Protokół Nr 46 z dnia 12 października 2017 roku

Protokół Nr 46/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 12 październik 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.                  Bogusława Krawczyńska                     - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.


Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Derra Kierownika Sekcji Utrzymania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
 
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.

Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”,
c)    upoważnienia Pana Romana Derra Kierownika Sekcji Utrzymania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.574.2017 z dnia 29 września 2017r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.210zł przeznaczonej na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.546.2017 z dnia 27 września 2017r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 393.876zł przeznaczonej na zapłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych, wychowanków domu dziecka oraz uczniów nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.552.2017 z dnia 28 września 2017r i znak FN.I.3111.557.2017 z dnia 27 września 2017r w sprawie zwiększenia dotacji  celowej z budżetu państwa o kwotę 185.407zł na sfinansowanie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
4. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.607.2017 z dnia 6 października 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.600zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
5. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 8 września 2017r oraz wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 września 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 41.108 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.
6. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 21 sierpnia 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 20.000zł pomiędzy paragrafami na zakup samochodu służbowego dla jednostki
7. Pisma Zespołu ds. obsługi Zarządu Powiatu i kadr z dnia 4 października 2017r zwracającego się z prośbą o zabezpieczenie środków na zatrudnienie audytora w ramach umowy zlecenia, w związku z długotrwałą nieobecnością Audytora Wewnętrznego Starostwa. Środki na ten cel w wysokości 15.000zł zostają przeniesione z rezerwy ogólnej.
8. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 października 2017r w sprawie przeniesienia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 5.069zł na zakup czujników bezruchu oraz ubrań specjalnych dla OSP w Grzybowej Górze w związku z ich zużyciem podczas akcji. Są one niezbędne do działań ratowniczo gaśniczych i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu podczas ewentualnych sytuacji kryzysowych.
9. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 1.236zł w ramach realizacji zadań powiatu z zakresu kultury i sportu.
10. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 6 października 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.019zł na koszty podróży służbowych pracowników oraz na opłatę za wynajem pomieszczeń, gdzie będą funkcjonować Warsztaty Kreacji Kariery.
11. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 4 października 2017r w sprawie zabezpieczenia kwoty 700zł na zawarcie umowy zlecenia dla osoby wykonującej obowiązkowy, okresowy przegląd budowlany.   
12. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 1 października 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 7.000zł na zakup środków żywności do placówki.
13. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 22 września 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.500zł na usługi informatyczne, na wynagrodzenia lekarzy psychiatrów oraz na bieżące koszty utrzymania jednostki: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i opłaty za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej.
14. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 6 października 2017r w spawie przeniesienia pomiędzy jednostkami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej kwoty 4.400zł na usługę szkoleniową dla kadry pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.

b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
c) upoważnienia Pana Romana Derra Kierownika Sekcji Utrzymania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Romana Derra Kierownika Sekcji Utrzymania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z koniecznością uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” do 30 listopada br., Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki (załącznik nr 5) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu powyższego dokumentu z organizacjami pozarządowymi oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego. Dodała,   że planowany termin spotkania to 19 października br.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zasugerował, aby przedłużyć termin konsultacji do 23 października br. Ponadto zaproponował, aby na kolejne posiedzenie przygotować propozycję do powyższego Programu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie konsultacji. Jednocześnie, Zarząd przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania operatu szacunkowego dla części nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach, przy ul. Siedmiu Źródeł, oznaczonej w dacie nabycia, jako działka nr 15 obecnie stanowiącej działkę nr 85/4 o powierzchni 0,5486 ha (obręb 0020) wykazanej na mapie przyjętej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kielce w dniu 22.09.2017 r.
za nr P.2661.2017.1611, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym Rep. A numer 8820/73 z dnia 24.09.1973 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
W związku z rozpoczęciem przez Zarząd Powiatu prac nad projektem budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2018, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Wicestarosty – Pana Artura Berusa (załącznik nr 7) zawierające prośbę o zaplanowanie w wydatkach kwoty 710.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla podmiotów leczniczych, nadzorowanych przez samorząd powiatu skarżyskiego:
1.    590.000,00 zł. – dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie – na wykonanie nowego systemu zasilania szpitala w tlen medyczny, obejmującego zakup koncentratorów tlenu (wraz z osprzętem) oraz roboty instalacyjne wraz z robotami adaptacyjnymi pomieszczeń. Wprowadzenie koncentratorów tlenu znacząco obniża koszty dostawy tlenu medycznego, a w efekcie pozwoliłoby szpitalowi zaoszczędzić rocznie kwotę w wysokości 187.351,5 zł.
2.    120.000,00 zł – dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej – na zakup aparatu USG. Obecnie używany ultrasonograf, ze względu na wieloletnią eksploatację utracił zdolność prawidłowego i wysokiej jakości obrazowania. Nowy ultrasonograf wykorzystywany będzie przede wszystkim w poradni ginekologicznej, urologicznej i radiologicznej.
Wicestarosta – Pan Artur Berus dodał, że Dyrektor ZOZ zadeklarował sfinansowanie części zakupu koncentratorów tlenu poprzez kredyt.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) zawierające prośbę o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości ok. 3500 zł. netto na wykonanie ekspertyzy dotyczącej prawidłowości wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego termomodernizacji budynku III LO im. Stanisława Staszica przy
ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do wygospodarowania środków finansowych na powyższy cel.
W związku z rozpoczęciem procedury zbycia nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej w formie rokowań, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9) zawierające prośbę o ustalenie ceny wyjściowej do rokowań.
Zarząd Powiatu ustalił cenę wyjściową do rokowań:
  • działka nr 14/1 - 110.000,00 zł.
  • działka nr 16 – 210.000,00 zł. 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10) informujące o zawarciu dwóch umów na czas określony do 3 lat:
1.    Umowa użyczenia na gabinet stomatologiczny na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. z „Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Umowa najmu sali gimnastycznej 1 raz w tygodniu na 1,5 godziny na okres od 2 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. – opłata za wynajem wynosi 35 zł. za godz. +VAT
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że dyrektor „Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” jest zainteresowana prywatną, płatną formą świadczenia usług w powyższym gabinecie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację o zawarciu powyższych umów. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Dyrektora do przedstawienia propozycji użyczenia pomieszczenia na gabinet stomatologiczny wraz z określeniem stawki.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 14 czerwca br., Zarząd Powiatu postanowił zgłosić do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie na dofinansowanie utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Poinformował, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w stosunku 50% do 50%, co oznacza, że powiat będzie musiał przeznaczyć ze środków własnych 50% kosztów realizacji zadania, tj. około 200 tys. zł.
Następnie Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 11), który w związku z pismem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji odnośnie zapotrzebowania zgodnie z załączoną do pisma tabelą.   
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do przekazania stosownych informacji.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 12), który w związku z częstymi zwolnieniami lekarskimi pracowników jednostki zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na tymczasowe zatrudnienie osoby na stanowisko pomocy administracyjnej. Dyrektor wyjaśnił, że powyższe podyktowane jest troską o dobrą organizację i utrzymanie dotychczasowej jakości w obsłudze klientów pomocy społecznej. Dyrektor dodał, że przyjęcie osoby do pracy nie spowoduje niedoborów w budżecie jednostki. Ponadto istnieje możliwość pozyskania części środków na jej zatrudnienie z tzw. „programu 12+12”.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła Protokół Nr 17/2017 (załącznik nr 13) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Dodała, że stopień zużycia został określony na 70-80%.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawiony protokół.

