Protokół Nr 49 z dnia 30 października 2017 roku


Protokół Nr 49/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 października 2017 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.                  Bogusława Krawczyńska                    - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
2. Przyjęcie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2016/2017.
3. Przyjęcie informacji o stanie obiektów i nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
3.    Przyjęcie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2016/2017.
4.    Przyjęcie informacji o stanie obiektów i nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.
5.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.    Sprawy różne. 

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. (załącznik nr 2)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że „Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” określa zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Skarżyskiego z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne. Dodała, że Program Współpracy na 2018 rok został opracowany w oparciu o program współpracy na rok 2017, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że Projekt powyższego Programu został przedstawiony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Zarząd Powiatu przyjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 3)
Z treścią uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że wysokość opłat za posiłki, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Dodała, że Dyrektor przedłożył swoje zarządzenie, w którym określił wysokość opłat za posiłki, termin i sposób ich wnoszenia. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że wysokość opłat za posiłki dla dzieci i młodzieży została ustalona na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku tzw. „wsadu do kotła”, natomiast koszt posiłku dla pracowników pedagogicznych został ustalony na podstawie rzeczywistych kosztów przygotowania posiłków: kosztów utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników oraz kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłku.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Przyjęcie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2016/2017 (załącznik nr 4)
Z treścią powyższego dokumentu zapoznała zebranych Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu przyjął powyższy raport bez uwag.
 
Ad. pkt. 4. Przyjęcie informacji o stanie obiektów i nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 5)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym informację o stanie obiektów i nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym kalkulację stawki utrzymania hali na podstawie podsumowania kosztów z 2016 roku, przygotowaną przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 6). Wyjaśniła, że miesięczny koszt utrzymania hali w 2016 roku wyniósł 16 076,56 zł. natomiast godzina utrzymania hali wynosi 31,51 zł. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że w kalkulacji nie uwzględnione zostały koszty amortyzacji oraz, że wszystkie umowy dotyczące hali zawarte zostały przez dyrektora do końca bieżącego roku.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła 7 pism Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załączniki od nr 7 do nr 13) informujących o użyczeniu, bądź wynajęciu hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym. Następnie Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, z jakimi podmiotami zostały zawarte umowy i za jaką stawkę.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
W związku z planowanym remontem boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wycięcie 15 sztuk drzew, które kolidują z planowaną inwestycją oraz zagrażają bezpieczeństwu uczniów korzystających z boiska.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora do uzupełnienia pisma o mapę terenu wraz
z opisem drzew przeznaczonych do wycinki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z utworzeniem wiodącego powiatowego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjnego, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 15) zwrócił się z prośbą o uwzględnienie zasobu kadry specjalistycznej oraz bazy lokalowej ZPEW w działalności Ośrodka.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, aby przy tworzeniu Zespołów uwzględniono kadrę specjalistyczną z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
 
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 16) zawierające prośbę o zwiększenie planu finansowego o kwotę 100 000 zł.  w §4010. Wyjaśniła, że dyrektor podał w piśmie, że środki ujęte w planie finansowym od początku roku były niewystarczające, a brakująca kwota to 73 700 zł. Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że zwróci się do Głównej Księgowej ZDP o dokładne, miesięczne wyliczenia brakujących kwot.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu, aby wspólnie z Główną Księgową ZDP dokonać analizy finansowej wynagrodzeń i pochodnych w tym dziale i przedstawić propozycję zmian w budżecie na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 
W nawiązaniu do dyspozycji Zarządu Powiatu z dnia 25 października br., Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła zebranym opinię Radcy Prawnego Starostwa (załącznik nr 17) w sprawie oceny zasadności naliczenia kar umownych, ewentualnie dopuszczalności umorzenia naliczonych kar za nieterminowe przedłożenie przez Wykonawcę studium wykonalności do projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wyjaśniła, że Radca Prawny urzędu, po dokonaniu analizy dokumentów zgromadzonych w sprawie wskazuje, że istnieją podstawy do odstąpienia od obciążenia Wykonawcy karą umowną za przedłożenie Zamawiającemu przedmiotu umowy po upływie terminu wykonania umowy. Następnie Sekretarz odczytała uzasadnienie przedmiotowej opinii.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nie obciążanie Wykonawcy karą umowną.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 18) zawierające prośbę o przyznanie dodatkowych 4 godzin etatu wychowawcy – opiekuna wychowanków uczestniczących w terapii uzależnień prowadzonej przez Stowarzyszenie „Arka Noego” na rzecz wychowanków placówki. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że po przeanalizowaniu informacji zawartych w opinii z OZSS, wywiadzie środowiskowym kuratora, informacji zawartych w karcie wychowanka z ORE, liczba podopiecznych MOW wymagających uczestnictwa w terapii uzależnień wynosi 17.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora przedstawiony w piśmie.
 
Ad. pkt. 6. Sprawy różne.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poruszyła kwestię planowania budżetu powiatu na 2018 rok. Zwróciła się z prośbą aby zobowiązać pracownika Wydziału Edukacji do dokonania weryfikacji planów złożonych przez szkoły i placówki oświatowe. Dodała, że wg wstępnej oceny środki przypadające na subwencję oświatową będą niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty i już na etapie planowania budżetu trzeba będzie  przesunąć środki powiatu. Następnie Skarbnik poinformowała, że w przygotowanym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem planie na 2018 rok po stronie przychodów ujęte zostały 3 pozycje dotyczące sprzedaży działek należących do powiatu. Wyjaśniła, że należy zastanowić się jak zabezpieczyć przychody powiatu w przypadku nie sprzedania tych działek.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje przedstawione przez Skarbnika Powiatu.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała zebranych, że w dniu 26 października odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w trakcie którego  jeden z uczestników, Pan Leon Gójski poprosił aby Starosta pomógł Stowarzyszeniu Diabetyków w utworzeniu poradni diabetologicznej z uwagi na fakt, że w obecnie działającej przychodni są duże kolejki i termin wizyty jest bardzo odległy.
Starosta wyjaśnił, że ten temat jest mu znany i był już wcześniej omawiany. Jednocześnie poinformował, że w tej sprawie należy kontaktować się z Wicestarostą – Panem Arturem Berusem.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że otrzymał informację, iż został wydłużony termin realizacji dla inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” oraz „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych”.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska ………………
3.      B. Krawczyńska…………


Załączników 18:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik nr 4 – raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim
w roku szkolnym 2016/2017,
Załącznik nr 5 – informacja o stanie obiektów i nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 6 - pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 25.10.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26.10.2017 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26.10.2017 r.,
Załącznik nr 9 - pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26.10.2017 r.,
Załącznik nr 10 - pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26.10.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26.10.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26.10.2017 r.,
Załącznik nr 13 - pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26.10.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26.10.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno -Wychowawczych z dnia 25.10.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 27.10.2017 r.,
Załącznik nr 17 - opinię Radcy Prawnego Starostwa,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 30.10.2017 r.
 
  Protokol (528kB) pdf
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 października 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (9 listopada 2017, 08:47:47)

Ostatnia zmiana: Anna Bugajska (29 grudnia 2017, 08:45:05)
Zmieniono: Poprawiono błąd w treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 453