Protokół Nr 47 z dnia 18 października 2017


Protokół Nr 47/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 18 października 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.                  Bogusława Krawczyńska                    - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej SzpitalPowiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
b)      uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Legionów-Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.


Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 2)
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Następnie omówił program naprawczy przygotowany przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Po zapoznaniu się z przedmiotowymi dokumentami, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej SzpitalPowiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 3)
Referujący: Wicestarosta – Pan Artur Berus. Przedstawił zebranym skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wyłonienie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ za 2017 rok oraz warunki postepowania w celu jej wyłonienia.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
b)     uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Legionów-Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 4)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że w dniu 26.09.2017r. wpłynęło zawiadomienie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o uzgodnienie w zakresie objętym zmianą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Legionów - Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Dodał, że do wydziałów merytorycznych Starostwa skierowana została karta uzgodnień w której zgłoszona została uwaga Kierownika służby liniowej Zarządu Dróg Powiatowych aby w planie zagospodarowania uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z ich prawidłowym odprowadzeniem do naturalnych odbiorników (rzeki, rowy melioracyjne).
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w odpowiedzi na ogłoszony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przetarg z dnia 31 września 2016 r. na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, wpłynęło do Starostwa w/w świadectwo potwierdzające oszczędność energii. Starosta dodał, że wartość przyznanego świadectwa to 750 toe (ton oleju ekwiwalentnego). W związku z powyższym, Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 5) z prośbą
o podjęcie decyzji czy Wydział ma uruchomić procedurę sprzedaży otrzymanych „białych certyfikatów”. Starosta wyjaśnił, że z posiadanych przez Wydział Inwestycji informacji wynika, że w chwili obecnej na rynku jest duża ilość świadectw a wartość 1 toe na rynku giełdowym jest stosunkowo niska.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu postanowił wstrzymać się ze sprzedażą „białych certyfikatów”. Jednocześnie postanowiono, że procedura przetargowa zostanie uruchomiona na początku przyszłego roku, w najbardziej korzystnym dla powiatu momencie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6) zawierające prośbę o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 1 500 zł. na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej MPWiK w Skarżysku-Kamiennej dla potrzeb realizowanej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły przy ul. Ekonomii 7. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że w związku z planowanym odłączeniem istniejącego przyłącza przez właściciela  sieci Spółkę Akcyjną „Mesko” wykonanie przyłącza jest niezbędne.
Pani Katarzyna Bilska zwróciła uwagę, że do sieci wodociągowej Spółki Akcyjnej „Mesko” przyłączony jest również Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do wygospodarowania środków niezbędnych na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do sieci MPWiK. Ponadto Zarząd odłożył podjęcie decyzji odnośnie przyłącza ZPR-W oraz ZPEW.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach (załącznik nr 7), który zwrócił się z prośbą o zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na wsparcie działań polegających na wykonaniu pomnika, jego posadowieniu i zagospodarowaniu wokół niego terenu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i odłożył podjęcie decyzji.
 
W nawiązaniu do wniosków Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Skarżyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakupie sprzętu, który uległ uszkodzeniu, lub zniszczeniu w czasie działań jednostki OSP podczas prowadzonych akcji ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Inspektora ds. obronnych (załącznik nr 8), który wnioskuje o przyznanie z rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe dotacji dla:
OSP Suchedniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego.
Starosta wyjaśnił, że będący na stanie jednostki samochód Ford Transit został wycofany z eksploatacji, ze względu na stan techniczny.
Z uwagi na fakt, że wytyczne Ministra Finansów dotyczące zakresu zadań jakie mogą być finansowane ze środków na Zarządzanie Kryzysowe nie zezwalają na udzielenie dotacji na zakup sprzętu pożarniczego w postaci samochodu, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie dotacji.
 
W związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2017 r. oraz decyzją z dnia 28.09.2017 r. dotyczącą przyznania dodatkowych środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na działalność powiatowych zespołów, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (załącznik nr 9), która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup sprzętu biurowego oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego dla potrzeb Zespołu:
1.    zestaw komputerowy – 1 sztuka,
2.    laptop – 2 sztuki,
3.    router – 2 sztuki,
4.    ups – 1 sztuka,
5.    urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka,
6.    czytnik kodów QR – 1 sztuka,
7.    ciśnieniomierz automatyczny – 1 sztuka
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup sprzętu biurowego oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego, zgodnie z propozycją przedstawioną w piśmie.
 
Członek Zarządu – Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 12.10.2017r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia RDEST w Bliżynie na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne dotyczy organizacji wystawy fotograficznej „Przestrzeń zamknięta. Magia anaglifów”. Wernisaż wystawy planowany jest na 17 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie, a kolejne edycje organizatorzy planują zaprezentować w różnych miejscach na terenie całego powiatu skarżyskiego. Dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na 750,00 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 500,00 zł. Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła w tej sprawie pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 10) informujące, że oferta stowarzyszenia wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2017 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami, w związku z powyższym Wydział pozytywnie opiniuje ofertę pod względem formalnym oraz o posiada środki finansowe na realizację powyższego zadania.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dotacji w kwocie 500 zł. na realizację powyższego zadania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik nr 11), który w związku z wyrażeniem przez Zarząd Powiatu zgody na zatrudnienie pracownika wykonującego zadania w zakresie obsługi zatrudnienia cudzoziemców zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2017 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 8 920,00 zł. w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu dokonania analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęło pismo radnej Rady Powiatu Pani Danuty Banaczek (załącznik nr 12) zawierające prośbę o umieszczenie w budżecie powiatu na 2018 rok następujących zadań inwestycyjnych:
1)      Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika wraz z odwodnieniem w Skarżysku Kościelnym i Grzybowej Górze.
2)      Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej w Lipowym Polu Skarbowym.
3)      Kontynuacja budowy chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 0555T w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie.
4)      Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Michałów i Majków.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że zasadnym jest aby przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu do budżetu  powiatu nowego zadania inwestycyjnego
w zakresie infrastruktury drogowej, uzyskać deklarację właściwego Wójta/Burmistrza/Prezydenta w kwestii ewentualnego partycypowania w kosztach.  
W trakcie dyskusji ustalono, że na chwilę obecną planowane jest umieszczenie w budżecie powiatu na 2018 rok zadania wskazanego w puncie 1.  Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do przygotowania stosownego pisma do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne dotyczącego inwestycji planowanych w gminie w kolejnych latach.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 13), który w związku z pilną potrzebą uzupełnienia stanu wyposażenia placówki zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na łączną kwotę 155 500 zł. na zakup wyposażenia dla MOS i MOW. Wyjaśniła, że rozporządzenie z 2015 r. określa warunki oraz nakłada obowiązek od 2018 roku przystosowania pomieszczeń internackich w takich placówkach. Pani Katarzyna dodała, że w jej ocenie przedstawione w piśmie potrzeby są mocno zawyżone pod względem zarówno ilościowym jak i cenowym. Poinformowała, że problem w placówce istnieje dlatego proponuje zabezpieczyć w budżecie powiatu środki w wysokości ok. 70 tys. zł. na zapewnienie najpilniejszego wyposażenia. W związku z powyższym zaproponowała, że przed podjęciem decyzji w tej sprawie, zweryfikuje potrzeby przedstawione przez dyrektora. Wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym uczestniczyć będzie w Radzie Pedagogicznej ZPRW i zobowiąże Radę do wypracowania propozycji kierunków funkcjonowania ośrodka, umożliwiających rozwój placówki i spełnienie zapisanych w rozporządzeniu wymogów.
Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do potrzeby dosprzętowienia ośrodka, jednak zakres wartościowy pomocy postanowił ustalić po przedstawieniu przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską ustaleń z gronem pedagogicznym ZPR-W.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 14), który na podstawie §2 ust.1 Uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 r. wnioskuje o zwolnienie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół w Suchedniowie, w związku z organizacją kształcenia zaocznego (liceum ogólnokształcące i kwalifikacyjne kursy zawodowe), zajęcia lekcyjne są prowadzone przez 6 dni w tygodniu, w tym w czwartki i piątki w systemie dwuzmianowym. Zgodnie z odrębnymi przepisami, w szkole nie tworzy się stanowiska wicedyrektora, jednak mała liczba uczniów nie wpływa na zmniejszenie zakresu większości czynności dyrektora szkoły, związanych m.in. z gospodarką finansową, polityką kadrową, doskonaleniem zawodowym czy organizacją egzaminów zewnętrznych. Z tego względu realizacja godzin dydaktycznych często koliduje z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach, czynnościach kontrolnych czy rozwiązywaniem bieżących problemów zaistniałych na terenie szkoły. Ponadto z dniem 26 października br. zakończy się uzupełniający urlop wypoczynkowy nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauczycielka jest zatrudniona w wymiarze ½ etatu, jednak zgodnie z arkuszem organizacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 przewidziano dla niej 1,18 godz. Tygodniowo (wiedza o społeczeństwie w LO dla dorosłych). W maju 2017 roku nauczycielka korzystała z urlopu wychowawczego i wykonanie stosownych czynności prawa pracy wynikających z braku godzin dydaktycznych nie było możliwe. Z tego względu uzasadnione jest przydzielenie jej wszystkich godzin historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole, celem przynajmniej częściowej realizacji pensum dydaktycznego wynikającego z aktualnej umowy o pracę. Alternatywnym rozwiązaniem będzie, bowiem zastosowanie przepisów art. 81 §1 kodeksu pracy, wskazujących na konieczność wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła w tej sprawie opinie Naczelnika Wydziału Edukacji, który zaproponował przesunięcie w arkuszu organizacyjnym: 1,17 godz. Przydzielonej dyrektorowi w kl. 3 LOD dla wspomnianej nauczycielki. Jednocześnie Naczelnik zasugerował, aby dyrektor rozpatrzył możliwość zorganizowania w szkole kółka historycznego i innych zajęć dodatkowych dla uczniów w szkole oraz zastępstw za nieobecnych nauczycieli, aby zapewnić realizację godzin dydaktycznych zgodnie z zawartą umową o pracę.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwolnienie dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z wydatkami planowanymi na 2018 rok z budżetu Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Następnie przedstawiła, w jaki sposób zostały rozdysponowane środki finansowe. Jednocześnie zaznaczyła, że zakup aparatu fotograficznego oraz wykonanie i zakup namiotu promocyjnego zostanie sfinansowany z planu finansowego wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Zakład Usług Budowlanych „LIS-TEL” złożył pisma dotyczące zmiany terminu wykonania prac budowlanych na zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek”. W związku z powyższym, przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 16), który przychyla się do wniosku Wykonawcy.  Proponowany termin zakończenia prac to 17.11.2017 r.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania prac dla w/w zadania do dnia 17.11.2017 r.
 
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
 
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono zgłosić wniosek do Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 o wydzielenie z działu kultury kwoty w wysokości 10 tys. zł. na organizację stanowisk promujących gminy powiatu skarżyskiego w ramach imprezy „Obchody 20-lecia Powiatu Skarżyskiego”. Jednocześnie Zarząd wskazał, że w konkursie może zostać wyłoniona z danej gminy tylko jedna organizacja pozarządowa, która to stanowisko będzie prezentować.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                         Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      B. Krawczyńska…………
 

Załączników 16:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Legionów-Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 17.10.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 17.10.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach, z dnia 25.09.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Inspektora ds. obronnych, z dnia 12.10.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z dnia 17.10.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 13.10.2017 r.,
Załącznik nr 11 - pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 20.09.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo radnej Rady Powiatu Pani Danuty Banaczek, z dnia 10.10.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, z dnia 17.10.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, z dnia 11.10.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Załącznik nr 16 – pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 17.10.2017 r.

Protokol (701kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 października 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 listopada 2017, 11:37:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503