Protokół Nr 43 z dnia 27 września 2017 roku

Protokół Nr 43/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 27 września 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania  i wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)      upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „50+. Moc wieku i doświadczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe),
c)      powołania powiatowego zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego.
Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (załącznik nr 2)
W związku z planowanym złożeniem przez Gminę Suchedniów wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2020, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zostanie zawarta umowa partnerstwa między Gminą Suchedniów (Partner wiodący) i Powiatem Skarżyskim (Partner). Wyjaśnił, że Powiat Skarżyski w ramach projektu odpowiedzialny będzie za przebudowę ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Powstańców 1863 r. Szacunkowy koszt przebudowy w/w ciągu pieszego wg wyliczeń dokonanych w oparciu o ceny przetargowe obowiązujące w 2017 r. wyniesie 105 tys. zł. brutto. Starosta dodał, że projekt przewiduje dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:

1)      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.495.2017 z dnia 15 września 2017r i znak FN.I.3111.506.2017 z dnia 18 września 2017r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.993zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
2)      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.455.2017 z dnia 7 września 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 18.259zł na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany czas wolny od służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
3)      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.462.2017 z dnia 8 września 2017r, znak FN.I.3111.518.2017 i FN.I.3111.516.2017 z dnia 20 września 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 213.176zł z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500+,
4)      Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku -Kamiennej z dnia 18 września 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 46.292zł na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, na remont i naprawę sprzętu przeciwpożarowego i biurowego oraz na wypłatę nagród jubileuszowych,
5)      Pisma Zespołu Szkół im.H. Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 8 września 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków przeznaczonego na odpis na ZFŚS pomiędzy rozdziałami w kwocie 1.446zł oraz przeniesienie nadwyżki na odpisie na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 630zł.,
6)      Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 7 września 2017r w sprawie przeniesienia nadwyżki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości 3.400zł na opłaty za odprowadzenie ścieków, za obsługę PKZP oraz za odnowienie abonamentu Vulcan Optivum,
7)      Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 13 września 2017 zawierającego prośbę o zabezpieczenie środków na zapłatę składki zdrowotnej za wychowanka. Kwota 187,20zł zostaje przeniesiona z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, gdzie jeden z uczniów, za którego opłacana była składka zakończył naukę. Niniejsze wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
8)      Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 11 września 2017r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w wysokości 25.100zł głównie w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
9)      Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 15 września 2017r w sprawie przeniesienia pomiędzy rozdziałami planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w łącznej wysokości 7.500zł.,
10)  Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 19 września 2017r w sprawie zabezpieczenia kwoty 1.200zł na usługi telekomunikacyjne,
11)  Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 22 września 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.000zł w ramach realizacji dotacji z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
12)  Postanowienia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 4 września 2017r zasądzającego od Powiatu Skarżyskiego kwotę 617zł tytułem zwrotu kosztów procesu dot. obciążenia opłatą za czynności geodezyjne i kartograficzne,
13)  Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 września 2017roku w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim w wysokości 7.000zł na zakup pompy szlamowej, która została uszkodzona podczas działań ratowniczych a jest niezbędna do funkcjonowania jednostki i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w momencie wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych. W związku z powyższym źródłem dotacji jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
14)  Pisma Wydziału Edukacji z dnia 25 września 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy Starostwem Powiatowym a placówkami oświatowymi w wysokości 4.000zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty Skarżyskiego dla wyróżniających się uczniów,
15)  Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 15 września 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 7.130zł na wynagrodzenia wynikające ze stosowania specjalnej organizacji nauki,
16)  Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 13 września 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 3.000zł na wydatki związane z wywozem śmieci, odprowadzeniem ścieków oraz usługami telekomunikacyjnymi
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
 