W związku z prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego postępowaniem administracyjnym dotyczącym ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0001 Suchedniów oznaczoną, jako działka nr 672/4 o pow. 0,1010 ha (powstała z podziału działki nr 672/3) przejętą na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 9/17 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska odczytała pismo Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (załącznik nr 14) zawierające wniosek o podjęcie starań (przygotowanie stosownej uchwały) związanych ze zrzeczeniem się odszkodowania za w/w nieruchomość stanowiącą uprzednio własność Powiatu Skarżyskiego. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w ramach w/w inwestycji ŚZDW zobligowany był do przejęcia fragmentów dróg publicznych, które w myśl przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu musiały zostać przebudowane do parametrów drogi wyższej kategorii. W związku z powyższym przejęciu uległ również odcinek drogi powiatowej.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował, aby przekazać przedmiotowe pismo do Wydziału GG, celem wykonania mapy poglądowej powyższego terenu.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wystąpienia z pismem do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z prośbą o podanie szacunkowej wartości działki położonej w obrębie 0001 Suchedniów oznaczonej, jako działka nr 672/4.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz pismem Wójta Gminy Bliżyn (załącznik nr 15 i nr 16). Poinformowała, że w związku z pismem PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej informującym o wdrożeniu procedury likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „D” na linii kolejowej nr 25 i nr 8, Wójtowie zwrócili się z prośbą o wstrzymanie procedury zamknięcia przejazdów. Wyjaśniła, że Gminy nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości, na których zlokalizowane są drogi, w związku, z czym nie ma możliwości nadania tym drogom statusu dróg publicznych, co zapobiegłoby zmianie klasyfikacji przejazdów z kat. „D” na „F”.
            Zarząd Powiatu postanowił przygotować w powyższej sprawie stanowisko, które zostanie przekazane do Rady Powiatu. Po przyjęciu stanowiska zostanie ono przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Stanowisko przygotuje wydział Komunikacji
i Transportu.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 17), który w załączeniu przekazał pismo firmy Terra Bau Sp.zo.o w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie małego ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej i ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej. Pani Anna Leżańska poinformowała, że firma zobowiązuje się do aktualizacji projektu budowlanego na przebudowę w/w skrzyżowania oraz zobowiązuje się do partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania w wysokości 300 000,00 zł. netto. Dodała, że całkowity koszt inwestycji zostanie określony po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego.
W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwość ujęcia w planie finansowym na 2018 rok w/w zadania.
Zarząd Powiatu zobowiązał inwestora do przedstawienia kosztorysu inwestorskiego. Ponadto, Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Urzędu Miasta dotyczącym współfinansowania w/w inwestycji.
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ………………… 
4.      B. Krawczyńska………………
 
Załączników 17:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Derra Kierownika Sekcji Utrzymania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 06.10.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 10.10.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Wicestarosty z dnia 04.10.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 11.10.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 10.10.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 10.10.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.10.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 06.10.2017 r.,
Załącznik nr 13 – Protokół Nr 17/2017,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 04.10.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Wójta Gminy Bliżyn z dnia 15.09.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 03.10.2017 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 04.10.2017 r.
 
 
  Protokol (565kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (12 października 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (9 listopada 2017, 09:03:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533