Protokół Nr 45 z dnia 4 października 2017 roku

Protokół Nr 45/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 4 październik 2017 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.                  Bogusława Krawczyńska                     - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia publicznego zaproszenia do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017.
Kolejny wniosek zgłosiła Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Poprosiła o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Bogusława Cioka – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszone wnioski.

Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    ogłoszenia publicznego zaproszenia do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego,
b)   przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017,
c)    upoważnienia Pana Bogusława Cioka – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   ogłoszenia publicznego zaproszenia do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego, (załącznik nr 2)

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym treść uchwały oraz dokumenty stanowiące jej załączniki.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
b)   przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017, (załącznik nr 3)
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał treść uchwały. Wyjaśnił, że dokonuje się przeniesienia środków finansowych PFRON w roku 2017, z zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych „Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej w roku 2017.
c)    upoważnienia Pana Bogusława Cioka – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 5) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 272/1 o powierzchni 0,0084 ha.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pisma Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 6, 7) w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania operatu szacunkowego dla części nieruchomości gruntowej położonej w Mostkach, gmina Suchedniów, oznaczonej w dacie wywłaszczenia, jako działki nr 186/1, 174/1, 138/1, obecnie stanowiąca działki nr: 1126/29 o powierzchni 0,0069 ha, 1126/30 o powierzchni 0,0125 ha, 1126/32 o powierzchni 0,6683 ha (obręb 0008 – Mostki, gmina Suchedniów), wykazane na mapie przyjętej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 18.09.2017 r. oraz wyrażenia zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania operatu szacunkowego dla części nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej w dacie nabycia, jako działka nr 21 obecnie stanowiącej działkę nr 21/2 o powierzchni 0,1931 ha (obręb 0003 – Place, arkusz mapy nr 21), wykazanej na mapie przyjętej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 22.09.2017 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Zarząd Stowarzyszenia OSP w Grzybowej Górze (załącznik nr 8) zwrócił się z prośbą o sfinansowanie zakupu zużytego sprzętu (2 sztuk czujników bezruchu oraz 3 kompletów ubrania specjalnego) o łącznej wartości 5 069,00 zł.
Zarząd Powiatu postanowił przyznać dotację dla Stowarzyszenia OSP w Grzybowej Górze, zgodnie z przedstawionym pismem. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 9) informujące o przeprowadzeniu w dniu 29.09.2017 r. oględzin drzew znajdujących się na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Wyjaśnił, że podczas oględzin stwierdzono, że drzewa rosnące przy boisku szkolnym oraz w miejscu planowanej budowy pracowni są w dobrym stanie fitosanitarnym – możliwa wycinka bez opłat po zadeklarowaniu nasadzeń. Ponadto na terenie działek należących do placówki rosną drzewa wywołujące dyskomfort świetlny – bezpośrednio przy budynku około 6 sztuk, wskazane jest usunięcie drzew obumarłych oraz tych, które nie rokują szansy na przeżycie – około 7 sztuk.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie oraz wyraził zgodę na wszczęcie procedury.
 
W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem projektu Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wskazanie wysokości kwot dla poszczególnych działań w zakresie współpracy finansowej Powiatu z OPP, ujętych w w/w Programie. Wskazane kwoty zostaną ujęte w projekcie Programu Współpracy, który zostanie następnie poddany konsultacjom społecznym.
Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć w budżecie powiatu na 2018 rok następujące kwoty:
1. Dla środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej, realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, planowanych w projekcie budżetu na 2018 r. w następującym podziale:
a) zadania z zakresu kultury: 20.000,00 zł.
b) zadania z zakresu kultury fizycznej: 20.000,00 zł.
2. Dla środków finansowych na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert, planowanych w projekcie budżetu na 2018 r. – kwota zostanie wskazana w decyzji otrzymanej od Wojewody.                                              
3. Dla środków finansowych na realizację zadań z zakresu lokalnych wydarzeń na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert („małe granty”), planowanych w projekcie budżetu na 2018 r.: 8.000,00 zł.                                    
4. Dla środków finansowych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – kwota zostanie wskazana w decyzji otrzymanej od Wojewody.
5. Dla środków finansowych na współfinansowanie zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych w projekcie budżetu na 2018 r.: 5.000,00 zł.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Koła Gospodyń Wiejskich „Michniowianki” (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wsparcie finansowe na zakup strojów ludowych, dla dwóch osób, które dołączyły do zespołu.
W związku z brakiem możliwości prawnych oraz brakiem środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie finansowe.

Ad. pkt. 3. Sprawy różne. 
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska……………


 
Załączników 11:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia publicznego zaproszenia do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Bogusława Cioka – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 27.09.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 27.09.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 03.10.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Inspektora ds. obronnych z dnia 02.10.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 02.10.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 02.10.2017r.,
Załącznik nr 11 - pismo Koła Gospodyń Wiejskich „Michniowianki” z dnia 25.09.2017 r.

Protokol (528kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Bugajska (4 października 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (31 października 2017, 12:01:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464