b)   upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „50+. Moc wieku i doświadczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) (załącznik nr 4)
Uchwałę omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że na mocy przedmiotowej uchwały upoważnia się dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji w/w projektu, podpisania wniosku i całej dokumentacji związanej z projektem.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
c)    powołania powiatowego zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 5)
Przedmiotową uchwałę przedstawił Wicestarosta – Pan Artur Berus.  Następnie odczytał skład zespołu, którego zadaniem jest opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do 2022 roku, z uwzględnieniem celów i zadań wyznaczonych do realizacji w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 oraz jego okresowe monitorowanie i sprawozdanie.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w Komisji do spraw kwalifikowana wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski.
Zarząd Powiatu wytypował do prac w w/w Komisji Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) informujące o przeprowadzeniu rozeznania rynku pod kątem wysokości ubezpieczenia komunikacyjnego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, który będzie zakupiony na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) informujące o braku środków finansowych na zakup 5 sztuk okien uchylnych do piwnicy oraz przeprowadzenie prac odwadniających wokół budynku, w którym mieści się Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna.
Starosta zaproponował, że wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich podejmie działania w celu wygospodarowania środków na przeprowadzenie prac odwadniających wokół powyższego budynku. Ponadto zaproponował, aby zobowiązać Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do wymiany okien w budynku Biblioteki.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do wygospodarowania na ten cel środków finansowych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Kierownika Internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (załącznik nr 9) dotyczące funkcjonowania placówki, w której zgodnie z Rozporządzeniem MEN od dnia 1 września 2016 r. przewidziane są ferie szkolne. Następnie Pani Katarzyna Bilska odczytała treść pisma w którym podsumowano działalność MOS z ostatniego roku oraz zwrócono szczególną uwagę na problem urlopowań weekendowych wychowanków MOS. Wyjaśniła, że Kierownik Internatu wnosi o rozważnie przez Zarząd Powiatu możliwości pracy w grupach wychowawczych przez cały tydzień, bez uwzględniania pomniejszonych grup weekendowych, co zaskutkuje  podniesieniem jakości usług wychowawczych.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu zakończenia naboru do MOS i ZPRW.
 
W związku z koniecznością podjęcia decyzji w sprawie zadłużenia mieszkanki powiatu skarżyskiego, która zwróciła się z prośbą o umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów za usuniecie i przechowywanie pojazdu, którego była właścicielem, a wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 10) w przedmiotowej sprawie. Wyjaśniła, że w dniu 7 lipca br., w stosunku do wnioskodawcy wydana została ostateczna decyzja Starosty Skarżyskiego o naliczeniu kosztów w wysokości 18 887,70 zł. związanych z usunięciem przechowywaniem i oszacowaniem wartości pojazdu i została przekazana do Wydziału Finansowego w celu spowodowania czynności egzekucyjnych.
Z uwagi na fakt, że właścicielka samochodu pomimo możliwości odbioru samochodu z parkingu (wezwanie z Komendy) nie uczyniła tego, co w rezultacie spowodowało naliczenie w/w kwoty, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na umorzenie lub rozłożenie na raty w/w kosztów. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika do prowadzenia dalszych czynności egzekucyjnych.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 11) zawierające wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę 12 drzew z działki nr 4/1 przy ul. Szpitalnej w Skarżysku-Kamiennej. Wicestarosta wyjaśnił, że drzewa są obumarłe, blokują odpływ kanalizacji sanitarnej z budynku dawnej portierni, ponadto stanowią duże zagrożenie dla osób przebywających na terenie szpitala.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę   drzew oraz zobowiązał Dyrektora do uzyskania stosownych zezwoleń.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W związku z występującymi ostatnio gwałtownymi nawałnicami na terenie Polski, a co za tym idzie brakiem dostawy prądu, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła uwagę na konieczność zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego do dokonania rozeznania rynku pod kątem zakupu agregatu prądotwórczego. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu

     Agnieszka Góralczyk                                                                          Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………...
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska ………………
 
 
Załączników 11:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania
i wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „50+. Moc wieku i doświadczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe),
Załącznik nr 5 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania powiatowego zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego.
Załącznik nr 6 - pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 20.09.2017 r.,
Załącznik nr 7 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 26.09.2017 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 26.09.2017 r.,
Załącznik nr 9 - pismo Kierownika Internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, z dnia 25.09.2017 r.,
Załącznik nr 10 - pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, z dnia 22.09.2017r.,
Załącznik nr 11 - pismo Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej,
z dnia 18.09.2017 r.

Protokol (541kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (27 września 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (5 października 2017, 15:04:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386