zreferowała pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 38) informujące, że zgodnie z Porozumieniem z dnia 25 kwietnia br., Zarząd Dróg Powiatowych w Kielcach oczekuje pomocy z budżetu powiatu skarżyskiego w wysokości 100 tys. zł. na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w miejscowości Barcza. W związku z powyższym ZDP w Kielcach proponuje, aby w/w zadanie realizować jako inwestycję wieloletnią dlatego należy zabezpieczyć w tegorocznym budżecie 50 tys. zł. oraz 50 tys. zł. w budżecie na 2018 rok.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przekazanie zabezpieczonych w budżecie powiatu na 2017 rok środków w wysokości 50 tys. zł. z uwagi na brak realnych możliwości wykorzystania w/w kwoty w bieżącym roku. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora ZDP w Skarżysku-Kamiennej do wystąpienia do ZDP w Kielcach o przekazanie aneksu do porozumienia z zapisem, że powiat skarżyski będzie realizował wspólną inwestycję w roku 2018.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 39), który w związku z otrzymanym wezwaniem do stawienia się w Sądzie Rejonowym w sprawie z wniosku Alicji Pasis, zwrócił się z prośbą o udzielenie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Skarżyskiego. Jednocześnie dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty przez Powiat na rzecz Pani Alicji Pasis odszkodowania w kwocie 8 492,95 zł. z tytułu poniesionych przez wnioskodawcę kosztów przebudowy ogrodzenia przy posesji wnioskodawcy w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie dyrektorowi ZDP pełnomocnictwa oraz zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z projektem umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Suchedniów a Powiatem Skarżyskim w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (załącznik nr 40).
Zarząd Powiatu zaakceptował treść przedmiotowej umowy.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym projekt trójstronnego porozumienia pomiędzy firmą TOMBED, PSG oddział w Kielcach a Powiatem Skarżyskim (załącznik nr 41), dotyczące usunięcia kolizji sieci gazowej w związku z budową ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśniła, że ustalono, iż wszelkie roboty zostaną wykonane przez firmę TOMBED natomiast wpalenie rur do głównego gazociągu leży po stronie gazownictwa.
Zarząd Powiatu zaakceptował treść porozumienia.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TOMBET” Sp. z.o.o. złożyło dwa pisma dotyczące wydłużenia terminu zakończenia prac dla zadania pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej”.
W związku z powyższym, przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 42), który po zapoznaniu się z pismami i przedstawionymi argumentami przychyla się do wniosku Wykonawcy i wnosi o akceptację terminu zakończenia prac do 30.11.2017 r.
Zarząd Powiatu postanowił, że warunkiem wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia prac dla w/w zadania do dnia 30.11.2017 r. jest uzyskanie zgody ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Przedsiębiorstwo TRAKT S.A. złożyło pismo dotyczące wydłużenia terminu zakończenia wykonania zadania pn. „Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej”. W związku z powyższym, przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 43), który po zapoznaniu się z pismem, wpisami w dziennik budowy i opinią inspektora nadzoru przychyla się do wniosku Wykonawcy i wnosi
o akceptację terminu zakończenia prac do 20.11.2017 r.
Zarząd Powiatu postanowił, że warunkiem wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia prac dla w/w zadania do dnia 20.11.2017 r. jest uzyskanie zgody ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego (załącznik nr 44) w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. W obu przypadkach Wojewoda Świętokrzyski nie znalazł podstaw do unieważnienia decyzji Zarządu, potwierdzając tym samym zasadność i zgodność z prawem podjętych przez Zarząd działań.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania dokumentacji przetargowej wraz z szacowaniem wartości na sprzedaż pomieszczeń wynajmowanych przez PKO Bank Polski.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                                        Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ……………… 
4.      B. Krawczyńska……………
 
Załączników 44:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2018,
Załącznik nr 3 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej
w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
Załącznik nr 8 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 10 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 11 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 dla Dorosłych  im. Inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 12 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 13 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
Załącznik nr 14 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 15 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 16 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 17 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 18 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka
w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 19 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 20 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 21 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 22 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 23 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 24 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 25 - pismo Sekretarza Powiatu z dnia 20.10.2017 r.,
Załącznik nr 26 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 23.10.2017 r.,
Załącznik nr 27 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 24.10.2017 r.,
Załącznik nr 28 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 19.10.2017 r.,
Załącznik nr 29 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 24.10.2017 r.,
Załącznik nr 30 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 23.10.2017 r.,
Załącznik nr 31 - Protokół Nr 18/2017,
Załącznik nr 32 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 23.10.2017 r.,
Załącznik nr 33 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 23.10.2017 r.,
Załącznik nr 34 – pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 20.10.2017 r.,
Załącznik nr 35 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 24.10.2017 r.,
Załącznik nr 36 – pismo mieszkańca gminy Łączna,
Załącznik nr 37 - pismo mieszkańca Bodzentyna,
Załącznik nr 38 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 24.10.2017 r.,
Załącznik nr 39 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 19.10.2017 r.,
Załącznik nr 40 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20.10.2017 r.,
Załącznik nr 41 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23.10.2017 r.,
Załącznik nr 42 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 24.10.2017 r.,
Załącznik nr 43 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 24.10.2017 r.,
Załącznik nr 44 - stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017r.
 

Protokol (620kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 października 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 listopada 2017, 11:47:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486